Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
[Dökümanın tamamı erişime açık] Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine Link
Azerbaycan Dilçiliyinde İctimai-Siyasi Leksikanın Tedkiki Tarihi Link
Dil Tarihinden Portreler-Wilhelm Radloff Link
Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkileri Link
Osmanlı-Safevî Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar Link
Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları Link
Tarih Bilgisinin Olanaklı Olmasında İnsan Doğasına İlişkin Bilginin Yeri Link
Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine: Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı Link
Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi Link
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası Link
Türkiye Selçuklu Tarihi Birinci Elden Kaynakları Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne

Katkılar
Link
-ginä ve -råq Eklerinin Tarihî Türk Şiveleri ve Özbek Türkçesinde Kullanışları Link
'Bilim' Tasarımlarının Kısa Tarihi Link
"Diyâr-ı Bekr" Bölgesinde Kurulmuş Türk Devletleri ve Beylikleriyle İlgili Tarihî Şahıs ve

Yer Adlarının Türk Kültürü Bakımından Anlam ve Değeri
Link
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Link
"Hsi-Yü" Olarak Çin Türkistanı'nın Tarihî Sınırlanması ve Tarihî Önemi Link
"Moğol Dillerinin Tarihi Gelişim Problemleri" Adlı Kongrenin Ardından Link
"Moğolların Gizli Tarihinde" Türkçe Unsurlar Link
"Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri Link
"Tuhfetülfarisîn Fî Ahval-İ Huyul El-Mücahidin" Adlı Kîtabın İlimler Tarihi Yönünden

İncelenmesi
Link
"Yeni Türk Edebiyatı" Kaynağı Olarak Tarih ve Tarihî Eleştiri Link
[H.] 1285 Tarihli Bir Cönk Link
1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması Link
1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde "Olga-bolga" Sorunu Link
1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması Link
15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Ant/Yemin Kayıtları Link
1522-1532 Tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri Link
1525 Tarihinde Adana Sancağında Türkçe Kişi Adları Üzerine Link
1538 Tarihli İlk Türkçe Tûtî-Nâme Çevirisi Link
1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları Link
16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış "Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rûm"

Adlı Tanınmayan Bir Tezkire
Link
1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı Link
17. Yüzyıl Osmanlı ve Amerikan Toplumlarında Zinanın İntikamı Link
1701 Tarihli Osmanlı-Venedik Ahidnâmesi Link
1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri

(13.03.2009)
Link
18-19. Yüzyıl Osmanlı Panayırları ve Hafta Pazarlarına Dair Belgeler-I Link
18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman Link
18. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatının Haşmet Divanı’ndaki Akisleri Link
18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu (tanıtma) Link
1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağı'ndan İğneada ve Havalisi Muhafazasına

Gönderilen Süvari Askerler Hakkında
Link
1828-29 Osmanlı - Rus Savaşı ve Anadolu'da Alınan Tedbirler Link
1828-29 Osmanlı-Rus Harbi’nde Erzurum Eyaleti’nden Rusya’ya Göçürülen Ermenilerin Geri

Dönüşlerini Sağlama Faaliyetleri
Link
1832-1840 Tarihli Eğin Şer'iyye Sicili'nin Belge Özetleri Link
1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda

"Kültürel Değişme" Olgusu
Link
1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma Link
1876 Bulgaristan Ayaklanmasının Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi Link
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşına Katılan Mısır Ordusu Link
1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Yabancı Devletlerin Tutumu Link
1893 Şikago Dünya fuarı'nda Osmanlı hipodrumu ve şirket-i hamidiye Link
1895 Yılına Kadar "İş Bubi" Medresesinin Gelişimi Tarihi Link
19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu'nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık Esrari'nin Vehhabi

Destanı
Link
19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Mûnis’in Avaz Inak’a Mersiyesi Link
19. Yüzyılda İran Transit Ticaret Yolu İçin Osmanlı-Rus Rekabeti Link
19. Yüzyılın Sosyal ve Siyasi Olaylarına Bir Bakış: Bir Tarih Üstadı Nâfi ve Tarih Link
1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde'nin Demografik Yapısına Etkisi Link
1970’li Yıllar Türkiye Siyasi Tarihinin Kültürel Belleği: 12 Mart Romanı ‘Yaralısın’da Devlet Güdümlü İşkence ve Mahkumiyet Sorunsalı Link
1980 Sonrası Süreçte Türk Sosyolojisinin Temel Konuları Üzerine Bir Sözlü Tarih

Uygulaması
Link
26 Eylül 1932, Dil ve Kültür Tarihimizde Bir Dönüm Noktası Link
509/1115 Tarihli Sultan İbrahim Vakfı, Şeyh Torasan Zaviyesi ve Türbesi Link
Abdulla Qodiriy'nin Tarihsel Romanları Link
Abdülhak Hamid Tarhan'ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar Link
Adana Tarihçesi Link
Afgan Aydını ve Yazarı Mahmut Tarzi ve Osmanlı-Türkiye Link
Afganistan’daki Problemlere Tarihsel Bakış ve Gelecek Öngörüleri Link
Ağaç Motifli Osmanlı Saltanat Rüyasının Tabir İlmi Açısından Değerlendirilmesi Link
Ağıt Metinlerinin Sözlü Tarih Belgesi Niteliği -Sel Ağıdı- Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan'da Yapılan Müzakereler ve

Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği
Link
Ahiliğin Tarihsel – Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları – Sosyolojik

Yaklaşım
Link
Ahilik ve Kültür Tarihimizdeki Yeri Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" Hakkında Bir İnceleme Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat Tarihi Araştırmacılığı Üzerine Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Tarih ve Medeniyet Link
Aiskhylos’un Persler Oyunu ve Tarih Link
Akademik Tarih Tahsili, Proseminer ve Seminerlere Dair Link
Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii (Bayburt Hınzeverek/Çatalçeşme Köyü

Camii)
Link
Akşehir Sancağındaki Dirliklerin III. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/991 Tarihli Akşehir

Sancağı İcmal Defteri
Link
Alfabe Değişiminin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme Link
Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Link
Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar Link
Alman Halk Kahramanı Kral Rother ile Türk Kahramanı Seyyid Battal Gazi'nin Tarihsel

Gerçekliği
Link
Alman Islah Heyetleri ve Bischoff’un Balkan Harbinde Osmanlı Ordusu’nun Ulaştırması Hakkında Değerlendirmeleri Link
Almanya ve Berlin'deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universiat Berlin-Türkoloji

Enstitüsü
Link
Altın Orda - Osmanlı Münasebetleri Link
Altın Ordu Hanı Toktamış'ın Bikhâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı Link
Amat Romanında Yeni Tarihselcilik Link
Amerikan Belgelerine Göre I.Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemlerinde Osmanlı Hükümetleri Link
Amiral Adolphus Slade'in Osmanlı Donanmasındaki Hizmetleri ve Osmanlı İmparatorluğu Üzerine

Gözlemleri
Link
An Assessment of “Secret History of Mongols” and “Altan Topçi” from the Viewpoint of the

Turkish Lingual and Cultural History [=”Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nın Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi]
Link
Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış Link
Anadolu Aleviliğinin Tarihsel ve Sosyal Kökenleri Link
Anadolu Halk Tarihinde Yunus Emre Link
Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri Link
Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri Link
Anadolu'nun Yerleşme Tarihi ile İlgili Görüşler Link
Animasyon Tarihi, Teknikleri ve Türkiye'deki Yansımaları Link
Ankâ-yı Maşrık’a Göre Hacı Bektaş ve Ahi Evran’ın Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundaki Rolleri Link
Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Cografya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyun Çalışmalarında Dans

Uygulamaları
Link
Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi Link
Anlamın Tarihteki Serüvenine Bakmak Link
Anlatı Bağlamında Tarihyazımının sorunları Link
Anonim Bir Tarih-i Al-i Osman Nüshasının Sözvarlığında Kalıp Yapılar ve Arkaik Kelimeler Link
Antepli Aynî Divanı'ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme Link
Antropoloji ve Tarih Link
Asâd Dilmurâd'ın Romanlarında Tarihî Kahraman ve Millî Ruh Link
Astrahanlı Şerifi'nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme'si Link
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi Link
Aşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri Link
Atatürk Dönemi Modernleşme Sürecinin Osmanlı Modernleşme Sürecinden Farklı Yönleri Link
Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi Link
Atatürk Dönemi Tarihçiliği Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve

Gelinen Süreç
Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri ve Bu Konuda Yapılan Araştırmalar Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi?nin İnternet?e Dayalı Öğretimi Link
Atatürk Sonrası Tarihçilik Link
Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi Link
Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son