Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Deprem" Sözcüğü Hakkında Link
"Komşu" Sözcüğü Üzerine Link
"Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! Link
Akçik / Ahçik Sözcüğü Üzerine Link
Alıntı Sözcükler İçin Verilen Kaynak Dil Ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması Link
Alıntı Sözcüklerde Ses Değişmeleri ve Elazığ İli Ağızları Örneği Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler Link
Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları Link
Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili

Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri
Link
Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri Link
Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi Link
Batıdan Gelen Sözcükler Link
Beter Sözcüğünün Farklı Bir Kullanımı Link
Bileşik Sözcük ve Bileşik Sözcüklerde Vurgu Link
Bura, Şura, Ora, Nere Sözcüklerinin Yapısı Hakkında Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler Link
Çehov'dan Beckett'e Köprü Sözcükler Link
Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları Link
Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe

Sözcüklerin Durumu
Link
“Çok” Sözcüğü Nereden Geliyor? Link
Çuvaşça “Юм/Yum”- Ortak Türkçe “Yum” Sözcüğü Üzerine Link
Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine Link
Dede Korkut Hikâyeleri'nde Geçen Bazı Sözcüklerin Kara Koyunlu Yörüklerinde Kullanımı Link
Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Link
Dede Korkut Mukaddimesi'ndeki Bazı Sözcükler Üzerine Link
Değiniler-Düzeltiler: Sözcük Salkımları Link
Değiniler: Sözcük Türetme Üstüne Link
Depremin Tetiklediği Bir Sözcük: Tetiklemek Link
Dersimiz Türkçe: Sözcüklerin Tümce İçindeki Yeri Önemlidir Link
Dilbilgisi Sorunları: Bileşik Sözcükler Satır Sonlarında Nasıl Bölünür? Link
Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Link
Divanü Lûgati't-Türk'te 'Kötü' Anlamındaki Sözcükler Üzerine Link
Divanü Lûgati’t-Türk'te Ahlâksız Tiplerle İlgili Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Astronomiye Dair Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te İnsan Vücuduna Ait Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Meteorolojiye Dair Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Örtmece Sözcükler Üzerine Link
Doğu Trakya Ağızlarında "İleri" Sözcüğünün Eskicil Bir Kullanımı Link
Edat Bağlamında Sözcük Türlerine Yeni Bir Yaklaşım Link
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları Link
Erivan Hanlığının Bazı Etnotoponimlerinin Sözcüksel-Anlamsal Özellikleri Link
Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı Link
Ertüt ~ Belek Sözcükleri Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdİzimindeki Kullanımları Link
Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Eski Türkçede Ünlü ve Ünsüz+Ünlü Seslerden Oluşan Sözcükler Link
Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri Link
Eşanlamlı Sözcükler Var mıdır? Link
ET-TUHFETܒZ-ZEKİYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE’DE FARSÇA SÖZCÜKLER-I Link
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Çağdaş Türk Lehçelerine "dahi" Sözcüğü Link
Filippo Argenti'nin "Regola Del Parlare Turcho" Adlı Eserindeki Bazı Sözcükler Hakkında Link
Fransızca'da Sözcük Sınıfları Arasında Geçişkenlik: Niteleme Sıfatı İşlevli Belirteçler ve

Adlar Örneği
Link
Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş sözcüklerin ses ve anlam değişimleri açısından incelenmesi Link
Galat Sözlükleri ve Mehmed Hafîd Efendi'nin Galatât Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler Link
Genel Türkçe Bağlamında Türkiye Türkçesinde Şimdi ve İşte Sözcüklerinin Etimolojisi Link
Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması Link
İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? Link
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli

Değişkenler Açısından İncelenmesi
Link
İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi Link
Kıbrıs Türk Ağızlarında Korunan Eski Sözcükler Üzerine Link
Kırgız ? Türk Dillerindeki Yansıma Sözcüklerden Oluşan İkilemeler Link
Kırgız Türkçesinde Üç Güzel Sözcük Link
Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları Link
Kırgızca’da Yaşayan Bazı Eski Türkçe Sözcükler Link
Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi Link
Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri Link
Köktürkçeden Bugüne, Türkçede Ödünçlemeler Üzerine Bir Sözcük İstatistiği Araştırması Link
Kutadgu Bilig'de Ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Link
Kutadgu Bilig’de Geçen ‘çok’ Sözcüğü Link
Kül Tigin Yazıtı’ndaki ‘er at’ Sözcüğü Link
Makine Öğrenme Algoritmalarıyla Türkçe Sözcük Anlamı Açıklaştırma Link
Meninski'nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler Link
Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Sözcüksel Bağlaşıklığın Rolü Link
“Oğuz” Sözcüğünün Kökeni Üzerine Yeni Düşünceler Link
Oht=Zaman Sözcüğü Üzerine Link
Orta Türkçe'de 'Eski' ve 'Yeni' Sözcükleri Link
Orta Türkçede "Zırh, Kalkan" Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler Link
Ölümünün Yıldönümünde: Sait Faik'in Öykülerinde Fransızca Sözcükler Link
Öz Türkçe: Batıdan Gelen Sözcükler Link
Özentinin Yaygınlaştırdığı Yabancı Bir Sözcük: Trend Link
Sait Faik'in Kitaplarında Yeni Sözcükler Link
Salar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğer Sözcükler Link
Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması Link
“Sık” Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç'n Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe

Sözcükler
Link
SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI Link
Siham-ı Kaza'da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün İmla ve Anlamı Üzerine Düşünceler Link
Sözcük Öğretiminde Anadili-Yabancı Dil Çatışması Link
Sözcük Sıklığı Çalışmalarının Önemi Link
Sözcük türleri nasıl tasnif edilmelidir? Link
Sözcük Türleri Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi Link
Sözcük Türlerinin Sözcük Öbekleriyle İlişkisi Link
Sözcük Üretiminde Yeni Bir Aşama Link
Sözcükbilime Giriş Link
Sözcüklerin Tanıklığı Link
Sözcüklerin Yapılarına Göre Türleri İçinde Belirtme Öbeklerinin Yeri Link
Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine Link
Standart Dil İle Halk Dilinde Ortak Kullanılan Sözcüklerin Dil Düzeyleri Üzerine Link
Standart Türkiye Türkçesinde Deyimlerle Yaşayan Tarihî Sözcükler Link
TARİAT VE Xİ’AN (KARI ÇOR TEGİN) YAZITLARI IŞIĞINDA sın ‘mezar’ SÖZCÜĞÜ Ü Link
Tarihi Türk Yazı Dillerinde Hece Yinelenmesi ile Kurulan Pekiştirilmiş Sözcükler Link
Temel Fransızcada Devinim Bildiren Sözcükler Anlam Çözümlemesi Link
Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu Link
Terekeme-Karapapah Türkleri Ağzına Ait Sözcükler “Muş-Bulanık Çevresi” Link
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları Link
Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine Link
Türk Dilinde Vurgu: Sözcük Vurgusu Link
Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: Aşağı:Yukarı Sözcükleri Link
Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fil-Lügati't-

Türkiyye
Link
Türk Dilinin Tarihî Kaynaklarında Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi Üzerine Link
Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri Link
Türk Dillerinde ‘tegin ~ tekin’ Sözcüğü ve Eski Türk İnançlarında ‘Tekin Kültü’ Link
Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alış Verişi ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı

Örneği
Link
Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Link
Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi ve Etkin Sözcük Dağarcığı Oluşturmadaki İşlevi Link
Türkçe dirsek “Dirsek”, Yakutça tühürges “Diz” ve Bağlantılı Bazı Sözcükler Link
Türkçe İçin Geniş Sözcük Dağarcıklı Doküman Tanıma Sistemi Link
Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Sözcüklerinin İncelenmesi Link
[ 1 2 ]