Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Fransızca'da Sözcük Sınıfları Arasında Geçişkenlik: Niteleme Sıfatı İşlevli Belirteçler ve

Adlar Örneği
Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması Link
Çehov'dan Beckett'e Köprü Sözcükler Link
Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması Link
Oht=Zaman Sözcüğü Üzerine Link
Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler Link
Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları Link
Yabancı Dil Sınıflarında Eşdizimli Sözcük Öğretimi ve Anadilinin Rolü Link
TARİAT VE Xİ’AN (KARI ÇOR TEGİN) YAZITLARI IŞIĞINDA sın ‘mezar’ SÖZCÜĞÜ Ü Link
TÜRKMENCEDE SONU /-k/ VE /-ňk/ İLE BİTEN BAZI YANSIMA SÖZCÜKLERİN SONUNA GELEN BİR EK ÜZERİNDE İNCELEME Link
SIRPÇADAKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE ÖĞRENEN SIRPÇA KONUŞURLARA KATKISI Link
ET-TUHFETܒZ-ZEKİYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE’DE FARSÇA SÖZCÜKLER-I Link
Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Zaman Birimlerini Karşılayan Sözcükler Link
İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? Link
Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Çuvaşça “Юм/Yum”- Ortak Türkçe “Yum” Sözcüğü Üzerine Link
Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları Link
Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları Link
Türkçe ve Özbekçe Eşsesli Sözcük Karşılaştırması Link
Türk Dillerinde Sesleniş Sözcükleri Link
Türkçede Ad-Niteleyici Sözcüklerin Sınıflandırılması Sorunu Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
Türkçede Namaz Vakitleri İçin Kullanılan Sözcükler Üzerine Link
Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Link
Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri Link
Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: Aşağı:Yukarı Sözcükleri Link
Sözcük Türleri Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi Link
Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi Link
Tarihi Türk Yazı Dillerinde Hece Yinelenmesi ile Kurulan Pekiştirilmiş Sözcükler Link
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Çağdaş Türk Lehçelerine "dahi" Sözcüğü Link
İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi Link
Yapı Bilgisi Açısından düzen Sözcüğü Link
Sözcüklerin Yapılarına Göre Türleri İçinde Belirtme Öbeklerinin Yeri Link
Yabancı Sözcüklerin Doğal Dil Konuşmacılarınca Algılanışının İncelenmesi Link
Türkiye Türkçesindeki Alıntı Sözcüklerde Görülen Ses Olayları Üzerine Bir İnceleme Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eşadlı Sözcüklerin Doğru Sesletiminde Parçalarüstü Birimlerin Görünür Hâle Getirilmesi Link
Türkiye’de Yapılan İngilizce Yabancı Dil Sınavlarının Sözcük Profili: ÜDS Örneği Link
Alıntı Sözcükler İçin Verilen Kaynak Dil Ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması Link
Türkçede Yeni Sözcük Oluşturma Link
Türkiye Türkçesindeki Arapça Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ses Olayları Link
Dede Korkut Mukaddimesi'ndeki Bazı Sözcükler Üzerine Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Kökenli Sözcük Kullanımlarına İlişkin Bir İnceleme Link
Türkçede “Yapmak” İle Almancada “Machen” Fiilleriyle Oluşturulmuş Deyimlerin Anlam Eşdeğerliliği Ve Sözcük Türü Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Farklı Türlerdeki Cümlelerde Vurgulu Sözcükleri Belirleyebilme Becerilerine Yönelik Bir Araştırma Link
“Var” Ve “Yok” Sözcüklerinin Morfolojik Kimliği Link
Yarlıg Sözcüğü Üzerine Yeni Bir Köken Bilgisi Denemesi Link
Sözcük Türlerinin Sözcük Öbekleriyle İlişkisi Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Rusça Sözcükler Link
Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine Link
Kırgız ? Türk Dillerindeki Yansıma Sözcüklerden Oluşan İkilemeler Link
Depremin Tetiklediği Bir Sözcük: Tetiklemek Link
Türkçeye Giren Yabancı Sözcükler ve Otel Adları Link
Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Sözcük Sıklığı Çalışmalarının Önemi Link
Türkçe'nin Sözcük Dağarcığı Kirlendi mi? Link
Siham-ı Kaza'da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün İmla ve Anlamı Üzerine Düşünceler Link
Köktürkçeden Bugüne, Türkçede Ödünçlemeler Üzerine Bir Sözcük İstatistiği Araştırması Link
Kutadgu Bilig'de Ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Link
Orta Türkçede "Zırh, Kalkan" Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler Link
Yeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine (Çev. Yard. Doç. Dr. Faruk Gökçe) Link
Meninski'nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler Link
Eski Türkçede Ünlü ve Ünsüz+Ünlü Seslerden Oluşan Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Astronomiye Dair Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Meteorolojiye Dair Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk'te Ahlâksız Tiplerle İlgili Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te İnsan Vücuduna Ait Sözcükler Link
Divanü Lûgati’t-Türk’te Örtmece Sözcükler Üzerine Link
Kül Tigin Yazıtı’ndaki ‘er at’ Sözcüğü Link
Kutadgu Bilig’de Geçen ‘çok’ Sözcüğü Link
Türk Dillerinde ‘tegin ~ tekin’ Sözcüğü ve Eski Türk İnançlarında ‘Tekin Kültü’ Link
Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi ve Etkin Sözcük Dağarcığı Oluşturmadaki İşlevi Link
Erivan Hanlığının Bazı Etnotoponimlerinin Sözcüksel-Anlamsal Özellikleri Link
Dede Korkut Kitabı'nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Link
Divanü Lûgati't-Türk'te 'Kötü' Anlamındaki Sözcükler Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdİzimindeki Kullanımları Link
Standart Dil İle Halk Dilinde Ortak Kullanılan Sözcüklerin Dil Düzeyleri Üzerine Link
Türkçede Fono-Semantik ve Morfo-Fonolojik Yolla Sözcük Türetme Link
Türkiye Türkçesinde İşlek Olmayan Sözcük Kökleri Link
Orta Türkçe'de 'Eski' ve 'Yeni' Sözcükleri Link
Kırgızca’da Yaşayan Bazı Eski Türkçe Sözcükler Link
"Komşu" Sözcüğü Üzerine Link
Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi Link
Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine Link
Uzamsal Sözcükler-Konum Sözcükleri Link
"Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! Link
Türkçe'nin 'Banyo' Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri Link
Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Link
Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması Link
Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri Link
Türkçe Reklam Bildirilerinde Kullanılan Yabancı Sözcükler Link
Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine Link
Türkiye Türkçesi ve Balkan Ağızlarında “Kaçan” Soru Sözcüğü Link
Beter Sözcüğünün Farklı Bir Kullanımı Link
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmek Üzere Sözcük Öğretimi ve Örnek Ders Gereci Geliştirme Önerisi Link
Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler Link
Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri Link
Makine Öğrenme Algoritmalarıyla Türkçe Sözcük Anlamı Açıklaştırma Link
Türkçe İçin Geniş Sözcük Dağarcıklı Doküman Tanıma Sistemi Link
Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Sözcüksel Bağlaşıklığın Rolü Link
Sözcükbilime Giriş Link
Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş sözcüklerin ses ve anlam değişimleri açısından incelenmesi Link
Temel Fransızcada Devinim Bildiren Sözcükler Anlam Çözümlemesi Link
Terekeme-Karapapah Türkleri Ağzına Ait Sözcükler “Muş-Bulanık Çevresi” Link
Erte Sözcüğünün Altun Yaruk’ta Kullanılışı Link
Türkçe ve Kazakça İşaret Sözcüklerinin Karşılaştırmalı Araştırması Link
Sözcüklerin Tanıklığı Link
Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç'n Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe

Sözcükler
Link
Bileşik Sözcük ve Bileşik Sözcüklerde Vurgu Link
Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu Link
Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fil-Lügati't-

Türkiyye
Link
Genel Türkçe Bağlamında Türkiye Türkçesinde Şimdi ve İşte Sözcüklerinin Etimolojisi Link
“Çok” Sözcüğü Nereden Geliyor? Link
Türk Dilinin Tarihî Kaynaklarında Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi Üzerine Link
Yorumlar: "Atasözleri ve Deyimler" ve Bileşik Sözcükler Link
Sait Faik'in Kitaplarında Yeni Sözcükler Link
Ölümünün Yıldönümünde: Sait Faik'in Öykülerinde Fransızca Sözcükler Link
[ 1 2 ]