Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
-Ölümünün Ellinci Yılında- Erzurum Türkülerine Ses Veren Sanatkâr hâfız Faruk Kaleli Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları Link
1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı Link
1950’ler ve Tiyatro Sanatının Yönelimleri Link
1980’lerden Sonra Türk Heykel Sanatının Diğer Sanat Hareketleri içindeki Yeri Link
20. Yüzyıl Alman Resim Sanatında Bir Modernist: Max Beckmann Link
21. Yüzyıla Girerken Geleneksel Türk El Sanatları Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın Öncü Kişiliği, Sanatı ve Eserleri Üzerine Notlar Link
Ahmet Hâşim'in Sanat Görüşü Link
Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı ve Sanatı Link
Ahmet Muhip Dıranas Hayatı- Eserleri- Sanatı Üzerine Link
Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat Link
Ali Canip Yöntem’in Sanata ve Edebiyata Bakışı Link
Alman Klasisizm'inde Sanat Anlayışı Link
Alman Romantizminde Sanat Anlayışı Link
Almanya’da Usta Bir Hiciv Sanatcısı “Kaya Yanar” Link
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi Link
Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik Link
Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich

Sarre
Link
Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Bizans Sanatı'nın izleri Ve Hıristiyan Topluluğun Bu

Oluşuma Katkısı
Link
Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin

Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması
Link
Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı Link
Anadolu'da Selçuk Sanatı Link
Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi Link
Antalyalı Genç Kıza Mektup Etrafında Bir Tren Yolculuğu İsimli Hikayede Tanpınar’ın Sanat ve Edebiyat Görüşlerinin İzleri Link
Arif Damar'ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış Link
Arif Nihat Asya'nın Hayatı ve Sanatı Üzerine Link
Âşık Davut Sularî - Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet Link
Âşık Ferrahi'nin Sanatı Link
Âşık Sümmani'de Dil, Edebiyat, Sanat Link
Aşıq Sanatında İnformativ Yük ve Repertuar Problemi Link
Atatürk Devrimleri Sanat Alanında Bir Renaissance'dır Link
Atatürk Dönemi Türk Müziği Politikalarının Yansımaları: Kadın Ses Sanatçıları Link
Atatürk ve Sanat Link
Atatürk, Edebiyat ve Hitabet Sanatı Link
Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim Link
Atatürk?ün Sanat Anlayışı ve Sanatçıya Bakışı Link
Aydın İnsanın Görevi, Sorumluluğu ve Aydın Sanatçı Kişiliği Link
Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış Link
Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı Ilgar İmamverdiyev Link
Azerbaycan Sanatında Renk Link
Azerbaycan Sinema Sanatında Tasviri Sanatın Yeri ve Önemi Üzerine Link
Azerbaycan'ın Ressamlık Sanatı Link
Bâkî’nin Gazellerinde Hüsn-i Ta‛lîl Sanatı Link
Balkan Sanat Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi Link
Belâgat Kitaplarında İki Sanat: Tecâhül-i Ârif ve İstifhâm Link
Belagat Kitaplarında Tekrîr Sanatının Tarif ve Tasnifi Link
Benim Adım Kırmızı’da “Mutlakın Deneyimi, Büyük Bilinç, Kurulmuş Bilinç ve Sanat Bilinci Link
Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlar ile Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar Link
Bilimsel Sanat/ Sanatsal Bilim Link
Bir Kadın Sanatçı Şükriye Dikmen Link
Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar Link
Birey ve Toplum Hayatında Sanatın Yapıcı Rolü Link
Bireysellik ve Birey Olma Düşüncesinin Sanattaki Yansıması ve Bir Roman Link
Bursa?nın İlk Edebiyat ve Sanat Dergisi: Nilüfer Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Estetiği: 1.) Estetik Obje/Sanat Eseri Link
Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Sanatı ve Şiirinde Çocuk Link
Cumhuriyet Devri Ortaöğretimindeki Sanat Tarihi Müfredatının Değerlendirilmesi Link
Cumhuriyet döneminin büyük karagöz sanatçısı: Hayali Küçük Ali Link
Cumhuriyet'in İlk Yılları Türk Resim Sanatı Etkinlikleri Link
Çağdaş Bozkır Sanatı Çağdaş Kırgız Resim Sanatında Eski Türk Sembolleri Link
Çağdaş Resim Sanatının Oluşmasında Doğu ve İslam Sanatlarının Etkisi Link
Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanat Tarihi Öğretimi Link
Çağdaş Türk Resim Sanatında Düğün Teması Link
Çevrenin Sanatçı Yaratıcılığına Etkileri ve Sanat Eğitimi Link
Çini Sanatı ve Terminolojisi Üzerine Link
Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması Link
Derviş Paşa'nın Murâd-nâmesi'nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar Link
Devlet konservatuvarı oyunculuk sanat dalı özel yetenek sınavlarının müziksel işitme ve şan

boyutu için bir test geliştirme çalışması
Link
Dijital Sanat Link
Dil Bilimi Kaynaklarında Edebî Sanatların Kullanımı Link
Dil ve Sanat Eseri Yönüyle Türk Halk Türküleri Link
Divan Edebiyatında Leb-Değmez Sanatıyla Yazılan Gazeller Link
Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları Link
Divan Şiirindeki Ses ve Ahenkle İlgili Sanatlara Genel Bir Bakış Link
Divan Şiirinden Örneklerle Mübalağa Sanatının Mizahla İlişkisi Link
Divanü Lügat-it-Türk'te Geçen Şiirlerde Edebi Sanatlar Link
Ece Ayhan?ın Şiirinde Sinema ve Müzik Sanatının Etkisi Link
Edebi Sanat Terimlerinin Türkçe Karşılıkları Üzerine Link
Edebî Sanatlar Yönünden Yahya Kemal'in Şiirleri Link
Edebî Sanatlardan 'İham'ın Tanım Problemi İle İlgili Düşünceler Link
Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı Link
Edirne'ye Has Bir El Sanatı Olarak Süpürgecilik ve Süpürgecilikte Kullanılan Terimler Link
El Sanatlarını Milli Değer Olarak Algılamak Link
Eski Çağlarda Dram Sanatı Link
Eski Çağlarda Tiyatro Sanatının Kaynağı Link
Eski Yunan ve Roma'da Söz Söyleme Sanatının Üç Biçemi: Attike, Asia ve Rodos Link
Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyo-Kültürel Yapılanma Sürecine Etki ve

Katkıları
Link
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"Ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar Link
Evrensel Bir Tiyatro Sanatı Olan Kuklanın Anadolu İnsanının Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi Link
Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sanat" Şiirinin Tahlili Link
Felsefe Açısından Pazarın Dışındaki Sanat Link
Fetih ve Fatih Konulu Tiyatro Eserlerinde Fatih'in Çocukluğu, Eğitimi, Çevresindeki Bilim ve Sanat Adamları Link
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Ozanlara Getirdiği Haklar Link
Gazetelerde Kültür, Sanat Ve Edebiyat Sayfaları/Yazıları Üzerine Link
Geleneksel Türk El Sanatlarından Süpürgecilik Link
Geleneksel Türk Sanat Mûsıkîsi Bestekârlığı’nda Söz-Beste İlişkisi Link
Goethe'nin Sanat Görüşü Link
Göktürk Sanatında Dinî Nitelikli Heykeller ve Tasvirler Link
Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları - Güçlü Anlatım Yolları Link
Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedagoji: Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Bakış Link
Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi Link
Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Atatürk Link
Güzel Sanatların Eğitimdeki Yeri Link
Güzide Taranoğu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Link
Haldun Taner’in Öykülerinde Sanatçıların Dünyası Link
Halı-Kilim Sanatı ve Tarihi Link
Halk-Devlet-Sanat Üçgeni İçinde Azim Azimzade Link
Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler Link
Henri Matisse’in Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı Link
Her Ay Dergisinin Türk Sanat ve Düşünce Hayatına Katkısı ve Sistematik İndeksi Link
Hisar ile Türk Edebiyatı Dergilerindeki Sanat ve Edebiyat Teorisi Yazılarının Mukayesesi Üzerine Link
Hitit Sanat Eserlerinde Sunak Betileri Link
II. Abdulhamid'e Güzel Sanatlar Hakkında Sunulan Layiha Link
İcracılık Sanatı Üzerine Düşünceler Link
İdil - Ural Boyu ve Modern Tatar Şiirinde İdea Bildiriminde Bir Sanat Usulü Olarak Halk Edebiyatından Gelen Kahraman Tipi Link
İnsan Bilimlerinde ve Sanatta Yapısalcılık: Levi-Strauss ve Yapısalcı Budunbilim Link
İslam Sanat Felsefesinde Renk Teorisi Link
[ 1 2 3 ]