Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Batı Penceresinden Kendi Toplumuna Bakan Bir Yazar: Fazlı Necip’in Saraylarda Mecnunlar Romanında Oto-Oryantalizmin İzleri Link
Batılılaşmanın Yansımalarındaki Süreklilik ve Süreksizlikler Bağlamında Servet-i Fünun Romanları Link
Erken Dönem Alman Romantizminde Açığa Çıkan Antik Yunana Dönüş İdealinin Hölderlin ve

Nietzsche Bağlamında İncelenmesi
Link
Metinlerarasılık Bağlamında Tahsin Yücel’in ‘Yalan’ Adlı Romanı Link
Oğuz Atay’ın Romanlarında Toplumsal Yabancılaşma Link
Postmodern Romanın “Nasıl”lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanı Link
Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak veya Yazın Bilimsel Bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları Link
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme Link
??Yeraltından Notlar?? ve ??Aylak Adam?? Romanlarında Modern İnsanın Yalnızlığı ve

Yabancılaşması
Link
"Ben Deli miyim?" Romanında "Ahlaka Aykırı Neşriyat" Yaptığı Gerekçesiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Yargılanması Link
"Cam ve Elmas" Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları Link
"Dönemeçte" Romanında Yapı ve Tema Link
"Esir Şehrin İnsanları" Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
"Ötken Künler", "Kece ve Kündüz", "Kutlug Kan" Romanlarında Tema Link
"Paris'te Bir Türk" ve "Jön Türk" Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış Link
"Şehrin Aynaları" Romanında Gölgenin Gücü Link
"Yalnızlık" ve "Yalan" Bağlamında Kurgulanan Üç Roman Kahramanı: Fahim Bey, Samim ve Hayri İrdal Link
12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması Link
12 Mart Romanlarında Dönemin İşçi Eylemleri Link
12 Mart Romanlarında Kadın Tanımlamaları Link
13. Günü Olmayanların Romanı: Tatar Link
18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman Link
1970’li Yıllar Türkiye Siyasi Tarihinin Kültürel Belleği: 12 Mart Romanı ‘Yaralısın’da Devlet Güdümlü İşkence ve Mahkumiyet Sorunsalı Link
1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral'ın Romanlarına Yansıması Link
1980 Sonrası Türkiye'de Popüler Roman Link
1980-2000 Arası Türk Romanında Baba Figürünün Eğitimdeki Yeri Link
20. Yüzyıl Fransız Romanında Usçuluğa Tepkiler Link
A.H. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Saçma ve Gerçeklik Kavramları Link
A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü ile H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Link
Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu Link
Abdulla Qodiriy'nin Tarihsel Romanları Link
Abdurrahim Ötkür ve "İz" Romanı Üzerine Link
Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Fahim Bey ve Biz” Romanında Zaman ve Medeniyet Algısı Link
Acımak Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi Link
Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi Romanında Dalganın Kırıldığı Anlar Link
Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak Romanında Cumhuriyetin Kimliği ve Kimlik Çatışması Link
Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce Gülü” Adlı Romanının İncelenmesi Link
Ağrıdağı Efsanesi Romanında Mitik ve İdeolojik Yapı Link
Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi Romanı İle Ercümend Ekrem Talû’nun Kodaman Romanı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Link
Ahmet Bican Ercilasun'un "Gülnar" ve "2BA Beden Beyin Akımı" Adlı Romanlarında

Türk Destanlarının İzleri
Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında "Resim" ve "Mimarî" Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında İnsan Link
Ahmet İhsan’ın Romanları Üzerine Bir Değerlendirme Link
“Ahmet Metîn ve Şirzad” Romanının Sultan II. Abdülhamit’e Takdimi ve Bir Maruzat Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Bazı Romanlarında Teknik Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Macera Romanlarında İntikam Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Kıyafet İlminin Tesirleri Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Romanlarında Tarih ve Medeniyet Link
Ahmet Midhat Efendinin "Karnaval" Romanını Tahlil Denemesi Link
Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Link
Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey İle Rakım Efendi" Romanında İronik Söylem Link
Ahmet Mithat Efendi’nin İlk Romanlarında Mısır ve Mısırlılar Link
Ahmet Mithat Efendi’nin Jön Türk Romanında Kadına Bakış ve Feminizm Düşüncesi Link
Ahmet Mithat Efendi’nin “Jöntürk” Romanında Medeniyet Algısı Link
Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi ve Cinli Han

Romanlarında “Olağanüstü”
Link
Ahmet Mithat’ın Mesâil-i Muğlȃka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi Link
Ahmet Oktay'a Göre Roman Kahramanı Link
Ahmet Ümit'in Kar Kokusu Romanında Toplumcu Gerçekçilik Link
Ahmet Ümit’in İlk Polisiye Romanı: Sis ve Gece Link
Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları Link
Akademik Eleştiri Bağlamında Mehmet Rauf'un Eylül Adlı Romanı Link
Albert Camus'nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi Link
Alev Alatlı'nın Kabus Romanının Tematik Açıdan Tahlili Link
Alman Romantizminde Sanat Anlayışı Link
Amat Romanında Yeni Tarihselcilik Link
Amerika'da Doğalcı Roman Link
Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık'ın Tekâmul Romanı Üzerine Link
Anadolu'dan İstanbul'a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin "Kahvehaneler"in Önemini

1950 Sonrası Türk Romanı'ndan Okuma
Link
Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi Link
Andre Gide ve Yeni Romancılarda Romanesk Karşıtlığı ve Erken Anlatı Tekniği Link
Anlatım Tekniği Açısından Attilâ İlhan'ın Sokaktaki Adam Romanı Link
Anna Seghers'in "St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı" Adlı Romanında Betimlemelerin

İşlevleri
Link
Annaguli Nurmemmet'in Büyük Göç Adlı Romanının Dil Yönünden İncelenmesi Link
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Link
Arada Kalanların Romanı: Araf Link
Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak?ın ?Pinhan? Romanının İncelenmesi Link
Arundhatı Roy’un “Küçük Şeylerin Tanrısı” Romanında Semboller Link
Asâd Dilmurâd'ın Romanlarında Tarihî Kahraman ve Millî Ruh Link
Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü Link
Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları Link
Ateşten Gömlek: Sentimental mi Romans mı? Link
Attila İlhan Romancılığı Üzerine Kapsamlı Bir Çalışma: Romancı Yönüyle Attila İlhan Link
Axel Olrik’in Epik Yasaları ve Lord Raglan’ın Kahraman Kalıbı Açısından Ağrıdağı Efsanesi Romanı Link
Aydının Halkla İmtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” Düsturu Bağlamında Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türk Romanında İdealist Öğretmen Tipleri Link
Aydınlanma-Romantizm Geriliminde Türkiye Link
Ayla Çınaroğlu'nun 'Mago' ve 'Tülüş' Adlı Romanlarında Tema ve Teknik Link
Ayla Kutlu'nun Bir Göçmen Kuştu o Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları Link
Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/ Postromantik Yüzü Link
Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanında Ötelerin Çağrısı ve Kaçış Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Aziz Nesin’in Az Bilinen “Düğümlü Mendil” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil Link
Baba ve Piç Romanına Fenomenolojik Bir Yaklaşım Link
Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na'da Son

Gün
Link
Balzac ile Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara

Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım
Link
Batılı Üç Eserde ?Romantik Kurban? Cem Sultan Link
Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -I- Link
Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -II- Link
Batılıaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler -III- Link
Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk Link
Batılılaşma Sürecindeki Türk Romanında Üç Kadın Tipi: Zerefşan, Sermed, Refika Link
Batıya Hayran Bir Neslin Romanı: Servet-i Fünûn Romanı Link
Bektaşi Kız Adlı Roman Hakkında Bazı Tespitler Link
Berdinazar Hudaynazarov'un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme Link
Berna Moran, Der Türkische Roman eine Literaturgeschichte in Essays-Band 1 Link
Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi Link
Bildungsroman Örneği Olarak "Hüsn ü Aşk" Link
Bilge Karasu’nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar Link
Bir Aşk Romanı: Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hâl Neyin Nesi? Link
Bir Döneme Işık Tutan Roman: "Panorama" Link
Bir Gazetecinin Romanı: Esrâr-ı Cinâyât Link
Bir Mekan Unsuru Olarak İstanbul'un Ahmed Midhat Efendinin Romanlarına Tesiri Link
Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece Link
Bir Rasyonalistin Romantik İsyanı: Şair Evlenmesi Link
Bir Tarihsel Roman: Şah ve Sultan Link
Bir Ulus Yaratmak: Erken Dönem Cumhuriyet Romanında Din Adamının Temsili Link
Bireysel Yozlaşmanın Romanı “Kundakçı” Üzerine Bir İnceleme Link
Bireysellik ve Birey Olma Düşüncesinin Sanattaki Yansıması ve Bir Roman Link
Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- Link
[ 1 2 3 4 5 ]