Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme Link
Aydınlanma-Romantizm Geriliminde Türkiye Link
Osmanlı -Türk Romanından Çağdaş Türk Romanına Kadınlık: Değişim Ve Dönüşüm Link
Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları Link
Orhan Pamuk’un Romanlarında Klasik Kitap Sanatları Link
Ahmet Oktay'a Göre Roman Kahramanı Link
Türk Romanında Nüfus Mübadelesi ve Bir Mübadele Romanı Olarak Mor Kaftanlı Selanik Link
E. Hemingway'in "Farewell to Arms" Adlı Romanında "Savaş" Olgusuna Bakış Açısını

"Eşdizimlilik" Çerçevesinde Saptamaya Yönelik Bir Uygulama Çalışması
Link
Ahmet Midhat Efendi'nin Jön Türk Adlı Romanı Link
Memduh Şevket Esendal'ın İlk Romanı Miras Link
Romantik Oyunlarda Ak - Kara Karşıtlıgı Link
Bir Rasyonalistin Romantik İsyanı: Şair Evlenmesi Link
Türkiye Tiyatrosunda Romantik Karakterler Link
Birinci Dünya Savaşı Başlarında Romantik Bir Türk-Alman Projesi -Rauf Bey Müfrezesi- Link
Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve "Fühle Dich Wie Zu Hause" Adlı

Romanı
Link
Çağdaş İspanyol Romanında Madrid Link
Sprachproblematik im modernen österreichischen Roman:Elias Canettis "Die Blendung" : Çağdaş

Avusturya Romanında Dil Sorunsalı:Elias Canetti'nin "Körleşme"si
Link
Tarihte Çeviri, Aydınlanma ve Erken Romantizmin Edebi Çeviri Kuramları Link
Hüseyin Rahmi'nin Romancılığı Link
Amerika'da Doğalcı Roman Link
Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı? Link
Alman Romantizminde Sanat Anlayışı Link
Romantizmden Modernizme Rabindranath Tagore Link
Milli Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman Link
Modern Roman Arayışı ve Kalpazanlar Link
Yakup Kadri'nin Beş Romanında Fransız Realist ve Naturalistlerinin Tesirleri Link
Bugünkü İngiliz Romanı Link
Hüseyin Rahmi Romanlarında Kadın Tipleri Link
Samipaşazâde Sezai Bey'in "Sergüzeşt" İsimli Romanında Gerçekçiliğin Payı Link
Kenize Mourad’ın Romanlarında “Öteki” Link
Destansı Bir Roman “Durgun Don” ve Bir Yıkımın İzleri: Devrim, Savaş, Ölüm Link
Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri Link
Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Link
Edebiyat, Coğrafya Ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı Link
Joseph Conrad’ın Casus Adlı Romanında Anarşizm ve Yıkımı Link
Karnavalesk roman örneği olarak Ayfer Tunç’un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa

Tarihi
Link
Erken Alman romantiklerinin aydınlanma’ya ilişkin tutumları üzerine Link
Mıchel Butor’un Dereceler Adlı Romanında Anlatımsal Yapı Ve Anlatım Yöntemleri Link
Henryk Sienkiewicz’in Romanlarında Yurt Ve Yurtseverlik İzleği Link
Polonyalı Yazar Stefan Zeromski’nin Erken Bahar Başlıklı Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece Link
Halide Alptekin'in Ağlama Tuna Romanında Balkan Türklerinin Sürgünü Link
İlk Dönem Türk Romanlarında Yanlış Batılılaşma Sonucu Yabancılaşan Karakterler Link
Gurbet Kuşları, Eskici ve Oğulları, Vukuat Var Romanlarında Göç Olgusu Link
Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Mekân Unsuru Olarak Deniz Link
Ahmet Mithat Efendi’nin Jön Türk Romanında Kadına Bakış ve Feminizm Düşüncesi Link
Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit Hanadan’ın Öykü ve Roman Yaratıcılığı Link
Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz Link
Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık'ın Tekâmul Romanı Üzerine Link
Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kader ve Kadercilik Link
Aydının Halkla İmtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” Düsturu Bağlamında Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türk Romanında İdealist Öğretmen Tipleri Link
Mustafa Altun, Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri Türk Romanlarından Örneklerle Link
Ciğerdelen Romanında Metinlerarası İlişkiler Link
Romanya’da Türk Halkları Edebiyatı Link
Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday'ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri Link
Anna Seghers'in "St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı" Adlı Romanında Betimlemelerin

İşlevleri
Link
Mahmûd Teymûr’un Nidâu’l-Mechûl Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal Link
Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi Link
Ölüm ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü Link
İlk Romantiğimiz: Ahmet Midhat Efendi Link
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler"

Romanlarında "Sap Aşk" Teması ve Kadın Motifi
Link
M.T. Aybek'in "Nevâî" Adlı Romanına Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Dersaadette Sabah Ezanları ile Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle

Bakış
Link
Cengiz Aytmatov'un "Cengiz Han'a Küsen Bulut" Adlı Romanı Üzerine Link
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım Link
Orhan Pamuk'un "Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk"

Teşhisi Konur
Link
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Link
Günümüz Anglo-Amerikan Popüler Roman ve Gezi Yazılarında Türk İmgesi Link
Balzac ile Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara

Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım
Link
‘Çalıkuşu’ Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri Link
Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk Link
Tarihî Gerçeklere Sâdık Bir Roman: Plevne Link
Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu Link
Postmodern Polisiye Roman ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı Link
Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek Link
Tarihle Popülerliğin Birleştiği Çizgide Bir Peyami Safa Romanı: Attilâ Link
Talip Apaydın'ın Çocuk Romanlarında Gezi-Gözlem, Araştırma ve Dinleme Yoluyla Öğrenme Link
Yakın Dönem Tarihsel Romanlarda Çatışma Alanları ve Tarihsel Romanların "Ulusal Kimlik"

Edinmedeki Rolü
Link
“Ahmet Metîn ve Şirzad” Romanının Sultan II. Abdülhamit’e Takdimi ve Bir Maruzat Link
Gelenek ve Mistik Unsurların Tarihi Roman Türüne Yaptığı Katkı: Devlet Ana Örneği Link
Gretel Wachtel’in Gretel’in Öyküsü Adlı Anı Romanında Muhalefet Teması Link
Recaî-zade Ekrem'in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik Link
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye ve Şıpsevdi Romanlarında Yanlış Batılılaşma Link
Yaşar Kemal?in Romanlarında Saz Şairleri Link
Koeppen?in ?Das Treıbhaus? Romanı Örneğinde Savaş Sonrası Alman Edebiyatında "Politik

Roman"
Link
Koeppen?in ?Das Treıbhaus? Romanı Örneğinde Savaş Sonrası Alman Edebiyatında "Politik Roman

"
Link
Sabahattin Ali'nin Romanlarında Aydınlar Link
Kaybolmuş İstanbul'un Peşinde: Selim İleri'nin Gramofon Hala Çalıyor Romanında Dil ve Zaman Link
Berdinazar Hudaynazarov'un Kumlular Romanı Üzerine Toplumbilimsel Bir İnceleme Link
Mehmet Rauf’la Yapılan Bir Röportaj Işığında Eylül Romanı Link
Kültür Değişmesi ve Safiye Erol un Kadıköyü nün Romanı Ve Ülker Fırtınası Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması Link
20. Yüzyıl Fransız Romanında Usçuluğa Tepkiler Link
Geleneksel Roman'dan Çağdaş Roman'a "Kişiler"İn Anlatıdaki Konumu Link
Çanakkale Muharebelerini Konu Edinen Romanlar Üzerine Link
Sadri Maksudi'nin Ölümünün 50. Yılı Anısına: Sadri Maksudi'nin Hayatı ve Maksudi'nin

Az Bilinen "Maişet" Romanı Hakkında
Link
Romanda Zaman ve Mekan Kavramları Link
Anadolu'dan İstanbul'a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin "Kahvehaneler"in Önemini

1950 Sonrası Türk Romanı'ndan Okuma
Link
Peyami Safa'nın Mahşer Romanındaki İntihar Fikrinin Sosyal Boyutu Link
Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım Link
İngiliz Romanının Doğuşu ve Gelişimi Link
Biyografik Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı

Gözlemler
Link
Abdulla Qodiriy'nin Tarihsel Romanları Link
Albert Camus'nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi Link
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi Romanında Baba-oğul İlişkisi Link
Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Toplumsal Eleştirinin

Postmodern Bir Yaklaşımla incelenmesi
Link
Michel Houellebecq’in Kuşatılmış Yaşamlar Adlı Romanındaki Toplumsal Eleştirinin Postmodern

Bir Yaklaşımla incelenmesi
Link
Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" Adlı Romanı ile Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" Adlı

Eserinde Örnek İnsan Tipi
Link
Göç Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi Link
Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı Link
Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey İle Rakım Efendi" Romanında İronik Söylem Link
Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu Link
Halit Ziya'nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde "Tutunamayanlar" Link
Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: 'Sinekli Bakkal' Romanında Yapı ve İzlek Link
Selma Rıza'nın Romanında Kurmaca Yapı Link
Ragıp Şevki Yeşim'in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları Link
Letâif-nâme Adlı Bir Eserin Roman Tekniği Açısından İncelenmesi Link
Bir Gazetecinin Romanı: Esrâr-ı Cinâyât Link
Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve

Dışardakiler
Link
[ 1 2 3 4 5 ]