Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Atatürk'ün Dil ve Kültür Anlayışı Link
"Diyâr-ı Bekr" Bölgesinde Kurulmuş Türk Devletleri ve Beylikleriyle İlgili Tarihî Şahıs ve

Yer Adlarının Türk Kültürü Bakımından Anlam ve Değeri
Link
"Kalp Gözü", Efsane ve İkincil Sözlü Kültür Link
"Kolsuz Hanım" Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir

Çalışma
Link
"Paris'te Bir Türk" ve "Jön Türk" Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış Link
"Performans Teori" Bağlamında Sözlü Kültür Ürünleri?nin Müzelenmesi Sorunu Üzerine Bazı Görüş

ve Düşünceler
Link
100. Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Bakış Link
15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü Link
17. Yüzyıl Türk Halk Kültürü ve Karacaoğlan'ın Şiir Çevresi Link
1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda

"Kültürel Değişme" Olgusu
Link
19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1933 Üniversite Reformu'nun Atatürk'ün Kültür Politikasındaki Yeri Link
1970’li Yıllar Türkiye Siyasi Tarihinin Kültürel Belleği: 12 Mart Romanı ‘Yaralısın’da Devlet Güdümlü İşkence ve Mahkumiyet Sorunsalı Link
26 Eylül 1932, Dil ve Kültür Tarihimizde Bir Dönüm Noktası Link
61 Numaralı Edirne Şer'iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam

Kültürü
Link
8-10. Sınıf “Türkçe ve Türk Kültürü” Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Link
AB-ABD Komşuluğunda Türk Halk Kültüründen Ulusal Kültürel Kimliğe Link
Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Eserlerinde Doğu-Batı Karşılaştırması ve Kültür

Meselesi
Link
Abdülhak Hâmid'in Dilinden Alt-Kültür Eleştirisi Link
Adana Giyim-Kuşam Kültürü Link
Adana Halk Kültüründe Albasması - Alkarası Link
Adana Halk Kültüründe Askeri Uğurlama ve Askeri Karşılama Geleneği Link
Adana Halk Kültüründe Aydaş Aşı ve Köstek Kesme Link
Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler Link
Adana Halk Kültüründe Doğum Odasındaki Uygulamalar Link
Adana Halk Kültüründe Kırk Basması-Nazar-Kırklama Link
Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma Link
Adana Halk Kültüründe Mezarlıklar ve Ruhlarla İlgili İnanmalar Link
Adana Halk Kültüründe Ölümden Kaçınmalar Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Evde Yapılan İşlemler Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Mezarlıkta Yapılan İşlemler Link
Adana Halk Kültüründe Ölünün Yıkanması - Kefenlenmesi ve Diğer Uygulamalar Link
Adana Halk Kültüründe Yas Tutma/ Ağıt Söyleme Link
Adana Halk Kültüründe Ziyaretler Link
Adana Halk Kültürüne Bakış Link
Adana İli Saimbeyli, Tufanbeyli ve Düziçi İlçeleri Halk Kültürü Üzerine Link
Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemeklerinden Örnekler Link
Adana Mutfak Kültüründe Ekmekler ve Hamurişi Yemekler Link
Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği Link
Adana ve Yöresi Halk Kültüründe Mahalli Fıkra Türü ve Tespit Edebildiğimiz Bazı Mahalli

Tiplere Bağlı Fıkra Örnekleri
Link
Adana-Osmaniye Bölgesi Giyim Kültüründe ve Halk Oyunları Ekiplerinin Giysi Tercihlerinde

Kadın Başlıkları
Link
Adana?da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait İnançlar, Pratikler ve Bunlara Bağlı Mutfak

Kültürü
Link
Adana'da İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri Link
Ağrı Yöresi Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü Link
Ahıskalı Türkler ve Kültürleri Link
Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik Link
Ahilik ve Kültür Tarihimizdeki Yeri Link
Ahmet Vefik Paşa Adaptasyonlarında Kültürel Sentez ve Edebî Eser Çevirisi Link
Aksaray Halk Kültürü ve Türk Dünyası Link
Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet Kültürü Link
Alevi Tahtacı Kültürü Link
Alevi-Bektaşi Kültüründe Nasihatlerin Değerler Eğitimindeki Önemi ve İslahiye-Kabaklar

Köyünde Verilen Nasihatler
Link
Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri Link
Alimcan İbrahimov?un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri Link
Alkış ve Kargışların, Sözlü Kültürdeki Yerleşik Kodların Aktarımını ve Yeniden Üretimini

Kolaylaştıran Biçimsel Özellikleri
Link
Almanya'daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı Link
Almanya'daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması:

Kültürleşme
Link
Almanya‘daki Türklerde Sosyal Yaşam, Dil, Kültür ve Edebiyatla İlgili Gelişmeler Link
Altay Kültür Dairesinde Yalmavuz Tipi Link
Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri Link
amir Yaylası’ndan Ulupamir Köyü’ne: Kırgızlarda Sosyo-Kültürel Yaşam ve Mekânın Dili Link
An Assessment of “Secret History of Mongols” and “Altan Topçi” from the Viewpoint of the

Turkish Lingual and Cultural History [=”Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nın Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi]
Link
Anadolu Alevi Kültüründe Kadına Bakışın Temelleri Link
Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme Link
Anadolu Kültüründe Bir Sanat Yapıtının Üretim Sürecinde Soyutlayıcı Bir Sorun Olarak Modernlik Link
Anadolu ve Balkanların Fethi Sürecinde Türkmen Boylarının Hazar Ötesinden Taşıdığı Sözlü

Kültürün İşlevi
Link
Anadolu ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana

Celalettin Rumi?nin Etkisi
Link
Anadolu?da Geleneksel Konut Düzeninde Kültürel Etmenler Link
Anadolu'da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış Link
Anadolu'da Tükenen Bir Kültür: Yörüklük Link
Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumlar Link
Anadolu’da Önemli Bir Kültürel Merkez: Osmancık Link
Ankara “ÇAYYOLU” Uydu Kentinde Sosyo-Kültürel Yaşamın Yeni Boyutları Link
Annemarie Schimmel’in Tasavvuf Kültüründeki Yeri Link
Antalya Yöresi Örnekleri ile Türk Kültür Coğrafyasında Süpürge İnancı Link
Araplara Türkçe Öğretmek Amacıyla Hazırlanmış Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretim Seti’nde Kültür Aktarımı Link
Arkeolojik Kalıntı, Buluntu ve Yazılı Belgelere Göre Köl Tigin-Bilge Kağan Anıtlıkları ve Bu

Anıtlıklardaki Türk Kültür Unsurları
Link
Asya Toplumlarında Ortak Bir Kültür Ögesi: On İki Hayvanlı Takvim Link
Asya Toplumlarını Etkileyen Alevi/Bektaşi Kültüründe İnsanın Değeri Link
Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları Link
Âşık Edebiyatı, Halk Kültürü Çalışmalarıyla Ahmet Kutsi Tecer Link
Aşık Paşa'nın Garib-namesi'nde ve Kazak Kültüründe Aile Link
Âşık Paşa'nın Garib-namesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk

Konusunda Karşılaştırılması
Link
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Link
Âşıkların sosyokültürel hayattaki yeri ve önemi bir örneklem olarak derdiçok Link
At Kültürü ile İlgili, M. Ö. 14 Üncü Yüzyıldan Nippur'da Bulunmuş Akatça Metinlerin Terceme

ve İzahı
Link
Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Atatürk - Halk Kültürü Milli Kimlik Link
Atatürk Devrimlerinin Kültür Konsepti Bağlamında Halkevlerinde Türk Halkbilimi

Çalışmalarının Kurumsal Eğilimleri
Link
Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı? Link
Atatürk Döneminde Kültür Çalışmaları Link
Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi:

Ortayayla
Link
Atatürk Düşüncesinde Halk Kültürü Link
Atatürk ve Kıbrıs Kültürü Link
Atatürk ve Kültürel Alandaki Çağdaşlaşmada Türk Dilinin Yeri Link
Atatürk ve Türk Kültürü Link
Atatürk-Dil ve Kültür Link
Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği Link
Atatürk'ün Çevresindeki Dilciler ve Kültür Adamları Link
Atatürk'ün Kültür Tanımına Yorumbilimsel Bir Yaklaşım Link
Atatürk'ün Kültüre Bakışı veya Fikir Adamı Atatürk Link
Atatürkçü Bir Kültür ve Politikasının Niteliği ve Amaçları Link
Atatürk’ün Eğitim Kültür Politikası ve Kağıtçılık Link
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri Link
Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politkaları İçinde Kütüphanelerin Rolü Link
Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinin Türkiye’nin Sosyo-Kültürel, Dilsel Yapısına Etkisi Link
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe

ve Türk Kültürü Öğretim Programı
Link
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve

Türk Kültürü Öğretim Programı
Link
Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010 Link
Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım Link
Avrupa'da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde

Kullanılabilecek Bir Materyal: "Türk Ninnileri"
Link
Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin

Görüşleri: Fransa Inalco Örneği
Link
Aydın Halk Kültüründe Zeytin Link
Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında 'Meyhane' Link
Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma Link
Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov'un Kültürümüzdeki Yeri Link
Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültür Hattında Kurt -II/1- Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]