Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine Link
15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertib-i Muâlece'nin Söz Varlığı, Dil ve Anlatım

Özellikleri
Link
2000-2010 Yılları Arasında Türkolojiye Hizmet Etmiş Akademisyenler İçin Hazırlanan Armağan

Kitaplar Hakkında Bir Değerlendirme
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki Metinlerin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeterliliği ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi Link
7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı Link
Ahmed Yesevî Adlı Kitap Üzerine Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Dilbilgisi Kitapları Link
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi Link
Anadili Öğretiminde Göstergebiliminin Yeri: Anadili Ders Kitaplarındaki Sözel Metinlerle

Görsel Metinlerin Bütünselliğinin Analizi
Link
Anadolu ve Rumeli Ağızlarının En Eski Kaynaklarından Biri: Gramer Kitapları Link
Âşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler Link
Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" Link
Atatürk'ün Tarih Kitapları Link
Atatürk'ün Ulus-Devlet Fikri Oluşumunda Eskiçağ Tarihi Kitaplarının Yeri Link
Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarında Çevre Bilinci ve Duyarlığı Link
Azerbaycan Kitap Medeniyeti Tarihinden Link
Azerbaycan’da Ana Dilinin Öğretilmesine Yönelik Yazılmış İlk Ders Kitapları Link
Bakü'de Yayınlanan Bir Kitap ve Âşık Şiirinde Şekil, Tür ve Makam Meselesi Link
Bazı Belâgat Kitaplarına Göre Secinin Tanım ve Tasnifi Üzerine Düşünceler Link
Bazı Belagat Kitaplarında Mecâz-ı Mürselin Tanım ve Tasnifi Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Bazı Belagat Kitaplarında Tecnîs Hakkında Bir Araştırma Link
Behçet Necatigil'in Kitaplarına Girmemiş ve Derlenmemiş Üç Yazısı Link
Belâgat Kitaplarında İki Sanat: Tecâhül-i Ârif ve İstifhâm Link
Belagat Kitaplarında Tekrîr Sanatının Tarif ve Tasnifi Link
Belağat, Rhétorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı

Bibliyografyası I
Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Bir Yazar; Bir Kitap [Sait Faik: Son Kuşlar] Link
Bursa Haraççıoğlu Kitaplığında Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Notlar Link
Bursa Kitaplıklarındaki Türkçe Yazmalar Arasında Link
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kitaplarında Yer Almayan Şiir ve Yazılarının Neşri ve

Değerlendirilmesi
Link
Cumhuriyet Öncesinde Yazılmış Ders Kitaplarında Dil ve Edebiyat Öğretimine İlişkin

Görüşler ve Uygulamalar
Link
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları Link
Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri Link
Çocuk Kitaplarında Dil Sorunu Link
Çocuklar Resimli Çocuk Kitaplarındaki Resimleri Nasıl Yorumluyor? Behiç Ak’ın “Uyurgezer Fil” Kitabı ile Yapılan Görsel Okuma Üzerine Bir Araştırma Link
Çukurova'nın Bereketli Toprağı Kitap Fuarı İle Yeniden Şenlendi Link
Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve ‘100 Temel Eser’ Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme Link
Defterdeki 41. Sûret Yahut Kitap Coğrafyasında Bir Gezgin Link
Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları Link
Dilbilgisel Görünümleri Açısından Çocuk Kitap Adları Link
Dilin Kökeni: Kur'an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu Link
Edebî Kültürün Aktarılmasında Gramer Kitaplarının Rolü Link
Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı Link
Edinim Sürecinde Görünüş: İlköğretim İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler,

Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi
Link
Eğitim Değerleri Açısından Çocuk Kitapları Link
Enver Baki'nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Link
Eski Bir Hikâyenin Yeniden Doğuşu: Kara Kitap’taki İzlek ve İmgelemin Metinlerarasılık

Bağlamında İncelenmesi
Link
Fantastik Çocuk Kitaplarında Uzamın İmgesel İşlevi ve Şiddet Link
Geç Dönem Osmanlı Âdâb-I Muâşeret Kitaplarında Hane Tanzimi ve Salon Âdâbı Link
Geçmişten Günümüze Edebiyat Ders Planlarında ve Kitaplarında Yahya Kemal ve Şiirleri Link
Gençlik ve Atatürk Kitapları Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Göstergebilim Açısından Bir Şiir Dğerlendirmesi: "Bir Sözlükte Kitap Adları" Link
Hacı Süleyman Ay'ın Kitaplığında Bulunan Bir dâstân-ı İbrâhim Edhem Nüshası Link
Hâşimî Kitaplığında Türkçe Bir Cönk Link
Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi Link
Hititler Hakkında Yeni Bir Kitap Münasebetiyle Link
İbrahı̇m Müteferrika ve Yayımladığı İlk Kitaplar Link
II. Meşrutiyet Dönemi İlk Vatandaşlık Kitaplarından Biri Olan “Rehber-İ İttihad”In İçerik Analizi Link
İbrahim Zeki Burdurlu’nun Kıbrıs Yılları ve Kıbrıs’la İlgili Kitaplarında Kıbrıs Link
İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi Link
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma ve Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi Link
İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Verilen Eğitsel

Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi ve Alternatif Etkinlik Önerileri
Link
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Hikâye Haritalama Yöntemine Göre İncelenmesi Link
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları Link
İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak

Değerlendirilmesi
Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri

ve Programa Uygunluğu
Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve

Programa Uygunluğu
Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi Bölümlerinin Değerlendirilmesi Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi Link
İlköğretim İkinci Kademede Kullanılan Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının İşlevselliğinin

Belirlenmesi
Link
İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Metinlerinde Yer Alan Değer

Unsurlarının Eşdizimsel Örüntülemeler Açısından Görünümleri
Link
İlköğretim Türkçe 6, 7, ve 8. Sınıf Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarında Çocuk

İmgeleri
Link
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Öğretici Nitelikli Metinlerdeki Eşdizimsel Örüntülerin

Görünümü
Link
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi Link
İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Öğreticilik Kavramı Bağlamında Eleştrisi Link
İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi

II
Link
İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi Link
İstanbul Universitesi Tarihinden Bahseden Yedi Kitap Link
İstanbul'da Bir Sene Birinci Ay Tandırbaşı Adlı Kitapta Yer Alan Masalın Performans Teoriye Göre İncelenmesi Üzerine Bir Deneme Link
Kesik Başlar, Başsız gövdeler: Kara Kitap Link
Kinayenin Belagat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi Link
Kitabın Bir Sanat Formu Olarak Yeniden Keşfedilişi: Yirminci Yüzyıl Sanatçı Kitapları Link
Kitap Okuma Cezası Nitelikli Aydın Sayısını Arttırır mı? Link
Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-1? Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı Link
Kitap Tanıtımı / Fatih Divanı ve Şerhi Link
Kitap Tanıtımı / Türk Dilinin gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Link
Kitaplar: Tuş [Haldun Taner; Peynir Ekmek Tarık Güner] Link
Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi Link
Kitaplarda Kadın Olmak: Chaucer ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Kadın Söyleminin Sorunsallığı Link
Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram-Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları Link
Leningrad Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları Hakkında Link
Lise I Edebiyat Kitaplarındaki Tutarsızlıklar ve Bilimsel Yanlışlar Link
Liselerde Okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük Adlı Ders Kitaplarında Çanakkale

Savaşları
Link
Mehmet Akif'in Kitap Tenkitleri Link
Memduh Şevket Esendal Hakkında Bir Kitap Link
Meşrutiyet Dönemi Gezi Kitaplarında Oto-Oryantalist ve Oksidentalist Söylemler Link
Nâmık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri Link
Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına ve Ders Kitaplarına Yansıması Link
Okul Öncesi Eğitim Kitapları Görsel Materyallerinde Kullanılan Kavramların Kavram Alanlarına

Göre Dağılımı
Link
Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi Link
Okulöncesi Dönem Çocuk Kitaplarında Görsel Bir Uyaran Olarak Resim Link
Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır: Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-2 ? Link
On Dialectal Differentiation of Armeno-Kitapchak Link
Orhan Pamuk’un Romanlarında Klasik Kitap Sanatları Link
Orhan Veli'nin Kitaplarına Girmemiş Bir Yazısı İstanbul'un En Güzel Yeri Link
Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi Link
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Yazma Etkinliklerine Dair Öğretmen Görüşleri Link
Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Günlük Yaşama İlişkin Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme Link
Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Söz Dizimiyle İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarında Dil Olgusu Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarındaki Ses Bilgisi ve Ses Bilimiyle İlgili Konular Üzerine

Bir Değerlendirme
Link
Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında İnsan Hakları

Üzerine Bir Çözümleme
Link
Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir

Çözümleme
Link
Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve

Güvenirlik Çalışması
Link
[ 1 2 ]