Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri Link
Türkiye’de Türkçe Hazırlanmış Urdu Dili Kitapları Link
Orhan Pamuk’un Romanlarında Klasik Kitap Sanatları Link
Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri Link
Sevda Şener’in Tiyatro Kitapları ya da Bir Ömrün Işıklı Çiçekleri Link
Hititler Hakkında Yeni Bir Kitap Münasebetiyle Link
Edinim Sürecinde Görünüş: İlköğretim İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler,

Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi
Link
7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı Link
Liselerde Okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük Adlı Ders Kitaplarında Çanakkale

Savaşları
Link
Fantastik Çocuk Kitaplarında Uzamın İmgesel İşlevi ve Şiddet Link
Bazı Belagat Kitaplarında Tecnîs Hakkında Bir Araştırma Link
İbrahı̇m Müteferrika ve Yayımladığı İlk Kitaplar Link
Enver Baki'nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Link
"Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine Link
Türk Eğitim Sistemi Üzerine Bir Kitap ve Düşündürdükleri: "Eğitim Yerelleşsin mi?" Link
Türkiye’de 1900-2012 Yılları Arasında Yayınlanan Batı Müzik Teorisi Kitaplarındaki Terminolojinin İncelenmesi Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Link
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma ve Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi Link
Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının İncelenmesi Link
Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi Link
Nâmık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri Link
Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi Link
Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları Link
İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Öğreticilik Kavramı Bağlamında Eleştrisi Link
Kitabın Bir Sanat Formu Olarak Yeniden Keşfedilişi: Yirminci Yüzyıl Sanatçı Kitapları Link
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Milli Kültür Temalı Okuma Metinlerinde Öz ve Öteki İmgesi Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları

ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
Link
Atatürk'ün Ulus-Devlet Fikri Oluşumunda Eskiçağ Tarihi Kitaplarının Yeri Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarındaki Ses Bilgisi ve Ses Bilimiyle İlgili Konular Üzerine

Bir Değerlendirme
Link
Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri

ve Programa Uygunluğu
Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve

Programa Uygunluğu
Link
Yeni Lisan Hareketinin “Meşhur” Anketi ve Onun “Meçhul”Kitapçığı Üzerine Link
Eski Bir Hikâyenin Yeniden Doğuşu: Kara Kitap’taki İzlek ve İmgelemin Metinlerarasılık

Bağlamında İncelenmesi
Link
Bazı Belagat Kitaplarında Mecâz-ı Mürselin Tanım ve Tasnifi Üzerine Bir Karşılaştırma Link
II. Meşrutiyet Dönemi İlk Vatandaşlık Kitaplarından Biri Olan “Rehber-İ İttihad”In İçerik Analizi Link
Aytül Akal’ın Çocuk Kitaplarında Çevre Bilinci ve Duyarlığı Link
Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri Link
Dilin Kökeni: Kur'an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu Link
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Hedefleyen Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı Link
Türkçe Ders Kitaplarında Bilim Ve Teknoloji Link
İlköğretim Türkçe 6, 7, ve 8. Sınıf Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarında Çocuk

İmgeleri
Link
Resimli Çocuk Kitaplarında Hayvan Karakter Kullanımı Link
Tevfik Fikret Evreninde Gözden Kaçan Bir Küçük Kitap: Fuad Köprülü’nün “Tevfik Fikret ve Ahlâkı” Link
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Yazma Etkinliklerine Dair Öğretmen Görüşleri Link
Anadili Öğretiminde Göstergebiliminin Yeri: Anadili Ders Kitaplarındaki Sözel Metinlerle

Görsel Metinlerin Bütünselliğinin Analizi
Link
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiirlerin Şiirbilim Açısından Görünümü Üstüne Bir İnceleme Link
Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı Link
Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi Link
İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Metinlerinde Yer Alan Değer

Unsurlarının Eşdizimsel Örüntülemeler Açısından Görünümleri
Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarında Dil Olgusu Link
Geçmişten Günümüze Edebiyat Ders Planlarında ve Kitaplarında Yahya Kemal ve Şiirleri Link
Çocuklar Resimli Çocuk Kitaplarındaki Resimleri Nasıl Yorumluyor? Behiç Ak’ın “Uyurgezer Fil” Kitabı ile Yapılan Görsel Okuma Üzerine Bir Araştırma Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Meşrutiyet Dönemi Gezi Kitaplarında Oto-Oryantalist ve Oksidentalist Söylemler Link
Yugoslavya Ders Kitaplarında Karacaoğlan Link
Türk Fiilinde "Kılınış"la "Görünüş" ve Dilbilgisi Kitaplarımız Link
Kinayenin Belagat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi Link
15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertib-i Muâlece'nin Söz Varlığı, Dil ve Anlatım

Özellikleri
Link
Çukurova'nın Bereketli Toprağı Kitap Fuarı İle Yeniden Şenlendi Link
Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-1? Link
Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır: Kitap Okuru Bir Toplum muyuz-2 ? Link
Âşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler Link
İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi

II
Link
İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi Link
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları Link
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Hikâye Haritalama Yöntemine Göre İncelenmesi Link
6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki Metinlerin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeterliliği ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi Link
Hacı Süleyman Ay'ın Kitaplığında Bulunan Bir dâstân-ı İbrâhim Edhem Nüshası Link
Azerbaycan Kitap Medeniyeti Tarihinden Link
İbrahim Zeki Burdurlu’nun Kıbrıs Yılları ve Kıbrıs’la İlgili Kitaplarında Kıbrıs Link
Türkçe Öğretimi Üzerine Yabancı Yazarların Hazırladığı Ders Kitaplarında Söz Dağarcığı ve Kültürel Unsurlar Link
Türkçe Öğretimi Üzerine Yabancı Yazarların Hazırladığı Ders Kitaplarında Söz Dağarcığı ve

Kültürel Unsurlar
Link
Ahmed Yesevî Adlı Kitap Üzerine Link
“Teşbîh” ve “İstiâre”nin Belâgat Kitaplarındaki Görünümü Üzerine Bir İnceleme / Değerlendirme Link
Edebî Kültürün Aktarılmasında Gramer Kitaplarının Rolü Link
Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Türkçe Öğretim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi Link
Behçet Necatigil'in Kitaplarına Girmemiş ve Derlenmemiş Üç Yazısı Link
Orhan Veli'nin Kitaplarına Girmemiş Bir Yazısı İstanbul'un En Güzel Yeri Link
Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve ‘100 Temel Eser’ Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme Link
Tanpınar’ın Kitaplarına Girmeyen Bir Yazısı Link
Tatar Kitap Tarihi Hakkında Link
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk

Kazandırmadaki Rolü
Link
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki

Rolü
Link
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları Link
İlköğretim İkinci Kademede Kullanılan Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının İşlevselliğinin

Belirlenmesi
Link
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme

Açısından İncelenmesi
Link
İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak

Değerlendirilmesi
Link
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi Bölümlerinin Değerlendirilmesi Link
SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi Link
Göstergebilim Açısından Bir Şiir Dğerlendirmesi: "Bir Sözlükte Kitap Adları" Link
Kitaplarda Kadın Olmak: Chaucer ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Kadın Söyleminin Sorunsallığı Link
İstanbul Universitesi Tarihinden Bahseden Yedi Kitap Link
Defterdeki 41. Sûret Yahut Kitap Coğrafyasında Bir Gezgin Link
Yeni Kitap Seçiminde Etkili Olan Biçimsel Faktörlerin Okuyucu Perspektifinden

Değerlendirilmesi
Link
Post Modern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap/Orhan Pamuk Link
Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Link
Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi Link
Memduh Şevket Esendal Hakkında Bir Kitap Link
Türkçe Ders Kitaplarinin Yaziminda Metin Seçimi ve Metin Alti Sorularinin Hazırlanmasinda

Dikkat Edilmesi Gereken Bazi Hususlar
Link
Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime - Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik

Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme
Link
Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Link
Eğitim Değerleri Açısından Çocuk Kitapları Link
Edebiyat Teorisi Temel Kitaplarında Teşbih Sanatı Link
Belagat Kitaplarında Tekrîr Sanatının Tarif ve Tasnifi Link
Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" Link
Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar Link
Türk Halk Kültürü Motif İndeksi'ne Doğru: Kitap Tanıtımı Link
Kitap Okuma Cezası Nitelikli Aydın Sayısını Arttırır mı? Link
Türkçede Görünüş: Okul Öncesi Hikâye Kitaplarında Eylem Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve Belirteç Etkileşimi Link
Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Günlük Yaşama İlişkin Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme Link
Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına ve Ders Kitaplarına Yansıması Link
Bursa Kitaplıklarındaki Türkçe Yazmalar Arasında Link
Türkçe-Edebiyat Ders Kitaplarının Dil ve Kültür Aktarımındaki Rolü ve Önemi Üzerine Bir İnceleme Link
[ 1 2 ]