Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Küreselleşme ve Görünümleri Üzerine Link
[Dökümanın tamamı erişime açık] Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine Link
Ahmet Haşim'in Ütopyası Üzerine Bir Deneme Link
Bilge Kagan Yazıtında Geçen Kök Teye? Hayvan Adı Üzerine Link
Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Link
Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme Link
Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Çalışmalarında Kullandıkları Kelimelerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Romancının Düşün Dünyasını Yazınsal Ürünlerde Bulgulamak veya Yazın Bilimsel Bir Çözümleme: Oya Baydar Romanları Link
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme Link
Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Link
Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İlişkileri Üzerine Link
-(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine Link
-(U)t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine Link
-(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine Link
-(y)XşXn Zarf-Fiili Üzerine Link
-a turur Şimdiki Zaman ve -p turur Geçmiş Zaman Eklerinin Yapısı Üzerine Link
-an / -en Ekli Yeni Şekiller ve Örnekleri Üzerine Link
-ası/-esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (Participium) Ekinin Yapısı Üzerine Link
-ca Eki Üzerine Link
-DIktAn/-DUktAn sonra Zarf-Fiili Üzerine Bir Araştırma Link
-el, -il, -sel Ekleri Üzerine Link
-gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Link
-Icı Eki Üzerine Link
-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı

Üzerine
Link
-MACA/-MECE Eki Üzerine Bir Deneme Link
-makta / -mekte Üzerine Link
-mAktA, -mAdA Şimdiki Zaman Ekleri Üzerine Link
-mAtI(n) Gerindiumu Üzerine (Çev. Ümit Özgür Demirci) Link
?Ben?leşme ve/veya ?Biz?den Olma Ritüellerinde, ?Kan? Olgusunun Soyun Devamlılığı

Bağlamındaki Dönüştürücülüğü Üzerine
Link
?Bir varmış bir yokmuş, masalların farklı anlaşılması üzerine bir deneme? Link
?Vire? Hikâyesi Üzerine Metin Dilbilimsel Bir İnceleme Link
'Don' Kelimesi Üzerine Link
'Gönül' Kelimesi Üzerine Link
'Sevgilerde' Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi Link
"-Duhcan/-Dükcen Sona/sora" Zarf Fiili Üzerine Link
"-mış Bulunmak" Yapısı Üzerine Link
"+ki" Eki Üzerine Link
"Adalet Mülkün Temelidir" Özdeyişi Üzerine Link
"Anlam" Üzerine Link
"Aşık Garib"in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine Link
"Atatürk Düşünü"nün Felsefe ve Toplumsal Özü Üzerine Link
"Bak-" Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine Link
"Berzah" ve Serbest Şiirimiz Üzerine Düşünceler Link
"Betaçar" terimi Üzerine Link
"Bulçu" Yer Adı Üzerine Notlar Link
"Çalıkuşu" Romanında Notre Dame De Sion (Türk Eğitim Tarihi Açısından Eğitimin Öğeleri Üzerine Bir İnceleme) Link
"Çok" Kelimesinin Kökeni Üzerine Link
"Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar"a Notlarla Katkılar - I Link
"Dinlemek - İşitmek" Üzerine Yazışmalar Link
"diye" Kelimesi Üzerine Link
"Dravid Dilleri, Türkçe ve Sanskritçe Sözlüksel Karşılaştırmalar Üzerine Düşünceler" Link
"Efruz Bey" Üzerine Link
"Esir Şehrin İnsanları" Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
"Eski Türk Edebiyatı Metinleri" Üzerine Link
"Et-tuhfe"nin Elyazması ve Dili Üzerine Notlar Link
"Etkilenme Endişesi" Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme Link
"Göğsü Kınalı Serçe Kuşu" Masalının Çözümleme Denemesi Link
"Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi" Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme Link
"Haydi, Hadi, Hayda" Kelimeleri Üzerine Link
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri Link
"Illuminations" Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - I Link
"Illuminations" Çevirisindeki Büyük Yanlışlar Üzerine - II Link
"Kara Kutu" Üzerine Link
"Karacaoğlan 'ın Bir Şiiri Üzerine Çeşitlemeler" in Halk Şiiri Geleneği ile İlişkisi Üzerine

Notlar
Link
"Kariîn İle Hasbihâl":Mukaddimelerinin Işığında Ahmet Mithat Üzerine Bir Deneme Link
"Kaşki" Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme Link
"Kat" Kelimesinin Coğrafi ve Semantik Yolculuğu Üzerine Link
"Kenan Çobanları" Üzerine Link
"Kızcibek Destanı"nın Nogay Varyantı Üzerine Link
"Kolsuz Hanım" Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir

Çalışma
Link
"Komşu" Sözcüğü Üzerine Link
"Kurban" Üzerine Bir İnceleme Link
"Kurlugan" Kelimesi Üzerine Link
"Kurmanbek Destanı"nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma Link
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine Link
"Ne" Kelimesinin Çekimi Üzerine Link
"Ne" Kelimesinin Farklı Bir Kullanışı Üzerine Link
"Ocağına İncir Dikmek" Deyimi Üzerine Link
"Oğlan" Kelimesi ve "Gençlik" Kavramı Üzerine Link
"Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Link
"Performans Teori" Bağlamında Sözlü Kültür Ürünleri?nin Müzelenmesi Sorunu Üzerine Bazı Görüş

ve Düşünceler
Link
"Ru Be-Kafa Gelmek" Deyimi Üzerine Link
"Ses" Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi Link
"Sibirya Tatar Türkçesi" Üzerine Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
"Türk Dillerinde Akrabalık Adları" İsimli Kitap Üzerine Link
"Türk Şiirinde Erguvan" Üzerine Bir Deneme Link
"Türkçe Sözlük" Üzerine Link
"Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını" Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler Link
"Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" Link
"Türkolojide Eleştiri Sorunları" Üzerine Link
"Urfî-Dânlar Arasında 'Urfî'nin Bir Beytinde Geçen " 'Abes " Kelimesi Üzerine

Tartışmalar
Link
"Yeni Kitab" Dergisi Üzerine Link
"Zalim Şevki" Resimli Dizisi Üstüne Bir İnceleme Link
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli

Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi
Link
{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-

Kıyaslama" Bildirme]
Link
{-(y)ArAK} Zarf-Fiil Ekinin Kökeni Üzerine Link
{-mAĠIn} Zarf-Fiil Eki Üzerine Link
{sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme Link
/-pak/ Eki Üzerine Link
+ gil Eki Üzerine Link
+/A- Ekinin Kırım Tatar Türkçesindeki kullanılışı üzerine Link
+A- Eki ve Adların Fiilleşme İstikametleri Üzerine Link
+DAn Ekli Özne Üzerine Link
+DIr Bildirme Eki Üzerine Link
+DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme Link
+lA- Ekinin İşlevleri Üzerine Bir Deneme Link
+lagu / +legü Eki Üzerine Link
+sıra-/+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine Link
14. Yüzyıl Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle Yazılmış Eserler Üzerine Yapılan Başlıca

Bilimsel Yayınlar
Link
1525 Tarihinde Adana Sancağında Türkçe Kişi Adları Üzerine Link
16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Germiyân ve Kütahya Şuarâsı Üzerine Değerlendirmeler Link
16. Yüzyıl Şairlerinden Mani'nin Bir Kasidesi Üzerine Psikanalitik Çözümleme Denemesi Link
17. Yüzyıl Âşık Edebiyatı Üzerine Notlar - 6: Âşık İbrahim ve Âşık Nev'î Link
17. Yüzyıl Azerbaycan Sahasında Yazılan Hikayat Adlı Eserdeki Ünlü Uyumları Üzerine Bir İnceleme Link
17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar Link
17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer ve Dili Üzerine Link
1714-1715 Yılları Arasında Konya’daki Mahallelerin Konut Yayılımlarının 45 Numaralı Şeriye Sicil Defterindeki Menzil Satış Belgeleri Işığında Çözümlemesi Link
19. ve 20. Yüzyılda Adana İslam Sıbyan Mektepleri Üzerine Gözlemler Link
19. Yüzyıl Mardin Vakıfları Üzerine Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son