Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Nogay Adı ve Nogayların Kökeni Üzerine Link
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme Link
Ahmet Haşim'in Ütopyası Üzerine Bir Deneme Link
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Ölümü Hatırlatan Kadın” Şiirinin Anlambilimsel Çözümlemesi Link
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları ve Sorunları Üzerine Gözlemler Link
Mahur Beste Üzerine Bir İnceleme ve Çözümleme Denemesi Link
Sâsâni İmparatorluğu’nun Devlet Yapısı Üzerine Bir İnceleme Link
Zati Divanında Edebi Tenkid ve Değerlendirmeler Link
Klasik Türk Nesrinde Ses ve Anlam İlişkileri Hakkında Bir Metin İncelemesi: Tazarruname Link
Edgar Allan Poe’nun “Annabel Lee” Adlı Şiirinin Melih Cevdet Anday Tarafından Yapılan Çevirisine Eleştirel Bir Çözümleme Link
Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü Lugâti’t-Türk Ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine

Hazırlanan Bildiriler
Link
Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir Çözümleme Link
Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme Link
Kutadgu Bilig’deki sanı Edatı Üzerine Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber'de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme Link
Ahmedî'nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine Link
Ahmed-i Dâ'î'nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine Link
Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler Link
Ferit Edgü'nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme Link
Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından

Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Link
Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine

Notlar
Link
Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları Link
Moğolların Gizli Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme Link
Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma

Dayanan Bir Araştırma
Link
Nesteren Üzerine Hâmît-Ekrem Yazışması ve Hâmit'in Bir Mektubu Link
Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine Link
Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler Link
Fuzulî'nin Kasidelerinin Du'â Bölümleri Üzerine Link
Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar Link
Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar Link
Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine Link
"Kurban" Üzerine Bir İnceleme Link
Darülbedayi'in Oyun Seçimindeki Tutumu Üzerine Notlar Link
Pir Sultan Abdal Oyunu Üzerine Bir İnceleme Link
Mikadonun Çöpleri Üzerine Bir İnceleme Link
Emrem Yunus'un Müzigi Üzerine Link
Oyun Yazarlığımız Üzerine Dağınık Düşünceler… “Neden Hiç Büyük Tragedyamız Yok?” Link
Oyunculuk sanatında Dionysosçu dürtünün yeri üzerine Link
Dramaturgi ve "Sehrazat'in Oyunu"nun Dramaturgisi Üzerine Notlar Link
Yapısalcı Bir Okumayla Sam Shepard'ın Vahşi Batı Adlı Oyununun Çözümlemesi Link
Yeniden Kurulan Geçmiş: Ülkü Ayvaz'in Oyunları Üzerine Bir İnceleme Link
Günün Adamı Üzerine göstergebilimsel Bir İnceleme Link
In-Yer-Face: Tarihsel ve Teorik Bir İnceleme Link
Bir Okuma ?Kül Bellek? Üzerine Link
Eski Türk Runik Yazısının Orasya Çıkışı Üzerine Link
Dinî Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Devletin Rolü Üzerine Bazı Tespitler; Osmanlı Dönemi

Doğu Karadeniz Örneği
Link
Bir Sürgün Kahramanı Abdülahad Nuri Bey: Hayatı, Eserleri ve Selçuklu-Beylikler Tarihi

Üzerine Çalışmaları
Link
Osmanlı Devleti’nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme Link
II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine

Bir Deneme
Link
Osmanlı-Venedik İlişkileri Ve XVII. Yüzyılın Başlarında Adriyatik Bölgesindeki Sınırlarda

Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine
Link
Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi Link
31 Mart Hadisesi üzerine vilayetlerde çıkan olaylar karşısında alınan tedbirlere ve askerî

faaliyetlere dair yazışmalar
Link
XV.-XVIII. Yüzyıllarda Arnavut Nüfusunun İslamlaşması Süreci Üzerine Gözlemler Link
Vakayi-i Mısriye Üzerine Birkaç Söz Link
Fonemlerin Özellikleri Üzerine Bir Deneme Link
Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi Link
Engellilerin Internet'e Erişimi Üzerine Link
Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş Link
İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine Flaubert ve Kafka- "Bovarizm" ve "Kafkaesklik" Link
Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
Link
Ortaögretim ve Üniversitedeki Ögrencilerle Adlar Üzerine Bir Anket Link
Nıcholas Poppe(1897*) : Altmışıncı Doğum Yılı Dolayısiyle Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir

Deneme
Link
Kavram İncelemeleri III Link
Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygur'ların Menşe Efsanesi Link
Kavram İncelemeleri Link
Ahlâk Üzerine Mektuplar I Descartes'dan Elisabeth'e Link
Hiciv Kavramı Üzerine Bir İnceleme Link
Oht=Zaman Sözcüğü Üzerine Link
Kavram İncelemeleri II Link
Türkçede -acak / -ecek Gelecek Zaman (futurum) Ekinin Yapısı Üzerine Link
Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine Link
Hildebrand Destanının Esas Motifleri ve Eski Cerman Vuruşma Tarzı Üzerine Link
Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar Link
Kavram İncelemeleri IV, Hakikat Kavramı Üzerine Link
Kavram İncelemeleri VI, Hakikat Kavramı Üzerine Link
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Kuruluşu III: 7. Sultan Mesud'un Selçuklular

Üzerine Bizzat Yürümesi ve Galibiyeti
Link
Hindistan'da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşei Üzerine Bir Araştırma Link
Nabizâde Nazım'ın (1865-1893) "Karabibik" İsimli Hikâyesi Üzerine Bir Deneme Link
Necib Mahfüz'un "Allah'ın Dünyası" Adlı Hikayesi Üzerine Bir İnceleme Link
Şahabeddin Süleyman'ın Tarih-i Edebiyyât-ı Osmaniyye'si Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu

Açısından Bir Değerlendirme
Link
Antonıo Buero Vallejo ve Bir Merdivenin Öyküsü Üzerine Link
Mantıkut-Tayr'ın Manzum Çevirileri Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Edirne'deki Osmanlı Dönemi Mezartaşlarının Korunmaları Üzerine Link
İzmir Yangını ve Çağrıştırdıkları Üzerine Link
Yunan Felsefesinin Menşei Üzerine Link
Kavram incelemeleri V, Hakikat Kavramı Üzerine 2 Link
Sanskrit Edebiyattan Eğitim ve Bilgi Üzerine Özdeyişler Link
Din Antroplojisi Açısından İnanç ve Din Olgusuna İlişkin Bir Değerlendirme Link
Erken Alman romantiklerinin aydınlanma’ya ilişkin tutumları üzerine Link
Polonyalı Yazar Stefan Zeromski’nin Erken Bahar Başlıklı Romanı Üzerine Bir İnceleme Link
Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Link
Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma Link
Öğrenci Metinlerinde Üstyapı Düzenlenişine İlişkin Sorunlar: “Giriş” ve “Sonuç” Bölümleri Üzerine

Bir İnceleme
Link
Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
Link
Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (Ankara

Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. 133: 7-19.)
Link
Üniversiter Bir İnceleme Alanı Olarak Eğitim Link
Memleketimizde "Genel Sosyoloji "nin Kapsamı ve Öğretimi Üzerine Link
Toplumsal ve Eğitsel Açıdan Türkiyede Radyo ve Televizyon Yayınlarının Amaç, İlke ve

Öncelikleri Üzerine Bir Deneme
Link
Eğitim Sisteminde Karara Dönük Değerlendirme Link
İçerik Çözümlemesi Link
Cumhuriyet Dönemi Kadın İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme Link
Gaye-i Milliyye Gazetesinin Tıpkıbasımı Üzerine Bir Değerlendirme Link
Tokyo Türk Maslahatgüzarının Değerlendirmeleriyle Mançukuo Devleti (1931-1933) Link
Recaî-Zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” Ve Tevfik Fikret’in “Sis” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Link
TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ Link
ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ Link
Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsüne Ait Orhun Yazıtları Estampajları Üzerine Bir Rapor Link
RADLOFF’UN TARANÇİ DİYALEKTİ ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI HARF SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Link
TÜRKMENCEDE SONU /-k/ VE /-ňk/ İLE BİTEN BAZI YANSIMA SÖZCÜKLERİN SONUNA GELEN BİR EK ÜZERİNDE İNCELEME Link
Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine Link
Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine Link
KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE Link
Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama) Link
Eski Uygurca Kuanşi im Pusar Üzerine Notlar(Some Notes on Old Uighur Kuansi im Pusar) Link
Eski Uygurca çımılaş-/çımşılaş-/çımkılaş- Fiilleri Üzerine Link
Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme Link
TÜRKÇE – MAKEDONCA, MAKEDONCA – TÜRKÇE SÖZLÜKLERİ İLE İLGİLİ ANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son