Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
?Güdüşlü?nün Çeşmesi?: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal

Yapı
Link
[Dökümanın tamamı erişime açık] İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi Link
A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Link
Hikâye Tekniği Bakımından Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesi Link
?İhtiyar Çilingir? Hikâyesinin Metin Merkezli Dilbilimsel Eleştirisi Link
?Vire? Hikâyesi Üzerine Metin Dilbilimsel Bir İnceleme Link
"Ak Möör" ve Türk Halk Hikayeleri Link
"Böyle Bağlar" Hikayeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma Link
"Çocuksu Duyarlılık" Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in Gamsızın Ölümü Hikâyesi Link
"Eşik" Öyküsüne Göstergebilimsel Yaklaşım Link
"Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ ve

Müzikal Yapı
Link
"Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal

Yapı
Link
"Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi" Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme Link
"Kendi Mezarını Kazan Adam" Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe

Ağacı
Link
"Ortadaki Adam"dan "Tahir Sami Bey"in Özel Hayatı"na Mustafa Kutlu Hikâyeciliğinin

Kronolojik Tahlili
Link
"Öyküsü-devrik" Tümce Link
"Piyasadan Endüstriye, Melodramdan Mitolojiye" Sinemanın Yarım Kalan Hikâyesi: 1950-1980 Yılları Arasında Türk Sineması Eleştirisi Link
"Ses" Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi Link
"Sevdiğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi" ve Türk Halk Hikayeleri Link
"Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî'nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin

Hikâyesi"
Link
15inci Ölüm Yıldönümünde: Sait Faik'in Hikâyelerinde Yersel Ağızların İzleri Link
17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları Link
1911-1922 Yılları Arası Türk Hikayesine Kaynak: Harp Link
A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü ile H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Link
Acâ'ib Edebiyatı'ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî'nin Hikâye-i Garîbü'l-Âsâr'ı Link
Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve "Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerinin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
Link
Adalet AĞAOĞLU'NUN "Yüksek Gerilim" ve"Bi Sevmekten... Bi Ölümden" Adlı Kısa Öykülerin

Göstergebilimsel Bir İncelemesi
Link
Adalet Ağaoğlu'nun Hikâye Dilinde Ritim Link
Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni Link
Adalet Ağaoğlu’nun “Savun Sevdam Sen Savun” Adlı Öyküsünü Çoğul Okuma Denemesi Link
Adam Öykü Dergisi Bibliyografyası Link
Adana İl Halk Kütüphanesi'nde Bulunan Bir Hikaye-i İbrahim Edhem Nüshası Link
Ahmed Nedim Kasimi’nin Öyküleri Işığında I. ve II. Dünya Savaşı’nın Hint Yarımadası’na Etkileri Link
Ahmet Efe’nin Çocuk Hikâyelerinde Değer Eğitimi ve Hikâyelerin Türkçe Eğitimine Katkısı Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikâyelerinde Karakter Yaratımında Çocukluk Yıllarının Rolü Link
Akutagava Ryunosuke’nın “Burun” Adlı Öyküsüne Vicdan Kavramı Açısından Bir Bakış Link
Ali Rıza Zihak'ın Hikâyelerinde Anlatıcı Tipleri ve Bakış Açısı Link
Alman Edebiyatında Halk Hikayesi Link
Alman yazar Heinrich Böll'ün kısa hikayelerinde II. Dünya savaşı'nın izleri Link
Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma Link
Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdığı Hikâye Edici Metinlerin Değerlendirilmesi Link
Aman Saspaev'in Öykülerindeki Karakterler Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi Link
Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi Link
Anar Rızaev'in “Üç Sandık Hikayesi”nin Anlatıcılar Tipolojisi Açısından İncelenmesi Link
Anima-Animus Kavramları Çerçevesinde Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe Hikâyesinin

Değerlendirilmesi
Link
Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi Sabahattin Ali’nin “Duvar” Adli Öyküsünün Çözümlenmesi Link
Annaguli Nurmemmet'in "Çark-ı Felek" Adlı Öyküsünde Sosyal Eleştiri Link
Antalyalı Genç Kıza Mektup Etrafında Bir Tren Yolculuğu İsimli Hikayede Tanpınar’ın Sanat ve Edebiyat Görüşlerinin İzleri Link
Antiöykü Yahut Antimakale Link
Antonıo Buero Vallejo ve Bir Merdivenin Öyküsü Üzerine Link
Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân Link
Asuman Güzelce'nin "Annem, Ben ve Maria" Adlı Hikâyesinin Tahlili Link
Âşık Efgan Didari ve Hikayesi Link
Âşık Garip Hikâyesinde Aşk-Âşık-Sevgili Link
Âşık İsmetî İle Kapı Güzeli Hikâyesi Bağlamında Türk Halk Hikâyelerinin Değişim ve Dönüşüm

Dinamikleri
Link
Âşık Mehmet Demirci‘nin Ali ile Fatma Hikâyesi Link
Âşık Mevlüt İhsani Hayatı ve Hikayeciliği Link
Âşık Şevki ‘nin Hikâyeciliği Link
Âşık ve Meddah Hikayeleri Link
Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî ve Şiirlerine Yansıyan Hayat Hikâyesi Link
Attâr'ın İlâhî-Nâmesi'ndeki İki Hikâyenin Anadolu Mesnevilerindeki İzleri Link
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri Link
Axel Olric'in Epik Yasaları Işığında "Salur Kazanun Evi Yagmaladugi Boyu Beyan Eder"

İsimli Hikâyenin Okunması
Link
Ayfer Tunç’un “Memleket Hikâyeleri” Adlı Eserinde Sakarya, Karasu ve İstanbul Üçgeni Link
“Aykırı Bir Yolculuk”: Cemal Şakar’ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış ve Yolculuk Öyküsünün Tahlili Link
Ayla Kutlu’nun Öykülerinde Mekân Link
Azat Kuşlar" Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi Link
Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikayesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Azerbaycan ve Anadolu Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık Olması ile ilgili Motifler ve

Bunların Yapısı
Link
Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum Link
Azeri Âşık Azaflı Mikayıl'ın Şiirlerinde Türklük Bilinci ve İki Şiirinin Hikâyesi Link
Aziz Nesin'in "Fil Hamdi"siyle Kurt Kusenberg'in "Ters Bir Bakış" Adlı Öykülerinin

Karşılaştırılması
Link
Aziz Nesin'in Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması Link
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bağdaşıklık Görünümleri Link
Bamsı Beyrek Hikâyesinin Elazığ Varyantı Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma Link
Bamsı Beyrek Hikâyesinin Motif Yapısı Link
Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğuşu ve Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ana Temalar Link
Bekir Yıldız’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve “Kaçakçı Şahan” Adlı Hikâyesinin Tahlili Link
Berdibek Sokpakbayev'in "Menin Atım Hoca" Hikâyesinde Millî Değerler Link
Bey Böyrek Hikâyesindeki Kıyafet Değiştirme Motifi İle Diğer Bazı Motiflerin Anadolu

Masallarında Görülmesi
Link
“Beyhude Ömrüm” Adlı Hikâyenin Greımas’ın Eyleyenler Modeline Göre İncelenmesi Link
“Beyhude Ömrüm” Hikâyesine Bir Bakış Link
Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi Link
Beyrek Hikâyesi‘nin Yozgat‘ta Derlenen İki Yeni Varyantı Üzerine Link
Bilge Karasu’nun Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı Öyküsünde Din ve Bireyleşme Link
Bilim Alanlarında Terimlerin Önemi ve “Küçürek Öykü” Terimi Link
Bir Ana-Metin Olarak Nasreddin Hoca Hikâyeleri Üzerine Kimi Dönüştürmeler Link
Bir Aşk Hikâyesi Kahramanı Sürmelibey Link
Bir Didaktik Türkünün Derleniş Öyküsü (Veya Benim Yıla Bedel Yarım Günüm) Link
Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni “Hikâye-İ Fâtıma” ve Dil Özellikleri Link
Bir Hikâye: Çiçekler Kesmişti Selamı Link
Bir Öykü Çözümlemesi: Pembe İncili Kaftan'a Göstergebilimsel Bir Bakış Link
Bir Ruhçözümsel Okuma: Tezer Özlü'nün İçsel Dünyasına Öyküleriyle Yaklaşım Link
Bir Şehrin Edebiyata Yansıyan Acı Hikayesi: Milli Mücadelede Bursa Link
Bir Şiirin Hikâyesi: Necati Cumalı Link
Bir Şiirin Hikâyesi: Turan Oflazoğlu Link
Bir Yazma Hikâye Mecmuası ve Kesik Baş Destanı Link
Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin Link
Boğaç Han Hikâyesinde Cümlelerin Yapısı Link
Boğaç Han Hikâyesinin Anlatı Düzlemindeki Görünümü Link
Bozkırın Kadim Bülbülleri Yahut İmdat Avşar'ın Hikayelerinde Abdallar ve Abdal Kültürü Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Öykülerinde Mizah ve İmge Şahıslar Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde ve Öykülerinde İmgeler, Üslûp ve Tematik İlgiler Link
Celal Şah Hikayesi Link
Cengiz Aytmatov'un Cemile Adlı Hikâyesinde İnsanın Kendisi Olması Problemi ve Aşk Link
Cengiz Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Sıra: Bir Anlatı Bilimsel Zaman

Çözümlemesi
Link
Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi Link
Cerit Türkmenlerinde Halk Hikâyeciliği ve Hikâyeciler Link
Cihan Aktaş'ın "Azize'nin Son Günü" Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler Link
Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar Link
Ç. Aytmatov'un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Eşit Olmayan Zaman Dilimleri

İlişkileri
Link
Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış Link
Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî Link
Çaştani Bey Hikayesi Link
Çıldırlı Âşık Şenlik'in Hikâyeciliği Link
Çocuk Hikâyesi Yazmak... Link
Çokkültürlülük Açısından Sait Faik Öykülerinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri Link
Çözümleyici Yazın Eleştirisi Işığında Bir Yaşar Kemal Hikayesi: Süpürge Link
[ 1 2 3 4 5 6 ]