Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde ve Öykülerinde İmgeler, Üslûp ve Tematik İlgiler Link
Hikâye Tekniği Bakımından Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesi Link
Türkçe Öğretiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Yeri Link
Sovyet Yazar E. Isaak Babel’in “Konarmiya” Öykülerinde Devrim ve İç Savaş Link
Halide Edip Adıvar’ın Hikâyelerinde Milli Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar Link
Hikâyede Tip Sorunsalı ve Sabahattin Ali’nin Kamyon’u Link
Küçük Hîkaye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin Link
Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin Link
Ferit Edgü'nün "Beklenmeyen Konuk" Adlı Öyküsü Üzerine Bir İnceleme Link
Köroğludestanı ve Honggildong Hikâyesi Üzerine Benzerlik ve Farklılıklar Açısından

Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Link
İki Meddah Hikayesi Link
Ziya Osman Saba'nın Küçük Hikayeleri Link
Yeni Türk Şairinin "Yusuf ve Züleyha Hikayesi" Duyarlığı Link
Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular Link
Meddah Geleneğinden Kültürlerarası Hikayeciliğe Uzanan Bir Serüven Link
Foqué’nin Ondıne Öyküsü ve üç farklı bale dramaturgisi Link
Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın Yapıtları ve Yaşam Öyküsü Link
Rus Edebiyat Tarihinde Öykü Türünün Gelişim Evreleri Link
Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov Link
Hintlilerin İlk Aşk Öyküsü:Pururavas ve Urvaşi Link
Hikâyet-i Kerem Han Link
Rus Edebiyatında Karamzin ve Duygusal Hikayeleri Link
Necib Mahfüz'un "Allah'ın Dünyası" Adlı Hikayesi Üzerine Bir İnceleme Link
Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikayelerinde Zaman Öğesi Link
Antonıo Buero Vallejo ve Bir Merdivenin Öyküsü Üzerine Link
İlerici Hareket Öykücülüğünde Ana Temalar Link
Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü Link
Günümüz İspanyol Öyküsü Link
Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi Link
İbn-i Abbas'tan Rivayet Edilen Yusȗf u Züleyha Hikayesinin Nüshaları ve Nüshalardan Hareketle Eserin Değerlendirilmesi Link
Rasim Özdenören’in “Çok Sesli Bir Ölüm” Adlı Hikâyesine Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Link
Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Mekân Unsuru Olarak Deniz Link
Bekir Yıldız’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve “Kaçakçı Şahan” Adlı Hikâyesinin Tahlili Link
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Açısından Kültür Kodları ve Anlam Kalıpları Link
Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit Hanadan’ın Öykü ve Roman Yaratıcılığı Link
Memduh Şevket Esendal’ın Yirmi Kuruş Adlı Hikâyesinin Göstergebilimsel Bir Analizi Link
Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği Link
Cengiz Aytmatov'un Cemile Adlı Hikâyesinde İnsanın Kendisi Olması Problemi ve Aşk Link
Ömer Seyfettin'den Cemal Şakar'a Öykü ve İroni Link
Şevket Bulut'un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi Link
Hurşit Dostmuhammed’in Hikâyelerinde Psikolojik Tasvir Özellikleri Link
Sevinç Çokum’un Hikâyelerinde Tahkiyenin Üç Unsuruna Zaman, Mekân, Şahıs Kadrosu) Umumî Bir Bakış Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi Link
Nidâî ve Kırım Tarihi Hakkında Yeni Bir Eseri:Nusret-i Gazâ-yı Sâhib Gerây Han, Hikâyet-i Boğdan Link
Refik Halit Karay’ın Sarı Bal Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi Link
Keçenin Hikâyesi ve Sanatsal Üretimler Link
Enver Baki'nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Link
Sivaslı Hikayeci Ahmet Bozkurt Link
Çaştani Bey Hikayesi Link
Eşref Bey Hikayesi Link
Latif Şah Hikayesi Link
Tahir ile Zühre Hikayesi Link
Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi Link
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser Link
Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi Link
Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler Link
Kerem ile Aslı Hikâyesinin Horasan Varyantı Link
Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru Link
William Faulkner’in “Ayı” adlı Öyküsüne Ekoeleştirel Yaklaşım Link
Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler"

Romanlarında "Sap Aşk" Teması ve Kadın Motifi
Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi Link
Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı

Bakımından Tahlili
Link
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi Link
Hüseyinzade Ali Turan Bey'in "Abd-i Gılaf ve Mahfaza" Adlı Hikâyesi Link
Tarık Buğra'nın "Ömer" Adlı Hikâyesinin Dil ve Üslup Açısından Tahlili Link
Mustafa Kutlu’nun “Akasyalar Açar mı?” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Link
Millî Lisan Anlayışının Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Yansımaları Link
Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri Link
Adalet Ağaoğlu’nun Hikâyelerinde Bir Eleştiri Vasıtası Olarak İroni Link
Cihan Aktaş’ın Azize’nin Son Günü Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar Link
Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikayeler-Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Link
Kazak Hikayeciliğine Genel Bir Bakış Link
Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikayesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım Link
Kilis’te Derlenmiş Bir Bey Böyrek Hikâyesi Link
Yazma, Matbu ve Sözlü Varyantlar Arasında Bir İnceleme Şah İsmail Hikâyesi Örneği Link
Yeme - İçme Gelenekleri ve Hikâyeleri Üzerine Bir Derleme Link
Rasim Özdenören'in 'Kuyu' Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler Link
Aziz Nesin'in "Fil Hamdi"siyle Kurt Kusenberg'in "Ters Bir Bakış" Adlı Öykülerinin

Karşılaştırılması
Link
Ömer Seyfettin Öykülerinde Artgönderim Kullanımı Link
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Çocuk ve Eğitim Teması Link
Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları Link
Gretel Wachtel’in Gretel’in Öyküsü Adlı Anı Romanında Muhalefet Teması Link
Âşık Garip Hikâyesinde Aşk-Âşık-Sevgili Link
Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık Link
Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi Link
Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te'lif Tarihi Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşım Link
Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân Link
Murathan Mungan'ın "Dumrul ile Azrail" Öyküsünü Postmodernist Açıdan Okuma Link
Kırgız Türkçesinde Eylemlerin Hal Türlerinin Belirginleşmesinde Ad Durum Eklerinin Etkisi:

Cengiz Aytmatov’un “Cemile” Öyküsü Örneğinde
Link
Leylâ ve Mecnûn Hikâyesinin Edebiyattaki Yeri Link
Cengiz Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Sıra: Bir Anlatı Bilimsel Zaman

Çözümlemesi
Link
Güney Azerbaycanlı Yazar Samed Behrengi’nin Hikâye ve Masal Dünyası Link
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri Link
İran’da Öykülü Resimlerin Dolaşımı: İslâm Edebiyatının Popüler Konularının El Yazmalardan

Tuvallere Taşınması Üzerine Bir Deneme
Link
Ömer Seyfettin'in Yüz Akı Öyküsünün Gösterge Bilimsel Çözümlemesi Link
Reşat Nuri Güntekin'in Hikayelerinde Çocuk Link
Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi Link
Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi Link
[Dökümanın tamamı erişime açık] İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi Link
Bir Ruhçözümsel Okuma: Tezer Özlü'nün İçsel Dünyasına Öyküleriyle Yaklaşım Link
Modern Türk Hikayeciliğinde Ömer SEYFETTİN Etkisi Link
Maksatlı Bir Hikâye Anlatıcısı: Yahyâ Kemâl Link
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Şart Cümleleri Link
Rasim Özdenören Hikâyelerinde Üç Mesele Link
Mehmet Akif'in Manzum Hikayeleri Link
"Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi" Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme Link
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Yapısı Link
Orhan Kemal'in Öykülerindeki Tekrarlar Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri Link
Yusuf Atılgan’ın Öykülerinde Kapsayıcı Metaforlar Link
Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik Analizi Link
Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış Link
Bir Didaktik Türkünün Derleniş Öyküsü (Veya Benim Yıla Bedel Yarım Günüm) Link
Oğuz Destanı'na, Manas Destanı'na ve Dede Korkut Hikayeleri'ne Yansıyan Kahraman Kültür

Tipindeki Ortaklıklar
Link
Destandan Hikâyeye, Bozkır Medeniyetinden Yerleşik Medeniyete Geçiş Açısından Manas Link
Bamsı Beyrek Hikâyesinin Motif Yapısı Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı Link
[ 1 2 3 4 5 6 ]