Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki Şekilleri Link
A. N. Samoyloviç ve Hocalı Molla'nın Türkmen Folkloruyla İlgili Çalışmaları Üzerine

Bir Değerlendirme
Link
A. N. Samoyloviç'in Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları Link
Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi Link
Alman Folklor Çalışmalarının Özellikleri Link
‘Altan Topçi’ ve ‘Cengiznâme’deki Folklor Unsurları Link
Anadolu Sahası ve Kırgız Folklorunda Yalanlamalar ve İşlevleri Link
Anadolu Tıbbi Folklorunda Göz Hastalıkları Link
Anadolu-Türk Folklorunda Geyik Link
Ankara Vosvos Dayanışma Derneği'nin Folklor Açısından Değerlendirilmesi Link
Atatürk Üniversitesinde Folklor Çalışmaları Link
Atatürk ve Türk Folkloru Link
Avustralya'da Folklor Çalışmaları Link
Azerbaycan Folkloru : Problemler, Vazifeler Link
Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Saklanan İki Şaman Tanrısı Link
Azerbaycan-Gagauz Folklor İlgileri Link
Azerbaycan'da "Folklor Fedaisi" Prof. Mürsel Hekimov ile Bir Sohbet Link
Azerbaycan'da Folklor Faaliyetleri Link
Bâbürnâme'de Folklorik ve Etnografik Unsurlar Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Başkurt Folklorunda Hayvanlara Tapınma Link
Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış Link
Beden Folkloru Link
Bingöl Ağzı ve Folkloru Üzerine Bir İnceleme Link
Bugünkü Japonya'da Folklor Çalışmaları Link
Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman” Başlıklı Denemesi Işığında “Yunus Ki Sütdişleriyle Türkçenin” Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme Link
Cemil Cahit Güzelbey’in Gaziantep Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi Link
Ceyhan'dan Folklor Derlemeleri Link
Çağdaş Kentte Türkü ve "Ankaralı Folkloru" Link
ÇİN TUVALARININ FOLKLORU Link
Çukurova'da Folklor Derlemeleri Link
Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm Link
Değerlendirmeler: Harun Güngör - Mustafa Argunşah: Gagauz Türkleri, Tarih-Dil-Folklor ve Halk

Edebiyatı
Link
Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri Link
Dil-Kültür İlişkisi: Folklor Ürünlerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeri ve İşlevi Link
Dini Folklor veya Dini-Manevi Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma Link
Dizileştirme Mantığı : Folklor ve Çok Kültürlü “Kendini İyi Hisset” Dönemindeki

Farklılıklar
Link
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Link
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar Link
Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair Link
Doğumunun Yüzüncü Yılında Kırım Tatar Folklorcusu Kerim Camanaklı Link
Eski Türklerde ve Folklorda «Ant» Link
Eskişehir Folklorunda Çocuk Oyunları ve Bu Oyunların Yaşam Becerisi Kazandırmadaki Rolü Link
Folklor Araştırmalarının Halk Kültürü Soruşturması Dosyası Link
Folklor Arşivi'nin Bugünkü Durumu Link
Folklor Çalışmalarının 100. Yılında "Folklor-Milliyetçilik" İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler Link
Folklor Nedir? Link
Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları Link
Folklor Şiire Düşman Link
Folklor Teorilerine Göre Efsanelerin Değerlendirilişi Link
Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası Link
Folklor Türlerinin Tasnif Esaslari Link
Folklor Ürünlerinin Geleceğe Taşınmasında "Arasöz'ün İşlevi ve Köroğlu Destanı Örneği" Link
Folklor Ürünlerinin İncelenmesinde Dilbilim Yöntemlerinin Kullanılmasının Önemi Üzerine Link
Folklor Ürünlerinin Tarih Araştırılmalarında Kaynak Olarak Kullanılması Link
Folklor Üzerine Bİr İnceleme Link
Folklor Üzerine Yazılara Dair Link
Folklor ve Çağdaş Kültür Link
Folklor ve Edebiyatın Unutulan Unsuru: Bilmeceler Link
Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü Link
Folklor ve Hukuk Link
Folklor ve İnternet: Netlore Link
Folklor ve Kültürel Mekân Link
Folklor ve Mitoloji Link
Folklor ve Popüler Kültür Link
Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların

Kırgız Folkloruna Etkileri
Link
Folklor-İdeoloji-Edebiyat Üçgeninde Suat Taşer'in Deli Dumrul'u Link
Folklor, Reklâm ve Tarhana Link
Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim Link
Folklor: Tarih ve Kuram Link
Folklora Bagliliq Link
Folklorcunun Kütüphanesinden Link
Folklorçu Emin Abid Link
Folklorçu Emin Abid II Link
Folklorda Çağdaş Araştırma Metodlarının Bazı Yönleri Hakkında Link
Folklorda Çağdaş Araştırma Metotlarının Bazı Yönleri Hakkında Link
Folklorda Üçüncü Boyut Meselesi ve Avustralya Koalaları Örneği Link
Folklorda Yeni Sıçramalar: "Kuantum Folklor" Link
Folklorda Yeni Yöntemler ve Köroğlu Link
Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler Link
Folklorik ve Antropolojik Yönleriyle Hediye Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri Link
Folklorumuzda Türkü Derlemeciliği Link
Folklorumuzda Yanıltmacalar Link
Folklorun Çağdaş Şiire Bürünen ve Yeniden Görünen Ruhu: Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu Link
Folklorun Evrenselleri Sorunsalı Üzerine Bir Deneme: Tanım Link
Folklorun Sahtesi: Fakelore Link
Folklorun Tabiati Link
Folklorun Tanımı Link
Folklorun Üç İşlevi Halkbilimsel Tanım Olarak Geleneksel İşlevselcilik Link
Folklorun Yüzüncü Yılında Halk Hekimliği Çalışmalarına Bir Bakış Link
Fransız Yüksek Eğitiminde Folklor ve Folklor-Etnografya-Tarih İlişkisi Link
Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve Bunların Folklor Geleneğine Yansımasının

İncelenmesi
Link
Gerhard Doerfer/Wolfram Hesche. Türkische Folklore-Texte aus Chorasan Link
Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine Link
Görmezden Gelinen "Evimizin Ressamı": Folklorun 100. Yılında Malik Aksel ve Görsel Halkbilimine Katkıları Link
Grup Folkloru Bağlamında Tahtakale Esnafı ve Geliştirdikleri Dilsel Kodlar Link
Grup Folkloru ve "Özkültür" Link
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri Link
Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından

Bakış
Link
Halkbilimi/Folklor Tarihsel Süreç Link
Harput'ta Edebiyat ve Sözlü Folklor Link
Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı Link
Horasan Türkçesi ile İlgili Folklor Çalışmaları Link
Irak Türkmen Folkloru Link
Irak Türkmen Folklorunda Leyleler Link
Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına Link
İskandinavya'da Folklor Çalışmalarının Eğilimleri Link
İspanya Yüksek Eğitiminde Folklor ve Antropoloji: Bir Paradoksun Hikayesi Link
İstanbul Folkloru Link
Japonya'da Folklor Çalışmaları-II Link
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne Link
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından Link
Karaçay-Malkar Folklorunda Bilmeceler Link
Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım Link
Karikatürlerde Folklorik Ögeler Link
Kazak Folkloru ve Halk Edebiyatı Hakkında Doç. Dr. Şakir İbrayev ile Bir Sohbet Link
Kazakistan‘da Folklor Faaliyetleri Link
Kazan Türklerinin Kadim Folklorcusu Kayyum Nasiyri ve Eserleri Link
Kemal Sunal Filmlerinin Folklorik İşlevleri Link
Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkloru Link
[ 1 2 ]