Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Kıbrıs Türk Folklorunda Oyunlaşan Bir Denizcilik Töreni: Gemi Kaldırma Link
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar Link
Dini Folklor veya Dini-Manevi Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma Link
Folklorik ve Antropolojik Yönleriyle Hediye Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri Link
Türkiye de Halk Sağlık Folklorü ve Bazı Meseleleri Link
ÇİN TUVALARININ FOLKLORU Link
Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması Link
Folklorumuzda Türkü Derlemeciliği Link
Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne Link
Horasan Türkçesi ile İlgili Folklor Çalışmaları Link
‘Altan Topçi’ ve ‘Cengiznâme’deki Folklor Unsurları Link
Cemil Cahit Güzelbey’in Gaziantep Folklor Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi Link
The Role Of The Museums In Preserving And Presentation Of The Turkish Folklore In

Macedonia-Jasem
Link
Türk Folklor Coğrafyası Olarak 19.Yüzyılda Güneydoğu Anadolu'nun Beşeri Profili Link
Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri Link
Gerhard Doerfer/Wolfram Hesche. Türkische Folklore-Texte aus Chorasan Link
Folklor ve Hukuk Link
Tahir Alangu'nun Balkan Folkloru Çalışmaları Link
"Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki Şekilleri Link
Folklor Tetkikinde Siyasal ve Kültürel Üstünlük Davası Link
Türkmenistan’da Kültürel Kimlik ve Folklor Link
Surhanderya Bölgesi Özbek Sünnet Düğünlerinin Folkloru Link
Türkiye'de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik Link
Folklorun Çağdaş Şiire Bürünen ve Yeniden Görünen Ruhu: Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu Link
Folklor-İdeoloji-Edebiyat Üçgeninde Suat Taşer'in Deli Dumrul'u Link
Türkiye’de Çuvaş Folkloru Üzerine Yapılan Çalışmalar Link
William Bascom’un “Folklorun Dört İşlevi” Işığında Nasrettin Hoca Fıkraları Üzerine Bir Değerlendirme Link
Pakistan Folkloründe Sassı Punnu Hikâyesi’nin Özeti Link
Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Çalışmalarında İdeolojik Yaklaşımlar: Er

Soltonoy Destanı Örneği
Link
Semey Eyaletinde Yaşayan Gagauzlardan Kaydedilmiş Folklor Metinleri Link
Sözlü Tarih-Folklor İlişkisi Bağlamında Üç Âşık Destanı Link
Karaçay-Malkar Folklorunda Bilmeceler Link
Şeytanat Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar Link
Ortak Türk Folklorunun Geleceğe Aktarılması ve Çukurova Nogaylarının Halk Kültürü Araştırması

Çalışmaları
Link
Azerbaycan-Gagauz Folklor İlgileri Link
T.S.M. Folklor İlgisi Link
Tıbbi ve Folklorik Yönden Şalgam Link
Şor Folkloru Link
Folklor Ürünlerinin İncelenmesinde Dilbilim Yöntemlerinin Kullanılmasının Önemi Üzerine Link
Tarihte ve Folklorda Balkan Link
Dil ile Folklor İlişkilerinin Özellikleri Link
Halkbilimi/Folklor Tarihsel Süreç Link
Kültürel Küreselleşme ve Mistik Folklor Link
Halk Kültürü ve Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından

Bakış
Link
Şamanizm ve Çocuk Folkloru Link
Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Link
İstanbul Folkloru Link
Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair Link
Eski Türklerde ve Folklorda «Ant» Link
Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Saklanan İki Şaman Tanrısı Link
Anadolu Tıbbi Folklorunda Göz Hastalıkları Link
Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Link
Milli Folklor Dergisi'nde yayınlamış Destan Konulu Makalelerin Tenkidli Bibliyografisi Link
Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması Link
Folklor Ürünlerinin Geleceğe Taşınmasında "Arasöz'ün İşlevi ve Köroğlu Destanı Örneği" Link
Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında Kayın Ağacı Link
Folklorumuzda Yanıltmacalar Link
Ortaköy ve Çevre Folkloru Araştırması Link
Sivas İli Folklor Bibliografyası Link
Folklor Nedir? Link
Folklor Araştırmalarının Halk Kültürü Soruşturması Dosyası Link
Folklorda Çağdaş Araştırma Metotlarının Bazı Yönleri Hakkında Link
Ceyhan'dan Folklor Derlemeleri Link
Tahir Alangu'nun Folklor Anlayışı Link
Harput'ta Edebiyat ve Sözlü Folklor Link
Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm Link
Millî Folklor Araştırma Dairesi'nin Geleneksel Tiyatro ve Köy Seyirlik Oyunları

Konusundaki Çalışmaları
Link
Ukrayna'daki Urum Türkleri ve Folkloru Link
Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Link
Türk Folklor Araştırma Tarihinde Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey'in Yeri ve

Önemi
Link
Tahir Alangu?nun Balkan Folkloru Çalışmaları Link
Muğlalı Folklorcu Yusuf Ziya Demircioğlu Link
Türk Dünyası Folklor ve Halk Edebiyatına Hizmet Edenler-I Link
Folklor ve Çağdaş Kültür Link
Türk Kültüründe Ad Koyma Folklorunun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi Link
Folklor ve Popüler Kültür Link
Çağdaş Kentte Türkü ve "Ankaralı Folkloru" Link
Çukurova'da Folklor Derlemeleri Link
Folklor Arşivi'nin Bugünkü Durumu Link
Türk Folklor Müzesinin Kurulmasında Karşılaşılan Problemler Link
Folklorun Tanımı Link
Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış Link
Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik Link
Uyku Folkloru Link
Türk Folklorunda Nişanlanma ve Evlilik Sembolü Olarak ‘Gerdanlık, Küpe ve Yüzük Link
Nahçıvan Folklor Örneklerinde Nizami Gencevî Eserlerinin İzleri Link
Azerbaycan'da "Folklor Fedaisi" Prof. Mürsel Hekimov ile Bir Sohbet Link
Irak Türkmen Folkloru Link
Kemal Sunal Filmlerinin Folklorik İşlevleri Link
Anadolu Sahası ve Kırgız Folklorunda Yalanlamalar ve İşlevleri Link
Yapısal Folklor Kuramı Bağlamında Bir Masal İncelemesi Örneği Link
Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman” Başlıklı Denemesi Işığında “Yunus Ki Sütdişleriyle Türkçenin” Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme Link
Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına Link
Şakir Sabir Zabit’in Kerkük’te İçtimai Hayat -Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi Link
Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve Link
Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri Link
Özbek Folklorunda Rekabet ve Yarış Link
Atatürk ve Türk Folkloru Link
Folklorda Üçüncü Boyut Meselesi ve Avustralya Koalaları Örneği Link
Ziya Gökalp'ın Folklor Olgusuna Bakışı Link
Kültür Antropolojisinin Folklora Bakış Açısı Link
Afyonkarahisar Folklorunda Kız Kulesi Link
Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve Bunların Folklor Geleneğine Yansımasının

İncelenmesi
Link
Sivas Folklorunun Dünü Bugünü Link
Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkloru Link
Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim Link
Folklor Ürünlerinin Tarih Araştırılmalarında Kaynak Olarak Kullanılması Link
Ziya Gökalp'in Düşünce Sistemi ve Folklora Bakışı Link
Yerelleşme, Performans ve Beden Folkloru Bağlamında Balıkesirli Masal Anlatıcısı Kezban Karakoç Link
Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler Link
Türk Folklorunda Hıdırellez Link
Kazak Folkloru ve Halk Edebiyatı Hakkında Doç. Dr. Şakir İbrayev ile Bir Sohbet Link
Folklor ve Mitoloji Link
Alman Folklor Çalışmalarının Özellikleri Link
Rusya‘da Folklor Faaliyetleri Link
Folklor Teorilerine Göre Efsanelerin Değerlendirilişi Link
Türkiye‘de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri Link
Kazakistan‘da Folklor Faaliyetleri Link
Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri Link
Özbekistan'da Folklor Faaliyetleri Link
[ 1 2 ]