Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Almanca Öğretiminde Alıştırma Biçimleri ve Yeni Yönelişler Link
İlköğretim Yedinci Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Noktalama İşaretlerini Uygulayabilme Becerilerinin Karşılaştırılması Link
Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi Link
Öğretmen Adaylarının ‘Görsel Okuryazarlık’ İle İlgili Algıları Link
Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça Denemesi Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Yazma Becerisinin Ediniminde ve Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu Link
"Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" Link
"Özel Öğretim Yöntemleri" Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı Link
"Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri Ve Yetişen İlim Adamlarına Genel Bir Bakış" Link
"Türkçe Öğretimi Bibliyografyası" Yayımlandı Link
"Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar" Link
1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı Link
1979 ile 2006 Yılları Arası Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının

Karşılaştırılması
Link
1980-2000 Arası Türk Romanında Baba Figürünün Eğitimdeki Yeri Link
2001 Avrupa Diller Yılı ve Türkçe Öğretimi [özet] Link
2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin

Öğretmen Görüşleri
Link
2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen

Görüşleri
Link
2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders

Kitaplarının Kelime Hazinesi
Link
2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının

Kelime Hazinesi
Link
21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi Link
4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını

ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
Link
4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi’nin Yansımaları: Beşinci Sınıflardaki Eğitim-Öğretim Sürecinin Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Link
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Link
6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki Metinlerin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeterliliği ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi Link
6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım Yanlışları Sıklığı ve Yazım Yanlışlarının Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Link
AB Ülkelerinde Türk Dili Öğretimi Üzerine Link
Afganistan Türkmenlerinde Eğitim Sorunu Link
Ağızların Baskın Olduğu Bölgelerde İletişim Araçlarının Türkçe Öğretimine Etkisi Link
Ahmet Cevat Emre'nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
Ahmet Cevat Emre’nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
Ahmet Cevdet Paşa ve Türkçenin Öğretimi Link
Ahmet Efe’nin Çocuk Hikâyelerinde Değer Eğitimi ve Hikâyelerin Türkçe Eğitimine Katkısı Link
Alevi-Bektaşi Kültüründe Nasihatlerin Değerler Eğitimindeki Önemi ve İslahiye-Kabaklar

Köyünde Verilen Nasihatler
Link
Ali Canib'in Edebiyat Eğitim ve Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
Almanca Öğretiminde Amaç Link
Almanca Öğretiminde Yazınsal Metin Çevirisinin Yeri Link
Almanca Öğretmen Adaylarının Temel Dil Beceri ve Alanlarına Yönelik İnternet Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz Link
Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Link
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun

Değerlendirilmesi
Link
Amasya'daki İlköğretim 6, 7 ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeyleri ve Okuma Eğilimleri Link
Amasya'daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin 'İmlâ Kurallarını Kullanma Düzeyleri'

Üzerine Bir Değerlendirme
Link
Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi Link
Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması Link
Ana Dili Eğitiminin Kazandığı Yeni Bir Eser: “KKTC Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma

Becerileri”
Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları Link
Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretiminde Öyküleyici Metin Çözümlemeye Yönelik Gözlem Formu Önerisi Link
Ana Dili Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Link
Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Sözvarlığı Belirleme Çalışmalarının Önemi ve “Deyim”

Kazandırmaya Yönelik Etkinlik Önerileri
Link
Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi Link
Anadili Olarak Türkçe Öğretimi Link
Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış Link
Anadili Öğretiminde Göstergebiliminin Yeri: Anadili Ders Kitaplarındaki Sözel Metinlerle

Görsel Metinlerin Bütünselliğinin Analizi
Link
Anadili ve Edebiyat Öğretiminde Tümceüstü Dilbilgisi Link
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır Link
Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi Link
Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi Link
Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi Link
Araplara Türkçe Öğretmek Amacıyla Hazırlanmış Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretim Seti’nde Kültür Aktarımı Link
Araştırma Eğitimi Link
Argümantasyona Dayalı Dil Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Link
Aruz Bilgisi, Eğitim ve Estetik Link
Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim Link
Atatürk Dönemi Eğitim Politikasının Cumhuriyetçi Karakteri Link
Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi Link
Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler Link
Atatürk Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Link
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi?nin İnternet?e Dayalı Öğretimi Link
Atatürk Sonrası Eğitimdeki Temel Gelişmeler Link
Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim Link
Atatürk ve Eğitim Link
Atatürk ve Halk Eğitimi Link
Atatürk, Eğitim ve Altruism Link
Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler Link
Atatürk?ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? Link
Atatürk'ün Eğitim Anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi'nin Eğitimine Katkıları Link
Atatürk'ün Eğitim ile İlgili Görüş ve Uygulamalarına Toplu Bir Bakış Link
Atatürk'ün Türk Eğitimi Hakkındaki Görüş ve Uygulamaları Link
Atatürkçü Çağdaşlaşma Modelinde Akıl, Bilim, Eğitim ve Yüksek Öğretim Link
Atatürk’ün Eğitim Kültür Politikası ve Kağıtçılık Link
Atebetü’l Hakâyık’ta Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Link
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının

Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi
Link
Avrupa Birliği'nin Tarih Eğitimi Yoluyla Oluşturmaya Çalıştığı Yeni Avrupa Kimliği ve Türkiye'nin Bu Yeni Kimliğe Uyum Çalışmaları Link
Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk

Eğitim Sisteminin Durumu
Link
Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim

Sisteminin Durumu
Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Malzeme Oluşturma Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin

Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı
Link
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2

Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği
Link
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe

ve Türk Kültürü Öğretim Programı
Link
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve

Türk Kültürü Öğretim Programı
Link
Avrupa Konseyi ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı ev Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim

Süreçleri
Link
Avrupa Ülkelerinin Azınlık Politikalarında Türkçe Anadil Eğitiminin Konumu "İsveç, Fransa ve

Hollanda Örnekleri"
Link
Avustralya/Viktorya’nın Dil ve Eğitim Politikası Çerçevesinde Türkçenin Öğretimi Link
Ayaz İshaki'nin Eserlerinde Eğitim Link
Aydının Halkla İmtihanı: Ziya Gökalp’in “Halka Doğru” Düsturu Bağlamında Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türk Romanında İdealist Öğretmen Tipleri Link
Azerbaycan Eğitimcilerinden İsmail Bey Gutgaşınlı ve Avrupa Etkisinde Yazılan İlk Hikayesi: Reşit Bey ve Saadet Hanım Link
Aziz Nesin'in Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması Link
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Link
Bağımsızlık mı, Gelişme mi?: Türkiye'nin Yabancı Dil Eğitimi Politikalarına Bir Bakış Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Balkan Türkleri Edebiyatı ve Halk Kültürünün Türkiye’deki Üniversite Eğitiminde Yer Almasının Gerekliliği Üzerine Bazı Tespitler Link
Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Link
Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi Link
Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova'da Eğitim ve Öğretim Link
Batı Avrupa'da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Link
Batı Avrupa'da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi Link
Beden Dilinin Eğitim Öğretim Üzerine Etkileri Link
Belçika’daki Türk Çocuklarının Eğitim-Öğretim Yaşantılarında Karşılaştıkları Sorunlar ve

Ayrımcılığa Yönelik Görüşleri
Link
Bernard Shaw’ın Pygmalıon Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi Link
Bertrand Russell ve Eğitim Link
Beyin Odaklı Ögrenim ve Yabancı Dil Eğitimindeki Önemi Link
Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretimine Etkisi Link
Beyin Temelli Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım Link
Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları Link
Bildirişim İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi Link
Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okur-Yazarlığı Öğretimi Link
Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde ?Eğitim? ve ?Bilgi? Kavramları Üzerine

Düşünceler
Link
Bilgisayar Destekli (Yabancı) Dil Öğretiminde Yazarlık ve Internet Yazarlığı Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]