Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Öğretmen Adaylarının ‘Görsel Okuryazarlık’ İle İlgili Algıları Link
İlköğretim Yedinci Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Noktalama İşaretlerini Uygulayabilme Becerilerinin Karşılaştırılması Link
Almanca Öğretiminde Alıştırma Biçimleri ve Yeni Yönelişler Link
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri Link
İlkokullarda Türkçe Öğretimi ve Sorunları Link
İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü Link
Dramatik Eğitim: Amaç mı, Araç mı? Link
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Muğla’da Eğitim Link
Türkçenin Öğretiminde ünsüzlerin Sınıflandırılması Link
Ana Dili Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Link
Süreç Temelli Öğrenme-Öğretim Modeli Link
Türkçe Öğretiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Yeri Link
Türkçenin Öğretiminde Metin Antolojisi Link
Kavram Haritalarının Türkçe Dersinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri Link
Toplumsal Değişme ve Eğitim: “Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar” Link
Türkiye ve Almanya'da Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması Link
Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi Link
Devlet Eliyle Tiyatro Öğretim Ve Eğitimi Link
Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro Eğitimi Ve Tiyatromuzun Üniversitelerden Beklediği Link
Tiyatro Öğretiminin Sorunları Link
Oyun Yazarının Eğitimi Link
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır Link
İlk Öğretimde Tiyatro Link
Tiyatro Eğitiminde Musiki Link
Elektronik Tiyatro Eğitimi Link
Radyo Tiyatrosu Eğitimi Link
Türkiye’de Oyuncu Eğitimi ve Sorunları Link
Dramatik Eğitim: Amaç mı? Araç mı? Link
Oyun Kavrami'ndan Drama'ya Drama'dan Dramatik Eğitim'e Link
Maarif Salnamelerine Göre; Trabzon Vilayetinde Eğitim ve Öğretim Kurumları Link
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir

Bakış
Link
Tanzimattan Cumhuriyete Okullarda Yazı Öğretimine Bir Bakış Link
Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Yönelik Tarih Öğretimi Çabaları ve Ali Seydi Bey’in Kızlara

Mahsûs Târîh-i Osmânî Adlı Eseri
Link
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kız Öğretmen Okulunun (Dârülmuallimât), Kuruluşu, Okutulan Dersler

ve Kapatılışı (1870–1924)
Link
Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş Link
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern ziraat eğitiminin yaygınlaşması: Ankara Numune Tarlası ve

Çoban Mektebi
Link
Cevdet Paşa'nın Özel Öğretim ve Tanzimat Eğitimine İlişkin Bir Lâyihası Link
Köy Enstitülerimizde Eğitim ve Öğretim İlkeleri Link
Türkçe Çalışmalarında ve Öğretiminde Dilbilimin Yeri Link
Bizde Latince Öğrenimi ve Öğretimi Hakkında Link
Eğitim Nedir? Link
Bernard Shaw’ın Pygmalıon Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi Link
Sanskrit Edebiyattan Eğitim ve Bilgi Üzerine Özdeyişler Link
Hasan Fehmi Paşa’nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim-Öğretimde Düzenlemeler Link
Macar Dilinde Edimbilim Araştırmaları Ve Yabancı Dil Olarak Macarca Öğretiminde Önemi Link
İlköğretim Öğrencilerinde Özetleme Becerisinin Gelişimi Link
Dilbilgisinden Kullanıma: Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemesi

Oluşturma Önerisi
Link
Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Link
Yazma Öğretimi Link
Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi Link
Dilbilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri

Örneği
Link
Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi Link
Türkçe ve İngilizce Öğretmen Adaylarının Akademik Yazılarında Yapısal Özellikler Link
İngilizce Öbeksi Eylemlerin Öğretiminde Dilbilimsel Bir Yaklaşım Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Mikro Öğretim Tekniği”: Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Link
Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi İçin Bir Araç Geliştirme Denemesi Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı Link
Yabancı Dil Sınıflarında Eşdizimli Sözcük Öğretimi ve Anadilinin Rolü Link
Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda

Farkındalık Düzeyleri
Link
Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda Farkındalık

Düzeyleri
Link
Yazma Becerisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Link
Edinim Sürecinde Görünüş: İlköğretim İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler,

Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi
Link
Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları İçin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Link
Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı Link
Türkçe Öğretiminde Yaratıcılık Almanya’daki Yeni Öğretmenler: Göçmen Kökenli Üçüncü Kuşak Link
Silberman’ın Öğrenme Yaklaşımını Temel Alarak Türkçe Öğretiminin Planlanması Link
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun

Değerlendirilmesi
Link
Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklere

İlişkin Bir Öneri
Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınavların Hazırlanması ve Uygulanması Link
Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi Link
Üniversiter Bir İnceleme Alanı Olarak Eğitim Link
Üniversitelerce Yönetilen Yetişkin Eğitiminin Kavramları ve Kapsamı Link
Güzel Sanatların Eğitimdeki Yeri Link
Memleketimizde "Genel Sosyoloji "nin Kapsamı ve Öğretimi Üzerine Link
Çağımızda Dil Öğretiminde Yenilikler Linguistik Metod Link
Sadi'nin Eğitimsel Görüşleri Link
Çalıkuşu ve Türk Eğitimindeki Yeri Link
Kalkınmakta Olan Memleketlerde Fen ve Eğitim Link
Modernleşme Çabalarında Dikkate Alınması Gereken Eğitim'e İlişkin Temel Hususlar Link
Toplumsal Kuvvetler- Kültürel Değişme ve Eğitim Link
Eğitim Araştırmalarının Gelişmesi Link
Önce Eğitim Link
Türkiyede Lisans-Üstü Eğitim "Pozitif Bilimlerin Temel ve Uygulamalı Alanlarında" Link
Türkiye'de Kadın Eğitimi Link
Hizmet-İçi Eğitim Programlarında Öğretimin Etkinliği Link
Eğitim Fakültesi Mezunlarının Hizmet-İçi Sorunları Link
Bir Öğretmenin Romanı: Yeşil Gece Link
Toplumumuzda Meslekî ve Teknik Öğretim İle İlgili Değer Yargıları ve Değişme Eğilimleri Link
Bir Gelişim Süreci Olarak Mesleki - Teknik Eğitim Link
Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Uygulanan Teknikler Link
Çeşitli Ülkelerdeki Özel Eğitim Çalışmaları Link
İlkel toplumlarda Eğitim Link
Eğitim ve Politik Gelişme Link
Tevflk Fikret'in Eğitimciliği ve «Yeni Mektep» Link
Tiyatro Ve Halk Eğitimi Link
Toplumsal Yaşantımızda Sinema ve Halk Eğitimindeki Rolü Link
Eğitim Reformları Açısından : Öğretmen Yetiştirme Problemi Link
Eğitim Araştırmalarında Yöntem Link
Eğitim Sisteminde Karara Dönük Değerlendirme Link
Araştırma Eğitimi Link
Yüksek Öğretimde Sosyal Hizmetler ve Ekonomik Sorunları Link
Eğitim Teknolojisi Link
Halk Eğitiminin Kurumlaşması Link
Yaşamboyu Eğitim ve Üniversite Link
Öğretmen Eğitimi Link
Programlı Öğretim Link
Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro Link
Osmanlı'dan Cumhuriyete Şehircilik, Mimarî ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler

Bağlamında Sivas Kongresi Binasının Tarihçesi
Link
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Eğitim ve Öğretim (1923-1938) Link
Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Link
Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri Link
Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü Link
POLONYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ Link
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’DA POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROJESİ (1766-1793) Link
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi Link
Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği Link
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Link
Bosna Hersek’te Türkçe Öğretimi ve Öğrenciler Açısından Problemleri Link
Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı Link
Türkçe Dil Yapılarının Ana Dili Eğitimindeki İşlevleriyle İlgili Bazı Tespitler Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]