Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
[Dökümanın tamamı erişime açık] Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine Link
Klasik Türk Edebiyatında Kaside Link
Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller Link
"Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Link
"Eski Türk Edebiyatı Metinleri" Üzerine Link
"Yeni Türk Edebiyatı" Kaynağı Olarak Tarih ve Tarihî Eleştiri Link
15. Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler Link
16. Asır Divan Edebiyatının Bilinmeyen Bir Şairi: Sâdık Link
17. Asır Mevlevi Edebiyatından Bir Portre: Adem Dede Link
17. Yüzyıl Âşık Edebiyatı Üzerine Notlar - 6: Âşık İbrahim ve Âşık Nev'î Link
18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları Link
1872 -1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları Link
19.Yüzyılın İkinci Yarısında Kazan Tatar Edebiyatı ve Maarifetçilik Hareketi Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi Link
1950-1980 Arasında Şehirleşme ve Türk Edebiyatına Yansıması: Genel Bir Bakış Link
20. Yüzyıl Türk Dünyası Edebiyatı Üzerine Bir Deneme Link
20.Yüzyılın İkinci Yarısında Rus Edebiyatında ve Türk Edebiyatında Köye Yaklaşım Link
2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği Link
A. N. Samoyloviç'in Türkmen Edebiyatı ve Folkloru Araştırmalarına Katkıları Link
Abdulhaluk Uygur'un Çağdaş Uygur Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Link
Abdullah Tukay'ın Halk Edebiyatı ile İlgili Düşünceleri Link
Acâ'ib Edebiyatı'ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî'nin Hikâye-i Garîbü'l-Âsâr'ı Link
Ağrıdağı Efsanesi'nden Sözlü Edebiyata "Metinlerarası" Bir Yolculuk Link
Ahıska Türklerinin Edebiyatına Dair Link
Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık

İmajı
Link
Ahmet Baytursinuli'na Göre Kazak Türkleri Yazılı Edebiyatının Dönemleri ve Türleri Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" Hakkında Bir İnceleme Link
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat Tarihi Araştırmacılığı Üzerine Link
Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı Link
Aka Gündüz'ün Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatındaki Yeri Link
Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat Link
Alevi-Bektaşi Edebiyatına Genel Bir bakış Link
Ali Canib'in Edebiyat Eğitim ve Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
Ali Canip Yöntem’in Sanata ve Edebiyata Bakışı Link
Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Link
Alman Edebiyatında Halk Hikayesi Link
Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik Link
Almanya'da ve Güncel Alman Edebiyatında Türkler Link
Almanya'daki Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Kısa Notlar Link
Almanya‘daki Türklerde Sosyal Yaşam, Dil, Kültür ve Edebiyatla İlgili Gelişmeler Link
Anadili ve Edebiyat Öğretiminde Tümceüstü Dilbilgisi Link
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Link
Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri Link
Anadolu'daki Alevi-Bektaşi Edebiyatının Oluşumunda Yunus Emre'nin Etkisi Link
Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı Link
Anılardan hareketle izmir’de 20. Yüzyıl edebiyat Hayatı Link
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Link
Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu Link
Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Bir Öneri Link
Antalyalı Genç Kıza Mektup Etrafında Bir Tren Yolculuğu İsimli Hikayede Tanpınar’ın Sanat ve Edebiyat Görüşlerinin İzleri Link
Arap Edebiyatında Beyaz Benzeri Türler-1: El-Hamâsiyye ve Önemli Hamâsiyyeler Link
Arap Edebiyatında Eşkiya Şairler Link
Ars Acustica: "Edebiyatın Araçsal Dönüşümü" Link
Âşık Edebiyatı Link
Aşık Edebiyatı Bütünü İçinde Sivas'ta ve Adana'da Aşıklık Geleneğinin Ortak ve Farklı Yanları Link
Âşık Edebiyatı Çalışmalarının Değerlendirilmesi -Öneriler Katkılar- Link
Âşık Edebiyatı Dediğin, Bir Sarp Kale.. Link
Âşık Edebiyatı Metinlerinin Tahlili Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatı, Halk Kültürü Çalışmalarıyla Ahmet Kutsi Tecer Link
Âşık Edebiyatına Yapılan Saygısızlık Link
Aşık Edebiyatında Dede Mahlası ve Dede Mahlaslı Şairler Link
Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tuluat Divan Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyranî'nin Şiirlerinden Örnekler Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller Link
Âşık Edebiyatının Sivas?taki İlk Temsilcileri Link
Âşık Sümmani'de Dil, Edebiyat, Sanat Link
Âşık Şem’î’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler Link
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup Link
Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Link
Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi:

Ortayayla
Link
Atatürk, Edebiyat ve Hitabet Sanatı Link
Atatürk'ün Etrafındaki Edebiyatçılar Link
Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi Link
Avrupa Türk Edebiyatı ve Bir Temsilcisi: Emine Sevgi Özdamar Link
Avrupa ve Amerika'da Türk Edebiyatı Link
Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne İlişkin

Görüşleri: Fransa Inalco Örneği
Link
Aydınlanma Hareketi ve Yeni Türk Edebiyatı Link
Azerbaycan Âşık Edebiyatı: Tarihte ve Bugünü Link
Azerbaycan Aşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren "Geraylı/Keraylı" Kelimesinin

Kökeni Üzerine Bir Araştırma
Link
Azerbaycan Âşık Edebiyatından Tür ve Şekil Link
Azerbaycan Çocuk Edebiyatında Abdulla Şaik Link
Azerbaycan Edebiyatı Tarihinin Yeni Metotla Yazılmasında Emin Abid’in Rolü Link
Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza Link
Azerbaycan Kültür ve Edebiyatında 'Meyhane' Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında İlk Süreli Yayın Faaliyetleri ve "Molla Nesreddin

Dergisi"
Link
Azerbaycan Sözlü ve Yazılı Edebiyatında Nar Link
Azerbaycan Türk Edebiyatı Millî Şairi Mirze Elekber Sâbir ve Hophopname Link
Azerbaycan ve Türkiye Sahasında Âşık Edebiyatının XVIII. Yüzyılı Link
Azerbaycan?da Bir Edebiyat Meclisi Link
Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi Link
Bağ Bozumu, Edebiyat Araştırmaları Link
Bağımsızlık Devri Özbek Edebiyatı Link
Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Halk Edebiyatı Araştırmaları Link
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dali

‘nda Folklor ve Halk Edebiyatı Alanlarında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
Link
Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış Link
Balkan Türkleri Edebiyatı ve Halk Kültürünün Türkiye’deki Üniversite Eğitiminde Yer Almasının Gerekliliği Üzerine Bazı Tespitler Link
Balkan Türkleri Edebiyatında Atatürk Şiirleri Link
Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler Link
Balkanlarda Klâsik Türk Edebiyatının Hazırlayıcıları Osmanlı Kurumları Link
Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları Link
Başlangıçtan Günümüze Âşık Edebiyatı Link
Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış Link
Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi Link
Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri Link
Bekir Yıldız’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve “Kaçakçı Şahan” Adlı Hikâyesinin Tahlili Link
Bektaşi Edebiyatının Birinci Dönemi ve Bu Dönemdeki Hakim Temaları Üzerine Bir İnceleme Link
Belağat, Rhétorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı

Bibliyografyası I
Link
Berat Açıl’ın Klasik Türk Edebiyatında Alegori Adlı Eseri Üzerine Link
Berna Moran ve edebiyat sosyolojisi Link
Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler Link
Bir "Heveskâr Edebiyatı" Örneği Olarak Gördüm Link
Bir Edebi Tür Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri Link
Bir Elif Çekmek: Klâsik Edebiyatımızda Elif Link
“Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]