Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller Link
Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri Link
Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu Link
16. Asır Divan Edebiyatının Bilinmeyen Bir Şairi: Sâdık Link
Eski Edebiyatımızda Ramazan Link
Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şaîrler Link
Nâmık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları Link
Türk Edebiyatında ?Manzum Tiyatro? Formunun Doğuşu Link
Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu Link
Rus Edebiyat Tarihinde Öykü Türünün Gelişim Evreleri Link
Dört Örnekle Polonya Edebiyatında Nazilere Bakış Link
Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve "Fühle Dich Wie Zu Hause" Adlı

Romanı
Link
Rus Edebiyatında Fütürizm Link
Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş Link
Hümanizm'den Önce Almanya'da Dil ve Edebiyatın Genel Durumu Link
Fars Dili Ve Edebiyatında Nesir Türleri ve Üslûp Özellikleri Link
XIX. Yüzyıla Kadar Macar Edebiyatında Türkler Link
Edebiyat Açısından Doğu ve Batı Mistisizminde Zaman Düşüncesi Link
Başlangıçtan Elizabeth Devrine Kadar İngiliz Edebiyatında Zaman Kavramları Link
Alman Edebiyatında Yeni Bir Akım: Yeni Bireycilik Link
Milli Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman Link
Mahmutgazi Köyünün Halk Edebiyatı Link
Bazı Eski Edebiyatlarda Zaman Telâkkileri Link
Natüralizme ve Sembolizme'den Bugünün Edebiyatına Link
Rus Edebiyatında Karamzin ve Duygusal Hikayeleri Link
Türk ve Alman Yığın Edebiyatı : Edebiyat Tarihlerine Alınmayanlar Link
Rus Edebiyatında Sembolizm Link
Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar Link
Çağdaş İsviçre-Alman Edebiyatına Genel Bir Bakış Link
Şahabeddin Süleyman'ın Tarih-i Edebiyyât-ı Osmaniyye'si Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu

Açısından Bir Değerlendirme
Link
Felsefe - Edebiyat Etkileşimi: Felsefî Roman Link
Bolesław Prus’un “Taş Bebek” Adlı Yapıtı Çerçevesinde Polonya Edebiyatında Realizm Link
Edebiyat, Coğrafya Ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı Link
Sanskrit Edebiyattan Eğitim ve Bilgi Üzerine Özdeyişler Link
Sözlü Edebiyat Ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: ?Meddah? Tek Kişilik Tiyatro Link
Fantastik Edebiyata Genel Bir Bakış - Stefano Benni ve Stranalandia Link
Thomas Mann ve Rus Edebiyatı Link
İkinci Dünya Savaşından Sonra Alman Edebiyatı Link
Avrupa Türk Edebiyatı ve Bir Temsilcisi: Emine Sevgi Özdamar Link
Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeye Genel Bir Bakış Link
Balkanlarda Klâsik Türk Edebiyatının Hazırlayıcıları Osmanlı Kurumları Link
Rasim Özdenören’in “Çok Sesli Bir Ölüm” Adlı Hikâyesine Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım Link
Bosna'da Osmanlı Dönemine Ait Edebiyat Araştırmaları ve Namık Kemal’in Boşnakça’ya Tercüme Edilen Eserleri Link
Hisar ile Türk Edebiyatı Dergilerindeki Sanat ve Edebiyat Teorisi Yazılarının Mukayesesi Üzerine Link
Bekir Yıldız’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve “Kaçakçı Şahan” Adlı Hikâyesinin Tahlili Link
“Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri Link
Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit Hanadan’ın Öykü ve Roman Yaratıcılığı Link
Hindistan’ın Rampur Raza Kütüphanesi’ndeki Edebiyatla İlgili Türkçe El Yazmaları Üzerine Notlar Link
Yazınsal Alanda Klasik Ütopyalar ve Türk Edebiyatı’nda Ütopya Link
Kutlu Başlangıçtan Ebedî İstirahatgaha: Türk Tasavvuf Edebiyatında Toprak Algısı Link
“Bir Münekkit Var Şarihten İçeri” Türk Şerh Edebiyatı’nda “Reddiye” Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği Link
Fuzuli Yaratıcılığının Halk Edebiyatına Etkisi Hakkında Bir Kaç Söz Link
Öğretmek ya da Öğretememek: Shakespeare Üzerinden Divan Edebiyatını Yeniden “Okumak” Link
Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL Link
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat Link
Divan Edebiyatında “Adl ve Adalet” Üzerine Klişeler Link
"Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat Link
Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı Link
Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı Link
Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız Link
Yeni Türk Edebiyatında Nef’î Link
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması Link
Romanya’da Türk Halkları Edebiyatı Link
Edebiyatta Bilinç Akışı Tekniğine Başvurulma Sebepleri Üzerine Bazı Dikkatler Link
Dilbilimsel İnceleme Yöntemleri ve Klâsik Türk Edebiyatı Link
Sürgün Edebiyatı Link
Göç, Kimlik ve Edebiyat Link
Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat Link
Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday'ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri Link
Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği Link
Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri Link
Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller Link
Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu Link
Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler Link
Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî'den Örnekler Link
Fars Edebiyatında Habsiyye ve Şekvâiyye Link
Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili Link
Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler Link
Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-i Hüsnâ'lar Link
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız Link
Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği Link
Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü Link
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri Link
Eski Türk Edebiyatında Türkler Link
Türk Edebiyatında Mihr ü Vefâ Mesnevisi Link
Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi Link
Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah Link
Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Link
Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname Link
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai Link
Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri Link
Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar Link
Türk Edebiyatında Nasihat Link
Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları Link
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-i Latife'e İsimli Kasidesi Link
Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı ile Münasebeti Üzerine Düşünceler Link
Azerbaycan Modern Hikâye ve Romanına Halk Edebiyatı Tesirleri ve Yusuf Vezir

Çemenzeminli
Link
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım Link
Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i Link
Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi Link
Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi Link
Yabancı Dil Öğretiminde Temel Becerilerin Geliştirilmesi İçin Edebiyat Metinlerinin

Kullanımı
Link
Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme Link
Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Link
Klâsik Türk Edebiyatı'nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: "Züleyhâ" Link
XIX. yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme Link
Tarih ve Siyasetnameler Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Vezir Hikâyeleri Link
Aşık Edebiyatında Dede Mahlası ve Dede Mahlaslı Şairler Link
Türkiye Üniversitelerinde Halkbilimi Halk Edebiyatı Öğretimi Link
Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza Link
Klasik Türk Edebiyatı'nda Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler Link
Literatürden Edebiyata Link
Türk Edebiyatı Tarihi I-IV Link
Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen Etkileşimler Link
Çocuk Edebiyatı Yapıtları ve Eşduyum Eğilimi Link
Osmanlı Döneminde Türk Edebiyatının Arnavut Edebiyatına Etkisi Link
İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Edebiyat Kullanımı ile İlgili Tutumları Link
Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi Link
Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri Link
Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler Link
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]