Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Divanü Lügati't-Türk'te İş Kavramına Dair Veriler Link
Gedayi Divanına Göre Çağataycada İkilemeler Link
"Baş, Kafa, Ser" Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve "Baş" Kelimesine Divanü Lugati't-Türk

Merkezli Bir Yaklaşım
Link
"Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri"ne Ekler Link
"Siyâh-bahâr? Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması Link
11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanu Lugati't-Türk'teki

Yansımaları
Link
15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü Link
16. Asır Divan Edebiyatının Bilinmeyen Bir Şairi: Sâdık Link
16. Asrın Bilinmeyen Bir Divan Şairi: Pirkâl Link
16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî'nin Hediye Konulu İki Şiiri Link
16. Yüzyıl Dîvan Şâirlerinden Behiştî ve Heft-Peyker Mesnevîsinin Tematik Açıdan

İncelenmesi
Link
16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hayreti'nin Devriyye Benzeri Bir Gazeli'nin Açıklaması Link
16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlalı Mahremî ve Şütür-Nâmesi Link
16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlı Mahremî ve Şütür-Nâmesi Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
16. Yüzyildaki Bazı Divan Şairlerinin "Şaire ve İlhama Dair" Görüşleri Link
17. Asır ve Sonrası Dîvân Şâirlerinin Beyitlerinde Nef’î Link
17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri Link
17. Yüzyıl Divanlarında Nef'î Etkisi Link
17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
18. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatının Haşmet Divanı’ndaki Akisleri Link
18. Yüzyıl Şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi Link
19. Yüzyıl Divan Şairi İbrahim Fehmî ve Divanı Link
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri Link
Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü Lugâti’t-Türk Ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine

Hazırlanan Bildiriler
Link
Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi: Divânü Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan

Makaleler
Link
Ahmed Paşa Divanı'nda Türler Link
Ahmed Paşa Divânı’nda Ah Kavramı Link
Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık

İmajı
Link
Ahmed Sûzî ve Divânı Link
Ahmed Yesevî'nin Dîvân-ı Hikmet'i ve Nasıreddin Rabguzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ İsimli

Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri
Link
Ahmed-i Da'i'nin Farsça Divanında İran Şairlerinin Etkisi Link
Ahmed-i Rıdvan Divanı'na Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin-İmlâ İlişkisi Link
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine Link
Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî Divanlarına Göre Divan Şiirinde Meyve Link
Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri Link
Ali Şîr Nevâyî'nin Divanlarında Mektuplaşma: Âşıktan Sevgiliye, Sevgiliden

Âşığa
Link
Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Divanı’nda Gönüle Dair Link
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 1882 Env. No’lu Elyazması “Divan’ın” Kitap Sanatları Bakımından Değerlendirilmesi Link
Amasya'da Bayezid Kütüphanesinde Bulunan Dîvân-i Mîr 'Alî Şîr Nevâ'î Link
Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lügati't Türk Merkezli Örnekler Link
Antepli Aynî Divanı'ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme Link
Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma

Denemesi
Link
Armağan Kelimesinin Kökeni ve XIV-XVI. Yüzyıl Divanlarında Oluşturduğu İmajlar Link
Âsım Dîvânı’nda Mûsikî Unsurları Link
Askerî Muhammed-Gülaboğlu-Dîvânı’nda Geçen Âyetler Link
Âşık Edebiyatında Divan Söyleme Geleneği ve Tuluat Divan Link
Âşık Erzurumlu Emrah ile Divan Şairi Kastamonulu Feride Hanım’ın Şiir Sohbetleri Link
Âşık Şem’î’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Tesirlerine Dair Tespitler Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Azerbaycan ve Türkiye’de Yayımlanan Seyyid Nigari Divanları Hakkında Link
Azmi-zade Haleti Divanı'nda Atasözleri ve Deyimler Link
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Link
Bâbur Divanında Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm Link
Baki Divanı'nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları Link
Bâkî Divanı'nda Kırmızı Renk Link
Baki Divanı'nda Tasavvufi ve Dini Öğeler Link
Bâkî Dîvânı’nda Sevgilinin Otoriteye Teşbihi Link
Bâkî ve Fuzûlî Divanlarında Deniz Tasavvuru Link
Bâkî, Fuzûlî, Şeyhülislâm Yahyâ ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı Link
Bandırmalızade Haşim Baba divanı'nda tasavvufi unsurlar Link
Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler Link
Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler-II Link
Bektâşî ve İşrâkî Bir Şair: Sâfî, Hayatı ve Divan’ının Nüshaları Link
Bendi Mustafa Baba Divanı’nda Edebî Tür ve Tarzlar Link
Besnili Lüzûmî ve Kaybolan Dîvânı Link
Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı Link
Bilinmeyen Bir Eser: Yümnî Divanı Link
Bilinmeyen XV Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî Link
Bir Bektaşî Şairi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Divanı Link
Bir Divan Şairi: Rûznâmeci-Zade Şinasi Link
Bir Okçuluk Terimi: "Kurban" ve Divan Şiirinde Kullanımı Üzerine Link
Bir Osmanlı Bilgini Kethüdâzâde Ârif ve Divanı Link
Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gül’ün Divan Şiirindeki Görünümleri Link
Bir Zarif Âşık: Rusçuklu Zarîfî Ve Dîvânı Link
Birrî Divanı'nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi Link
Bosnalı Mehmed Fâzıl Paşa Dîvânı’nda Mahallî Öğeler Link
Bursalı Divan Şairi Hicrî ve Şiirleri Link
Bursalı Rahmî'nin Divanı Üzerine Link
C. Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği Link
Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'nda Hacca Dair Unsurlar Link
Cevri Divan'ı Örnekçesinde Edebi Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü Link
Cevrî Divanı'nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler Link
Cevrî Divanı'nın Fahri Bilge Nüshasında Yer Alan Neşredilmemiş Şiirler Link
Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği Link
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma Link
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Yayımlanmış Divanlar Üzerine–III Link
Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler Link
Dede Ömer Ruşeni Divanı'nda Söz ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar Link
Deyişbilimsel Bir Paralel Yineleme Unsuru Olarak Divan Şiirinde Redd-i Matla Link
Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahdumkulı Divanı Link
Dil-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Arif Nihat Asya'nın Türkçesi: Destanca, Divanca ve

Hakanca
Link
Divan Baskılarına Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz Link
Divan Edebiyatı Link
Divan Edebiyatı Açısından Bir Kültür Merkezi Olarak Bosna Link
Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar Link
Divan Edebiyatı Bağlamında Yahyâ Kemâl Şiirinin Kaynakları Link
Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname Link
Divan Edebiyatı Kimin Link
Divan Edebiyatı Öğretiminin Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri Link
Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu Link
Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi Link
Divan Edebiyatı ve Bütünlük Link
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-i Latife'e İsimli Kasidesi Link
Divan Edebiyatı'nın Muhtevası Üzerindeki Tartışmalar Link
Divan Edebiyatına Dair Yapılan Eleştiriler ve Savunma Noktaları Link
Divan Edebiyatına Mensup Bazı Şairlerin Bilinmeyen Gazelleri: Tespit ve Tenkit Link
Divan Edebiyatında “Adl ve Adalet” Üzerine Klişeler Link
Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme Motifi Link
Divan Edebiyatında Hikâye I Link
Divan Edebiyatında İstanbul Link
Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış Link
Divan Edebiyatında Latife ve Hezl Link
Divan Edebiyatında Leb-Değmez Sanatıyla Yazılan Gazeller Link
Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili Link
Divan Edebiyatında Sadeleşme Akımı Link
Divan edebiyatında şiir-şuur ilişkisi Link
Divan Edebiyatının Halk Edebiyatına Etkisi Link
[ 1 2 3 4 5 ]