Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Zati Divanında Edebi Tenkid ve Değerlendirmeler Link
Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü Lugâti’t-Türk Ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine

Hazırlanan Bildiriler
Link
Divan Şiirinde Papağan Link
Divan Şiirinde Teknolojik Bir Alet: Usturlab Link
16. Asır Divan Edebiyatının Bilinmeyen Bir Şairi: Sâdık Link
Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler Link
Sa'dî ve Dîvânçe'si Link
Divanü Lugati't-Türk'te "Kıpçakça" Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı

İçindeki Yeri
Link
XIX. Yüzyıl Divan Şiiri Link
Fuzuli'nin Farsça Divanı ile İlgili Araştırmalar Link
Divan Şairi Varsağıyı Farklı Anlarsa Link
17. Yüzyıl Divanlarında Nef'î Etkisi Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
Fuzûlî ve Bâkî Divânı’nda Belâ Kavramının Karşılaştırılması Link
Ahmed Paşa Divânı’nda Ah Kavramı Link
Gerçek Bir Şiir Hırsızı Şerîfî ve Çalıntı Divanı Link
Âsım Dîvânı’nda Mûsikî Unsurları Link
Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi Link
Emrî Divanı’nda Âdetler ve Gelenekler Link
Edirneli Şevkî Divanı Üzerine Değerlendirme ve Şevkî’nin Farsça Şiirleri Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Emrî Divanı’nda Deyimler Link
Öğretmek ya da Öğretememek: Shakespeare Üzerinden Divan Edebiyatını Yeniden “Okumak” Link
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Link
Bâbur Divanında Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm Link
İbnülemin’in Divan Neşirleri Link
Divan Şiirinde Giyim Kuşam Üzerine Bir Deneme Link
Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler Link
XVI. Asır Divan Şairlerinden Mihrî Hâtûn ve Redd-i Matla‘ Gazelleri Link
Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme Link
Divan Edebiyatında “Adl ve Adalet” Üzerine Klişeler Link
Kelâmî Mahlaslı İki Divan Şairi: Kelâmî Cihan Dede ve Kelâmî-i Rûmî Link
Divan Şiiri'nde Hâl Dili Link
Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler ve Cem Sultan’ın Kerem Kasidesi Link
Divan Şiiri-Osmanlı Klasik Musikisi İlişkisi ve 18. Yüzyıl Divan Şiirinden Örnekler Link
Divanü Lûgati't-Türk'te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri Link
Divan Şiiri ve XIX. Yüzyıl Halk Şiirinde Güzel Tasviri Link
Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili Link
Şeyhülislam Bahayi ve Divanı Üzerine Birkaç Söz Link
Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine Link
Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine Link
Baki Divanı'nda Tasavvufi ve Dini Öğeler Link
Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri Link
19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri Link
Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi Link
Bâkî Divanı'nda Kırmızı Renk Link
Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname Link
Birrî Divanı'nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi Link
Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik Link
Nesimi'nin Hayatı ve Farsça Divanı Link
Yûsuf Hakkı Üsküdarî ve Divanı Link
Divan Şiirinde Şebistân-ı Hayâl Tarzı Üzerine Link
Divan Şiiri'nde Manzum Tebrik-Nâmeler Link
Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar Link
Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları Link
Divan Şiirinde Resim ve Heykel Link
Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-i Latife'e İsimli Kasidesi Link
Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan

Kapılar
Link
Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla Link
Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi Link
Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divanı Örneği Link
Zâtî Dîvânı’nda Arkaik Unsurlar Link
Cevri Divan'ı Örnekçesinde Edebi Türler ve Tarzların Metin Kurulumundaki Rolü Link
Divan Şiirinde Ashab-ı Kehf ve Raşih'in Ashab-ı Kehf Mesnevisi Link
Uygur Sahasında Yetişmiş Bir Divan Şairi: Abdurehim Nizarî Link
Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat'it-Türk Link
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey'in Bir Kasidesi Link
Divan Şiirinde ?Sapma?lar Link
Yunus Emre Divanı'ndaki Bazı Kelimelere Dair Farklı Yorumlar Link
Divanü Lugati't-Türk'te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar Link
Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahdumkulı Divanı Link
Dîvânü Lügâti't-Türk'te Geçen Mimarlıkla İlgili Adlar Link
Kutadgu Bilig ve Divânü Lügati’t-Türk’te Oyunla İlgili Kavramlar ve Terimler Link
Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi Link
Klâsik Türk Şiirinde Kadın Söyleminin İzinde: Şeref Hanım Dîvânı’nda Ninniler Link
Yanbolulu Ali Turâbî Baba - Turâbî Dîvânı Link
Kaşgarlı Mahmut'un 'Divanü Lugati't Türk' Eserinde Mitolojik Dünya Modeli Link
Bir Divan Şairi: Rûznâmeci-Zade Şinasi Link
Dîvân Şiirinde Rind Link
XVI. Yüzyıl Divan Şâiri Fedâyî ve Fâl-Nâme-i Kur?ân-ı ?Azîm?i Link
Fidâyî Dîvân?ında Tasavvufî Unsurlar Link
XVI. yy. Dîvân Şairi Hilâlî ve Şiirlerinde Sosyal Hayat Link
Peşteli Hisâlî Dîvânı?nda Biçime Dayalı Tekrarlarla Ahenk Sağlama Link
XVI. yy. Divan Şairi Fidâyî?nin Şiirlerinde Ölüm Fikri Link
Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî Divanlarına Göre Divan Şiirinde Meyve Link
Mahdum Kulı'nın Divanının Nüshaları ve Türkmenbaşı Milli Elyazmaları Enstitüsü 400-E

Numarada Kayıtlı "A Nüshası"nda Bulunmayan Şiirleri
Link
Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri Link
Şeyhülislâm Şairlerden Mekkî ve Divanı Üzerine Link
Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine Link
Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme Link
Divan-ı Lügatit- Türk'te Yer Alan ve XI. Yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar Link
Yunus Emre’nin Risaletün Nushiyye’si ve Divan’ı Üzerine Yeni Bir İnceleme Link
Cevrî Divanı'nın Fahri Bilge Nüshasında Yer Alan Neşredilmemiş Şiirler Link
Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma

Denemesi
Link
Necâtî Beg'in Dîvân'ı ile Mecmû'a-yı Kasâyid-i Türkiyye'de Bulunan Kasîdelerine

Eleştirel Bakış
Link
XVII. Yüzyıl Divan Şairi Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisi Link
Eşrefoğlu Rûmî Divanında Eski Türkçe İzleri Link
Necati Bey Divanı?nın ilk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden incelenmesi Link
Divânü Lügati’t-türk’te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak

Mutluluk
Link
Divan Edebiyatında Latife ve Hezl Link
Divan Tertibinde Türün Şekle Tercihine Bir Örnek: İlâhizâde Mehmed Emîn Vâsık Divanı Link
Divan Şiirinde Örnekleme Yoluyla Anlatım Link
Divanü Lugat'it Türk'te Çocuk Dünyası ve Çocuk Eğitimi Link
Sûdî'nin Hafız Divanı Şerhindeki Tasavvufî Yaklaşımları Link
Lâmi'î Çelebi Dîvânı'nın Müteferrikât Bölümünde Bulunan Hiciv Manzumeleri Link
Divan Şiirinden Örneklerle Mübalağa Sanatının Mizahla İlişkisi Link
Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname" Link
Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık

İmajı
Link
Türklerde Zenginlik ve Bereket Algısı ‘Tört Tülük’e Teorik Yaklaşım ve Divanu Lugati’t-Türk’ten Örnekler Link
Divan Şairlerinin Girit’te Rumlara ve Rumcaya Yaklaşımları Link
Yunus Emre Divanı’nda İdeal İnsan Link
Divânü Lügâti't-Türk'teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz ve Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki

Durumuna İstatiktiksel Bir Bakış
Link
Necatî Beğ Divanı’nda İsim + Yardımcı Fiil Yapısındaki Bazı Birleşik Fiillerde Ad Aktarması İlişkileri Link
Divânü Lûgâti’t-Türk’te Dil Öğretimi Bağlamında Sözel Kültür Ürünleri Aracılığıyla Değer

Aktarımı
Link
Divan Şiirinin Söz varlığında "Yalan" Link
Ali Şîr Nevâyî'nin Divanlarında Mektuplaşma: Âşıktan Sevgiliye, Sevgiliden

Âşığa
Link
Divan Şiirinde Ölüm Karşısında Âşıkların İstekleri Link
Divan Şiirinde Hârût ile Mârût Link
Divan Şiirinde Bir Telmih Unsuru Olarak “Ashâb-ı Kehf” Link
Divanü Lûgat-it-Türk’te Yer Şekillerine İlişkin Terimler Link
[ 1 2 3 4 5 ]