Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dilbilgisi Betimlemelerinin Görünümü Link
Dilbilgisinden Kullanıma: Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemesi

Oluşturma Önerisi
Link
Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Link
Türkçede Özne Belirtme ve Özne Yükleme: İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bir Çalışma Link
Dilbilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri

Örneği
Link
Evrensel Dilbilgisi ve Dilbilgisi Eşleştirme Modelleri: Dilin Zihindeki Durumuna

Yaklaşımlar
Link
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili Link
Standart Türkiye Türkçesi (STT) İçin Dil Bilgisi Uygulamalarında Kullanılacak İşaret ve

Kısaltmalar
Link
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları: İletişimsel Yöntem, Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi ve Dil Bilgisi Öğretimi Link
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Türkçenin Dil Bilgisi ve Yazım Özellikleriyle İlgili Karşılaştığı Zorluklar Link
İlköğretim Dilbilgisi Konularının Çocuğun Bilişsel Düzeyine Uygunluğu Link
Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine Link
İlk Dil Bilgisi Ders Kitabımız Medhal-İ Kavâ'id Hakkında Link
Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri Link
İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Öğreticilik Kavramı Bağlamında Eleştrisi Link
Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri

Üzerindeki Etkisi
Link
Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki

Etkisi
Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarındaki Ses Bilgisi ve Ses Bilimiyle İlgili Konular Üzerine

Bir Değerlendirme
Link
Grek Harfli Türkçe Metinler Üzerine Yapılmış Dil Bilgisi Çalışmalarıyla İlgili Açıklamalı Kaynakça Denemesi Link
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerilerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler

Açısından Değerlendirilmesi
Link
Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarında Dil Olgusu Link
Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Link
Türk Fiilinde "Kılınış"la "Görünüş" ve Dilbilgisi Kitaplarımız Link
İşlevsel Dil Bilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri Link
Dilbilgisi ve Stilistik Link
İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretimi Link
Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi Link
Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi ile Giderilmesi Link
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Link
Ahmet Cevat Emre'nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki Metinlerin Dil Bilgisi Öğretimindeki Yeterliliği ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi Link
Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Yeri, İşlevi ve Öğretimi: Bütünlük İlkesi ve Tümevarım Yöntemi Ekseninde Tematik Bir Yaklaşım Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine Link
Sûdî'nin Şerh-i Gülistan'da Şem'î'ye Yönelttiği Dilbilgisi, Üslup Yanlışı ve Nazım Şekilleriyle İlgili Eleştiriler Link
Türk ve Azerbaycan Dilbilgisinde Ad Tamlamalarının Araştırılması Üzerine Link
Ahmet Cevat Emre’nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri Link
Dilbilgisi Öğretiminde Örnek Seçimi Link
Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine Link
Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretiminde Sıklık Çalışmalarının Yeri Link
İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (tanıtma) Link
Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı Link
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi Bölümlerinin Değerlendirilmesi Link
Dil Bilgisi Öğretiminde Diğer Derslerden Yararlanma Link
Bilişsel Bir Sözceleme Dilbilgisi Modeli: A. Culioli'nin Sözceleme İşlemleri Kuramı Link
Türkçe'nin İşlevsel Dilbilgisi ve Metin Kompozisyonu Link
Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilgisi Link
Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi Link
Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Link
Dilbilgisi, Bilişim ve Bilişsel Bilim Link
Dil Bilgisi Yöntemlerinden 'Yer Düzeni' ve Türkçede Yer Düzeni Yönteminin Kullanımı Link
Nevşehir Ağzı Dil Bilgisi Bibliyografyası Link
Dil Bilim ile Dil Bilgisi, Dil Bilimci ile Dil Bilgici Karşıt Göstergeler midir Link
Yabancı Dil Öğretiminde Üretken-Dönüşümlü Dilbilgisinin Yeri Link
Dil Bilgisi ve Okuma Öğrenme Alanları Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Analiz Çalışması Link
Evrensel Dilbilgisi ve dil yetisi: Eleştiriler, yeni yaklaşımlar Link
Fransızca Öğretiminde İletişimci Yaklaşım ve Tümceüstü Dilbilgisi Link
Anadili ve Edebiyat Öğretiminde Tümceüstü Dilbilgisi Link
Türkçe Öğretiminde -Dilbilgisel- Bir Biçimbirim/Ulam Olan "Kip" Kavramının Biçimdizimdeki

İşlevi ile Kavranma Düzeyi ve Geleneksel Dilbilgisi Eleştirisi
Link
Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve

Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi
Link
Anadili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi Link
Fıtrat'ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye

Türkçesindekilerle Karşılaştırılması
Link
Dilimizi Öğrenen Yabancılara Türkçenin Dil Bilgisi Nasıl Öğretilmelidir? Link
Türk Dilcilerinin VIII. Kurultayında Türk Dil Bilgisi Link
Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisinin Türkçe'ye Uygulanması Üzerine Bir Gözlem Link
Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk Link
Türkçe Dil Bilgisinde Terminoloji Sorunu Link
Türkçe Dil Bilgisinde Durum ve Tamlayıcı Konusu Link
Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri Üzerine Link
Dilbilgisi Konuları: Kendi Kelimesinin Kullanılışı Link
Dilbilgisi Konuları: Bileşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine Bir Deneme Link
Dilbilgisi Konuları: Kelimelerin Bölüklere Ayrılması Üzerine Deneme Link
Osmanlıca Dersleri I: Türk Dil Bilgisi Link
Dilbilgisi Sorunları: Bileşik Sözcükler Satır Sonlarında Nasıl Bölünür? Link
Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri Link
Üretici Dönüşümlü Dilbilgisi ve Türkçe Sözdizimi Link
Dil Bilgisi: Cümle Yapılarından Bir Örnek Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Kavâid-i Osmâniyye Adlı Eserindeki Dil Bilgisi Terimleri Link
Kazak Dilinin Tarihi Grameri Adlı Eserden Kazakça Dil Bilgisi Terimleri Link
Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri Link
Değerlendirmeler: Türkçe - Kazakça - Karakalpakça - Rusça - İngilizce Karşılaştırmalı

Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
Link
75 Yılda Türk Dil Kurumunun Gerçekleştirdiği Dil Bilgisi Çalışmaları ve Beklentilerimiz Link
Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği Link
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği) Link
Dilbilgisi Öğretiminde Söylemdilbilgisi Yaklaşımı: Eski Köye Yeni Adet mi, Yoksa ?Biz Bunu

Zaten Yapıyoruz? mu?
Link
Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlam-Kullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama

Önerisi
Link
Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlamkullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi Link
Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi Link
Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi Link
Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme Link
Dil Bilgisi Öğretiminde Bütün-Parça İlişkisinin Önemi Link
Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler Link
İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin

Görüşlerinin İncelenmesi
Link
İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Kırgız Türkçesinde Ettirgenliğin İşlevsel-Anlamsal Alanı Link
Ahmet Cevdet Paşa'nın Dilbilgisi Kitapları Link
Filolojik-Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kaynaklarında Türk Dilinin Söz Dizimsel Yapılarının

Karşılaştırılması
Link
Gramer-Dil Bilgisi Link
Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme Link