Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Çıkmaz Ayın Son Çarşambası" Deyimine Olumlu Bir Bakış Link
"Ocağına İncir Dikmek" Deyimi Üzerine Link
"Ru Be-Kafa Gelmek" Deyimi Üzerine Link
"Yol" Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller Link
15. Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
Adıyaman Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Gelin-Kaynana İlişkisi ve Evlilik Konusu Link
Ahmet Caferoğlu’nun Derlediği Metinlere Göre Kayseri Atasözü ve Deyimlerine Bir Bakış Link
Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği Link
Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Sözvarlığı Belirleme Çalışmalarının Önemi ve “Deyim”

Kazandırmaya Yönelik Etkinlik Önerileri
Link
Anlamları, Deyimleri ve Çeşitleriyle Ekmek Link
Âşık Talibî Coşkun?un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Ata Sözleri ve Deyimlere Yeni Katkılar Link
Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin Dili ile Eskişehir

'deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Link
Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem Link
Atasözleri ve Deyimlerimizde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri Link
Atasözleri, Deyimler Link
Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi Link
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Link
Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atebetü'l-Hakayık'ta Geçen Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler Link
Ateş Pahası Deyimi ve Sıra Dışı Bir Şair Garâmi Üzerine Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin

Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı
Link
Azerbaycan Türkçesi ile Kastamonu Ağzı Arasındaki Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Azerbaycan Türkçesinde ?Göz? Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri Link
Azerbaycan Türkçesinde Deyimler Link
Azerbaycan Türkçesinde Kullanılan İki Deyimin Tarihî ve Sosyolojik Karakteri Link
Azmi-zade Haleti Divanı'nda Atasözleri ve Deyimler Link
Battal Gazi Destanında Deyimler Link
Bir Askerlik Terimi Olarak til/tıl/dil İle Kurulan Unutulmuş Deyimler Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Bulgaristan'da Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri ve Deyimleri Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
‘Çalıkuşu’ Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri Link
Çinceden Uygurcaya Çevrilen Metinlerde 'Ağız', 'Köz' ve 'Yüz' Sözleri ile Kurulmuş Deyimler Link
Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine Link
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar: Futbol Deyimleri Link
Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi Link
Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği Link
Deyimlerdeki Eski Ögeler Üzerine Link
Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar Link
Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı

Dilde Bir Uygulama
Link
Deyimlerin Kimliği: Varsayımcılık, Kuramcılık Link
Deyimlerin Yapısı Değişir mi? Link
Divan Şiirinde 'Bend Geçmek', 'Hurde Geçmek', ve 'Kapı Geçmek' Deyimleri Üzerine Link
Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme Link
Durub-ı Emsal-i Osmaniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak

Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri
Link
Edirne Ağzında Yapı, Anlam, Deyim ve Söz Dizimi Özellikleri Link
Eflatun Cem Güney'in Masallarında Deyimlerle Kurulu Anlatım Çeşitliliği Link
“El Arkası Yerde” Deyimi ve Bu Deyimin Divan Şiirindeki Kullanımı Link
El-Ferec Ba'de'ş-Şidde'de Geçen Deyimler Link
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme Link
Emrî Divanı’nda Deyimler Link
Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Link
Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymânnâme-i Kebîr’indeki Deyimler Link
Geçişli Fillerle Kurulmuş "Deyimleşmiş Birleşik Filler"in Yüklem Olduğu Cümlelerde Nesne

Meselesi
Link
Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler Link
Gülnar‘lı Mahalli Fıkra Tipi “Kırıt Hoca”, Torunu ve Yöreye Ait Fıkra ve Deyimler Link
Güvâhî?den Günümüze Atasözleri ve Deyimler Link
Haldun Taner’in Tiyatrolarında Kullandığı Kalıplaşmış Sözler-Deyimler Link
Halk Deyimleri-Duyumları ve “Kitab-ı Dede Korkut”ta Alkış-Dua, Ant-Kasem ve Kargışlar Link
Harezm ve Kıpçak Sahasına Ait Yazma Eserlerde Geçen Deyimlerin Kazakça’da İncelenmesi

Meselesi
Link
Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler Link
Hüsam-i Sahrâvî'nin “Tuhfeten Li-Hazret'il Aliye” Adli Eserinde Atasözleri ve Deyimler Link
Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar Link
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi Link
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Deyim Varlığının Öğrencilerin Alıcı Söz Varlığına Katkısı Link
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Deyimleri Kullanma Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme Link
İlköğretimde Soyut ve Somut Deyimlerin Öğretilmesi Link
İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri Link
Kadı Burhaneddin Divanı'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması Link
Kan Kaşanmak Deyimi Üzerine Link
Karacaoğlan'ın Yaşadığı Yöre, Şiirlerinde Geçen Mahalli Kelimeler ve Deyimler Link
Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Türkçe ve Almanca Deyimlerde Kadın Link
Kaşgarlı?dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler Link
Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi Link
Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri Link
Kazak Türklerinde Ölümle İlgili Kelime, Kelime Grubu ve Deyimlerden Hareketle Ölüm Kavramı Link
Kazakçada Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler Link
Kıbrıs Ağızlarında Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler Link
Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Link
Kırgız Türkçesinde Deyimler ve Deyimlerin Sınıflandırılması Üzerine Link
Kırım Karaylarının Atasözü ve Deyimlerinde Göçebeliğin İzleri Link
Kısaltılmış Sözel Anlatı: Atasözleri ve Deyimler Link
Klasik Dönem Türk Şiiride Atasözü ve Deyim Kullanımı Bir Akımın Göstergesi Midir? Link
Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu Link
Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine - I Link
Kumuk ve Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Sözlü İletişim Link
Kur'an'da Geçen Bazı Arapça Deyimler ve Tabirler'in İlk Türkçe Kur'an Tercümelerinden Tiem

73'teki Türkçe Karşılıkları Üzerine
Link
Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları Link
Mizah ve Gezi Yazarı Aydın Boysan'ın Deyimler Dünyasına Katkıları Link
Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi Link
Nazım Hikmet'in Şiir Dilinde Kullandığı Deyimlerin Yapısal İncelemesi Link
Ne İçindeyim Zamanın Link
Necatî Beg Divanı'ndaki Deyimler Link
Necati Beg Divanındaki Deyimler Üzerine Link
Necati Beğ Divanı'nda Deyimler ve "Tebbeti Ters Okutmak" Deyimi Üzerine Link
Necati ile Hüseyn-i Baykara'nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler Link
Nev'îzâde Atâyî'nin Sohbetü'l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri ve Deyimler Link
Nevâyî''nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması Link
Nevâyi'nin Eserlerindeki Deyimlerin Farsça İle Karşılaştırılması Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II Link
Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer

Adlarında Kullanılışları
Link
Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Link
Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme Link
[ 1 2 ]