Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu Link
Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi Link
Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi İçin Bir Araç Geliştirme Denemesi Link
Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri Link
Tanınırlık ve Saydamlık Derecesi Bakımından Deyimlerin Anlaşılabilirliği Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Emrî Divanı’nda Deyimler Link
Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler Link
Eski Türkçede Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atebetü'l-Hakayık'ta Geçen Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler Link
Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Link
Âşık Veysel'in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Link
‘Çalıkuşu’ Romanındaki Deyimleri Kazakçaya Aktarma Yöntemleri Link
Türkçede Tıp Terimleri ile Kurulmuş Deyimler Link
Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki

Benzerlikler
Link
Bir Askerlik Terimi Olarak til/tıl/dil İle Kurulan Unutulmuş Deyimler Link
Nazım Hikmet'in Şiir Dilinde Kullandığı Deyimlerin Yapısal İncelemesi Link
Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri Link
Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri Link
Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları Link
Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Link
El-Ferec Ba'de'ş-Şidde'de Geçen Deyimler Link
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler Link
Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği Link
Türk ve Rus Dillerinde Dini ve Efsanevi Kökenli Deyimler Link
Adıyaman Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Gelin-Kaynana İlişkisi ve Evlilik Konusu Link
Türkçe Eğitimi Ve Öğretiminde Dil Ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri Ve Deyimlerin Önemi Link
Türkçede Para Birimleriyle İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Deyim Varlığının Öğrencilerin Alıcı Söz Varlığına Katkısı Link
Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Hayvan Adlarının Organ Adlarıyla ya da Vücut Bölümlerine İlişkin Adlarla Oluşturduğu Deyim Aktarması Örnekleri Link
XVII. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Rûz-Nâmeci-Zâde Şinâsî’nin Şiirlerinde Deyimler Link
Türkçede “Yapmak” İle Almancada “Machen” Fiilleriyle Oluşturulmuş Deyimlerin Anlam Eşdeğerliliği Ve Sözcük Türü Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Link
Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymânnâme-i Kebîr’indeki Deyimler Link
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar

Aracılığıyla Deyim Öğretimi
Link
Rezmî Divanı’nda Deyimler Link
Deyimlerimizde Temizlikle İlgili Kavramlar Link
“El Arkası Yerde” Deyimi ve Bu Deyimin Divan Şiirindeki Kullanımı Link
Kazakçada Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler Link
Kırgız Türkçesinde Deyimler ve Deyimlerin Sınıflandırılması Üzerine Link
Karacaoğlan'ın Yaşadığı Yöre, Şiirlerinde Geçen Mahalli Kelimeler ve Deyimler Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine Link
Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Türkçe ve Almanca Deyimlerde Kadın Link
Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem Link
Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler Link
Azmi-zade Haleti Divanı'nda Atasözleri ve Deyimler Link
Necati Beğ Divanı'nda Deyimler ve "Tebbeti Ters Okutmak" Deyimi Üzerine Link
Nevâyî''nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması Link
Necati ile Hüseyn-i Baykara'nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması Link
Durub-ı Emsal-i Osmaniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak

Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri
Link
Deyimlerin Kimliği: Varsayımcılık, Kuramcılık Link
Battal Gazi Destanında Deyimler Link
Âşık Talibî Coşkun?un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler Link
Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Türk Atasözlerinde Geçen Deyimler Link
Bulgaristan'da Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri ve Deyimleri Link
"Ru Be-Kafa Gelmek" Deyimi Üzerine Link
Deyimlerdeki Eski Ögeler Üzerine Link
Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi Link
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Deyimleri Kullanma Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme Link
Divan Şiirinde 'Bend Geçmek', 'Hurde Geçmek', ve 'Kapı Geçmek' Deyimleri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi ile Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması Link
Azerbaycan Türkçesi ile Kastamonu Ağzı Arasındaki Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Gövsi Tebrizinin Dilinde Deyimler Link
Çinceden Uygurcaya Çevrilen Metinlerde 'Ağız', 'Köz' ve 'Yüz' Sözleri ile Kurulmuş Deyimler Link
Ahmet Caferoğlu’nun Derlediği Metinlere Göre Kayseri Atasözü ve Deyimlerine Bir Bakış Link
"Çıkmaz Ayın Son Çarşambası" Deyimine Olumlu Bir Bakış Link
Kırım Karaylarının Atasözü ve Deyimlerinde Göçebeliğin İzleri Link
Şarkı ve Türkülerdeki Atasözü ve Deyimlerin Çocukların Dil Gelişimine Katkısı Link
Kazak Türklerinde Ölümle İlgili Kelime, Kelime Grubu ve Deyimlerden Hareketle Ölüm Kavramı Link
15. Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler Link
Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar Link
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Ur- / Vur- Fiilinin Deyimleşmiş Birleşik Fiillerdeki Kullanımları Link
Şeyh Galib Divanında Deyimler Link
Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz Link
Atasözleri, Deyimler Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin

Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı
Link
Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin Dili ile Eskişehir

'deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Link
Ne İçindeyim Zamanın Link
Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı Link
İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri Link
Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Bunların

Almancadaki Karşılıkları
Link
Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme Link
Türkçe deyimler sözlüklerine alınmış, deyim olmayan kimi söz öbeklerine ilişkin bir

değerlendirme
Link
Türkçe ve Almanca'da "Göz'le İlgili Deyimler"in İncelenmesi Link
Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri Link
Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı

Dilde Bir Uygulama
Link
Necati Beg Divanındaki Deyimler Üzerine Link
Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler Link
Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Sözvarlığı Belirleme Çalışmalarının Önemi ve “Deyim”

Kazandırmaya Yönelik Etkinlik Önerileri
Link
Haldun Taner’in Tiyatrolarında Kullandığı Kalıplaşmış Sözler-Deyimler Link
Azerbaycan Türkçesinde Deyimler Link
Kadı Burhaneddin Divanı'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları Link
Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi Link
Yabancı Dil Öğretiminde Deyim Öğretimi: Yöntemler, Teknikler ve Uygulamalar Link
Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi Link
Harezm ve Kıpçak Sahasına Ait Yazma Eserlerde Geçen Deyimlerin Kazakça’da İncelenmesi

Meselesi
Link
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I Link
Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II Link
Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu Link
Hüsam-i Sahrâvî'nin “Tuhfeten Li-Hazret'il Aliye” Adli Eserinde Atasözleri ve Deyimler Link
Halk Deyimleri-Duyumları ve “Kitab-ı Dede Korkut”ta Alkış-Dua, Ant-Kasem ve Kargışlar Link
Gülnar‘lı Mahalli Fıkra Tipi “Kırıt Hoca”, Torunu ve Yöreye Ait Fıkra ve Deyimler Link
Ateş Pahası Deyimi ve Sıra Dışı Bir Şair Garâmi Üzerine Link
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar: Futbol Deyimleri Link
Kısaltılmış Sözel Anlatı: Atasözleri ve Deyimler Link
Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Link
Eflatun Cem Güney'in Masallarında Deyimlerle Kurulu Anlatım Çeşitliliği Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği Link
Anlamları, Deyimleri ve Çeşitleriyle Ekmek Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Azerbaycan Türkçesinde Kullanılan İki Deyimin Tarihî ve Sosyolojik Karakteri Link
[ 1 2 ]