Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Bak-" Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine Link
"Girişik Cümle" Sorunu Link
"Öyküsü-devrik" Tümce Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
{sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme Link
+ DIR/ + DUR Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Link
18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “ki” Li Cümleler Link
Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Öğesi Üzerine Link
Ahlâk-ı Alâî”'deki Çün’lü Birleşik Cümle Yapıları Link
Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler Link
Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri Link
Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi Link
Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '?sEyDI' ve '?DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç

Uyandırma Etkinlikleri Önerisi
Link
Anadili ve Edebiyat Öğretiminde Tümceüstü Dilbilgisi Link
Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler Link
Arapça ve Farsça Tamlamaların Türkçe Cümleye Katılma Şekilleri Link
Atasözleri İçin Yeni Bir Kaynak: Örnek Dil Cümleleri Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - I Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - II Link
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Cümlelerinin Tahlili ve Cümle Çeşitlerinden Örnek Tahliller Link
Bâbürnâme'deki Bazı Cümle Yapıları Üzerine Link
Bağımlı Birleşik Cümle Üzerine Link
Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler Bağlama Grubu Oluşturabilir mi? Link
Birleşik Cümle Grubunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu Link
Boğaç Han Hikâyesinde Cümlelerin Yapısı Link
Bu Ülke'nin Cümlesi: Cemil Meriç'in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme Link
Bugünkü Kazak Türkçesinde Ara Söz ve Ara Cümlelerin Cümle İçindeki Yeri Link
Buyurmayan Buyrum Tümceleri Link
Cümle Bilgisi Konusunda Çelişkiler Link
Cümle Birimleri Analizinde Yeni Eğilimler Link
Cümle Çözümlemelerinde Yüzey Yapı-Derin Yapı İlişkileri Link
Cümle Menşeli Edatlar Link
Cümle Nasıl Tanımlanmalıdır? Link
Cümle Tahlili Örnekleri Link
Cümle Tahlilinin Önemi ve Metot Link
Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki Link
Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri Link
Cümle, Kelime Grupları ve Kelime Öğretimi Link
Cümlede Tümleçler Üzerine Link
Cümlede Yüklemi Tamamlayan Ögeler Üzerine Link
Cümleden Büyük Birimler Link
Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler Link
Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi Link
Cümlenin Ögeleri Konusundaki Karşılıklar Link
Cümlenin Sınıflandırılmasında Kullanılan Olumluluk-Olumsuzluk Kategorisi Üzerine Link
Çağataycada Yardımcı Cümleler Link
Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Çıkma Durumunda ("den" halinde) Sözcüklerin Tümcede Türlü Kullanılışları Link
Dede Korkut Hikâyelerinde "Gerek" Kelimesi ile Kurulu Cümleler Link
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Şart Cümleleri Link
Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine Link
Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine Link
Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi İle Mukayesesi Link
Delile Dayalılık ve Salar Türkçesinde Öge Cümlelerle Delillendirilmiş Dolaylılık Link
Dersimiz Türkçe: Sözcüklerin Tümce İçindeki Yeri Önemlidir Link
Devrik Cümle Link
Devrik Cümle Üzerinde Bir Araştırma Link
Devrik Cümle Üzerine Link
Devrik Cümle ve Vasiyetname'deki Örnekleri Üzerine Link
Dil Bilgisi: Cümle Yapılarından Bir Örnek Link
Dil Biliminde Eşit Terkipli [WPm, WPm] Birleşik Cümlelerin Tanımıyla İlgili Sorunlar Link
Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri Üzerine Link
Divanü Lugati’t Türk’te Problemli İki Cümle Üzerine Link
Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine Link
Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri Link
Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde "Çün"lü Cümleler Link
Eski Anadolu Türkçesinde Birleşik Cümlelerde İç Cümlenin Öznesinin Genitif Durum İle Yetkilendirilmesi Link
Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler Link
Eski Anadolu Türkçesinde Ki'si Düşmüş Birleşik Cümleler Üzerine Link
Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine Link
Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler Link
Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri Link
Fransızca Öğretiminde İletişimci Yaklaşım ve Tümceüstü Dilbilgisi Link
Geçişli Fillerle Kurulmuş "Deyimleşmiş Birleşik Filler"in Yüklem Olduğu Cümlelerde Nesne

Meselesi
Link
Girişik Birleşik Tümce Konusunda Öne Çıkan Tartışma: Eylemsiler Yargı Bildirir mi? Link
Girişik Cümle Problemi Üzerine Bir İnceleme Link
Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam

Yükleri
Link
Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullanılmış Şart Yan Cümleli ve Karşılaştırma Yan Cümleli Birleşik Tümcelerin Yapısal Özellikleri Link
Haza?inu?s-Sa?adat?ta Cümlelerin Yapısı Link
Hikâyenin Cümle ile Analizi Link
Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Birleştirme Alakali tabesiz mürekkep cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birleşik Cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi Link
Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Yapılarının Karşılaştırılması Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması Link
Kırgız Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerinde Bazı Gözlemler Link
Kırgızca ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Cümlelerde Eşdeğer Yapılar Link
Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri Link
Köktürk Yazıtları'ndaki 'Türük oguz begleri bodun eşidiñ' ve 'Oguzı yeme tarkınç ol

temiş' Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Link
Latîfî Tezkiresi’nde Seciler ve Tümce Özellikleri Link
Manisa Ağızlarındaki Dört Benzetme Cümlesine Toplumsal Dilbilim Açısından Bir Yaklaşım Link
Nazım Hikmet ve ?devrik tümce? Link
NEHCÜ'L-FERÂDÎS'in Cümle Yapısı İle 'TAKI' VE 'KİM' Bağlaçlarının Kullanılışı Link
Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Cümlelerin Bağlanma Şekilleri Bakımından Karşılaştırılması Link
Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları Link
Okuma Yazma Öğretimi Yöntemleri Ve “Ses Temelli Cümle Yöntemi” Uygulaması Link
Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri Link
Osmanlı Türkçesindeki Cümle Bağlaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler Link
Özne Yüklem Uyumu Bakımından Farklı Bir Cümle Tipi Link
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi Link
Öznesi Gösterilmeyen Bir Cümle Tipi Daha Link
Pârs-Name'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine Link
Reşat Nuri Güntekin'in "Çalı Kuşu" Romanındaki İsim Tamlamalarının Derin Yapısı ve

Cümledeki Görevleri
Link
Salar Türkçesinde Zarf-fiilli Öge Cümleler ve Zarf- Fiill İşaretleyicilerinin Görünümü Link
Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar Link
Sıralı Cümle Link
Sıralı Cümle Üzerine Bir İnceleme Link
Şimdiki Buharalı gençlerin Tacikçesinin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri: Niteleyici

Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü (İlmî Araştırmalar, 13, 2002. 51-66.)
Link
Tanzimat Dönemi ve Günümüz Romanlarında Cümle Bağlayıcı Bağlaçların İşlevleri ve Kullanım

Sıklıkları
Link
Tarih Boyunca Devrik Cümle Link
Tarihî Türkiye Türkçesi Metinlerindeki 'Karmaşık Cümle' Örnekleri Üzerine Link
Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine Link
Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri Link
Türk Dilinde Ortaçlar – Yunan Dilinde İlgi Yantümceleri:Türkçe’de Parasentemler, Yunanca’da

Sentagmalar
Link
Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime - Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik

Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme
Link
Türkçe İçin Verimli Bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi Link
Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Sözcüklerinin İncelenmesi Link
[ 1 2 ]