Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Türkçe Zarf Tümceciklerinde Özne Konumu Link
"Temel Cümle" Terimi Üzerine Link
TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNDE CÜMLE ENTONASYONU Link
Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçe'sindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce Link
Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi Link
Yapısal Dilbiliminde Birleşik Cümlelerle İlgili Sorunlar Link
Pârs-Name'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine Link
Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi Link
Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar Link
Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler Link
NEHCÜ'L-FERÂDÎS'in Cümle Yapısı İle 'TAKI' VE 'KİM' Bağlaçlarının Kullanılışı Link
Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri Link
Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler Link
Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine Link
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Cümlelerinin Tahlili ve Cümle Çeşitlerinden Örnek Tahliller Link
Cümle Tahlili Örnekleri Link
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Şart Cümleleri Link
Türkiye'de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları

ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
Link
Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri Link
Cümle Nasıl Tanımlanmalıdır? Link
Türkçede İsim Cümlelerinde Nesne Link
Bu Ülke'nin Cümlesi: Cemil Meriç'in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme Link
Eski Anadolu Türkçesinde Birleşik Cümlelerde İç Cümlenin Öznesinin Genitif Durum İle Yetkilendirilmesi Link
Salar Türkçesinde Zarf-fiilli Öge Cümleler ve Zarf- Fiill İşaretleyicilerinin Görünümü Link
Latîfî Tezkiresi’nde Seciler ve Tümce Özellikleri Link
Sıralı Cümle Üzerine Bir İnceleme Link
Okuma Yazma Öğretimi Yöntemleri Ve “Ses Temelli Cümle Yöntemi” Uygulaması Link
Zarf Tümleçleri ‘-Dır Bildirme Ekli Bir Kelime veya Kelime Grubu Olan’ Cümlelerin Yapısı Üzerine Link
Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki Link
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Farklı Türlerdeki Cümlelerde Vurgulu Sözcükleri Belirleyebilme Becerilerine Yönelik Bir Araştırma Link
Kırgızca ve Türkçede Geçmiş Zamanlı Basit Cümlelerde Eşdeğer Yapılar Link
Yapı Bakımından Tümce Türleri ve Yan Tümce Link
Türk Dilinde Ortaçlar – Yunan Dilinde İlgi Yantümceleri:Türkçe’de Parasentemler, Yunanca’da

Sentagmalar
Link
Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine Link
Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine Link
Altay Türkçesinde Şimdiki Zamanın Ek Fiili ve İsim Cümlelerinde Şahıs Bildirimi Link
Buyurmayan Buyrum Tümceleri Link
Türkçede Tümce Yapısına Sahip Tümleç Yantümceleri Link
Türkçe'de Tümce Üzerine Dil Felsefesi Bağlamlı Bir Nitel Değerlendirme Link
Türkçede Tümcelerin Adlaştırılmasına Dönüşümlü - Üretken Yaklaşım Link
Şimdiki Buharalı gençlerin Tacikçesinin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri: Niteleyici

Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü (İlmî Araştırmalar, 13, 2002. 51-66.)
Link
Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim e Tümcebilgisi Düzeylerinde Eşzamanlı Genel Bir Bakış Link
Haza?inu?s-Sa?adat?ta Cümlelerin Yapısı Link
Köktürk Yazıtları'ndaki 'Türük oguz begleri bodun eşidiñ' ve 'Oguzı yeme tarkınç ol

temiş' Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Link
Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine Link
Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler Link
Eski Anadolu Türkçesinde Ki'si Düşmüş Birleşik Cümleler Üzerine Link
Girişik Birleşik Tümce Konusunda Öne Çıkan Tartışma: Eylemsiler Yargı Bildirir mi? Link
Dede Korkut Kitabı’nda Geçen: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” Cümlesi Üzerine Link
Divanü Lugati’t Türk’te Problemli İki Cümle Üzerine Link
Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri Link
Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi Link
Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Cümlelerin Bağlanma Şekilleri Bakımından Karşılaştırılması Link
Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Karşılaştırılması Üzerine Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Birleştirme Alakali tabesiz mürekkep cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birleşik Cümleler Link
Gövsi Tebrizi'nin Dilinde Kullanılmış Şart Yan Cümleli ve Karşılaştırma Yan Cümleli Birleşik Tümcelerin Yapısal Özellikleri Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birlesik Cümleler Link
Kadı Burhaneddinin Dilinde Şart Cümlesi Link
Karamanlıca Bir Zebur’da Yapı Bakımından Devrik Cümleler Link
Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri Link
Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme Link
Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından Karşılaştırılması Link
Oğuz Grubu Türk Dillerinde Emir Cümlesinin İfade Formları Link
Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri Link
Türkçede Birleşik Cümle Problemi Link
Cümle Menşeli Edatlar Link
Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle Link
Özne Yüklem Uyumu Bakımından Farklı Bir Cümle Tipi Link
"Bak-" Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine Link
Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine Link
Birleşik Cümle Grubunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu Link
Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '?sEyDI' ve '?DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç

Uyandırma Etkinlikleri Önerisi
Link
Zamansal içerme ilişkilerini belirginleştiren ulaç eklerinin belirteç

tümceciklerinde ve temel tümcedeki eylem kılınışları ile etkileşimleri
Link
Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime - Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik

Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme
Link
Öznesi Gösterilmeyen Bir Cümle Tipi Daha Link
Cümlede Tümleçler Üzerine Link
Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Link
Delile Dayalılık ve Salar Türkçesinde Öge Cümlelerle Delillendirilmiş Dolaylılık Link
Türkçe'de Eksilti Tümceleri Link
Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri Link
Cümle Birimleri Analizinde Yeni Eğilimler Link
Reşat Nuri Güntekin'in "Çalı Kuşu" Romanındaki İsim Tamlamalarının Derin Yapısı ve

Cümledeki Görevleri
Link
Türkçe'deki -dik ve -en Ekli Ortaç Yantümcelerinin Çeviribilimsel Bir Yöntem Oluşturması Üzerine Link
Fransızca Öğretiminde İletişimci Yaklaşım ve Tümceüstü Dilbilgisi Link
Anadili ve Edebiyat Öğretiminde Tümceüstü Dilbilgisi Link
18. Yüzyıla Ait Bir Siyer-İ Nebî’deki “ki” Li Cümleler Link
Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesinin Birleşik Cümle Bakımından Karşılaştırılması Link
Arapça ve Farsça Tamlamaların Türkçe Cümleye Katılma Şekilleri Link
Devrik Cümle ve Vasiyetname'deki Örnekleri Üzerine Link
Osmanlı Türkçesindeki Cümle Bağlaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler Link
Atasözleri İçin Yeni Bir Kaynak: Örnek Dil Cümleleri Link
Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler Bağlama Grubu Oluşturabilir mi? Link
Türkiye Türkçesinde Cümlede Tümleçler Üzerine Link
Bugünkü Kazak Türkçesinde Ara Söz ve Ara Cümlelerin Cümle İçindeki Yeri Link
Türkçede Cümle : I. Ünlemden Cümleye Link
Türkçede Cümle : II. İsim Cümlesi Link
Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları Link
Çağataycada Yardımcı Cümleler Link
Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme Link
Türkçede Cümlemsilerin Kuruluşu ve Temel Cümleciğe Bağlanma Şekilleri Link
Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri Link
Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler Link
{sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme Link
Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam

Yükleri
Link
+ DIR/ + DUR Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Link
Ahlâk-ı Alâî”'deki Çün’lü Birleşik Cümle Yapıları Link
Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam İlişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri

Üzerine Bir Deneme-I
Link
Türkiye Türkçesinde Yapı, İşlev ve Anlam İlişkileri Açısından Cümle Grupları ve Cümle Türleri

Üzerine Bir Deneme II
Link
Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri Üzerine Link
Devrik Cümle Üzerine Link
Devrik Cümle Üzerinde Bir Araştırma Link
Tarih Boyunca Devrik Cümle Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - I Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - II Link
Devrik Cümle Link
Çıkma Durumunda ("den" halinde) Sözcüklerin Tümcede Türlü Kullanılışları Link
[ 1 2 ]