Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Atasözü Neydi, Ne Oldu? Link
15. Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler Link
17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
Adıyaman Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Gelin-Kaynana İlişkisi ve Evlilik Konusu Link
Ahıska Türklerinin Ağzında Atasözleri Link
Ahmet Caferoğlu’nun Derlediği Metinlere Göre Kayseri Atasözü ve Deyimlerine Bir Bakış Link
Ahmet Vefik Paşa ve Atasözlerimiz Link
Altay Türklerinin Ata Sözleri Link
Altay Türklerinin Atasözlerinde At Link
Anket: Üniversite Öğrencileri ve Atasözleri Link
Ata Sözleri ve Deyimlere Yeni Katkılar Link
Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlâsı Link
Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı Link
Atasözleri İçin Yeni Bir Kaynak: Örnek Dil Cümleleri Link
Atasözleri ve Çift İsimler Link
Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin Dili ile Eskişehir

'deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Link
Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem Link
Atasözleri ve Deyimlerimizde Beden Kelimeleri ve Kavram Alanları Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri Link
Atasözleri ve Köroğlu Destanı'nda Bazı Kullanımları Link
Atasözleri, Deyimler Link
Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi Link
Atasözlerimizde Sıfat ve Sıfat-Fiillerin Kullanımı Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - I Link
Atasözlerimizin Cümle Yapıları - II Link
Atasözlerinde "Kadın Güzelliği" Anlayışının Dönüşümü Link
Atasözlerinde Aile Link
Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları Link
Atasözlerinde Metaforların İşleyişi Link
Atasözlerinde Tahkiye Link
Atasözlerinin Edebî Değeri Link
Atasözlerinin Kalıpsallığı Üzerine Link
Atasözlerinin Kısalığı ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu Link
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Link
Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının Nevruz'a Yansıması Link
Atasözülerinde Adil Dünya İnancı Link
Atasözü“Millî Karakter”i Yansıtır mı Link
Atebetü'l-Hakayık'ta Geçen Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin

Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı
Link
Azerbaycan Türkçesi ile Kastamonu Ağzı Arasındaki Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Azmi-zade Haleti Divanı'nda Atasözleri ve Deyimler Link
Başkurt Atasözleri Link
Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde ?Eğitim? ve ?Bilgi? Kavramları Üzerine

Düşünceler
Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Bulgaristan'da Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri ve Deyimleri Link
Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği Link
Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri Link
Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi Link
Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine Link
Destanların Eğitimdeki İşlevi/ Atasözlerinin Destan Metinleri İle Öğretilmesi Link
Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri Link
Divanu Lugati't Türk'ten Gaziantep Ağzına Atasözleri Link
Divânü Lugât'it Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Bazı Atasözleri Üzerine Link
Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme Link
Durub-ı Emsal-i Osmaniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak

Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri
Link
Ermeni Alfabesi ile Yazılı Gregoryen Atasözleri Kitabı Link
Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi Link
Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü Link
Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Link
Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Gülhanî; Darbü'l-Mesel Adlı Eseri ve Eserde Geçen Türkçe Atasözleri Link
Güvâhî?den Günümüze Atasözleri ve Deyimler Link
Hayvanlarla İlgili Özbek Atasözleri Link
Hüsam-i Sahrâvî'nin “Tuhfeten Li-Hazret'il Aliye” Adli Eserinde Atasözleri ve Deyimler Link
Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar Link
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi Link
İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri Link
Kadı Burhaneddin Divanı'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Karşılaştırmalı Atasözleri Bağlamında Türk Dünyası Atasözlerinde Sosyo-Kültürel Süreklilik

ve Değişme üzerine Tespitler
Link
Kaşgarlı'dan Günümüze Gelen Atasözleri Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki İyi, Kötü Kavramlarının Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Atasözleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi Link
Kazak Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri Link
Kazak Türkçesindeki Atasözleriyle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Link
Kıbrıs Atasözlerinin Türk Dünyası Atasözleri Arasındaki Yeri Link
Kırgız Atasözleri Link
Kırgız Atasözleri ve Manas Link
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler Link
Kırgız Atasözlerinin Cümle Yapısı Üzerinde Bazı Gözlemler Link
Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması Link
Kırım Karaylarının Atasözü ve Deyimlerinde Göçebeliğin İzleri Link
Kırım-Tatar Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma Link
Kısaltılmış Sözel Anlatı: Atasözleri ve Deyimler Link
Klasik Dönem Türk Şiiride Atasözü ve Deyim Kullanımı Bir Akımın Göstergesi Midir? Link
Kumuk Türkçesi Atasözleri Hakkında Yapılmış Yeni Bir Çalışma Üzerine Link
Kumuk ve Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Sözlü İletişim Link
Kuşaktan Foruma Geçiş ve Bilgisayar Atasözleri Link
Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü Link
Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam Dininin İnanç Esasları: "Âmentü" Link
Lehçe-i Osmânî'deki Atasözleri Link
Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları Link
Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek Link
Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk Link
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Geçen Atasözleri Link
Modern Dilde Kullanilan Atasözlerinin Biyolojisi Link
Moğol Atasözleri Link
Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi Link
Necati ile Hüseyn-i Baykara'nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler Link
Nev'îzâde Atâyî'nin Sohbetü'l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri ve Deyimler Link
Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı Link
Orhan Kemal’in Hikaye ve Romanlarındaki Atasözlerinin Tasnifi Link
Orijinal Bir Durûb-ı Emsâl-i Osmânî Örneği Meâli'nin Atasözleri Kasidesi Link
Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Link
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Nezaketin Yansıması Link
Özkul Çobanoglu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlügü Link
Sâbit'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri Link
Sait Faik'de Atasözleri ve Deyimler Link
Saltuk-Name'deki Atasözleri Link
[ 1 2 ]