Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
17. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu Link
Atasözlerinin Kısalığı ya da Dilbilimsel Eksilti Sorunu Link
Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü Link
Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri Link
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BENZER ATASÖZÜ VE DEYIMLERIN ÖNEMI VE POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE BUNLARIN KULLANIMI Link
Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atebetü'l-Hakayık'ta Geçen Deyimler, Atasözleri ve Özdeyişler Link
Kırgız Atasözlerinden Seçmeler Link
Türk Ata Sözlerinde "barış" Link
Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları Link
Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı Link
Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri Link
Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı Link
Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri Link
Türk Atasözlerinde Borç ve Borçluluk Link
Saltuk-Name'deki Atasözleri Link
Türkmen Atasözlerinin Araştırılma ve Yayınlanma Tarihi: Bibliyografik Bir Bakış Link
Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek Link
Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Link
Cümle Yapısı Bakımından Özbek Atasözleri Link
Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk Link
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözlerimizde Sıfat ve Sıfat-Fiillerin Kullanımı Link
Adıyaman Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Gelin-Kaynana İlişkisi ve Evlilik Konusu Link
Türkçe Eğitimi Ve Öğretiminde Dil Ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri Ve Deyimlerin Önemi Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki İyi, Kötü Kavramlarının Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi Link
Destanların Eğitimdeki İşlevi/ Atasözlerinin Destan Metinleri İle Öğretilmesi Link
Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi Link
Kırım-Tatar Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma Link
Orhan Kemal’in Hikaye ve Romanlarındaki Atasözlerinin Tasnifi Link
Atasözlerinin Kalıpsallığı Üzerine Link
Kırgız Atasözleri Link
Türk Dünyasının Atasözleri Link
Kırgız Atasözleri ve Manas Link
Türkmen Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Link
Kazak Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri Link
Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler

Nasıl İşlenmiştir
Link
Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine Link
Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme Link
Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği Link
Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem Link
Uygur Atasözlerinde Yüceltilen Değerler Link
Seyahat-name'den Bir Atasözü Link
Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler Link
Azmi-zade Haleti Divanı'nda Atasözleri ve Deyimler Link
Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam Dininin İnanç Esasları: "Âmentü" Link
Necati ile Hüseyn-i Baykara'nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri Üzerine Link
Divanu Lugati't Türk'ten Gaziantep Ağzına Atasözleri Link
Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü Link
Durub-ı Emsal-i Osmaniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak

Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri
Link
Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Türk Atasözlerinde Geçen Deyimler Link
Bulgaristan'da Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri ve Deyimleri Link
Atasözleri ve Köroğlu Destanı'nda Bazı Kullanımları Link
Türkiye'ye Yerleşen Afganistan Kazaklarından Derlenmiş Tekerleme, Bilmece ve Ata Sözleri Link
Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi Link
Türk Atasözlerinde Cinsiyet Algısı Link
Azerbaycan Türkçesi ile Kastamonu Ağzı Arasındaki Ortak Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözlerinde Aile Link
Tuva Atasözlerinden Seçmeler Link
Uygur Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Araştırma Link
Ahmet Caferoğlu’nun Derlediği Metinlere Göre Kayseri Atasözü ve Deyimlerine Bir Bakış Link
Kırım Karaylarının Atasözü ve Deyimlerinde Göçebeliğin İzleri Link
Şarkı ve Türkülerdeki Atasözü ve Deyimlerin Çocukların Dil Gelişimine Katkısı Link
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Geçen Atasözleri Link
15. Yüzyıl Türk Mevlit Edebiyatında Atasözleri ve Deyimler Link
Terekeme-Karapapah Türkleri Atasözleri "Muş-Bulanık Çevresi" Link
Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar Link
Kazak Türkçesindeki Atasözleriyle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Link
Atasözleri, Deyimler Link
Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin

Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı
Link
Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin Dili ile Eskişehir

'deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Link
Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı Link
İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri Link
Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Bunların

Almancadaki Karşılıkları
Link
Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme Link
Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri Link
Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının Nevruz'a Yansıması Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Bazı Atasözleri Üzerine Link
Kadı Burhaneddin Divanı'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine Link
Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları Link
Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği Link
Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi Link
Söz Dizimi Açısından Kıbrıs Türk Atasözleri: Türkiye Türkçesindeki Varyantlarla

Paralellikler ve Sapmalar
Link
Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde ?Eğitim? ve ?Bilgi? Kavramları Üzerine

Düşünceler
Link
Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi Link
Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi Link
Ermeni Alfabesi ile Yazılı Gregoryen Atasözleri Kitabı Link
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Link
Atasözleri İçin Yeni Bir Kaynak: Örnek Dil Cümleleri Link
Kıbrıs Atasözlerinin Türk Dünyası Atasözleri Arasındaki Yeri Link
Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları Link
Türkçe Atasözlerinde İletişim Olgusunun İzleri ve Sosyo-Kültürel Çıkarımları Link
Hüsam-i Sahrâvî'nin “Tuhfeten Li-Hazret'il Aliye” Adli Eserinde Atasözleri ve Deyimler Link
Atasözü“Millî Karakter”i Yansıtır mı Link
Başkurt Atasözleri Link
Modern Dilde Kullanilan Atasözlerinin Biyolojisi Link
Ahmet Vefik Paşa ve Atasözlerimiz Link
Altay Türklerinin Atasözlerinde At Link
Atasözleri ve Çift İsimler Link
Anket: Üniversite Öğrencileri ve Atasözleri Link
Türk Atasözlerindeki "Öteki"lerştirme Eğilimi Link
Atasözlerinde "Kadın Güzelliği" Anlayışının Dönüşümü Link
Kısaltılmış Sözel Anlatı: Atasözleri ve Deyimler Link
Kuşaktan Foruma Geçiş ve Bilgisayar Atasözleri Link
Divânü Lugât'it Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar Link
"Atasözü Neydi, Ne Oldu? Link
Sözlü Gelenekten Sözün Geleneksizliğine: Atasözü ve Reklam Link
Atasözülerinde Adil Dünya İnancı Link
Atasözlerinde Metaforların İşleyişi Link
Türk Atasözlerinde Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı Link
Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı Link
Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Link
18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim'in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk

Söyleyişleri
Link
Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine Link
Altay Türklerinin Ata Sözleri Link
[ 1 2 ]