Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Kimlik İnşasında Söylem ve Anlam İlişkisi: Kocabaş Abdalları Örneği Link
Türkiye Türkçesindeki Anlam Bilimi Bibliyografyası Link
"Anlam" Üzerine Link
"Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" Link
"Baş, Kafa, Ser" Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve "Baş" Kelimesine Divanü Lugati't-Türk

Merkezli Bir Yaklaşım
Link
"daha" Zarfının Anlam ve Kullanılışları Link
"Diyâr-ı Bekr" Bölgesinde Kurulmuş Türk Devletleri ve Beylikleriyle İlgili Tarihî Şahıs ve

Yer Adlarının Türk Kültürü Bakımından Anlam ve Değeri
Link
"Sessiz Gemi" Şiirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel İncelenmesi Link
"Yazı" ve "Yazım" Kavramlarının Dilin "Anlam" ve "Ses" Ögeleriyle İlişkisi Link
"Yol" Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller Link
/k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni Link
Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri Link
Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve

Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi
Link
Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği Link
Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları Link
Anadolu Sahası ve Kırgız Folklorunda Yalanlamalar ve İşlevleri Link
Anday Şiirinde Nesnenin Yadsınması ve Anlamın İtilmesi İzleğinin Poetik Söyleme Dönüşümü Link
Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi Link
Anlam çözümlemesi: Temel Fransızca'da "Duygu" Sözlüksel Alanı Link
Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme Link
Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lügati't Türk Merkezli Örnekler Link
Anlam Konusunda İki Kolokyumdan Notlar Link
Anlam Kötülenmesine Uğramış Güzel Bir Kelime: Don Link
Anlam Sorunu Link
Anlam, anlatım ve yazınsal çeviride algılama, anlamlama, yeniden anlatım sorunsalı ile bir örnekleme Link
Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi Link
Anlambilim [Pierre Guiraud] Link
Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe Link
Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi Sabahattin Ali’nin “Duvar” Adli Öyküsünün Çözümlenmesi Link
Anlambilimi Link
Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim Link
Anlamın Tarihteki Serüvenine Bakmak Link
Anlamları Kötü Türk Kişi Adları Link
Anlamları, Deyimleri ve Çeşitleriyle Ekmek Link
Antropoloji İle Anlambilim İlişkisi Link
Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları Link
Arapça ve Farsça Kelimelerin Başkurt Türkçesi‘nde Anlam Değişikliğine Uğraması Üzerine Link
Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri Link
Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili

Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri
Link
Asaf Hâlet Çelebi’nin Kunâla Adlı Şiirinin Anlam ve Âhenk Unsurları Ekseninde Tahlili Link
Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine

Düşünceler
Link
Ataç'a Göre Şiirden Anlamak Link
Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Atatürk Bilinci ile Atatürk'ü Anlamak Link
Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi Link
Atatürk'ü Anlamak Link
Atatürkçülüğün Anlamı Link
Ayakkabı Kelimelerinde Anlam Değişmeleri Link
Azerbaycan Türkçesinde ?Göz? Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri Link
Bağlaç Görevinde Kullanılan "Ya" nın Anlamsal İşlevleri Link
Bahşılık Geleneğinde Hediyelerin Fonksiyonları ve Sembolik Anlamları Üzerine Bir

Değerlendirme
Link
Baki Divanı'nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları Link
Bâkî’nin Bir Gazelinde Ses-Anlam İlişkisi Link
Başkurt Türkçesindeki Farsça Alıntılarda Anlam Değişmeleri Link
Bazı Değişkenler Açısından Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlama Link
Belirtili Ad Tamlamalarının Anlamları Link
Bir Öğrenme Alanı olarak Anlama Eğitimi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri Link
Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi Link
Birleşik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği Çeşitlilikler Link
Bülent Ortaçgil Örneğinde Popüler Müzik Şarkılarında Yan Anlam Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Ceyhanlı Âşık Karamehmet?in Yalanlamaları Link
Coğrafyanın Bugünkü Anlamı Link
Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi Link
Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları Link
Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki Link
Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler Link
Çağdaş Türkçe Sözlüklerde Çokanlamlı Madde Başlarındaki Anlamların Sıralanma Sorunu: 'Klasik'

Örneği
Link
Çeviride Anlam Boyutu Link
Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi Link
Çoktan Belirtecinin Anlamsal Özellikleri Üzerine Link
Dede Korkut Kitabı'nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ

Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine
Link
Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar Link
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Link
Değer ve Anlam: Değerler Anlam mıdır? Link
Değerlendirmeler: Rıza Filizok: Anlam Analizine Giriş Link
Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planlarında Türkiye'nin Bilim Politikası: 1990-2010

Dönemi
Link
Deyim öğretiminin İtalyanca çeviri dersinde metinleri anlamaya etkisi Link
Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı

Dilde Bir Uygulama
Link
Dil Bayramı ve Anlamı Üzerine Link
Dil Biliminin Yoksul Akrabası: Anlam Bilimi Link
Dil İncelemelerinde Anlam Bağının Gereği Link
Dil ve İktidar İlişkileri Doğrultusunda Dil Planlaması ve Türk Dil Devrimi Link
Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlam-Kullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama

Önerisi
Link
Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlamkullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi Link
Dilbilim, Anlambilim ve Edimbilim Link
Dilbilimsel Açıdan Erzurum'lu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri Link
Dini Grupların Anlamı, Sınıflandırılması ve Alevi-Bektaşi Gruplar Link
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Açısından Kültür Kodları ve Anlam Kalıpları Link
Divanü Lugat''t-Türk'te Geçen ulas / öles "Süzgün, Baygın" Kelimesinin Okunuşu, Anlamı ve

Yapısı Üzerine Düşünceler
Link
Divanü Lûgati't-Türk'te 'Kötü' Anlamındaki Sözcükler Üzerine Link
Divânü Lûgati’t-Türk’te Anlama ve Anlatma Becerilerine İlişkin Örnekler Link
Divânü Lügati’t-türk’te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak

Mutluluk
Link
Dobruca'daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi Link
Durum-Nitelik Adlarının Anlam-Sözdizimi [özet] Link
Dünyada ve Türkiye'de Anlam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştırmalar

Münasebetiyle
Link
Ebri Hâce İbn-i Âdil'in Kitâb-ı Usûlü'l-Melâhame Adlı Eserinde Anlam Değişmesine Uğramış Bazı

Kelimeler Üzerine
Link
Edebi Eserin Oluşum ve Anlama Sürecini Etkileyen Bir Öge Olarak Estetik Bilgi Link
Edebiyat Eğitiminde Edebi Metnin Yeri ve Anlamı Link
Edirne Ağzında Yapı, Anlam, Deyim ve Söz Dizimi Özellikleri Link
Eleştirel Okuma-Yazma Eğitimi Programının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersini Planlama Ve Uygulama Sürecine Etkisi Link
Erivan Hanlığının Bazı Etnotoponimlerinin Sözcüksel-Anlamsal Özellikleri Link
Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri Link
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Kadar Özelleşme Yoluyla Anlam Daralmasına

Uğrayan Kelimeler
Link
Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
Eş Anlamlılık ve Ziya Gökalp’ın Eş Anlamlılık ile ilgili Düşünceleri Link
Eşanlamlı Sözcükler Var mıdır? Link
Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlardan Yararlanma Link
Etkileşimsel Model?e Uygun Okuma Öğretiminin Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama

Düzeyine Etkisi
Link
Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin

Giderilmesi
Link
Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi Link
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Ölümü Hatırlatan Kadın” Şiirinin Anlambilimsel Çözümlemesi Link
[ 1 2 3 ]