Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Ölümü Hatırlatan Kadın” Şiirinin Anlambilimsel Çözümlemesi Link
Metni Anlama Tekniğinde “Bilgi Haritaları” Link
Klasik Türk Nesrinde Ses ve Anlam İlişkileri Hakkında Bir Metin İncelemesi: Tazarruname Link
Yaşamın Anlam Olanakları Olarak Etik Link
Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir Çözümleme Link
Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar Link
Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri Link
Dede Korkut Kitabını Anlamaya Katkılar Link
Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlardan Yararlanma Link
Oyun Kişisini Tanımak/Anlamak Link
Coğrafyanın Bugünkü Anlamı Link
Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı Link
Wilhelm Dilthey’da “anlama” uzerine Link
V.S. Naipaul’un yarım hayat’ında kimlik arayışının anlambilimsel ve anlatıbilimsel izleri

Link
Türkçede Kiplik Anlamının Belirsizliği ve Anlamsal Roller Link
Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklere

İlişkin Bir Öneri
Link
TARİAT YAZITI’NIN KUZEY YÜZÜNÜN 5. SATIRI ÜZERİNE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİLERİ Link
ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI KELİMELERİN ANLAMLARI ÜZERİNE YENİ TEKLİFLER Link
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin Türkçe Divanlarında Gül ve Anlam İlgileri Link
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Sosyal Göstergeler Açısından Kültür Kodları ve Anlam Kalıpları Link
Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları Link
Atasözü ve Deyimlerde Yel ve Sel Kavramlarının Anlamlandırılması Link
Schopenhauer'da "Sanat"ın Anlamı Üzerine Link
Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Link
Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı Link
Tiyatro Sanatında Oyuncu İçin Kostümün Anlamı Link
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları Link
Metinde Anlam Bağları Üzerine Link
Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine Link
Kızılelma'nın Türklük İçin Anlamı ve Cengiz Aytmatov'un Kızıl Elma Hikâyesi Link
Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler Link
Nâbî’nin İki Gazelinde Kalb’den Anlama Giden Yol Link
Yapı ve Anlam Bakımından Türkçe Yemek Adları Link
Eş Anlamlılık ve Ziya Gökalp’ın Eş Anlamlılık ile ilgili Düşünceleri Link
Dil İncelemelerinde Anlam Bağının Gereği Link
Birleşik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği Çeşitlilikler Link
Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı Link
Türkçedeki Dolaylılık İşaretleyicilerinin Pragmatik Anlamları Link
Türkmen Türkçesinde Hareket Fiillerinin "İstem"e Göre Anlam Değişmeleri Link
Türk Dilinde Varsayılan Anlam Link
Yalanlamalı Destanlar ile Masal Tekerlemeleri Arasındaki Benzerlikler Link
Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar Link
Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler Link
Dilbilimsel Açıdan Erzurum'lu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri Link
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Türkçe, Matematik, Sosyal

Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarısına Katkısı
Link
Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi Link
Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu

Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması
Link
Şema Kuramının Okuduğunu Anlama Sürecindeki Rolü Link
Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine Link
Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi Link
Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları Link
Bir Öğrenme Alanı olarak Anlama Eğitimi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri Link
Divânü Lügati’t-türk’te Gerçek Anlamlılık Düzleminde Betimleyici Duygu Göstergesi Olarak

Mutluluk
Link
Osmanlı Devleti'nde Batılı Anlamda Mesleki ve Teknik Eğitimin Doğuşu Link
Kazak Türkçesinde "Göz" Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı ve Anlam Özellikleri Link
Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin

Giderilmesi
Link
Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Link
Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi Link
"Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi", "Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi" Link
Süremsel ve Anlamsal Boyutta Dövmenin Kültürümüzdeki Değişimi Link
Anlam Bilgisi Konularının Öğretimi Link
Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine Link
Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem Link
Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam Link
Orhun Yazıtlarında Anlama ve Anlatma Becerileri Link
Uluslararası Diplomaside Çeviri ve Müdahale Anaforunda Anlam Link
Kazak Türkçesinde Dokunma Duyu Fiilleri ve Anlam Zenginliği Link
Eleştirel Okuma-Yazma Eğitimi Programının Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersini Planlama Ve Uygulama Sürecine Etkisi Link
“Garîb” Redifli Gazellerin Şekil ve Anlam İlişkileri Üzerine Bir İnceleme Link
Sait Faik Ve Miljenko Jergoviç’in Hikayelerinde Çevresel Etmenlerin Anlamsallığı Link
Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi Link
Türkçede Para Birimleriyle İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması Link
Anlamanın Tarihsel Dönüşümü Işığında Halk Şiirine Okur Odaklı Bir Yaklaşım Denemesi Link
Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasayili’l-Ahyar’da Güncel Türkçe Sözlük’le Anlamca Örtüşen Deyimler Link
Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü Link
Anlambilimden Hareketle Öykü Çözümlemesi Sabahattin Ali’nin “Duvar” Adli Öyküsünün Çözümlenmesi Link
Türkçe Eğitimi Bölümü Ve Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Gençliğe Hitabedeki Kelimelerin Anlamlarını Bilme Düzeylerinin Karşılaştırlması Üzerine Bir Araştırma Link
Irşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn’de “Taki” Bağlacı Ve Anlamları Link
“Yolda Caferi” Olmanın Sosyolojik Anlamı: Alevilik Caferilik İlişkisi Link
Antropoloji İle Anlambilim İlişkisi Link
Dilbilim, Anlambilim ve Edimbilim Link
Türkçede Ortak Köklü Kelimelerde Anlam Farklılaşması: Tavan ve Taban Örneği Link
Türkçede “Yapmak” İle Almancada “Machen” Fiilleriyle Oluşturulmuş Deyimlerin Anlam Eşdeğerliliği Ve Sözcük Türü Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Link
Söz Dizimi Anlam İlişkisi Üzerine Yeni Bir Metot Denemesi Link
Ebri Hâce İbn-i Âdil'in Kitâb-ı Usûlü'l-Melâhame Adlı Eserinde Anlam Değişmesine Uğramış Bazı

Kelimeler Üzerine
Link
Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki Link
Türkçe Ders Kitaplarında Kelime Hazinesini Geliştirmeye Yönelik Planlamanın İncelenmesi Link
Yeni Eleştiri Bağlamında Metindilbilimsel Çözümlemelerle Cevat Şakir’i Anlamak Link
Kâmûs-ı Türkî’den Türkçe Sözlük’e Anlam Değişmeleri – Eylemler Link
Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarındaki Rolü Link
Serbest ve Yaratıcı Yazma Tekniğine Göre Oluşturulan Kompozisyonların Yazılı Anlatımın Niteliği ve Puanlama Tekniği Açısından Karşılaştırılması Link
Asaf Hâlet Çelebi’nin Kunâla Adlı Şiirinin Anlam ve Âhenk Unsurları Ekseninde Tahlili Link
Atatürk Bilinci ile Atatürk'ü Anlamak Link
Atatürk'ü Anlamak Link
Kırgız Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Anlam Özellikleri Link
Perifrastik Çiftlerde Anlam Ayırıcı Hususlar ve Semantik Hiyerarşi Üzerine Link
Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine Link
Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı Link
Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe Link
Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla

Belirginleştirilmesi
Link
Türkçe'de Anlam Karşıtlığı Link
Türkçede Nedenli Göstergeler: Yansımalarda Anlamlama Link
Sözlükbirimlerin Tanımlanmasına Anlambilimsel Bir Bakış Link
Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada

Kullanılması
Link
Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada Kullanılması Link
"Sessiz Gemi" Şiirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel İncelenmesi Link
Anlamın Tarihteki Serüvenine Bakmak Link
Anlambilimi Link
Toplum-dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı Link
XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik

Üslup-Sebk-İ Hindî-Hikemî Tarz-Mahallileşme
Link
Baki Divanı'nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları Link
Kinayenin Belagat Kitaplarındaki Seyri ve Onu Yeniden Anlama ve Sunma Denemesi Link
Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'ndaki "Başına Çizginmek" Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı Link
Siham-ı Kaza'da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün İmla ve Anlamı Üzerine Düşünceler Link
Şeyhülislam Yahya Divanında "Aşk"ın Anlam Çerçevesi Link
Orta Türkçede "Zırh, Kalkan" Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler Link
Divanü Lugat''t-Türk'te Geçen ulas / öles "Süzgün, Baygın" Kelimesinin Okunuşu, Anlamı ve

Yapısı Üzerine Düşünceler
Link
Türkçe-Farsça Dil ilişkilerinde Anlam Kopyaları Üzerine Notlar Link
Kültür Olgusu Olarak Oyunun Doğası ve Anlamı Link
Bülent Ortaçgil Örneğinde Popüler Müzik Şarkılarında Yan Anlam Link
[ 1 2 3 ]