Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri Link
Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması Link
Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Link
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri Link
Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması Link
Ses Olayları Bakımından Anadolu Ağızları Link
"Kütahya ve Yöresi Ağızları" Üzerine Link
Doğu Anadolu Ağızlarında İsim Yapım Ekleri Link
Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri Link
Anadolu Ağızları Bibliyografyası Link
Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu

Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler
Link
Eski Türkçe ķı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki ķı / ġı

Ünlemiyle Karşılaştırılması
Link
Hakas Ağız Araştırmaları Tarihi Üzerine Link
Kırım Türkçesi Ağız Araştırmalarının Tarihi Link
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar Link
Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekan Halleri Üzerine Link
Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına Link
Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler

Bakımından Değerlendirilmesi
Link
Kıbrıs Ağızlarında Seçilmiş Bir Kod: 'nice' Link
Kilis İli Ağızlarının Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine Link
İran Türk Ağızlarında Eski Oğuz Türkçesinin Bakiyelerine Dair Notlar Link
Bafra Göçmen Türk Ağızları ve Bazı Özellikleri Link
Tatar Türkçesi Ağızlarında Şart ve Dilek Kipleri Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ön Ses /y-/ Türemesi Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında At, At Donları ve Nişaneleri İle İlgili Adlandırmalar Link
Azerbaycan Türkçesi İle Doğu Anadolu Ağızlarındaki Ortaklıklar Üzerine Link
Oğuzca Ağızlarında k/g>ç/c Değişmesi Link
Anadolu Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözler ve Bu Kalıp Sözlerin Kullanım Özellikleri Link
Ağız Sözlükçülüğü Üzerine Link
Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması Link
Türkiye’deki İl ve İlçe Ağızları Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmalarla İlgili Bir Değerlendirme Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne Kandıra Ağzından Katkılar Link
Ses Bilgisinde ‘Çevre Şartı’ Kavramı ve Ağız İncelemelerindeki Önemi Link
Dünyada ve Türkiye Türkçesinde Ağız Çalışmaları ve Yöntemler Link
Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Hazırlanan Ağız Tezleri ve Akademik Ağız Araştırmalarındaki

Halk Anlatıları Bibliyografyası
Link
Tatar Türkçesi Ağızlarında Gelecek Zaman Link
Anadolu Ağız Tipleri Üzerine Link
Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarında İstek Kipleri Link
Sarıgöl Ağızlarında Vurgu ve Ölçünlü Türkçeden Farklılığının Sebepleri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Rusça Sözcükler Link
Divanu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve İle İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Azerbaycan Ağızları Üzerine Bir Deneme Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler Link
Tehlikedeki Diller ve Dil Ölümü Açısından Altay Türkçesi ve Ağızları Link
Kosova Türk Ağızlarına Ortam Dillerinin Etkisi Link
Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarında Tamlamalar Link
Çukurova Ağızlarında Ünlü Göçüşmesi Link
Ağız Sözlükçülüğü Link
Batı Anadolu Ağızları Üzerine Gözlemler Link
Ağız Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması ve Ağız Tezleri İçin Yenilik Önerileri Link
Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi Link
Alanya ağızlarında şimdi'nin varyantları Link
Kıbrıs Ağızlarında imiş Hakkında Link
Kıbrıs Ağızları Üzerine Notlar Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar Link
Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazı Dili - Ağız İlişkisi Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Hazırlanırken "Zamirler, Edatlar ve Zarflar" Nasıl Değerlendirilmelidir? Link
Hatay İli Samandağ İlçesinde İki Dilli Konuşurların Ağız Özellikleri Link
Ağız Araştırmalarında Görüşme ve Gözlem Tekniğinin Kullanılmasına Bir Örnek: Ankara Ağzı Araştırması Link
Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Plana Üzerine Öneriler Link
Konya Ereğlisine Yunanistan Selanik ve Yöresinden Göç Eden Türkler Arasında Konuşulan Ağız Özellikleri Üzerine Link
Divanu Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Anadolu Ağızlarında –vIk/-vUk VE -yIk/-yUk Ekleriyle Oluşturulan Kelimeler Link
Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar Link
Anadolu Ağızlarında Sınırlama Gösteren Yapılar Link
Mersin Ağızlarında {-A} Ulaç Eki Link
Güney Ağızlarında Geniş Zaman Ekleri Link
Çinceden Uygurcaya Çevrilen Metinlerde 'Ağız', 'Köz' ve 'Yüz' Sözleri ile Kurulmuş Deyimler Link
Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-I} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler Link
Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri Link
Anadolu Ağızları Sözlüğü'ne Ekler Projesi ve 2006'daki Durumu Link
Türkiye' deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri Link
Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmalarında İran Türk Ağız Araştırmalarının Yeri Link
Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri Link
Ankara Ağızları Sözlüğü Örneğinde Ağız Sözlükçülüğü Hakkında Bazı Tespitler Link
“tap-” Fiili ve Türevlerinin Türkiye Türkçesi, Irak Türkmen Ağızları ve Azerbaycan Sahasındaki Anlamlarının Karıılaştırılması Link
Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi Link
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Rumeli Ağızları Link
Kıbrıs Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri Link
Makedonya ve Kosova Türk Ağızlarında Arkaik Özellikler Link
Urmiye Ağızları ile Doğu Grubu Ağızlarında Ortak Fonetik ve Morfolojik Özellikler Üzerine Link
Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile Yapılan Birleşik Kelimeler Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine Link
Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlemeler Link
Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları Link
Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları Link
Türkiye'de Ağız Sözlükleri Link
Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi Link
Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi Link
Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar Link
Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı Kullanılması Sorunu Link
Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme Link
Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>ck>ç Değişmeleri Link
Uluslararası Fonetik Alfabe ve Türkiye'de Ağız Araştırmaları Link
Eski Türkçe -qına Ekinin Türk Lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı

Üzerine
Link
Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı İle İlişkisi Link
Cumhuriyet Döneminde Ağız ve Lehçeler Üzerinde Yapılan Çalışmalar Link
Erkek ağızlı türkülerde kadın imajı Link
Kağızmanlı Aşık Cemal hoca'da eğitim Link
Eskişehir ağızlarından Türkiye Türkçesinin söz varlığına katkılar Link
Azerbaycan Ağızları Üzerine Link
Kıbrıs Ağızlarında İyelik Eki Kökenli Şahıs Eklerinin Kullanım Alanları Link
Trabzon Ağızlarında Bir Fiil Kullanımı Link
Kosova Türk Ağızlarında Şimdiki ve Geniş Zaman Kipinin Yapılışı Link
Ağız Verilerinin Etimoloji Çalışmalarına Katkısı: “söylesane” Örneği Link
Ankara İli Ağızları Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar Link
Vezirköprü ve Havza Ağızlarında Yabani Bitki Adları Link
Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine Link
Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine Link
Türkiye Türkçesi ve Balkan Ağızlarında “Kaçan” Soru Sözcüğü Link
Gramatikal Ölçütlerle Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Türkçe Ağız Araştırmalarında Bazı Yöntem Sorunları Link
Doğu Anadolu Ağızlarında Ara Ünlüler Link
Anadolu Ağızlarının Arnavutçadaki İzleri Üzerine Link
[ 1 2 3 ]