ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. ERMAN ARTUN

Ana Sayfa
Özgeçmiş
Görevler
Ödüller
Kitaplar
Makaleler
Sempozyumlar
Dersler
Tezler
Fotoğraflar
Türkçe Sözlük
İmla Kılavuzu
Bağlantılar
Yök

 

Kitaplar
TEKİRDAĞ FOLKLOR ARAŞTIRMASI
Kitapta Tekirdağ’dan derlenen masallar, efsaneler, fıkralar, ağıtlar, maniler vb.  gibi halk kültürü ürünleri yer almaktadır.

İstanbul 1978, 296 s.

 

 

TEKİRDAĞ FOLKLORUNDAN ÖRNEKLER
Kitapta, Tekirdağ'da düğün adetleri, köy tiyatrosu, giysiler, halk oyunları, çocuk oyunları, yemekler, destanlar vb. ağıtlar gibi halk kültürü ögeleri örnekleriyle birlikte verilmiştir

 

 

 

VEZBANJA IZ SAVREMENOG TURSKOG JEZIKA SA TEKSTOVIMA
Bu çalışma Yugoslavya'daki Üniversite öğrencilerine Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 


 

TEKİRDAĞ ÇOCUK OYUNLARI
Çocuk oyunları, çağlar boyu süren bir geleneğin mirasıdır. Günümüzde çocuk oyunları teknolojinin gelişmesi, iletişim araçları yoluyla unutulmaya, yeni bir biçim almaya başlamıştır. Çocuk oyunları oynandığı toplumun kültüründen ve çağından izler taşır. Çocuk dünyası için çok önemlidir. Bir kültür topluluğunun ortak malıdır. Öğrenilerek aktarılan bir kültür mirasıdır.

Kitapta 104 çocuk oyunu incelenmiştir.

 


TEKİRDAĞ HALK OYUNLARI ARAŞTIRMASI
Hızla kapalılığını yitiren Tekirdağ köylerinde halk oyunlarının bir kısmı unutulmuş, bir kısmı da belli köylerde oynanmaktadır. Kitapta binlerce yıllık kültür mirası olan 39 Tekirdağ halk oyununu incelenmiştir.

 

 


CEMAL RİTÜELİ VE BALKANLARDAKİ VARYANTLARI
Cemal Ritüeli, Tekirdağ seyirlik köy oyunlarındandır. Yirmi yıl öncesine kadar, yaygın bir biçimde, tarımda başarı, bolluk ve bereket elde etme amacıyla oynanan bir oyundur. Eskiye göre az da olsa günümüzde de oynanmaktadır. Şamanistlerin kötü ruhlardan korunma amacıyla yaptığı saçı törenlerinin(sonbahar bayramı) bir devamı niteliğindedir.
Cemal ritüelinde Orta Asya, Anadolu, İslamiyet ve ortak Balkan kültürünün etkilerini görüyoruz. Kültür, doğası gereği değişkendir. Gelenek, zaman boyutunda başka bir geleneğe dönüşür. Gelenek ve göreneklerine bağlı Türk köylüsü bu oyunu günümüze kadar getirmiştir. Cemal ritüeli, yüzyıllar süren zaman sürecinde kuşaktan kuşağa devredilip aktarılan çeşitli zaman birimlerinde katmalarla zenginleşen, özünü, oynama amacını bozmadan günümüze kadar gelen bir inanmadır.
Kitapta, şimdiye kadar incelenmemiş Cemal Ritüelini ve Balkanlardaki varyantlarını karşılaştırarak incelenmiştir.
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, 142 s.

GÜNÜMÜZDE ADANA ÂŞIKLIK GELENEĞİ (1966-1996) VE ÂŞIK FEYMANİ
Adana, âşıklık geleneğinin sürdürüldüğü birkaç ilden biridir. Âşıklık geleneği Adana kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşık bulunduğu toplumun sözcüsüdür. Âşıklık geleneği yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür.
Adana âşıklık geleneğini incelemeye başladığımızda Karacaoğlan’dan başlayarak, Adana’da âşıklığın canlandığı 1966 yılı Konya Âşıklar Bayramına kadar geçen süre içindeki âşıkların pek çoğunun unutulduğunu tespit ettik. Sözlü ve yazılı kaynaklardan 30 eski âşığın varlığını belirledik. Yetersiz bilgiler nedeniyle çalışmamızı 1966-1996 yılları arası Adana âşıklık geleneği olarak sınırladık.
Adana âşıklık geleneğini ve Âşık Feymani’yi incelemeden önce kültürel değişim ve gelişim açısından Adana âşıklık geleneğini hazırlayan halk şiir geleneğini ana çizgileriyle değerlendirilmiştir.

Adana Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü Yayını, Adana 1996, 540 s.

TEKİRDAĞ HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI
Bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için önce halk kültürü araştırmalarından yola çıkmak gereklidir. Bu çalışmada yer alan Tekirdağ halk kültürüne ait bazı konular kültür çevresi ve gelenek bağı kurularak incelenmeye çalışılmıştır.
Kitapta yer alan 15 Tekirdağ halk kültürü araştırmasının bir bölümü çeşitli uluslararası, ulusal kongre ve sempozyumlarda bildiri olarak sunuldu. Bir bölümü de 1978 yılında yayınladığımız "Tekirdağ Folkloru Araştırması" ve 1983 yılında yayınladığımız "Tekirdağ Folklorundan Örnekler" adlı kitaplarımızdaki bazı derleme metinlerinin yeni tasnifle yeniden incelenmesinden oluştu. Bu araştırmaların bir bölümü yayınlandıkları biçimleriyle, büyük bir bölümü de yeniden incelenerek Tekirdağ Halk kültürüne ilgi duyanlara sunulmak amacıyla bir araya getirildi.


ADANA MUTFAK KÜLTÜRÜ VE ADANA YEMEKLERİ
Bir şehrin kültür dokusunu anlayabilmek için önce halk kültürü araştırmalarından yola çıkmak gerekir. Bu çalışmayla Adana kültür varlıklarından "Adana Mutfak Kültürü" incelenmeye çalışılmıştır. Adana mutfak kültürü çok zengindir. Çalışma için 53 kaynak kişiye başvurduk. Mutfak kültüründe "Her evin soğan doğrayışı ayrıdır" sözü bize tariflerin kaynak kişiye, yöreye göre değişebileceğini gösteriyor. Bu araştırmalar kaynak kişilerden derlendiği biçimleriyle Adana mutfak kültürüne ilgi duyanlara sunulmak amacıyla toplandı.

ÇUKTOB Yayınları, Adana1998, 91 s.

 

ADANA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI I
Adana halk kültürü yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Halk kültürü ürünleri Adana kültürüne ait örnek değerler ve ahlak anlayışı, dini inançları, gelenekler, güncel yaşam vb. ile beslenir. Bu ürünlerde Adana insanının dünya görüşünün yanı sıra estetik modelleri de temsil edilir.

Adana halk kültürü ürünleriyle, yaşadıkları yöre olan Adana arasında bir bağ vardır. Bu ürünlerin oluşmasında ve şekillenmesinde Adana'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir rolü vardır. Yeni kültürleşme ve toprağa bağlı Adana ekonomisinin sanayi toplumuna geçişi sürecinde yöre insanının bu değişim ve gelişim karşısında sosyo-ekonomik konumu değişmiştir. Bu hızlı değişim ve gelişim geniş bir zaman boyutunda olmadığı için yeni yaşama biçimi Adana'da bir bocalama yaratmıştır. Adana'ya iç ve dış göçler nedeniyle konar-göçer kültürü, köy kültürü ve çeşitli illerden kültürler taşınmıştır. Köy kültür çevresiyle şehir kültürü çevresi iç içe yaşamaya başlamıştır. Farklı geleneklerin bir arada yaşaması adana halk kültürüne yeni bir boyut kazandırmıştır.Kitapta, kültür çeşitlenmesi içinde Adana'nın geleneksel yapısı, çeşitli inanışlar törenler, Adana mutfağı,fıkralar, bilmeceler, aşıklık     geleneği vb. kültür ögeleri ve örnekleri halkbilim bakış açısıyla verilmiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Adana 2000, 525 s.

 

 

ADANA HALK KÜLTÜRÜ (Genişletilmiş 2. Baskı)

Adana halk kültürü ve âşıklık geleneğini kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla incelendiği bu kitapta yer alan 50 Adana halk kültürü araştırmasının bir bolümü çeşitli uluslararası, ulusal kongre ve sempozyumlarda bildiri olarak sunuldu. Bir bölümü çeşilli kitap ve dergilerde makale olarak yayınlandı.

Bu araştırmalar Adana halk kültürüne ilgi duyanlara sunulmak amacıyla bir araya getirildi.

Altın Koza Yayınları, Adana 2006, X+732 sayfa.

 

 

 

seyirlik

SEYİRLİK KÖY OYUNLARI VE ANONİM HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Seyirlik köy oyunları ve anonim halk edebiyatı ürünleri , yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş , belirli kuralları olan , kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Seyirlik oyunlar ve anonim halk edebiyatı ürünleri sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünler beslenir. Bu ürünlerin özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din , gelenek ve güncel yaşam , halk kültürü ürünlerini besleyen diğer kaynaklardır.
Seyirlik oyunlar ve anonim halk edebiyatı ürünleri gün geçtikçe kaybolmaya yüz tutmaktadır. Bu ürünleri bir kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarmayı görev bildik. Seyirlik oyunları ve anonim edebiyatı ürünlerini bir ölçüde belirleyebildiysek kendimizi mutlu sayacağız.

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, 2006, 2008, 422 s.
Kitabevi Yayınları, Çatalçeşme Sok., No:54/A
Cağaloğlu-İstanbul

halk_kulturu

HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI

Halk kültürü Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır.Yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş , belirli kuralları olan , kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Halk kültürü sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünlerle beslenir. Halk kültürü ürünlerinin özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din , gelenek ve güncel yaşam , halk kültürü ürünlerini besleyen diğer kaynaklardır.
Halk kültürünü kültürel değişim ve gelişim açısından , 33 makaleyle inceledik. Bu kitap bu makalelerden oluşmaktadır.

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008, 464 s.
Kitabevi Yayınları, Çatalçeşme Sok., No:54/A
Cağaloğlu-İstanbul


asik_edebiyati

ÂŞIK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Aşık edebiyatının Anadolu'da oluşumu ve gelişimi, aşıkların yetiştikleri sosyal çevreler, aşıklığa başlamaları bu edebiyatın diğer edebiyatlarla etkileşimi, biçim, tür, üslup, içerik terim ve günümüzde yeniden yapılanıp şekillenerek gelenekselleşmeye başlayan aşık toplantıları ve aşık fasılları bu kitapta ele alınmaktadır.

Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008, 524 s.
Kitabevi Yayınları, Çatalçeşme Sok., No:54/A
Cağaloğlu-İstanbul

 

 

aşıkÂŞIK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 2. baskı) yeni

Bu kitapta âşık edebiyatı geleneği; âşık edebiyatına genel bakış, Anadolu'da oluşumu, motifleri, tematik bakış ve genel özellikleri bakımından incelendikten sonra örnek metin tahlilleri yapılacaktır. Metin tahlili; bir edebî eseri bütünlüğü içerisinde bütünü oluşturan her türlü ögenin (anlam, yapı, dil, üslup) belli bir yöntemle ele alınıp incelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanmasıdır. Metin tahlilinde, şekil özellikleri, yazım özellikleri, dil ögeleri, edebî sanatlar, düşünce, duyuş gibi özellikler incelenir. Metnin çözümleme amacı, eseri; içerik, yapı, dil ve üslup yönünden anlamaktır. Her okuyucunun edebî eserin dilini çözüp, onun semboller dünyasına bütünüyle nüfuz edebîlmesi mesajını tam ve doğru anlayabilmesi, estetik zevkle mümkün olur.

Cilt Bilgisi:Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Şubat  2011 
Baskı : 2.baskı
Sayfa Sayısı:  332
Kitap Boyutları: 16,5x 24
ISBN No: 978-605-4454-09-9
Karahan Kitabevi

 

 

TASAVVUF DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 2. baskı) yeni

Kitapta, Dini-Tasavvufi halk edebiyatı;kültürel değişim ve gelişim balkış açısıyla oluşum, gelişim, biçim, tür, üslup, içerik, nesir, terim ve kelimeler yönüyle incelenmiştir. Ayrıca kitapta geçmişten günümüze elliye yakın şair ve bu şairlerden örnekler yer almaktadır.

Cilt Bilgisi:Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Mart  2011 
Baskı : 2.baskı
Sayfa Sayısı:  280
Kitap Boyutları: 16 x 24

ISBN No: 978-605-4454-10-5
Karahan Kitabevi

 

 

 

girişTÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ -Edebiyat Tarihi/Metinler-(Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 6. baskı) yeni

Halk edebiyatı, tarihsel ve toplumsal ortaklıklardan beslenen diliyle, içeriğiyle, zorlama etkenlerin olmadığı, en önemlisi de Türk halkının ulusal özünü taşıyan edebiyattır.Türk halk edebiyatının çerçevesinin çizilmesi çalışmaları sürmektedir.Bu da halk edebiyatının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorununu beraberinde getirmiştir.Halk edebiyatı konusunda daha belirli bir çerçeve ortaya koyabilmek için türlerden değil dallardan hareket etmek gerekir.Günümüzde halk edebiyatı denildiği zaman üç ayrı dal düşünülmektedir.

Cilt Bilgisi:Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Şubat  2011 
Baskı : 6.baskı
Sayfa Sayısı:  450
Kitap Boyutları: 16 x 24

ISBN No: 978-605-4454-11-2  
Karahan Kitabevi
  

ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI NESRİ-
Edebiyat Tarihi/Metinler-(Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 5. baskı) yeni

Bütün toplumlar tarih sahnesinde var oldukları andan itibaren edebî ürünler ortaya koymuşlardır. Sözlü ve anonim olarak ortaya çıkıp zaman içinde gelişen ürünlerden edebî değer taşıyanlar “halk edebiyatı” adı altında incelenmiştir. Tören, töre ve uygulamalar sanatsal boyutlara sahiptir. Yazıyı henüz bilmeyen ilk uygarlıklar heyecan ve kültür miraslarını sonraki kuşaklara sözlü olarak aktarmıştır. Kulaktan kulağa taşınan masallar, anlatılar bir topluluğun belleği, bir halkın uyduğu kuralların kutsal mirasıdır. Sözlü edebiyat aynı zamanda insanların hangi durumda ne tutum takınacağının, neler yapmaları gerektiğinin örneklerini sunar. Sözlü edebiyatın bu tam anlamıyla eğitici işlevi atasözleri, özdeyişler, bilmeceler ve masallarla ortaya çıkar. Sözlü edebiyat, topluluğun ortak ruhudur. Sözlü edebiyat belirli tören kurallarına uyularak gerçekleştirilir.

Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Temmuz 2011 Baskı : 5.baskı
Sayfa Sayısı: 567
Kitap Boyutları: 16x 24
ISBN No: 978-605-4454-24-2

Karahan Kitabevi

asiklik gelenegiÂŞIKLIK GELENEĞİ VE ÂŞIK EDEBİYATI-
Edebiyat Tarihi/Metinler-((Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 4. baskı) yeni

Âşıklık geleneği, Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Âşık, bulunduğu toplumun sözcüsüdür. Âşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan, şiirin kalıcı ve etkileyici özelliğinden yararlanarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Âşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan bütün ürünlerle beslenir. Âşık şiirinin özünde bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din, gelenek ve güncel yaşam, âşık edebiyatını besleyen diğer kaynaklardır. Âşık edebiyatı, kendisini besleyen bütün kaynakların yönlendirmesi ve mutlak güzelliğe ulaşma çabası ile ilahi aşkı, dînî-tasavvufî şiirlerle yüceltir, günlük yaşamın özelliklerini ve beğenisini över, acılarını dramatik dille vurgular, toplumsal ve kişisel çarpıklıkları taşlamalarıyla gözler önüne serer.

Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Temmuz 2011 Baskı : 4.baskı
Sayfa Sayısı: 530
Kitap Boyutları: 16x 24
ISBN No: 978-605-4454-26-6

Karahan Kitabevi

asiklik gelenegiTÜRK HALKBİLİMİ-
(Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 7. baskı) yeni

Halkbilimi, doğumdan ölüme kadar insanların yaşamında yer alan maddi ve manevi bütün kültür öğelerini bilimsel olarak derleyen, araştıran, değerlendiren ve bunların sistematik bir açıklamasını yaparak insanlığın kültür tarihini ve özellikle halk kültürünün genel gelişme kurallarını inceleyen, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyip ortaya koyan, gerektiğinde de bu bilimsel sonuçları halkın yararına olacak biçimde düzenleyip halka aktaran bir bilim dalıdır.

Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Temmuz 2011 Baskı : 7.baskı
Sayfa Sayısı: 528
Kitap Boyutları: 16x 24

ISBN No: 978-605-4454-25-9

Karahan Kitabevi

 

asiklik gelenegiDİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI-
Edebiyat Tarihi/Metinler-(Gözden geçirilmiş/genişletilmiş 4. baskı) yeni

Türklerin İslâmiyet’i kabul edip Müslüman olmalarından sonra 11. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar devam eden tekkelerde mutasavvıflar, medreselerde ise bilginler aracılığıyla ortaya konan ürünler, dinî-tasavvufî bir karakter taşıyordu. Tekkelerin bir bölümü geniş kitleleri etkileyerek gelişip yayıldı. Büyük mutasavvıf kişilerin çevresinde oluşan tasavvuf teşkilat ve tören sistemi hâline gelen tarikatlar, güzel sanatların gelişiminde çok önemli roller oynamıştır. Edebiyat, tasavvuf heyecanı için de bir anlatım aracı olmuş, şiirlerde dile gelmiştir. Tasavvuf, toplumun her kesiminden temsilci bulmuştur. Dinî-tasavvufî edebiyat mutlak güzelliğe ulaşma çabası ile ilâhî aşkı, şiirlerle yüceltir. Türk edebiyatı, Tanzimat’tan sonra divan edebiyatı, halk edebiyatı ve dinî-tasavvufî edebiyat olarak tasnif edilip incelenmeye başlamıştır.

Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini
Basım Tarihi:Temmuz 2011 Baskı : 4.baskı
Sayfa Sayısı: 420
Kitap Boyutları: 16x 24
ISBN No: 978-605-4454-27-3

Karahan Kitabevi

anonim nazım ANOMİM TÜRK HALK EDEBİYATI NAZMI
(Edebiyat Tarihi/Metinler)


Bu kitapta halk edebiyatının kültürel değişim ve gelişim bakış açısıyla genel çerçevesi çizildikten sonra anonim Türk halk edebiyatı nazım ürünlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Giriş bölümünde halk edebiyatının oluşumu ve kaynakları üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde halk edebiyatının genel çerçevesi ana hatlarıyla çizilerek İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, İslâmiyet sonrası Türk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, dinî tasavvufî halk edebiyatı ile âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı değerlendirilmiştir. İkinci bölümde halk edebiyatı biçim ve tür, üçüncü bölümde üslûp, dördüncü bölümde içerik yönünden incelenmiştir. Beşinci bölüm anonim halk edebiyatı nazmına ayrılmıştır. Altıncı bölümde motiflere, yedinci bölümde terimlere, sekizinci bölümde genel hatlarıyla halkbilimine yer verilmiştir.

Halk edebiyatıyla ilgili olarak araştırmacılar, bugüne kadar birçok önemli araştırma yaptılar. Onlara şükran borçluyuz.

Halk edebiyatını ve anonim Türk halk edebiyatı nazmını, genel çizgileriyle belirleyip, bir kültür varlığı olarak tanıtıp, gelecek kuşaklara aktarmayı bir görev bildik. Bu tür çalışmalarda eksiklerin bulunması kaçınılmazdır. Alanla ilgili çalışanların katkıları bize daha sonraki çalışmalarımızda rehber olacaktır


Cilt Bilgisi:Karton Kapak
Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini
Basım Tarihi: 2012 Haziran
Baskı : 1.baskı
Sayfa Sayısı: 190
Kitap Boyutları: 16x23,5
ISBN No: 978-605-4454-600-0 Barkod No: 978-605-4454-600-0

Karahan Kitabevi