ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (502)Makale (1386)
Ahmet Ağır
 1. Köroğlu'ndan Erken Dönem Cumhuriyet Şiirine Edebiyat ve Teknoloji (16.11.2011)
Yeliz Akar
 1. Fakir Baykurt'un Romanlarında Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu (15.11.2011)
Yusuf Akçay
 1. Peyami Safa’nın Mahşer Romanındaki İntihar Fikrinin Sosyal Boyutu (03.01.2012)
Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Ahmet Haşim'in Mistik Bir Yorumcusu: Orhan Okay ve Bir Mektup (29.11.2011)
İ. Hakkı Aksoyak
 1. Ara Nesil Şairi Mehmet Celal'in Müşterek Şiirleri (09.01.2012)
Bilal Aktan
 1. Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Dil ve Ahenk (03.01.2012) (HTML)
Aysel Aslanboğa
 1. Masumiyet Müzesi Romanı'nda Modernizm- Gelenek Algısı (15.11.2011)
Abdülhalim Aydın
 1. Yaşama Bakışta Guy De Maupassant'ın Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerindeki Etkileri (24.11.2011) (HTML)
 2. Şinasi'nin Şair Evlenmesinde Fransız Etkisi (25.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Ülkü Tamer'in Alleben Anıları Ile Alleben Öyküleri'ndeki Antep (17.11.2011)
 2. Mehmet Emin Yurdakul'un Çocuk Şiirleri (17.11.2011)
Halil Aytekin
 1. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Üslûp ve Mizah (16.11.2011)
Rıza Bağcı
 1. Mahmut Kaplan’ın Vazodaki Çiçekler Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi (10.01.2012) (HTML)

Selma Baş
 1. Oyun-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Le Romanı (05.01.2012) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Sema Çetin Baycanlar
 1. Halit Ziya'nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde "Tutunamayanlar" (12.11.2011)
Ekrem Bektaş
 1. Pertev’in Hoca Neş’et Biyografisi (10.01.2012) (HTML)
Levent Bilgi
 1. Yahya Kemal’in Şiirlerinde Varlık/Yokluk Sorgulamaları (11.01.2012) (HTML)
Nurten Birlik
 1. Godot'yu Beklerken: Epistemolojik Kategorilerin Sorunsallaştırılması (17.11.2011)
Ayşe Ülkü Oğuzhan Börekçi
 1. Erken Cumhuriyet dönemi Türk Romanının Toplumsal ve Siyasal İşlevi Üzerine Bir İnceleme: "Yeşil Gece" ve "Yaban" (30.11.2011) (HTML)
Ali Budak
 1. Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat (03.01.2012) (HTML)
Mehmet Büyüktuncay
 1. Sistem Parodileri ve Dizgeselliğin Çözülüşü: Mikhail Bakhtin’in François Rabelais Okuması Çerçevesinde İhsan Oktay Anar’ın Muammalı Folklorik Yergisine Eleştirel Bir Yaklaşım (11.01.2012) (HTML)
A. Mevhibe Coşar
 1. İntikam: Öznesi de Nesnesi de Mağdur Bir Duygu (05.12.2011)
Selami Çakmakcı
 1. Osmancık Romanında Başkişinin Arayış, Değişim ve Dönüşüm Süreci (16.11.2011)
S. Dilek Yalçın Çelik
 1. Şinasi'nin Düzyazılarında Devrin Eğitim ve Kültür Anlayışına Bir Bakış (17.11.2011)
Ejder Çelik
 1. Peyami Safa: Hayatı, Edebî ve Gazeteci Kimliği (01.01.2012)
Sinan Çitçi
 1. Peyami Safa’nın Romanlarında Rus İmajı (26.12.2011) (HTML)
Salim Çonoğlu
 1. Cumhuriyet Devri Türk Romanında Beden Yapısı, Bedensel Davranışlar ve Kişilik İlişkileri Üzerine Bir Çözümleme (05.01.2012) (HTML)
Ahmet Demir
 1. Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya'ya Göçün Yüksel Pazarkaya'nın 'Oturma İzni' Adlı Öykü Kitabına Yansımaları (14.11.2011)
Fethi Demir
 1. Orhan Pamuk'un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları (15.11.2011)
Neşe Demirci
 1. “Mitoloji ve Şiir”in İzinde Ahmet Midhat Efendi’nin Mitolojiye Dair Görüşleri (27.12.2011) (HTML)
Muzaffer Kaya-Serkan Demirel
 1. Albert Camus'nün Veba Adlı Romanında işlenen Esaret Duygusunun Algısal Açıdan Analizi (17.11.2011)
Mutlu Deveci
 1. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış (14.11.2011)
Abide Doğan
 1. Cahit Uçuk'un Macera Romanları (08.01.2012) (HTML)

Mehmet Can Doğan
 1. İkinci Yeni Söyleminin Öncüsü, İkinci Yeni Şiiri'nin Gönülsüzü: Sezai Karakoç (14.11.2011)
H. Harika Durgun
 1. Yakup Kadri'nin Eserlerinde Anadolu İnsanı ve Temizlik Sorunu (06.12.2011)
Mitat Durmuş
 1. İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi (14.11.2011)
Tuba Işınsu İsen-Durmuş
 1. Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler (14.11.2011)
Nazan Düz
 1. Çevrenin Sanatçı Yaratıcılığına Etkileri ve Sanat Eğitimi (21.12.2011) (HTML)
Ülkü Eliuz
 1. Attila İlhan'ın Şiirlerinde Postmodernist Söylemin İki Yüzü (25.11.2011) (HTML)
Nazım Elmas
 1. Cahit Sıtkı Tarancı‘nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği (19.12.2011) (HTML)
Mustafa Emek
 1. Hikâye Türündeki Metinlerde Yer Alan Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni Karakterinin İlköğretim Programındaki Eğitim Değerleri Bakımından İncelenmesi (28.12.2011)
Ertan Engin
 1. Vasfi Mahir’e Göre Türk Edebiyatı’nda Dönemler ve Şahıslar (26.12.2011) (HTML)
Kelime Erdal
 1. Eğitim Değerleri Açısından Çocuk Kitapları (21.12.2011) (HTML)
Kenan Erdoğan
 1. Sezai Karakoç’un Aynasından Yunus Emre’yi Seyretmek (10.01.2012) (HTML)
Asu Ersoy
 1. Mahmut Kaplan’ın Görüntünün Ötesi Adlı Hikâyesi Üzerine Metindilbilim Açısından Bir Yaklaşım (10.01.2012) (HTML)

Sabri Eyigün
 1. Kitle Yazını İçinde Karl May'ın Roman Kahramanlarıveya Modern Çağın Don Kişotları (Edebiyat Didaktiği ve Sosyolojisi Açısından Eleştirel Bir Yorum) (24.11.2011) (HTML)
Özlem Fedai
 1. Ali Ekrem'in (Bolayır) Şiir Demeti’nde Çocuklara Verdiği Dinî ve Ahlâkî Eğitim (14.11.2011)
Bahanur Garan
 1. Bir Eleştirmen: Abdülhak Şinasi Hisar (05.01.2012) (HTML)
Cafer Gariper
 1. Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı İle Yahya Kemal'in O Rüzgâr Şiiri (14.11.2011)
İlhan Genç
 1. Çiğnenmiş Sakızı Çiğnemeyenler: Nizâm-ı Cedid’in Şeyh Gâlib’i ve Cumhuriyet’in Âsaf Hâlet’i (10.01.2012) (HTML)

Ramazan Gülendam
 1. Narrative Strategy in Kemal Tahir's Devlet Ana (24.11.2011) (HTML)
M. Barış Gümüşbaş
 1. Gerçekten "O Çekmecede Hiçbir Şey Yok" mu?: Oyun Olarak Yazınsal Metin (17.11.2011)
Aysel Güneş
 1. Terzilik Terimlerinin Argoda ve Mecaz Anlamda Kullanımı (08.12.2011)
Mehmet Güneş
 1. "Kendi Mezarını Kazan Adam" Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı (15.11.2011)
 2. Türk Edebiyatı’nda Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkûmu Romanı (26.12.2011)
 3. XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Yansıması (27.12.2011) (HTML)
Yavuz Güneş
 1. Yansıtmacı Damarda Taze Kan: Çiğdemleri Solan Bozkır (26.12.2011)
Ülkü Gürsoy
 1. 1872 -1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları (08.12.2011)
Abdullah Harmancı
 1. Cihan Aktaş'ın "Azize'nin Son Günü"” Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler (14.11.2011)
Gülsemin Hazer
 1. Selma Rıza'nın Romanında Kurmaca Yapı (14.11.2011)
Sevim Nilay Işıksalan
 1. 2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği (29.11.2011)
 2. Türk Edebiyatı Kitaplarının İçerik Değerlendirmesi-I (1923-1950) (02.12.2011)
 3. Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının İçerik Değerlendirilmesi-II (1950-2000) (02.12.2011)
Hatice İçel
 1. Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri (14.11.2011)
Nilüfer İlhan
 1. Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler (14.11.2011)
Murat Kacıroğlu
 1. Tarihin Nesnesinden Kurmacanın Öznesine Şeyh Bedrettin Yahut Tarihsel Bir Kimliğin Yeniden İnşası Üzerine (17.11.2011)
Şevket Kadıoğlu
 1. Baudelaire'in Cehennemi (28.11.2011)
Esma Dumanlı Kadızade
 1. Hüseyin Cöntürk ve Yeni Eleştiri (27.12.2011) (HTML)
 2. Bir Eleştirmen Olarak Fethi Naci (27.12.2011) (HTML)
Beyhan Kanter
 1. Eylül Romanında Estetize Edilmiş Kimlikler (27.12.2011) (HTML)
M. Fatih Kanter
 1. Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in Şiirlerinde Ütopya (15.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Karabulut
 1. Şevket Bulut'un Hikayelerinde Toplumsal Değişim (14.11.2011)
 2. "Esir Şehrin İnsanları" Romanı Üzerine Bir İnceleme (21.11.2011) (HTML)
 3. Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme (21.11.2011) (HTML)
 4. Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris'e Bakış (21.11.2011) (HTML)
 5. Mehmet Emin Yurdakul'un "Türkçe Şiirler"ine Bir Bakış (13.12.2011) (HTML)
 6. Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu'na Bir Bakış (13.12.2011) (HTML)
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü (28.12.2011) (HTML)
Şahika Karaca
 1. Modernleşme Döneminde Bir Kadın Yazarın Portresi: Emine Semiye Hanım (29.11.2011)
  (HTML)
Özlem Kayabaşı
 1. Ahmet Midhat Efendinin “Karnaval” Romanını Tahlil Denemesi (05.01.2012) (HTML)
Derya Kılıçkaya
 1. Albay Chabert ile Akif Bey’in Karşılaştırılması (27.12.2011)
Ahmet Kılınç
 1. Sevim Burak'ın Küçürek Öykücülüğü (16.11.2011)
Bilal Kırımlı
 1. Elif Şafak’ın Romanlarında Milliyet ve Türklük Algısı (27.12.2011)
Murat Koç
 1. Refik Halit Karay’ın Eserlerinde II. Meşrutiyet ve “İttihat ve Terakki” (26.12.2011) (HTML)
Ahmet Kolbaşı
 1. Çanakkale Şehitlerine İsimli Destanda Yer Alan Tarih ve Medeniyet Olguları Üzerine Bir Değerlendirme (03.01.2012)
Abdurrahman Kolcu
 1. Zeyyat Selimoğlu’nun Romanlarındaki Ortak Yönler (06.01.2012)
Bekir Şakir Konyalı
 1. Do Sesi’ni Yaşam-Ölüm Çatışmasının Edebî Temsili Olarak Okumak (16.11.2011)
Hikmet Koraş
 1. Rauf Parfi’nin Şiirlerinde İntikam Duygusu (05.12.2011)
Ferhat Korkmaz
 1. Bir Gazetecinin Romanı: Esrâr-ı Cinâyât (15.11.2011)
M. Fatih Köksal
 1. Seyyid Nesîmî'nin Yayımlanmamış Şiirleri (30.11.2011)
Mustafa Kurt
 1. Modernizm ve Gerçeküstücülük Bağlamında Sait Faik'in Son Hikâyeleri (15.11.2011)
 2. Epikten Modern Şiire: İlhan Berk’in “Köroğlu Destanı” (04.01.2012) (HTML)
Orhan Kurtoğlu
 1. Hurufî-Bektaşî Edebiyatına Dair Bir Şiir Mecmuası (08.12.2011)
Cafer Gariper-Yasemin Küçükcoşkun
 1. Elif Şafak'ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma (06.12.2011)
Mediha Mangır
 1. Osman Cemal Kaygılı -Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri- (06.01.2012) (HTML)
Şureddin Memmedli
 1. Gürcü Edebiyatında Leyli-Mecnun Konusu (Edebi İlişkilerde Arketip Kavramı Açısından) (19.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Mengi
 1. Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu (15.11.2011)
Ayvaz Morkoç
 1. Sevinç Çokum'un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri (04.01.2012)
Orhan Oğuz
 1. Yusuf Atılgan'ın Hikâyelerinde Köy (15.11.2011)
Ebru Onay
 1. Gölgesizler'de Masal, Efsane ve Büyülü Gerçekçilik (17.11.2011)
Oğuz Öcal
 1. Sıkıntı Kavramı ve Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları Romanı (29.11.2011) (HTML)
 2. Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı (15.11.2011)
 3. Disharmonik Bir Varlık Olarak İnsan ve Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan Romanı (26.12.2011) (HTML)
 4. Yaratıcı İnsan-Sıradan İnsan ve “Bağışla Onları” Romanı (27.12.2011) (HTML)
 5. Varoluşsal Sorunlar, Birey ve Yeni Hayat (27.12.2011)
Elif Öksüz
 1. "Cam ve Elmas" Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları (15.11.2011)
Nuran Özlük
 1. Resimli Yirminci Asır'ın Türk Siyasi, Kültür, Düşünce ve Edebî Hayatındaki Yeri (15.11.2011)
 2. Tarık Buğra'nın Roman ve Hikâyelerinde Anadolu'da Ekonomik Durum (17.11.2011)
Arif Özgen
 1. Memleket Hikâyecisi Refik Halit Karay'ın "Yatık Emine" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi (16.11.2011)
Sema Özher
 1. Çağdaş İnsanın Tutamak Arayışı: "Aylak Adam" (23.11.2011) (HTML)
Banu Öztürk
 1. Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü (27.12.2011) (HTML)
Nurettin Öztürk
 1. Ziya Gökalp’ın “İslamiyet ve Asrî Medeniyet I-II” Adlı Makalesi Üzerinde Bir İnceleme ve Metin (27.12.2011) (HTML)
Tuncay Öztürk
 1. Sait Faik Hikâyeciliğinde Merkez ve Taşra Arasında Bir Kaçış Mekânı Olarak Ada (06.01.2012) (HTML)
Doç. Dr. Huriye Reis
 1. Dede Korkut Kitabı ve Beowulf Destanında Yaşlılık ve Yaşlanma (16.11.2011)
Bekir Gökçe-Nesrin Sis
 1. Gülten Dayıoğlu'nun Çocuk Öykülerinin "Hikâye Haritası" Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme (16.11.2011)
Ömer Solak
 1. Bir "Heveskâr Edebiyatı" Örneği Olarak Gördüm (15.11.2011)
 2. Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi (26.12.2011) (HTML)
 3. Vüs’at O. Bener’in Dost-Yaşamasız Adlı Kitabındaki Öykülerin Kurgusal Coğrafyası (06.01.2012) (HTML)
Elmas Şahin
 1. Mektup Aşkları’nda İntikam (05.12.2011)
Seval Şahin
 1. Yeni Kitab” Dergisi Üzerine (27.12.2011)
Veysel Şahin
 1. Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: 'Sinekli Bakkal' Romanında Yapı ve İzlek (15.11.2011)
 2. Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ- Yrd. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ, TÜRK EDEBİYATINDA YENİ BİR TÜR: KÜÇÜREK ÖYKÜ (tanıtma) (06.01.2012)
Can Şen
 1. Peyami Safa ile Mehmet Kaplan Arasında Bir Dil Tartışması (01.01.2012)
 2. Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Nihan Kaya’nın “Gelin” Hikâyesinin İncelenmesi (11.01.2012) (HTML)
Ömer Şener
 1. Türk Edebiyatı'nda Hileci Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca ve Klasik Çin Edebiyatı'nda Sunwukong Karşılaştırmalı Bir Analiz (15.11.2011)
Yaşar Şimşek
 1. Gültekin Sâmanoğlu’nun Şiirinin Kaynakları (06.01.2012)
Yüksel Topaloğlu
 1. Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine (15.11.2011)
Sevgül Türkmenoğlu
 1. İlhan Berk'in İstanbul Kitabı'nda Flaneur (15.11.2011)
İbrahim Tüzer
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına (15.11.2011)
 2. İkinci Yeni Şiiri'nde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı (27.12.2011) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ulucan
 1. XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Geçerken (Geçiş Döneminde) Siyasî ve Edebî Etkileşim (17.11.2011)
 2. Ali Yıldırım, Edebiyat (tanıtma) (23.11.2011) (HTML)
Ayşe Melda Üner
 1. Metinler ve Metinlerarası Okuma: Suskunlar (25.11.2011)
Osman Ünlü
 1. Modern Araştırmacının Klâsik Hikâyeye Bakışı Üzerine Değerlendirmeler (27.12.2011) (HTML)
Selman Yaşar
 1. Karabük'ün İlk Yayını: Karabük Dergisi (15.11.2011)
Zehra Yazbahar
 1. Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz'ın Romanlarında "Aşk" (17.11.2011)
Nermin Yazıcı
 1. Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem (15.11.2011)
Gaye Belkız Yeter
 1. Hasan Ali Toptaş'ın "Gölgesizler" Adlı Anlatısında Postmodern Ögeler (16.11.2011)
Neslihan Kansu Yetkiner
 1. Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçeye Çevirileri (17.11.2011)
Farız Yıldırım
 1. Ahmet Mithat Efendi'nin "Felatun Bey İle Rakım Efendi" Romanında İronik Söylem (15.11.2011)
Arif Yılmaz
 1. Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Dilinin Kullanımı (12.12.2011) (HTML)
Ebru Burcu Yılmaz
 1. Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi (15.11.2011)
Mehmet Yılmaz
 1. Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar'ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi (16.11.2011)
 2. Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber'de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme (28.11.2011)
Nebahat Yusoğlu
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Macera Romanlarında İntikam (05.12.2011)
 2. Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Savaş Teması (26.12.2011) (HTML)
Hasan Yürek
 1. Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi (15.11.2011)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa