ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (502)Makale (1238)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Acehan
 1. Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği (08.04.2011)
 2. Geçit Mecmuası ve Kemal Tahir (27.04.2011)
 3. Sürgün Edebiyatı (29.04.2011)
Muhammet Sani Adıgüzel
 1. Ziya Gökalp'ın 'Lisan' Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi (12.11.2011)
Doç. Dr. Sedat Adıgüzel
 1. Elçin’in Posta Şubesinde Hayal Oyunu Üzerine Yapısalcı Bir Yaklaşım (05.04.2011)
 2. Anneme Mektuplar Romanının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (07.06.2011)
 3. Ölüm Hükmü ve Tarihi Gerçekler (08.06.2011)
 4. Deli Kür Romanı'nın Kültürel Altyapısın İncelenmesi (20.06.2011)
Hasan Akay
 1. Cenab Şahabeddin’in Güzellik Felsefesi (23.09.2011)
Serap Akçaoğlu Saydım
 1. İki Romanda Eski-Yeni Başkentler: İstanbul ve Ankara (14.09.2011)
Alphan Akgül
 1. Gülten Akın Şiirinde İşkence ve Ahlak (12.11.2010)
Soner Akşehirli
 1. "Çocuksu Duyarlılık" Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin'in Gamsızın Ölümü Hikâyesi (12.11.2011)
Prof. Dr. Şerif Aktaş
 1. Edebî Metin ve Özellikleri (08.11.2010)
Prof. Dr. Ömer Faruk Akün
 1. Bir Türk Edebiyatı Tarihi Yazılabilir mi? (17.03.2011)
 2. Atalar Sözüne Dair (17.03.2011)
 3. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mîrâhur Sarı Süleyman Ağa Mücâdelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı (26.09.2011)
 4. Nâmık Kemal’in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri (26.09.2011)
 5. Şinâsi’nin Fatih Tezkeresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler (26.09.2011)
Araş. Gör. Dr. Hulya Bayrak Akyıldız
 1. Tanpınar’ın Romanlarında Metinlerarası İlişkiler (30.11.2010)
Ahmet Alver
 1. 12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması (18.01.2011)
 2. Necati Cumalı?'nın ?Bozkırda Bir Atlı? Şiir Kitabının Dil ve Üslubu Üzerine (05.09.2011)
Lale Aminova
 1. Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Hikâyesi ve Abdulla Kadirî'nin "Ötgen Günler" Romanlarında "Sap Aşk" Teması ve Kadın Motifi (24.06.2011)
M. Fatih Andı
 1. Safahât-Birinci kitab’ın Devrinde Uyandırdığı Akisler (23.09.2011)
Robert Anhegger
 1. Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi (28.09.2011)
Hülya Argunşah
 1. Ömer Seyfettin ve Yakup Kadri?nin Yeni Lisan Tartışmaları (13.09.2011)
M. Abdullah Arslan
 1. Edebiyat Sosyolojisi Açısından Sodom ve Gomore Romanına Bir Yaklaşım (14.06.2011)
 2. Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde "Sonsuzluk" (20.06.2011)
Fatih Arslan
 1. Postmodernizmi Yeniden Anlam(landırm)a Denemesi (05.09.2011)
Dr. Pelin Aslan
 1. Spiritüalizm, Materyalizm ve Fantastik Üzerine Farklı Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar Anlatısı: Ölüler Yaşıyor Mu? (08.04.2011)
Taner Aslan
 1. Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi (12.11.2011)
Abdulhalim Aydın
 1. Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler (10.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aydın
 1. Mehmet Akif Ersoy'un Şiirsel Söyleminde Doğu'nun Geri Kalmışlığının Felsefî Çözümlemesi (19.04.2011)
Kamil Aydın
 1. Günümüz Anglo-Amerikan Popüler Roman ve Gezi Yazılarında Türk İmgesi (02.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın
 1. Prof. Dr. Ömer Faruk Akün ile İlgili Hatıralar (16.03.2011)
Aziz Ayva
 1. Ahmet Muhip Dıranas Hayatı- Eserleri- Sanatı Üzerine (20.07.2011)
Rıza Bağcı
 1. Yahya Kemal'in "Koca Mustâpaşa" Şiirinde Milletiyle Bütünleşme Duygusu (05.08.2011)
Yunus Balcı
 1. Oğuz Atay'ın Romanlarında Kahramanlar (03.11.2010)
Erol Barın
 1. Ceyhun Atıf Kansu (05.07.2011)
Yard. Doç. Dr. Bayram Baş
 1. Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü (21.02.2011)
M. Kaya Bilgegil
 1. Abdülhak Hâmid Üzerinde Bidil Te’siri, Bidil’in Bir Mersiyesi ve Makber (14.10.2011)
Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan
 1. Halide Edip Adıvar’ın Hindistan’daki Konferansları (08.02.2011)
Orhan Bozdemir
 1. Orhan Pamuk'un “Beyaz Kale" Adlı Romanında, Osmanlı'nın Yakaladığı Hastalığa, "Aşk" Teşhisi Konur (08.06.2011)
Ahmet Bozdoğan
 1. Ahmet Midhat’a  Atfedilen Bir Eser: "Hükm-i Dil" ve Manastırlı Mehmet Rıfat (24.03.2011)
Şerif Ali Bozkaplan
 1. İkinci Yeni ve Türkçe (06.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Adem Can
 1. Dergâh’tan Büyük Doğu’ya İlk Dönem Cumhuriyet Devri Poetika Muhitlerinde Şiiri Tarif Denemeleri (08.04.2011)
Esat Can
 1. Kemal Tahir'in Kurtuluş Savaşı Romanlarında Mustafa Kemal (23.06.2011)
A. Mecit Canatak
 1. İbrahim Alâettin’in (Gövsa) Çocuk Şiirleri Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri (20.09.2011)
Rıdvan Canım
 1. Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler (20.06.2011)
Dr. Semran Cengiz
 1. Göç, Kimlik ve Edebiyat (31.03.2011)
Dr. Betül Coşkun
 1. Türk Modernleşmesini Kadın Romanları Üzerinden Okumak -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (03.01.2011)
 2. Halide Nusret Zorlutuna'nın Romanlarını Kronotopik Okuma (08.04.2011)
Eyüp Coşkun
 1. Okumanın Hayatımızdaki Yeri ve Okuma Sürecinin Oluşumu (30.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Şerife Çağın
 1. II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Çıkmış Olan Mizah Gazeteleri -Edeb Yahu- (17.02.2011)
 2. Refik Halit Karay’ın “Eskici” Hikâyesi Üzerine Bir Inceleme (18.02.2011)
Ömer Çakır
 1. Cenab Şahabettin'in 'Bütün Şiirleri'ne Bir İlave (08.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Adem Çalışkan
 1. Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi (19.01.2011)
Ejder Çelik
 1. Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri (04.07.2011)
 2. Türk Edebiyatında Polisiye Romanlar (06.07.2011)
Yakup Çelik
 1. Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf (02.06.2011)
Nurullah Çetin
 1. Yeni Türk Şiirinde Kleopatra (04.10.2011)
 2. Hüzeyme Yeşim Koçak'ın Sarılmak Romanını Tahlil (08.11.2011)
Nihad M. Çetin
 1. Ahmet Haşim’in Kaynakları Hakkında Bir Deneme (21.10.2011)
Okt. Dilek Çetindaş
 1. Yahya Kemal’in Duygu ve Düşünce Dünyasına Annesinin Tesirleri (04.11.2010)
 2. Hüzünlü Bir Aşkın Biyografik Okuması: Şükûfe Nihal ve Yakut Kayalar (17.02.2011)
İsmail Çetişli
 1. Cahit Külebi (05.07.2011)
Emir Ali Çevirme
 1. Bir Tarihsel Roman: Şah ve Sultan (10.12.2010)
 2. Sevgi Soysal'dan Sıradışı Bir Kadın Portresi: Tante Rosa (04.04.2011)
 3. Edebiyatımızda Yabancılaşma Olgusuna Yeni Bir Kaynak: Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma (18.04.2011)
Ersun Çıplak
 1. Şiir ve Mitologya (08.02.2011)
 2. Bir Defterden (08.02.2011)
 3. Turgut Uyar Neden Korkuyor? (15.03.2011)
 4. Anadolu'nun Sabrı (15.03.2011)
Şevket Toker-Göksu Çiçekli
 1. Türkiye'de Batılılaşma ve Ataç (06.09.2011)
Musa Çifçi
 1. Eleştirel Okuma (09.09.2011)
Selahattin Çitçi
 1. Mehmet Âkif'in Eserlerinde Rusya ve Ruslar (06.12.2010)
Ömer Çona
 1. Alev Alatlı'nın Kabus Romanının Tematik Açıdan Tahlili (08.04.2011)
H. Rıdvan Çongur
 1. Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Ahmet Muhip Dıranas (25.07.2011)
 2. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Zaman'ı Yaşamak (05.08.2011)
Salim Çonoğlu
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Mavi Hareketi (25.07.2011)
Ahmet Demir
 1. Hilmi Yavuz?un ?Şiirde Anlam, Açıklık ve Kapalılık?a Dair Görüşleri (14.09.2011)
Fethi Demir
 1. Orhan Pamuk’un Romancılık Serüveninde Yeni Bir Durak: Tematik Romanlar (08.04.2011)
Araş. Gör. Neşe Demirci
 1. Elif Şafak’ın Pinhan, Araf ve Mahrem’inde İsim İmgelemi (06.12.2010)
Meral Demiryürek
 1. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Değişen Moda Anlayışının Edebiyata Yansımaları (1860–1923) (06.12.2010)
Mutlu Deveci
 1. Ferit Edgü'nün Küçürek Öykülerinde Anlatım Biçimi ve Teknikleri (27.07.2011)
Güzin Dino
 1. Recaî-zade Ekrem’in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik (24.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan
 1. İstanbul'un Edebiyatçı Mekânları (06.12.2010)
Abide Doğan
 1. Yahya Kemal'in Şiirlerinde Bahçe İmajı (04.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Edebiyat Tarihi Araştırmacılığı Üzerine (03.01.2011)
 2. Namık Kemal'in İbret Gazetesinde Sıraladığı Sosyal Tenkitler ve Çözüm Önerileri (11.04.2011)
 3. Edebî Eserde Tarihin Yeniden Yorumlanması Bağlamında Oflazoğlu Tragedyaları (20.09.2011)
Mitat Durmuş
 1. Anday Şiirinde Nesnenin Yadsınması ve Anlamın İtilmesi İzleğinin Poetik Söyleme Dönüşümü (05.08.2011)
Recep Duymaz
 1. Eğitimde Edebiyatın Gücünden Yararlanma (11.08.2011)
Leyla Burcu Dündar
 1. Türk Modernleşmesinin Kültürel Simgeleri ve Edebiyat (20.07.2011)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Ecehan
 1. Abdulhhak Hamid Hakkında (18.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu
 1. Hersekli Arif Hikmet, Edebi Kişiliği ve Dili (11.11.2011)
Muhittin Eliaçık
 1. Jön Türk Basınında Dinî Zeminde Muhalefet (08.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Nazım Elmas
 1. Adalet Ağaoğlu’nun Hikâye Dilinde Ritim (03.11.2010)
 2. Memduh Şevket Esendal’ın Hikayelerindeki Tasvirlerde Anlatıcıların Durumu ve Konumu (03.01.2011)
 3. Cahit Sıtkı Tarancı‘nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği (09.02.2011)
Prof. Dr. Birol Emil
 1. Prof. Dr. Ömer Faruk Akün (16.03.2011)
Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Kütüphaneler Neden Lâzım? (03.10.2011)
 2. Tanpınar ve Semboller (03.10.2011)
Erdoğan Erbay
 1. Tevfik Fikret’in “Es’ad Necib” İmzasıyla Yayınlanmamış Bir Şiiri (27.05.2011)
Prof. Dr. Bilge Ercilasun
 1. Sevinç Çokum ve Dört Romanı (23.02.2011)
Dilek Erenoğlu
 1. Mehmet Kaplan’ın Dil Üzerine Görüşleri (12.11.2010)
Abdulkadir Erkal
 1. Elias John Wilkinson Gibb ve Abdülhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup (21.06.2011)
Mustafa Erol
 1. Yaban ve Tetkik-i Mezalim Heyetleri Raporları (08.09.2011)
Kamuran Eronat
 1. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şair Kimliği ve Şiir Poetikası (05.07.2011)
 2. Sait Faik'in "Son Kuşlar" Hikâyesinde Çevre Duyarlılığı ve Bunun Simgesel Yansıması (05.09.2011)
 3. Adalet Ağaoğlu?nun ?Fikrimin İnce Gülü? Adlı Romanının İncelenmesi (13.09.2011)
Prof. Dr. Tuna Ertem
 1. Müzikal Roman (03.11.2010)
Doç. Dr. Sabri Eyigün
 1. Bireysellik ve Birey Olma Düşüncesinin Sanattaki Yansıması ve Bir Roman (03.11.2010)
 2. Farklı Göçmenlik Olguları ve Göçmen Yazarlar (14.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Hatice Fırat
 1. Sait Faik Abasıyanık’ın Dünyasında İki Zıt Kavram Tembellik ve Çalışkanlık (03.01.2010)
Dr. Gunesh Bashirova-Araş. Gör. Gönül Gökdemir
 1. Kıbrıs Türk Edebiyatında Bir Postmoder-nist Roman: Raşit Pertev’in Gelincik Meseli Romanı Üzerine (08.03.2011)
Nil Göksel
 1. A.H. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında Saçma ve Gerçeklik Kavramları (03.11.2010)
Dr. İrfan Görkaş
 1. Ahmet Mithat Efendi ve "Hikmet-i Cedide" (05.05.2011)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Türk Edebiyatının 1980 Sonrasına Bir Yabancının Bakışı (03.08.2011)
 2. Almanya'da ve Güncel Alman Edebiyatında Türkler (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Türkan Gözütok
 1. Modernizmin Kayıp Çocukları (21.04.2011)
 2. 13. Günü Olmayanların Romanı: Tatar (16.05.2011)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Dün, Bugün Adlı Anı Kitabında Halide Edip Adıvar ve Ahmet Hamdi Tanpınar (27.07.2011)
Mehmet Nuri Gültekin
 1. Orhan Kemal'in Eserlerinde Modernleşme, Birey ve Gündelik Hayat (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Rıfat Günday
 1. Maupassant’ın Güzel-Dost (Bel-Ami) ve Safa’nın Sözde Kızlar Romanlarında Bir Ahlak Sorunu Olarak Evlilik Dışı İlişki (15.03.2011)
Zeliha Güneş
 1. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt Adlı Romanında Dil ve Anlatım (06.07.2011)
Ülkü Gürsoy
 1. Yahya Kemal ve Neo-Klâsisizm (04.10.2011)
Abdullah Harmancı
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Öykülerinde Toplumsal Eleştiri (22.04.2011)
M. Esat Harmancı
 1. Kültür İnşacılarının Evrensel Dili: Edebî Hamaset (10.11.2011)
Ahmet Cüneyt Issı
 1. Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı" Şiirinde Tema'ya (MATRİS) Ulaşma Serüveninin 'Ontolojik Analiz Metodu'yla Takibi (03.11.2010)
Dr. Özgür İldeş
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi Romanında Schopenhauer Etkileri (19.01.2011)
Nilüfer İlhan
 1. Cemal Süreya'nın Şiirinde Ölüm teması (20.09.2011)
Özlem Kale
 1. Edebiyat-Sinema İlişkisi (10.12.2010)
Abuzer Kalyon
 1. “Benim Adım Kırmızı”daki Dil Tutarsızlıkları (04.10.2011)
Beyhan Kanter
 1. Tevfik Fikret’in “Şermin”den Önceki Şiirlerinde Çocuk Teminin İşlenişi (08.03.2011)
 2. Edip Cansever'in Tragedyalar Şiirine Yönelik Bir Çözümleme (11.08.2011)
Prof. Dr. Mehmet Kaplan
 1. Ziya Gökalp ve Saadet Perisi (02.11.2011)
 2. Âşık Paşa ve Birlik Fikri (02.11.2011)
 3. Dede Korkut Kitabında Kadın (02.11.2011)
 4. Yunus Emre ve Nebatlar (02.11.2011)
 5. Ziya Gökalp ve "Yeniden Doğma" Temi (02.11.2011)
 6. Ziya Gökalp ve Yahya Kemal’e Göre Malazgirt Savaşının Mana ve Ehemmiyeti (02.11.2011)
Dr. Ömer Tuğrul Kara
 1. Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri (28.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Karabulut
 1. Cenap Şahabettin'in Şiirlerinde Renk ve Işık Motifleri (08.08.2011)
 2. Halit Ziya Uşaklıgil'in Saray Hatıraları (11.08.2011)
 3. Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Alafrangalaşmak (05.09.2011)
 4. Nedim ve Yahya Kemal'de Şarkı (11.11.2011)
 5. Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller (11.11.2011)
 6. Yeni Lisan'ın Şiir Bildirgesi: 'Lisan' Şiiri (11.11.2011)
 7. "Paris'te Bir Türk" ve "Jön Türk" Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış (11.11.2011)
 8. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım (11.11.2011)
 9. Tanzimat Dönemi Romanlarında Eğlence Hayatı, Adab-ı Muaşeret ve Kılık-Kıyafet (11.11.2011)
 10. Tanzimat Dönemi Türk Romanında Güzel Sanatlar ve Edebiyat (11.11.2011)
 11. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış (11.11.2011)
Öğr. Gör. Ramis Karabulut
 1. Abbas Sayar’ın Şiir Dünyası (18.03.2011)
Alaattin Karaca
 1. Gölgesizler'in Kurgu Tekniği ve Teması (20.09.2011)
Dr. İlknur Karagöz
 1. Yahya Kemal’in “Ses” Adlı Şiirinin Özdeşleyim (Einfühlüng) Metoduyla Tahlili (18.03.2011)
Dr. Evren Karataş
 1. Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday’ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri (31.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Halit Karatay
 1. Karakter Eğitiminde Edebî Eserlerin Kullanımı (22.04.2011)
Muharrem Dayanç-Emrah Kayımkaya
 1. Ragıp Şevki Yeşim'in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları (10.11.2011)
Prof. Dr. Cahit Kavcar
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Programıyla İlgili Yeni Çalışmalar (25.03.2011)
Emel Kefeli
 1. Gelişen Teknoloji Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları (02.06.2011)
Prof. Dr. İnci Enginün-Prof. Dr. Zeynep Kerman
 1. Türkçede Maupassant (25.10.2011)
Derya Kılıçkaya
 1. Cahit Irgat'ın Ortalık Adlı Şiir Kitabında Mizah (05.07.2011)
 2. Hamdullah Suphi Tanrıöver?in ?Annemin Derdi? Şiirinde Esaret ve Kadın Meselesi (13.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Bilal Kırımlı
 1. Üniversite Öğrencilerinin Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ı Algılama Düzeyleri (04.01.2011)
 2. Bir Aşk Romanı: Huzur veya Ben Neyim ve Bu Hâl Neyin Nesi? (17.03.2011)
 3. Çanakkale Şiirlerinde Şehit Kavramı (08.08.2011)
Banıçiçek Kırzıoğlu
 1. Üç Şiir Bir Yorum /La Dans Serpantin, Endülüs'te Raks, Bir Yaz Gecesi Hâtirası\ (02.06.2011)
 2. Hakkı Tahsin'in "İlkbahar" Adlı Tekellümi Hikâyesi (07.06.2011)
 3. Ahmet Haşim (10.06.2011)
İsa Kocakaplan
 1. Edebî Sanatlar Yönünden Yahya Kemal'in Şiirleri (29.09.2011)
Dr. Bedia Koçakoğlu
 1. Postmodernin Geleneğe Bakan Yüzünde Bir Anlatı: Beyaz Kale (16.05.2011)
Araş. Gör. Abdurrahman Kolcu
 1. Balkan Türklerinin II. Dünya Savaşında Yaşadığı Trajedi Üzerine Bir Roman: Dri-na’da Son Gün (08.03.2011)
 2. Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirlerine Katkı (18.03.2011)
 3. İvo Andriç ve Drina Köprüsü Romanı (25.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu
 1. Yahya Kemâl’in Kitaplarına Girmemiş İlk Şiirleri (10.02.2011)
Okt. Bekir Şakir Konyalı
 1. Ethem Baran'ın "Fukaranın Kestanesi Palamuttan" Öyküsünde Zaman'ın Kullanımı (25.04.2011)
Salim Küçük
 1. Federal Almanya'da ve Türkiye'de Yaratıcı Yazma (09.09.2011)
Tuncer Küçükbatır
 1. 19. Yüzyıl Türk ve Alman Yazınında Eski-Yeni Çatışması (24.06.2011)
Tamer Kütükçü
 1. Tevfik Fikret ve "Yeni Şiir" Anlayışı (06.07.2011)
Araş. Gör. Sedat Maden
 1. Aşk-ı Memnû ve Madam Bovary Romanlarında Kadınların Yönlendirdiği Olay Örgüsü (08.03.2011)
 2. İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Yaz(ı)ma Eğitimine Yönelik Düşünceleri ve "Yazının Usûl-i Tedrisi" (25.04.2011)
Dr. Elmira Memmedova
 1. Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar (31.03.2011)
Kenan Mermer
 1. "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın “Bir Leyle-i Ye's" Şiirinin, İrreel Alanı (Hinterground) Merkeze Koyarak Ontolojik Tahlili Denemesi (20.09.2011)
Nesibe Didem Nakipler
 1. Yakup Kadri'nin Romanlarında Kültürel Yabancılaşma (20.07.2011)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Narlı
 1. Araba Sevdaları (03.11.2010)
 2. Sabahattin Ali’nin Çağlayan Dergisindeki İlk Şiirleri (23.03.2011)
 3. Nâzım'ın Romancıları ve Şairleri (28.07.2011)
Orhan Oğuz
 1. Yusuf Atılgan'ın Hikâyelerinde Kasaba (20.09.2011)
Ülkü Ayşe Oğuzhan
 1. Türkiye?'de Modernleşmenin Oluşumu ve Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Batılılaşma Olgusu: ?Kiralık Konak?, ?Sözde Kızlar?, ?Yaprak Dökümü? (08.09.2011)
Prof. Dr. M. Orhan Okay
 1. Köprülü Mektebinin Son Temsilcisi: Ömer Faruk Akün (16.03.2011)
Dr. Oğuz Öcal
 1. Yalnızlar Romnında İrade Felci ve Kaçış (04.01.2011)
 2. “Dönemeçte” Romanında Yapı ve Tema (14.03.2011)
 3. Burhan Cahit Morkaya’nın 1925-1928 Yılları Arasında Neşrettiği Yedi Romanı (15.03.2011)
Dr. Mehmet Önal
 1. Edebî Dil ve Üslup (12.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Ertan Örgen
 1. 1940 Sonrası Türk Şiirinde Ölüm (08.03.2011)
Araş. Gör. Seda Özbek
 1. Mehmet Akif’in Kitap Tenkitleri (08.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Nezahat Özcan
 1. Fatih-Harbiye Ramanı’ında Bir Kültür Sonu Olarak Batılılaşma (10.02.2011)
 2. Ahmet Cemil ile Mümtaz’ın Benzerlikleri (23.03.2011)
 3. Estetizm ile Vicdanî Sorumluluk Arasında Kalan Mümtaz ya da Fakir İnsan Manzaralarının Mümtaz’daki Yansıması (24.03.2011)
Nuran Özlük
 1. Seçilmiş Hikâyeler Dergisinin Tanıtımı, Türk Edebiyatına Katkısı ve Sistematik İndeksi (20.09.2011)
Hayri Öztürk
 1. Rüyaların ve Sembollerin Işığında İbiş’in Rüyasından Nahid’in Hakikatine (23.03.2011)
 2. Servet-i Fünun Mecmuasında Çanakkale Zaferi (30.03.2011)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Macaristan'da Türk Kültürünün İzleri (08.11.2010)
 2. Yahya Kemal Şarkıları (04.10.2011)
 3. Fecr-i Âti Bir “Edebiyat” mı? (04.10.2011)
Prof. Dr. Nazım H. Polat
 1. “Musavver Erganun” Dergisi (23.03.2011)
 2. II. Meşrutiyet Devri Türk Kültür, Edebiyat ve Basın Hayatının Bir Yansıtıcısı Olarak Rübap Dergisi (24.03.2011)
 3. Türkiye’de Yerel Basının Gelişimine Kısa Bir Bakış (30.03.2011)
 4. Ölümünün 40. Yılı Münasebetiyle Yahya Saim Ozanoğlu'nun Yayımlanmamış Eserleri (30.03.2011)
 5. “Dilek” Mecmuası (30.03.2011)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Coşkun Ertepınar (05.07.2011)
Araş. Gör. Fatih Sakallı
 1. Ayhan Kırdar’ın Şiir Dünyası (10.03.2011)
 2. Tutunamayanların Hikâyeleri 'Korkuyu Beklerken' (25.04.2011)
Mümtaz Sarıçiçek
 1. Gerçekle Mecazın Kesiştiği Noktada Türk Romanında Yolculuk (27.07.2011)
 2. Reşat Enis Aygen'in Hikâyeleri [Kısa Hikâye Türü Açısından] (09.09.2011)
Abdullah Satoğlu
 1. Şiir Dünyamızda Basri Gocul ve Türk Millî Destanı Oğuzlama (03.08.2011)
 2. Şiir Dünyamızda "Bayrak" Şairimiz Arif Nihat Asya (05.09.2011)
Ömer Selim
 1. Yusuf Ziya [Ortaç]ıIn "Nöbetçi ve Yıldız" Adlı Şiirinin Almanca Tercümesi Üzerinde Bir İnceleme (03.06.2011)
 2. Ölüm ve Adalet Kıyametin Romanı: Kıyamet Günü (10.06.2011)
Şeyma Sezer
 1. Bilge Karasu'nun Eseri Göçmüş Kediler Bahçesi'nin Temel Sözdizimi, Derin Yapısı ve Gösterge Dörtgenleri (05.07.2011)
Alev Sınar
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa (04.10.2011)
Berna Akyüz Sizgen
 1. Cemal Süreya (05.07.2011)
Dr. Mehmet Soğukömeroğulları
 1. Servet-i Fünûn Edebiyatı Gayrı Millî midir? (25.04.2011)
Recep Songün
 1. Söylem Çözümleme: Bir Roman; Bir Kahraman (03.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Salih Okumuş-İdris Şahin
 1. Tanzimat’tan Günümüze Edebiyat Tarihi Yazarlığı ve Edebiyat Tarihleri Üzerine Bir İnceleme (10.12.2010)
Elmas Şahin
 1. Balzac ile Esendal'ın Kiracıları Goriot Baba ve Ayaşlı İle Kiracıları Adlı Romanlara Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım (04.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Seval Şahin
 1. Taklit Orijinale Karşı: Cingöz Recai Versus Sherlock Holmes (26.04.2011)
 2. Edebiyatta "Öteki" ve Sevinç Çokum Örneği-Bizim Diyar, Hilâl Görününce, Ağustos Başağı ve Çırpıntılar Romanlarında "Öteki"- (16.05.2011)
Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Aynadaki Benlik “Handan”ın İmgesel Halleri ve Varoluş Süreci (10.12.2010)
 2. Namık Kemal’in Mektuplarında “Şiir, Tiyatro ve Gazete” Üzerine Tenkitler (03.01.2011)
 3. Ferit Edgü'nün "Kaçınılmaz" Adlı Küçürek Öyküsünde Bırakılmışlık Bunaltısı (27.07.2011)
Yard. Doç. Dr. Cafer Şen
 1. Fecr-i Âtî Encümen-i Edebîsi (02.05.2011)
Can Şen
 1. Dünya Çöplüğünden Kaçış: Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Kedi" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış (032.03.2011)
 2. Anlatım Tekniği Açısından Attilâ İlhan'ın Sokaktaki Adam Romanı (20.07.2011)
 3. Peyami Safa'nın Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme (05.09.2011)
Araş. Gör. Ülker Şen
 1. Enver Baki'nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine (28.04.2011)
Okt. Mehmet Bakır Şengül
 1. Romanda Zaman Kavramı (19.01.2011)
Nail Tan
 1. Eleştirmen, Yayımcı ve Deneme Yazarı Fethi Naci (11.08.2011)
 2. Edebiyatımızda Türkçenin Önemi ve Güzel Söz Söyleme Üzerine Şiirler (06.09.2011)
Fevziye Abdullah Tansel
 1. Muallim Naci ile Recaizâde Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebî Hâdiseler (12.10.2011)
 2. Namık Kemal’in Midilli’de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler (12.10.2011)
 3. Samî Paşazâde Sezai (12.10.2011)
 4. Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal’in Münasebat ve Muhaberatı (12.10.2011)
Araş. Gör. Müberra Bağcı Tayfur
 1. Ataç ve Tiyatro (10.03.2011)
Hatice Selen Tekin
 1. Şâir ve Besteci Arasındaki Âhenk (10.11.2011)
Muhsine Börekçi-Yusuf Tepeli
 1. Tarık Buğra'nın “Ömer” Adlı Hikâyesinin Dil ve Üslup Açısından Tahlili (27.05.2011)
Araş. Gör. Servet Tiken
 1. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerindeki ‘Ayna’ İmgesine Psikanalitik Bir Yaklaşım (04.11.2010)
 2. Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Kültürel Bir Sembol: Akrep (12.11.2010)
Dr. Ali Tilbe
 1. Nedim Gürsel’in Allah’ın Kızları’nda Yapısal ve İzleksel Öğeler (04.11.2010)
Necati Tonga
 1. Anadolu Mecmuası(1924–1925) ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir İnceleme (25.05.2011)
Semih Topsakal
 1. Tanpınar'ın Şiirlerinde Ölüm ve Yeniden Diriliş Temi (06.07.2011)
Mehmet Törenek
 1. Hikâyeciliğimize Düşen Cemre: Küçük Şeyler (02.06.2011)
 2. Mektuplar, Mektuplaşmalar (07.06.2011)
 3. Fikret'in Şiirinde 'Siyah' İmgesi (08.06.2011)
 4. Recaizâde Mahmut Ekrem'in 'Bülbül' Redifli Şiiri ve Ona Yazılan Nazireler (14.06.2011)
 5. Abdülhak Hâmid'in Şiirinde Ben'in Görünümü (24.06.2011)
 6. Servet-i Fünun Edebiyatından Bir İmge Kaynağı Olarak Yuva (28.07.2011)
 7. Zaman - Uzam Birlikteliği Yaklaşımıyla Sultan Hamid Düşerken Romanı (13.09.2011)
Dr. İbrahim Tüzer
 1. “Üç Frenk Havası’’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel (14.03.2011)
Prof. Dr. Abdullah Uçman
 1. Tanzimat’tan Sonra Türk Şiirinde Değişme ve Yenileşmeler Üzerine Bir Deneme (18.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen
 1. Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatı Tarihine Adanan Bir Ömür: Prof. Dr. Ömer Faruk Akün (16.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Melda Üner
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında “Şık” Delikanlılar (10.03.2011)
Prof. Dr. Aykut Kazancıgil-Ayhan Vergili
 1. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası(İnceleme ve Dizin) (30.03.2011)
Zehra Yazbahar
 1. İmdat Avşar ve Hikâyeciliği (26.04.2011)
 2. Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Kadın Sorunsalı (21.09.2011)
Cevat Yerdelen
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Rubai (26.05.2011)
Türkan Yeşilyurt
 1. Yahya Kemal'in "Mihriyar" Adlı Şiirindeki Kadın Kimdir? (06.09.2011)
Araş. Gör. Derya Çintaş Yıldız
 1. İbrahim Zeki Burdurlu'nun Eserlerinde Sevgi Değeri (17.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Evren Karataş-Araş. Gör. İpek Yıldız
 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kadro Dergisindeki Yazıları ve Kadro Düşüncesinin Ankara Romanına Yansımaları (10.12.2010)
Dr. Osman Yıldız
 1. Ali Rıza Seyfi Seyfioğlu (30.03.2011)
Arif Yılmaz
 1. Sabahattin Kudret Aksal?'ın Şiirlerinde ?Kaçış? Teması (09.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz
 1. Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme (08.02.2011)
Maksut Yiğitbaş
 1. İlk Romantiğimiz: Ahmet Midhat Efendi (03.06.2011)
 2. Dersaadette Sabah Ezanları ile Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bakış (20.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Oktay Yivli
 1. Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (05.08.2011)
 2. Ferit Edgü'de Gerçeklik Sorunsalı (27.10.2011)
 3. Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz (27.10.2011)
 4. Yahya Akengin'in Şiiri (27.10.2011)
Sefa Yüce
 1. Tanzimat Sonrası Türk Şiiri ve İsmail Safa (21.09.2011)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa