ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (279)Makale (500)
Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Azat Kuşlar” Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (02.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel-Okt. Nilsu Ak
 1. Aziz Nesin’in Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması (html biçimi) (17.04.2009)
Onur Akbaş
 1. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatı’nın Gelişimi (26.02.2009)
 2. Kapalı Çarşıda Kapalı Şiir (09.03.2009)
 3. Garip Poetikası Etrafında Bazı Mülahazalar (09.03.2009)
Gülşah Akbulut
 1. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Dünün Ferda’sından Günün Ferda’sına Bir Bakış (04.03.2009)
Sıla Akdeniz
 1. Hikâyeden Romana “Soylu” Bir Dönüşüm (14.10.2008)
Ferhan Akgün
 1. Tahsin Yücel’in Ben ve Öteki Kitabındaki Öyküleri Dokuzuncu Senfoni Eşliğinde Okumak ya da Dokuzuncu Senfoninin Ritminde Ötegeçe'nin Halleri (10.03.2009)

Gülten Akın
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 654-659 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)

Dr. Soner Akpınar
 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması (01.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aktaş
 1. Mistik Kanaldan Sufizm Doktrinini ve Klasik Şiir Poetikasını Tüket/Emey/En Modern Şiir (15.05.2009)
Prof. Dr. Şerif Aktaş
 1. Sait Faik Abasıyanık (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 187-199 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)

Gizem Akyol
 1. Cahit Külebi'de Anadolu'nun Kelime Alanı (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 255-258 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Doç. Dr. Şehnaz Aliş
 1. Bazı Edebî Eserlerimizde Meyve (30.12.2008)
Doç. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan
 1. Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Mekânın Poetikası (20.03.2008)
 2. Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi (31.03.2008)
 3. Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri (04.03.2009)
Banu Altınova
 1. "Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür Olarak "Hatıra" (21.03.2008)
Dr. Rıfat Araz
 1. Yahya Kemal’in Açık Deniz Başlıklı Şiiri Üzerine Görüş ve Düşünceler… (17.03.2009)
 2. Bekir Oğuzbaşaran’ın Şiirlerine Edebî Bir Yaklaşım… (17.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Baki Asiltürk
 1. Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Yasemin Mumcu Ay
 1. Türk Şiirinde Garip Hareketi (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Yunus Ayata
 1. Türk Edebiyatında Dış Göç Bir Dış Göç Romanı Örneği Olarak Çırpıntılar (18.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın
 1. Edebiyat-Sosyoloji İlişkisinde Sosyolojik Kaynak ve Ölçütler (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Orhan Kemal’in Öykülerindeki Tekrarlar (19.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil Aytekin
 1. Çocuk Edebiyatında Ölüm Teması (01.04.2009)
Dr. Aziz Ayva
 1. Küçük Hikâyecinin Büyük Sorunları (01.09.2008)
Rıza Bağcı
 1. Orhan Veli ve Geleneksel Türk Şiiri (29.05.2009)
Doç. Dr. Yunus Balcı
 1. Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar (04.03.2009)
Macit Balık
 1. Türk Romanında 12 Eylül Darbesi (02.03.2009)
Şerife Baş
 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında Kadın Karakterlerin Anlatımı (21.03.2008)
Özcan Bayrak
 1. Yahya Kemal’in Şiirinin Kaynakları (10.03.2009)

Doç. Dr. Yavuz Bayram

 1. "Bu Yağmur" Üzerinde Ontolojik Bir Çözüm (24.03.2008)
 2. Postmodernizm (Modernizm Ötesi) (29.01.2009)
 3. Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870) (29.01.2009)
 4. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ve Bir Uygulama (17.02.2009)
Dr. Alev Baysal
 1. Batılılar Gözüyle Harem: Gerçek ve Fantezi (04.03.2009)
Prof. Dr. Ayten Coşkunoğlu-Bear
 1. Yusuf Atılgan'ın Romanlarında Yabancılaşma (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 341-348 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Ebru Burcu
 1. “Şehrin Aynaları” Romanında Gölgenin Gücü (28.03.2008)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 137-147 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.11.2008)
Doç. Dr. Müzeyyen Buttanrı
 1. Yeni Türk Edebiyatı-Tarih İlişkisi Bağlamında Türk Tiyatro Eserlerinde Genç Osman Vak’ası (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mecit Canatak
 1. Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Eski Türk Tarihine Yönelişin Kaynakları (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 203-211 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Nesime Ceyhan
 1. 1911-1922 Yılları Arası Türk Hikayesine Kaynak: Harp (11.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Salim Conoğlu
 1. Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve (29.12.2008)
Said Coşar
 1. Karikatüristlerin ‘Garip’ Tepkisi (10.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ömer Çakır
 1. Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının Kaynaklarından Biri Olarak Harpler I: Kırım Harbi (1853-1856) (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. İ. Murat Çakmakçı
 1. Mikhail Bakhtin ve Edebiyat Bilimine Yaklaşımları (25.02.2009)
Muzaffer Çandır
 1. Türk Edebiyatında Hâtıra Türü ve Samet Ağaoğlu’nun Hâtıra Kitapları (26.05.2009)
Semih Çelik
 1. Prof. Dr. Kazım Yetiş ile Yahya Kemal Üzerine (12.01.2009)
Doç. Dr. Yakup Çelik
 1. Tarih-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Bir Devrin Eleştirel Panoraması: Abdülhamit Düşerken (04.03.2009)
Prof. Dr. Nurullah Çetin
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Sanat” Şiirinin Tahlili (24.03.2008)
 2. Yeni Türk Edebiyatında 'Hân-ı Yağmâ' Motifi (Kasım 1997, C: 1997/II, S: 551, s. 446-450 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)
 3. Servet-i Fünun Topluluğu Şair ve Yazarlarında Tarih Konusu (11.03.2009)
Doç. Dr. Yusuf Çetindağ
 1. Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Metinleri (11.03.2009)
Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 1. Türk Edebiyatında Kanon ve İnkılâp Kanonu (10.04.2008)
 2. Her Yönüyle Yahya Kemal'in Şiiri (21.07.2008)
 3. Mehmet Akif'in Vatan Coğrafyası (21.07.2008)
 4. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul (01.03.2009)
 5. Türkiye'de Edebiyat Kanonu (30.03.2009)
 6. Yayha Kemal'in Şöhreti ve Mükemmelliyet Anlayışı (30.03.2009)
Dr. Selahattin Çitçi
 1. Dostoyevski’nin Kumarbaz Romanının Hayat-Eser Açısından İncelenmesi (13.03.2009)
H. Rıdvan Çongur
 1. Orhan Veli Kanık (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 437-446 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Muharrem Dayanç
 1. “Yeni Türk Edebiyatı” Kaynağı Olarak Tarih ve Tarihî Eleştiri (11.03.2009)
Mehmet Deligönül
 1. Tevfik Fikret'te Şiir - Düzyazı İlişkileri (Ekim 1973, C: XXIX, S: 265, s. 1-15 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Ahmet Demir
 1. Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır (03.04.2008)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Cenap Şahabettin Üzerine Notlar (Şubat 1974, C: XXIX, S: 269, s. 417-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)

Prof. Dr. Abide Doğan
 1. Modern Evliyâ Çelebi Ercüment Ekrem ve Eserleri: Evliyâ-yı Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-yı Cedid (20.03.2008)
 2. Türk Tiyatrosunda Brecht Etkisi (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Yaşamsal ve Metinler Arası Bağlamda Melih Cevdet Anday Şiirinin Kaynakları (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahattin Şeker-Yard. Doç. Dr. Mitat Durmuş
 1. Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Fransız Edebiyatından İzler (04.03.2009)
Doç. Dr. Recep Duymaz
 1. Sezai Karakoç'un Estetiği II: Estetik Değer (27.03.2008)
L. Burcu Dündar
 1. Kimse'de Kimlik ve Kimliksizlik (15.04.2009)
Selami Ece
 1. Sezai Karakoç ve "Kar Şiiri" (18.02.2009)
Ülkü Eliuz
 1. Orhan Kemal’in Murtaza Romanında Yapı (26.12.2008)
 2. Attila İlhan'ın Şiirlerinde Mekânın Postmodernist Açıdan Yorumu (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 647-657 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu
 1. Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar (06.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Abidin Emre
 1. Düzyazı Şiirinin Doğuşunu Muştulayan Bir Baş Yapıt: Gaspard De La Nuit (04.03.2009)
Doç. Dr. İsmet Emre
 1. Yeni Türk Edebiyatının Psikoloji Kaynakları (04.03.2009)
Cemile A. Ercan
 1. Aziz Nesin’in “Fil Hamdi”siyle Kurt Kusenberg’in “Ters Bir Bakış” Adlı Öykülerinin Karşılaştırılması (05.06.2008)
Prof. Dr. Bilge Ercilasun
 1. Servet-i Fünun Dergisinde Batı Tesiri (07.04.2008)
 2. Meşrutiyet Tenkidinde Batıdan Giren Terimler (04.03.2009)
Dr. Kelime Erdal
 1. Çocuk Edebiyatı Türlerinin Kullanımı Açısından Orhan Veli Kanık’ın Eserlerine Bir Bakış (05.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Kemal Erol
 1. Talip Apaydın’ın Çocuk Romanlarında Gezi-Gözlem, Araştırma ve Dinleme Yoluyla Öğrenme (19.09.2008)
Kamuran Eronat
 1. Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi Romanında Dalganın Kırıldığı Anlar (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 812-816 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)

Prof. Dr. Halil Ersoylu
 1. Hürriyet Kasidesinin Metin Örgüsü ve Bunun Namık Kemal’in Yeni Şiirlerindeki İzleri (2003, C: I, s. 23-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.01.2009)

Dr. Melih Erzen
 1. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma (01.08.2008)
Oktay Eser
 1. Sessiz Gemi’de Üç Yolcu (05.12.2008)
Dr. Özlem Fedai
 1. Tarık Dursun K.'nın "Derdiyok ile Zülfüsiyah" Adlı Öyküsünün Postmodernizm Açısından İncelenmesi (18.07.2008)
 2. Garip ve İkinci Yeni Şiirinde Bir Kaynak Olarak Humour ve İroni (04.03.2009)
 3. Doğumunun 100. Yılında Sait Faik ve Başkaldırı (Mayıs 2007, C: XCIII, S: 665, s. 443-448 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Hulusi Geçgel
 1. Arif Damar’ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış (20.04.2009)
G. Gonca Gökalp
 1. Göstergebilim Açısından Bir Şiir Dğerlendirmesi: "Bir Sözlükte Kitap Adları" (17.04.2008)
Doç. Dr. Fazıl Gökçek
 1. Monte Cristo Kontu Romanının Ahmet Mithat Efendi’ye Etkisi (12.09.2008)

Orhan Şaik Gökyay
 1. Tanzimat Dönemine Değin Mektup (Temmuz 1974, C: XXX, S: 274, s. 17-23 Mektup Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)

Türkan Kodal Gözütok
 1. Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı” Şiiri ile  Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı Destan-Şiirinin Karşılaştırılması (03.04.2008)
 2. Refik Halit Karay’dan Cumhuriyet Dönemi Hikâyecilerine (1919-1940) Kasaba Olgusu (04.04.2008)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Yıllar Sonra Yeniden Peyami Safa (05.09.2008)
 2. İstanbul Üniversitesi Tarihinden Bahseden Yedi Kitap (30.01.2009)
 3. Yahyâ Kemâl’de Lâmi‘î Çelebi Etkisi (11.05.2009)
Doç. Dr. Ramazan Gülendam
 1. Temporal Structures of Kemal Tahir's Devlet Ana and Tarık Buğra's Osmancık (19.03.2008)
 2. Modern Türk Şiirinde Meyve İmgesi (29.12.2008)
 3. Asıl “Garip”: Âsaf Hâlet Çelebi (05.03.2009)
Çimen Günay
 1. A Panoramic Look at Turkish Fiction (15.04.2009)
 2. Türk Romanında "Kötü"lüğün Retoriği: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz (15.04.2009)
 3. Ağrıdağı Efsanesi'nde Arketipsel Benlik (15.04.2009)
 4. Postmodern Darbeye Direnen Roman: Bin Hüzünlü Haz'da Belirsizliğin Bilgeliği (15.04.2009)
Seriyye Gündoğdu-Bayram Gündoğdu
 1. Büyük Şair M.Akif ‘in “Bülbül” Şiiri ile B.Vahabzade’nin “Okuma Bülbül” Şiirlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (31.03.2009)
Doç. Dr. Osman Gündüz
 1. Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana (04.03.2009)
Zeliha Güneş
 1. Tarihsel Bir Roman: Attilâ (28.03.2008)
Âlim Gür
 1. Bir Hikâye: Çiçekler Kesmişti Selamı (20.05.2009)
 2. Doğu ve Batı Dünyası Karşısında Mehmet Âkif (22.05.2009)
 3. Hatıralar ve Nükteler Arasında Yahya Kemal (22.05.2009)
Doç. Dr. Haluk Harun Duman-Okt. Salih Koralp Güreşir
 1. Yeni Türk Edebiyatı’nın Kaynakları: Savaş ve Edebiyat (1828-1911) (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ülkü Gürsoy
 1. Mahur Beste Üzerine Bir Değerlendirme (06.04.2009)
Serhat Işık
 1. Attila İlhan ve Batı (Kasım 2006, C: XCII, S: 659, s. 449-457 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.02.2009)

Dr. Handan İnci
 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında Külhanbeyi Tipi ve Argo (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 601-608 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.02.2009)

Araş. Gör. Adem İşcan
 1. Çoklu Ortam ( Multimedya) Aktiviteleriyle “Bir Kavak ve İnsanlar” Adlı Kısa Hikâye’nin Öğretimi (16.04.2008)
 2. Necip Fazıl Kısakürek’in “ Eski Elbiselerin Hafızası” Adlı  Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme (22.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Murat Kacıroğlu
 1. Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri (11.03.2009)
Araş. Gör. Fatih Kanter
 1. Zıt Kutuplarda İki Kahraman: Fahim Bey ve Vamık Bey (26.03.2008)
Prof. Dr. Mehmet Kaplan
 1. Kültür ve Edebiyat Dili (Şubat 1986, C: LI, S: 410, s. 184-185 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Doç. Dr. Oğuz Karakartal
 1. Türkçede Dante Üzerine (04.03.2009)
Doç. Dr. Turan Karataş
 1. Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü (28.01.2009)
 2. Falih Rıfkı Atay'ın Dili ve Üslubu Üzerine Bir İnceleme (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 228-242 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
Araş. Gör. Ebru Kavas
 1. Cumhuriyet Sonrası Türk Tiyatrosunda Halk Anlatı Geleneğinden Yararlanma (10.03.2009)
Cahit Kavcar
 1. "Efruz Bey" Üzerine ([1971] 1970, s. 179-196.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya
 1. Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi Romanı (29.04.2008)
 2. Binboğalar Efsanesinin Mitolojik Bir Yorumu (07.05.2008)
Prof. Dr. Emel Kefeli
 1. Coğrafya Merkezli Okuma (04.03.2009)
Doç. Dr. Aziz Kılınç
 1. Mizahta Rahatlama Kuramına Göre Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyelerinde Mizah (21.03.2008)
 2. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyeleri (21.03.2008)
Murat Koç
 1. Ömer Seyfettin’in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki (28.01.2009)
Yılmaz Koç
 1. Türk ve Alman Edebiyatında Ay (29.05.2009)
Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu-Okan Koç
 1. Batı Tarzı Türk Hikâyesinin Doğuşu ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ana Temalar (04.03.2009)
Doç. Dr. Alim Gür-Araş.Gör. Bedia Koçakoğlu
 1. Yeni Türk Edebiyatında Kaynak Olarak Poetika (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. Gülten Dayıoğlu’nun Yurdumu Ozledim Romanında Dış Göç Sorununun Çocuk Boyutu (22.01.2009)
Ece Korkut
 1. Şiir Dili ve Bir Çözümleme Örneği: Tanpınar, “Ne İçindeyim Zamanın” (28.03.2008)
Prof. Dr. Onur Bilge Kula
 1. Oya Baydar Romanında "Ölüm Tapıncı" Eleştirisi ve Erkek Öldürümü Sorunsalı (08.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran
 1. Mehmet Kaplan'ın Kaynakları (04.03.2009)
Ayşenur İslam Külahlıoğlu
 1. Kuruluştan Kurtuluşa Dört Tarihî Roman (28.03.2008)
Doç. Dr. Mehmet Narlı
 1. Otobiyografi ve Roman - Otobiyografik Roman (04.03.2009)
Dr. Serdar Odacı
 1. Ulysses ve Tutunamayanlar’da Bilinçakışı Tekniği (04.03.2009)
Dr. Erol Ogur
 1. Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Çocuk Edebiyatına Kaynaklık Eden Türlerin Kullanılması (05.03.2009)
Aydın Oy
 1. Tanzimat Yazarları ve Atasözleri (Haziran 1959, C: VIII, S: 93, s. 500-503 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)

Mehmet Önal
 1. Yeni Türk Edebiyatında Terimleşme ve Tematik Yapı Meselesine Dair Düşünceler (08.04.2008)
Dr. Ertan Örgen
 1. Samet Ağaoğlu’nun Hatıraları (22.04.2008)
 2. Yeni Türk Şiiri ve Gelenek İlişkisinde Kaynaklar (11.03.2009)
Mustafa Özcan
 1. Ali Canib’in Edebiyat Eğitim ve Öğretimiyle İlgili Görüşleri (22.05.2009)
Tarık Özcan
 1. Şinasi'nin Şiirinde Dil ve Üslup (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 359-367 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Fatih Özdemir
 1. Kızıl Elma’yı Arayan Üç Yazar: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ragıp Şevki Yeşim (29.12.2008)
Araş. Gör. Gülseren Özdemir
 1. 1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral’ın Romanlarına Yansıması (21.10.2008)
 2. Ölü Erkek Kuşlar’da Kadın ve Erkek Dünyası (21.10.2008)
 3. Postmodern Edebiyatın Postmodern  Bir Eleştirisi: Yeni Yalan Zamanlar  I (Yeşil) (21.10.2008)
M. Kayahan Özgül
 1. İlk Köy Romanımız Türkmen Kızı (mı?) (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Özge Öztekin
 1. Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair: Nazım Hikmet ve Metinlerarasılık (08.08.2008)
 2. Eski Şiire Diyalektik Gönderme: Sebk-İ Hindî’nin Alışılmamış Bağdaştırmalarında Metaforik Bir Yansıma Olarak Karşıtların Birliği (04.03.2009)
Doç. Dr. Nurettin Öztürk
 1. Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası (05.03.2009)
Öğr. Gör. Sakine Çelik Öztürk
 1. Murathan Mungan'ın "Dumrul ile Azrail" Öyküsünü Postmodernist Açıdan Okuma (29.05.2008)
Ali Osman Öztürk
 1. Almanya'daki Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Kısa Notlar (09.04.2008)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Anma Günü: Servet-i Fünun Hareketi İçinde Tevfik Fikret (Şubat 1986, C: LI, S: 410, s. 206-212 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Doç. Dr. Huriye Reis
 1. Kitaplarda Kadın Olmak: Chaucer ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatında Kadın Söyleminin Sorunsallığı (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. İhsan Safi
 1. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşivlerden Yararlanma (04.03.2009)
 2. Abdülhak Hamid Tarhan'ın Eserlerinde Tarih ve Hükümdarlar (11.03.2009)
Araş. Gör. Fatih Sakallı
 1. Server Bedii’nin “Cumba’dan Rumba’ya”sı ‘Geleneksel Hayat ile Modern Hayat Arasındaki Gel-Git’ (31.03.2008)
Mehmet Salihoğlu
 1. Metin Eloğlu ve Şiiri (Mart 1976, C: XXXIII, S: 294, s. 183-188 Özel Bölüm: Özleştirme Durdurulamaz Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.02.2009)

İsa Sarı
 1. Kırlangıçlar Ülkesi Romanındaki Motifler Üzerine (03.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek
 1. Ulysses ve Tutunamayanlar’ın Karşılaştırmalı İncelemesi (04.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Hakan Sazyek
 1. Poetika Kavramı ve Yeni Türk Edebiyatında Manzum Poetik Ön Sözler (Ocak 2000, C: 2000/I, S: 577, s. 10-22 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)

Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Samsatlı Lucianus’a Göre Edebî Metin ve Tarihî Metin (14.05.2009)
Doç. Dr. Halim Serarslan
 1. Tarihî Bir Perspektif İçinde Modern Türk Edebiyatında Vatan ve Bayrak Sevgisine Örnek Birkaç Güzel Şiir (24.04.2008)
Canan Sevinç
 1. Atatürk Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Millî Mücadele (11.03.2009)
Dr. Ömer Solak
 1. Batılılaşma Sürecindeki Türk Romanında Üç Kadın Tipi: Zerefşan, Sermed, Refika (Ocak 2006, C: XCI, S: 649, s. 39-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Cemal Süreya
 1. Yabancı Yayınlar: Edebiyatçı ve Dilbilimci El Ele Verebilir mi? (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 74-78 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Seval Şahin
 1. Resim Sanatı ve Tevfik Fikret (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 121-127 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Araş. Gör. Veysel Şahin
 1. Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” Romanında Metanın Tabulaşması (23.09.2008)
 2. Kurmaca Tekniği Bakımından Halide Edip Adıvar’ın Handan Romanı (24.09.2008)
 3. Ötekileşen Küçük Adam (24.09.2008)
 4. Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin Üzerine (Tanıtma) (24.09.2008)
 5. Roman Tekniği Bakımından Yaban (24.09.2008)
 6. Namık Kemal’in Mektuplarında Dil ve Edebiyat Üzerine Tenkitler (25.12.2008)
 7. “Sevgilerde” Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi (16.04.2009)
 8. Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Ateşin Dili [html biçimi] (16.04.2009)
 9. Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” Adlı Öyküsünde Kendilik Bilinci [html biçimi] (16.04.2009)
 10. İronik Yaşamda Sonsuza Yürüyen Kahraman Nasrettid Hoca (20.04.2009)
 11. Tahsin Yücel’in Öykülerinde İnsanı Sonsuza Taşıyan Kapı: Ölüm (20.04.2009)
 12. Tahsin Yücel’in Öykülerinde Böyle Buyurdu Aşk/ Aşk Temi (20.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Cafer Şen
 1. II. Meşrutiyet Döneminde Gazeteler ve Edebiyat Dergileri Etrafındaki Kamplaşmalar (24.03.2008)
 2. Fecr-i Âtî Encümeni Edebiyatı (06.03.2009)
Can Şen
 1. Peyami Safa’nın “Doğu-Batı Sentezi” Eserinde Türk Çağdaşlaşması (06.10.2008)
 2. Genç Kalemler: Biz İnsanlar Romanında Zaman Sorunu (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 710-712 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Türk Tiyatrosunda Tarih (11.03.2009)
 2. Kendi Gök Kubbemiz’de Klasik Şiirin Etkisi (2004, C: I, s. 107-128. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Doç. Dr. Rahim Tarım
 1. Behçet Necatigil’in Eserlerinde Çocuk (05.03.2009)
Dr. Pelin Şahin Tekinalp
 1. Ahmet Haşim ve Hüseyin Avni Lifij’den Manzaralar (04.03.2009)
Doç. Dr. Kemal Timur
 1. Ömer Seyfettin'e Göre Klasik Türk Edebiyatı Divan Şairleri ve Yeni Türk Edebiyatı (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 529-540 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)
 2. Tanzimat Dönemi Türk Romanında Din Duygusu ve İnançlar (11.03.2009)
Şevket Toker
 1. Tevfik Fikret'in Çocuk Şiirleri (Nisan 2001, C: 2001/I, S: 592, s. 409-420 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Yunus Ayata-Necati Tonga
 1. Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekler Üzerine Bir İnceleme (30.06.2008)

Necati Tonga
 1. Chef (21.03.2008)
 2. Hikayeye Terminolojik Bir Yaklaşım (09.04.2008)
 3. Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba (1922-1977) (04.07.2008)
 4. Edip Ayel'in Şiirlerinde İstanbul (02.12.2008)
Araş. Gör. Hayrunisa Topçu
 1. Avrupa ve Amerika’da Türk Edebiyatı (04.03.2009)
Doç. Dr. Enver Töre
 1. Türk Tiyatrosunun Kaynakları (11.03.2009)

Araş. Gör. Gökhan Tunç
 1. Beş Hececiler’in Şiirlerine Kaynak Olarak Anadolu Köyleri (10.03.2009)
Metin Turan
 1. Türkçenin Kristal Şairi Ceyhun Atuf Kansu (06.10.2008)
 2. Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Eğilimler/ Yönelimler (06.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Cem Şems Tümer
 1. 19. Yüzyıl Metinlerinde Genel Bir Tercih: “Yahut”lu Başlık Kalıplaşması (18.09.2008)
 2. Edebiyata ve Çocuk Edebiyatına Bir Kaynak Olarak Bazı Cumhuriyet Devri Yazarlarının Çocukluk Anıları ve Çocukluk Dönemlerini Etkileyen Şartlar (05.03.2009)
Melike Türkdoğan
 1. Rasim Özdenören’in ‘Kuyu’ Öyküsünde Metinlerarası İlişkiler (05.06.2008)
Cavit Orhan Tütengil
 1. Doğum ve Ölüm Dönemeçlerinde Ziya Gökalp (Haziran 1974, C: XXIX, S: 273, s. 718-720 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)

Tuncer Uçarol
 1. Behçet Necatigil'in Sözlükleri (Mart 1980, C: XLI, S: 342, s. 181-183 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu
 1. Edebi Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: Nesl-i Ahîr (07.08.2008)
 2. “İdeolog”-Şair Ziya Gökalp’in Kaleminden Masallar (04.03.2009)
 3. Türk Romancısının Gözüyle II. Dünya Savaşı (11.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
 1. Sevgili Arsız Ölüm Romanında Gerçeklik, Gelenek ve Yenilik (23.09.2008)
 2. Otomobil ve Benlik: Türk Edebiyatında Araba Olgusu (02.03.2009)
 3. Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Oyunlarında Evrensel Değerler ve Politik Bildiri (31.03.2009)
 4. Ayla Çınaroğlu'nun 'Mago' ve 'Tülüş' Adlı Romanlarında Tema ve Teknik (31.03.2009)
 5. Van'ı ve Van Yöresini Konu Alan Şiirler Üzerine Bir İnceleme (02.04.2009)
 6. Yenişehir’de Bir Öğle Vakti’nde Yapı,Tema ve Metafor (12.05.2009)
 7. Çağdaş Türk Edebiyatında Şahmeran İmgesi: Arketipsel Bir Yaklaşım (25.05.2009)
 8. Yusuf Atılgan'da Baba İmgesi: Psikanalitik Bir Yaklaşım (25.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Nurullah Ulutaş
 1. Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Çocuk, Masal ve Tekerleme (05.03.2009)
Muzaffer Uyguner
 1. Dil ve Sait Faik (Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 48-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)
 2. Sait Faik ve Anadolu (Mayıs 1961, C: X, S: 116, s. 534-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)
 3. Anadolu'da Yazın Dergileri (Haziran 1978, C: XXXVii, S: 321, s. 469-476 Yazın Dergileri [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Melde Üner
 1. Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yaşında (25.09.2008)
Dr. Osman Ünlü
 1. Ömer Seyfettin'in "Tos" Hikayesinde Klasik Kısa Hikaye Geleneği Etkisi (01.05.2008)
Araş. Gör. Kubilay Ünsal
 1. Alev Alatlı ve Gogol’un İzinde -Rusya Örneğiyle Türkiye’ye Bakış- (11.03.2009)
Dr. Mustafa Üstünova
 1. Namık Kemal'in Kaleminden Abdülhak Hâmit (Eylül 1999, C: 1999/II, S: 573, s. 811-820 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.01.2009)

Yard. Doç. Dr. İlyas Üstünyer
 1. “Maça Kızı”ndan  “Gizli Günce/Günlük”e   A. S. Puşkin Çevirilerinin Türkiye “Serüveni” (20.01.2009)
Yasemin Yabuz
 1. Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Rüya (Mart 2002, C: 2002/I, S: 603, s. 257-265 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)

Prof. Dr. Mehmet Yalçın
 1. Şükrü Erbaş'ın "Unutma Defteri" (27.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişim Evreleri (05.02.2009)
Cemil Yener
 1. Dokuz Öykücü: Ömer Seyfettin'in Öykücülüğüne Toplu Bir Bakış (Temmuz 1975, C: XXXII, S: 286, s. 44-53 Türk Öykücülüğü Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.01.2009)

Okt. Şamil Yeşilyurt
 1. Nedim Gürsel’in Romanlarının Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması (11.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Alpay Doğan Yıldız
 1. Edebiyatın Kaynağı Olarak Edebiyat: Selim İleri Romancılığı (06.03.2009)
Öğr. Gör. Dr. Bayram Yıldız
 1. Adaptasyon Meselesi, Ahmet Vefik Paşa ve Zoraki Tabib Örneği (09.08.2008)
Durali Yılmaz
 1. Literatürden Edebiyata (01.04.2009)
Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Türk Edebiyatında Kadın Öğretmen Tiplemeleri (06.06.2008)
 2. Sakaryalı Sait Faik'in Sakarya (ve Çevresi) Hikâyeleri (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 900-915 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.12.2008)
Araş. Gör. Hümeyra Yuva
 1. Türk Şiirinde Zaman Teminin Değişimi (11.03.2009)
Dr. Sefa Yüce
 1. Yürümek Romanı Üzerine (20.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Süheyla Yüksel
 1. Türk Edebiyatında Taşraya Çıkış: Ali Kemal'in Romanları (06.03.2009)

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa