ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2285 Önder Saatçi Ata Terziba??: Irak?ta Türk Dilinin Y?lmaz Bekçisi 04.07.2017
2284 Kadir Güler Dil Ö?retiminde Manzum Sözlüklerin Rolü ve Tuhfe-i Nushî 02.03.2017
2283 Önder Saatçi Özbekistan'dan Kerkük'e Akrabal?k ve Hitap Kelimelerimiz 21.09.2016
2282 ?irvan Kals?n Makedonya ve Kosova Türk A??zlar?nda Arkaik Özellikler 16.08.2016
2281 ?irvan Kals?n K?br?s A?z?n?n Anadolu A??zlar? ?çindeki Yeri 08.08.2016
2280 ?irvan Kals?n K?br?s A?z?nda Argo 01.08.2016
2279 ?irvan Kals?n Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Rumeli A??zlar? 01.08.2016
2278 Gülden Sa?ol Yüksekkaya Ayakkab? Kelimelerinde Anlam De?i?meleri 23.02.2016
2277 Gülden Sa?ol Yüksekkaya Galatlar?n De?erlendirilmesi 23.02.2016
2276 Ali Y?ld?r?m Türkçemizde Halk Etimolojisi ve Yerlile?tirme 09.02.2016
2275 Talip Do?an Ko(y)- Fiilinin ??zin Verme? ??aretleyicisi Olarak Kullan?mlar? 29.01.2016
2274 Talip Do?an Urmiye A??zlar? ile Do?u Grubu A??zlar?nda Ortak Fonetik ve Morfolojik Özellikler Üzerine 29.01.2016
2273 Talip Do?an Y?ld?zeli Yöresi A?z?nda Çokluk 1. ?ah?s ?stek Eki ?(y)ǟŋ, ?(y)āŋ 25.01.2016
2272 Talip Do?an Türkiye Türkçesinde S?n?r Öncesi Bak?? Aç?s? ve Yakla?ma 25.01.2016
2271 Talip Do?an Mut Yöresi A?z?nda ?Yakla?ma? Bildiren -DI oldu- ve -(y)IK oluġ- Yap?lar? 25.01.2016
2270 Talip Do?an Günbed A?z?ndan ?ki Masal ve Dil Özellikleri 25.01.2016
2269 Süer Eker Modernle?me Sürecinde Türkiye?de Terimbilim Çal??malar?na Genel Bir Bak?? 15.01.2016
2268 Süer Eker Bosna?da Etno-Linguistik Yap? ve Türk Dili ve Kültürü Üzerine 08.01.2016
2267 Nurettin Demir-Süer Eker Ankara A??zlar? Sözlü?ü Örne?inde A??z Sözlükçülü?ü Hakk?nda Baz? Tespitler 08.01.2016
2266 Ali Göçer Türkçenin Yabanc? Dil Olarak Ö?retiminde Konu?ma Becerisinin Kazand?r?lmas? 04.01.2016
2265 Ali Göçer Türkçenin Yabanc? Dil Olarak Ö?retiminde Konu?ma Becerisinin Geli?im Durumunun Belirlenmesi 04.01.2016
2264 Osman Erciyas Söz Varl??? Örnekleriyle K?br?s Türk A?z? 21.12.2015
2263 Nursel Ar?c?-Abdülkadir Karac? Türkçe Ö?renimi ?çin Web Tabanl? Zeki Ö?retim Sistemi (Türkzös) Ve De?erlendirmesi 21.12.2015
2262 Salih Uçak-Elif Gökçü Yabanc? Dil Olarak Türkçe Ö?renen Ö?rencilerin Konu?ma Becerisini Geli?tirme Stratejileri (Erbil Örne?i) 16.11.2015
2261 Ferhat Karabulut Türk Diline Kuramsal Yakla??mlar 26.10.2015
2260 Ferhat Karabulut Ad Öbe?i Ta??n?m? ve Bo?luk Kuram? Ba?lam?nda Fiilimsili Yap?lar?n Adland?r?lmas? ve S?n?fland?r?lmas? Meselesi 26.10.2015
2259 Özlem Deniz Y?lmaz Türkiye Türkçesinde Gerçekle?memi? Olanak Kipi (Konyunktif, Subjonktif) 15.10.2015
2258 Samira Osmanbegoviç-Mustafa Arslan Bosna Hersek?te Türkçe Ö?retimi ve Ö?renciler Aç?s?ndan Problemleri 29.09.2015
2257 Ali Çiçek Türkçeye Giren Frans?zca Kökenli Baz? Kelimeler Üzerine Bir ?nceleme 11.09.2015
2256 Salih Uçak Yabanc? Dil Olarak Türkçenin Ö?retiminde Nasreddin Hoca F?kralar? ve Halk Türkülerimizin Yeri 11.09.2015
2255 O?uzhan Durmu? Al?nt? Kelimeler Bak?m?ndan Türkçe Sözlük 09.09.2015
2254 Perihan Ölker ?çin Edat?n?n Standart D??? Kullan?m? 08.09.2015
2253 Nigar Karakulak Tekirda? ?li, Muratl? ?lçesi, Arzulu Köyü Tarla Adlar?n?n Ad Bilimi Aç?s?ndan ?ncelenmesi 04.08.2015
2252 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde ?Birle?ik Sözcük? Sorunu Yaln?zca Bir Yaz?m (imla) Sorunu mudur? 03.08.2015
2251 Mehmet Özmen Türkçede ??te?lik 30.07.2015
2250 Ali Göçer Türk Dili ve Edebiyat? E?itiminde Ölçme ve De?erlendirme Uygulamalar?na Genel Bir Bak?? 30.07.2015
2249 Dilara P?nar Ar?ç 90?l? Y?llardan Günümüze Popüler Müzi?in Türkçenin Yozla?mas?ndaki Rolü 29.07.2015
2248 Nuh Tozlu Türkçe?Farsça ?li?kileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir ?nceleme 29.07.2015
2247 Erhan Durukan Türkiye Türkçesinde Sözcük Gruplar? ve Ö?retimi Üzerine 29.07.2015
2246 Hilal Oytun Altun Düzeltme ??areti ve Türkçede Yaz?ld??? Gibi Okunmayan Kelimeler 29.07.2015
2245 Seçil Hirik Zarflar?n Kipsel Alandaki Görünümleri 29.07.2015
2244 Beki Refka Haleva-A. Zeynep K?vanç Türkiye?de Çeviri Politikalar? ve Yay?nevleri Üzerine Dönemsel Bir Kesit ?ncelemesi 29.07.2015
2243 ?smail Teoman Güne? Esrar-? Cinayat ve Beyo?lu Rapsodisi Romanlar?n?n Sözvarl???n?n Kar??la?t?r?lmas? 29.07.2015
2242 Kadir Kaan Büyükikiz ?lkö?retim 8. S?n?f Ö?rencilerinin Söz Dizimi ve Anlat?m Bozukluklar? Üzerine Bir Ara?t?rma 27.07.2015
2241 Bahri Ku? Ters Dizim Sözlüklerinin Türk Dili Çal??malar?ndaki Yeri ve Önemi 27.07.2015
2240 Erkan Salan {-mAĠIn} Zarf-Fiil Eki Üzerine 27.07.2015
2239 Süleyman Kaan Yalç?n Türkçede Son Seste Görülen Ünlü Türemeleri Üzerine Bir De?erlendirme 24.07.2015
2238 Semra Aly?lmaz Türkçenin Söz Diziminde Seslenmeler ve Seslenme Öbekleri 24.07.2015
2237 Yüksel Topalo?lu Dil ?n?as?nda A??r? Özle?meci Bir Dergi:"Öz Dilimize Do?ru" 24.07.2015
2236 Vahit Türk Ocak Sözü ve Ailesi 24.07.2015

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa