ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (400)Makale (1418)
Ahmet Demir-Fatma Açık
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler (26.12.2011) (HTML)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Altmışıncı Yılımız (28.12.2011) (HTML)
 2. TDK’nin 79. Kuruluş Yıl Dönümü Açış Konuşması (01.01.2012) (HTML)
Talat Akaslan
 1. -mAktA (ve -Iyor) (05.01.2012)
Abdullah Şahin-Ahmet Akçay
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (21.09.2011)
Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Dilin Yozlaşmasında Tercümelerin Rolü (Eğitim Bilimleri Örneği) (29.11.2011)
Serap Uzuner-Elif Aktaş-Leyla Albayrak
 1. Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarının Görseller (İllüstrasyonlar) Açısından Değerlendirilmesi (28.12.2011)
Ercan Alkaya
 1. Bahaeddin Ögel'in "Harput Ağzı Fonetik ve Morfoloji" Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme (21.09.2011)
Hilal Oytun Altun
 1. Hakaret Anlamı Olmayan Kelimelerin Hakaret Amaçlı Kullanımı (08.12.2011)
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 1. Yeni Lisan Hareketi İçerisinde Ziya Gökalp’ın İmla ile İlgili Görüşleri (01.01.2012)
Gökhan Arı
 1. Türkçe (6, 7, 8. Sınıf) Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme/İzleme Metinleri İle Yazma Görevleri Arasındaki Tür Uyumu (12.11.2011)
 2. Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazdığı Hikâye Edici Metinlerin Değerlendirilmesi (27.12.2011)
Emine Atmaca
 1. Antalya'nın Korkuteli ilçesi Ağzında Görülen Belirgin Ses Hâdiseleri (14.12.2011)
Eyup Sertaç Ayaz
 1. Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler (05.12.2011)
Mehmet Aydın
 1. da / de Edatı ile İlgili Yayımlanmamış Bir Yazı Üzerine (04.10.2011)
Hasan Bağcı
 1. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi (27.12.2011)
Ahmet Balcı
 1. 1338 (1922) İlköğretim Türkçe Dersi Programı (27.12.2011) (HTML)
Erol Barın
 1. Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan “Ecnebilere Mahsus” Elifbâ Kitabı Üzerine (27.12.2011)
Bayram Baş
 1. Söz Varlığı İle İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler (26.12.2011) (HTML)
İlhan Erdem-Mustafa Başaran
 1. Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi (28.12.2011)
Sadiye Tutsak-Zekerya Batur
 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İncelemesine Dair İki Örnekleme (12.11.2011)
Zekerya Batur
 1. Atasözü ve Deyimlerde Kadın ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri (12.11.2011)
Ahmet Benzer
 1. Tanıtmalıkların Dili ve Yeniden Düzenlenmesi (27.12.2011)
Gülcan Çolak Bostancı
 1. Bir İntikam Hançeri Olarak Kelimeler (05.12.2011)
Prof. Dr. Erdoğan Boz
 1. Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine (22.09.2011)
Mehmet Dursun Erdem-Ramazan Bölük
 1. Kaş (Antalya) Ağzı Şekil Özellikleri Üzerine (22.09.2011)
Fatma Bölükbaş
 1. Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (15.11.2011)
Bernt Brendemoen
 1. Labiyal Ünlü Uyumunun Gelişmesi Üzerine Bazı Notlar (17.10.2011)
Sadettin Buluç
 1. Anadolu Ağızları Bibliyografyası (17.10.2011)
Ahmet Buran
 1. Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar (21.09.2011)
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dâir (07.10.2011)
 2. Türkçede “V” Morfemi (07.10.2011)
İsmet Cemiloğlu
 1. Cümle Tahlilinin Önemi ve Metot (29.09.2011)
Gıyasettin Aytaş-M. Akif Çeçen
 1. Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi (27.12.2011) (HTML)
Ömer Çiftçi
 1. İlköğretim Türkçe Öğretim Programında 5. Sınıfa Ait Okuduğunu Anlama Kazanımlarının Bilişsel Beceriler Yönünden Değerlendirilmesi (27.12.2011)
Ahmet Turan Sinan-Sezgin Demir
 1. İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve Programa Uygunluğu (15.11.2011)
Erkan Demir
 1. "Bir Şeyde Yardım ve Yarış Etmek"'; -(I)ş-, -(U)ş- Eki (07.12.2011)
Gökhan Yavuz Demir
 1. Türk Tarih tezi ile Türk Dil Tezinin Kavşağında Güneş-Dil Teorisi (18.11.2011)
Sercan Demirgüneş
 1. Yazılı Girdilerde Görünüş Hipotezi: Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı Örneği (27.12.2011)
Hayati Develi
 1. Dua ve Yas Motifi Olarak “baş aç-” Tabiri (23.09.2011)
Nuh Doğan
 1. Vezirköprü ve Havza Ağızlarında Yabani Bitki Adları (22.09.2011)
Yusuf Doğan
 1. Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinliklerden Yararlanma (28.12.2011)
Araş. Gör. Salih Kürşad Dolunay
 1. Türkiye ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkoloji Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme (12.10.2011)
Musa Duman
 1. “Oğlan” Kelimesi ve “Gençlik” Kavramı Üzerine (23.09.2011)
Hüseyin Durgut
 1. Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekan Halleri Üzerine (25.11.2011)
Sedat Maden-Erhan Durukan
 1. İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi (27.12.2011)
Janos Eckmann
 1. Kelime Ortasında Anorganik “B, P” ve “M”-nin Türemesi (25.10.2011)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Farsçanın Kıskacında Güney Azerbaycan Türkçesi (31.10.2011)
Selim Emiroğlu
 1. TDK Yazım Kılavuzu’nu Geliştirmeye Dönük Bir İnceleme (27.12.2011) (HTML)
Kürşad Çağrı Bozkırlı-Onur Er
 1. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (05.01.2012) (HTML)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses (04.10.2011)
 2. Türkçede Benzerlik Bildiren +m Morfemi (14.12.2011)
 3. la Enklitiği ve Türkçede Bir “Pekiştirme Enklitiği” Teorisi (14.12.2011)
 4. Gülensoy, Tuncer Köken Bilgisi Sözlüğü (tanıtma) (14.12.2011)
Osman Erciyas
 1. Kıbrıs Ağzındaki Öz Türkçe Kelimeler Açısından Dağarcık’ın Dili (22.09.2011)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Onomatopée'lere Ait Notlar (25.10.2011)
İsmail Eren
 1. Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - I (25.10.2011)
 2. Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi - II (25.10.2011)
Feyzi Ersoy
 1. + gil Eki Üzerine (14.12.2011)
Serpil Ersöz
 1. Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri (19.12.2011) (HTML)
 2. Nazilli (Aydın) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar (20.12.2011)
 3. “Mustafa Gökçeoğlu, Kıbrıs Türk Küme Sözler (Formeller) Sözlüğü 1-2 (tanıtma) (20.12.2011)
Semavi Eyice
 1. İstanbul'un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme (27.10.2011)
Bilgehan Atsız Gökdağ
 1. Doğu Karadeniz'de Konuşulan Diller ve Türkçe İle Etkileşimleri (18.11.2011)
 2. Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Makaleler Dil – Destan – Tarih - Edebiyat (tanıtma) (14.12.2011)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Bedii Faik’ten Türk Diline Katkılar (04.10.2011)
Bahadır Gücüyeter
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Dinleme Eğitimi (01.12.2011) (HTML)
Gürkan Gümüşatam
 1. Söz Dizimi Açısından Kıbrıs Türk Atasözleri: Türkiye Türkçesindeki Varyantlarla Paralellikler ve Sapmalar (22.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Bülent Özkan-Ayşe Eda Gündoğdu
 1. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler (15.11.2011)
Aysel Güneş
 1. Mizah Dergilerinde ve İnternette Küfürlü Sözlerin Yazımları (08.12.2011)
Bahadır Güneş
 1. Genel Ağ (İnternet) Sözlüklerinde İntikam/Öç ve İlgili Kavramlar (05.12.2011)
 2. Yarışma Esasında Üretilen Söz Sanatlarının Adlandırılması (07.12.2011)
Mehmet Gürlek
 1. Mustafa ÖNER (2011), Türkçe Yazıları (tanıtma) (06.01.2012)
Abdurrahman Güzel
 1. Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları (28.12.2011)
Doğan Hasol
 1. Dilin Zenginleştirilmesinde Üniversitelerin Yeri (29.09.2011)
Adem İşcan
 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi (15.11.2011)
Kamil İşeri
 1. Türk Üniversite Öğrencilerinin Deyimleri Tahmin Etme Durumları (28.12.2011)
Tahir Kahraman
 1. Sözcüklerin Yapılarına Göre Türleri İçinde Belirtme Öbeklerinin Yeri (15.11.2011)
Hasan Kaplan
 1. Bazı Türkçe Kelimelerde Mede Dair Düşünceler (05.01.2012)
Prof. Dr. Mehmet Kara
 1. Oyunlarla Yabancılara Türkçe Öğretimi (28.12.2011) (HTML)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Dil, Tarih ve İnsan (04.10.2011)
İmran Karabağ
 1. Türkçede Kip ve Kiplik Olgusu (04.10.2011)
Adnan Rüştü Karabeyoğlu
 1. Fiillerin Kılınış Hususiyetleri ve-DIk/-DUk + iyelik eki’nin Mastar İşlevi (05.01.2012)
Şahika Karaca
 1. Çağdaş Türkiye Türkçesinin Kuruluşunda Emine Semiye Hanım’ın Öncü Düşünceleri (28.12.2011)
Özay Karadağ
 1. İlköğretim Türkçe Sözlüklerinin Hazırlanmasında Temel Ölçütler (26.12.2011) (HTML)
Fevzi Karademir
 1. Eş Zamanlı Bakışla Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ünsüzler (20.09.2011)
Ahmet Karadoğan
 1. Süklüm Püklüm Sözü Üzerine (01.01.2012)
Adnan Karadüz
 1. Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi (16.11.2011)
Mustafa Karataş
 1. Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri (05.12.2011)
Halit Karatay
 1. 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi (15.11.2011)
 2. İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama İle İlgili Bilişsel Farkındalıkları (28.12.2011)
Ceval Kaya
 1. Türkçe Metin Yayımcılığının Birkaç Sorunu (04.10.2011)
Ruhan Karadağ-Bekir Kayabaşı
 1. Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Gazete Kullanımı (15.11.2011)
Dr. Ahmet Kayasandık
 1. İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları (15.11.2011)
Fatih İyiyol-Ahmet M. Kesmeci
 1. Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin Tanımlanması Problemi Üzerine Tespitler (05.01.2012)
Figen Kılıç
 1. Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya ve Bilişsel Esnekliğe Etkisi (21.11.2011) (HTML)
Dr. Aylin Koç
 1. Argoda Kadın (05.01.2012)
 2. Meyvelerin Sohbeti (05.01.2012)
İbrahim Tosun-Ali Koç
 1. Pertek (Tunceli) Yöresi Kurmancisinde Geçen Türkçe Sözcükler (22.09.2011)
Kazım Köktekin
 1. “Deprem” Sözcüğü Hakkında (29.09.2011)
Özay Karadağ-Mehmet Kurudayıoğlu
 1. 2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi (28.12.2011)
 2. Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Yansıması (28.12.2011)
Mehmet Kurudayıoğlu
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözlü Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi (27.12.2011) (HTML)
Salim Küçük
 1. Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram-Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları (27.12.2011) (HTML)
Ahmet Kırkkılıç-Sedat Maden
 1. İlköğretim ve Lisans Programlarındaki Değişiklikler Sonrasında Türkçe Öğretmenliği Mesleğinin Ve Türkçe Eğitimi Bölümlerinin Durumu (28.12.2011)
Sedat Maden
 1. Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Gerekliliği (28.12.2011)
Mediha Mangır
 1. Osman Cemal Kaygılı’nın Söz Varlığında Argo (26.12.2011) (HTML)
Gaffar Çakmaklı (Mehdiyev)
 1. Ermeni-Türk Dil İlişkileri (19.11.2011)
Ali Göçer-Selçuk Moğul
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış (14.11.2011)
Hüseyin Kahraman Mutlu
 1. Balıkesir Tahtacı Türkmenleri Ağzının Fonetik Özellikleri (21.09.2011)
Cemal Yıldız-Alpaslan Okur
 1. İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi (28.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Bilginer Onan
 1. Türk Atasözlerinde Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı (16.11.2011)
Abdulkadir Kırbaş-Salih Orhan
 1. Görsel Unsurlardan Yararlanarak Yapılan Yazma Çalışmalarının Yazma Becerilerini Geliştirmesine Etkisi (06.01.2012)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Karadeniz Çevresi Türk Dili (01.12.2011) (HTML)
Adem Özbek
 1. “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten–2006/1 (Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı)”, “Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar” (tanıtma) (28.12.2011)
Ragıb Hulusi Özdem
 1. Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I (31.10.2011)
 2. Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II (31.10.2011)
Hakan Özdemir
 1. Yapı Bilgisi Açısından düzen Sözcüğü (20.09.2011)
Aytanga Dener-İpek Özmen
 1. Şehir Yüzeylerindeki “Kötü” Sözler (08.12.2011)
Burhan Paçacıoğlu
 1. +sıra-/+sire- Ekinin Morfolojik Yapısı ve İşlevleri Üzerine (26.12.2011) (HTML)
Mehmet Temizkan-M. Eyyup Sallabaş
 1. Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması (02.01.2012)
Cemal Saraç
 1. Öğretmen ve Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminden Beklentileri (01.12.2011) (HTML)
 2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri İçin Diksiyon Lüks mü İhtiyaç mı? (01.12.2011)
 3. Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi (02.12.2011)
Abdullah Şahin-Gülnur Aydın-Oğuzhan Sevim
 1. Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi (02.01.2012)
Oğuzhan Sevim
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Kimlik Algıları (19.11.2011)
Ayşe Nur Sır
 1. ‘Don’ Kelimesi Üzerine (08.12.2011)
Sabri Sidekli
 1. Eylem Araştırması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Güçlüklerinin Giderilmesi (28.12.2011)
Ebru Silahşör
 1. Amasya Merkez Ağzı'nın Ses Bilgisi Özellikleri (21.09.2011)
Mehmet Solmaz
 1. Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitaplarındaki Ses Bilgisi ve Ses Bilimiyle İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme (21.09.2011)
 2. Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme (15.11.2011)
Süleyman Solmaz
 1. Bir Bektaşî Şairi Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Divanı (08.12.2011)
Namık Kemal Şahbaz
 1. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Ses Yöntemi ve İsmail Hakkı Elifba'sı (08.01.2012)
Namık Kemal Şahbaz-Bengül Biroğlu Şahbaz
 1. Eyüp Hamdi Akman’ın Usul-i Tedris’i ve Eserin Türkçe Eğitimi Açısından Önemi (06.01.2012)
Abdullah Şahin
 1. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Türkçe Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (29.11.2011)
Yusuf Şahin
 1. Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayardan Yararlanmalarına İlişkin Görüşleri (16.11.2011)
Sezer Özyaşamış Şakar
 1. Dil, Kültür Bağlamında Bazı Yarışlar ve Ödülleri (07.12.2011)
N. Tülay Şeker-Mustafa Şeker
 1. Televizyon Haberlerinde Söylem-29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Örneği- (18.11.2011)
Mesut Şen
 1. Su (05.12.2011) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Gaziantep İlinin Yakın Taşınmış (Paralel) Yer Adları (24.10.2011)
Nail Tan
 1. Sözlükçü, Hikâyeci, Romancı ve Şair Ş. Hulki Aktunç (01.01.2012)
 2. Sözlükçü, Sinema Tarihçisi Ali Nijat Özön (01.01.2012)
 3. Şair, Yazar, Sunucu Jülide Gülizar (01.01.2012)
Ahmet Buran-Murat Şengül-Yavuz Tanyeri
 1. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Bilgi Kaynaklarina Erişim Sorunu ve Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı (05.01.2012)
Fahri Temizyürek
 1. Türkiye’de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi (28.12.2011)
Mustafa Toker
 1. Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü'ne Tarsus Yöresinden Katkılar (15.11.2011)
 2. "Haydi, Hadi, Hayda" Kelimeleri Üzerine (17.11.2011)
Ersoy Topuzkanamış
 1. Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama ve Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (28.12.2011)
 2. “Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi”, “Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi” (tanıtma) (28.12.2011)
Mesiha Tosunoğlu
 1. Farklı Yazı Stillerinin Okuduğunu Anlama Sürecine Etkisi (28.12.2011)
Ayşe Meral Töreyin
 1. Türkiye Türkçesine Uygun Şan Eğitimi (04.10.2011)
Murat Tuncer
 1. Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (15.11.2011)

Serap Karakılıç Akı-Fatma Soytürk Hamza-Gülhan Türk

 1. Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede Kullanılabilecek Kelime Çiftleri (14.12.2011)
Mehmet Kurudayıoğlu-M. Sait Tüzel
 1. 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi (27.12.2011) (HTML)
M. Sait Tüzel
 1. Görsel Okuryazarlık (28.12.2011) (HTML)
Duygu Uçgun
 1. “Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı (28.12.2011)
Zekeriyya Uludağ
 1. Dil ve Bilim Açısından Eğitim ve Eğitim Bilimi'nin Dili (02.12.2011) (HTML)
Zeynep Şimşek Umaç
 1. Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi (19.12.2011)
Ali Fuat Arıcı-Suat Ungan
 1. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi (03.01.2012)
Suat Ungan
 1. Türkçenin Yazı Dili Oluşum Sürecinde Karşılaştığı Bazı Tutumlar (03.01.2012) (HTML)
Kemalettin Deniz-Başak Uysal
 1. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı (27.12.2011) (HTML)
Hakan Ülper
 1. Öğrenci Metinlerinin Tutarlılık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi (06.01.2012) (HTML)
Sibel Üst
 1. ERDEM, Mehmet Dursun-BÖLÜK Ramazan 2011; Antalya ve Yöresi Ağızları (tanıtma) (06.01.2012)
Süleyman Kaan Yalçın
 1. Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi (15.11.2011)
Havva Yaman
 1. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme (28.12.2011)
Saban Esen-Ensar Yılmaz
 1. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik Olgusu (Sosyo-Ekonomik Açıdan Bir Bakış) (02.01.2012) (HTML)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Dünden Bugüne Türkçe/ Kavramları Açısından Güvenlik, Emniyet Terimleri (28.12.2011)
 2. Terim Türetmede Fiilden Ad Yapan -ı (-i,-u, -ü) Ekinden Yararlanma Üzerine (28.12.2011)

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa