ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa| 5. sayfa | 6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (382)Makale (1000)
Kevser Acarlar
 1. Fiil Kiplerindeki Anlam Kaymalarının Nedenleri (Haziran 1969, C: XX, S: 213, s. 250-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
 2. Çıkma Durumunda (“den” halinde) Sözcüklerin Tümcede Türlü Kullanılışları (Nisan 1971, C: XXIV, S: 235, s. 34-37 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
M. Türker Acaroğlu
 1. “Doküman” Kelimesi Hakkında (Mart 1953, C: IV, S: 42, s. 355-356 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Sibel Özan-Doç. Dr. Fatma Açık
 1. SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi (18.01.2011)
Meriç Akpınar-Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı (18.01.2011)
Doç. Dr. Fatma Açık
 1. Primo ve Türkçe Müfredat Programı (14.07.2010)
 2. Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu (14.07.2010)
 3. Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (23.11.2010)
Doç. Dr. Suna Timur Ağıldere
 1. XVIII. Yüzyıl Avrupa’sında Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminin Önemi: Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul Fransız Dil Oğlanları Okulu (1669-1873) (30.11.2010)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Değerlendirmeler: Hamza Zülfikar: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, (Kitaplar - Tenkit) (Eylül 1991, C: 1991/II, S: 477, s. 224-227 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.05.2010)
 2. Haberler: İkinci Milletler Arası Dede Korkut Kolokyumu (Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 248-256 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.05.2010)
 3. Türk Dili: Dünya Dili (14.05.2010) (HTML)
Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Türkiye Türkçesinde Durum Değişikliği Gösteren Kelimeler Üzerine Bir İnceleme (20.09.2010)
 2. Türkiye Türkçesinde Birleşik İsim ve Yarı-Birleşik İsim Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (30.11.2010)
 3. Türkiye Türkçesinde Zamirlerin Anlam Yükü (27.12.2010)
Eyüp Akman
 1. Kıyan ve İğdir Kelimeleri Üzerine Bazı Tespitler (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 582-587 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)

Doç. Dr. Adem Başıbüyük-Doç. Dr. Erdal Akpınar
 1. Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi (20.09.2010)
Ömer Asım Aksoy
 1. Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 461-466 Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
 2. Dil Üzerine: Düşünceler - Düzeltmeler (Anayasanın sözü ve özü; Dönem; Korkarım ki “tü mireved”; Sağlamak; Fiiller arasında uyumsuzluk), Mart 1963, C: XII, S: 138, s. 332-333 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi (21.05.2010)
 3. Derleme Sözlüğü (Nisan 1958, C: VII, S: 79, s. 315-316 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 4. Yorumlar: “Atasözleri ve Deyimler” ve Bileşik Sözcükler (Nisan 1966, C: XV, S: 175, s. 440-441 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
 5. Dersimiz Türkçe: Sözcüklerin Tümce İçindeki Yeri Önemlidir (Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 34-35 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Soner Akşehirli
 1. Türkçe'de Konuşma Zamanı, Olay Zamanı ve Referans Zamanı İlişkileri (27.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Nuray Alagözlü
 1. Banka Teminat Mektupları: Türk Bankacılık Diline Bir Bakış (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Eyyup Coşkun-Murat Alkan
 1. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi (21.02.2011)
Zafer Altıntaş
 1. Geçmiş Zaman Kiplerinin Adlandırılması (Ekim 1975, C: XXXII, S: 289, s. 577-580 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Türkçe Öğretiminin Sorunları (30.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Semra Alyılmaz
 1. Türkçede Olumsuz Fiillerin Geniş Zaman Biçimbirimi (27.12.2010)
Dr. Sedat Maden-Araş. Gör. Erhan Durukan-Aslı Aslan
 1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Niteliklerine Yönelik Görüşleri (04.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Canan Aslan
 1. Türkçe Eğitimi Programlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri (26.07.2010)
 2. An analysis of Turkish and French literature textbooks’ outer structure and visual elements (26.07.2010)
 3. Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Sorunları Üzerine Çevrimiçi Paylaşım Alanlarındaki (Forum) İletilere Dayalı Bir Çözümleme (11.10.2010)
 4. Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Faysal Okan Atasoy
 1. Noktalama İşaretlerinin Tarihi (20.09.2010)
 2. İstiklal Marşı'nın Noktalaması (01.12.2010)
Mehmet Aydın
 1. 'Gönül' Kelimesi Üzerine (Şubat 1999, C: 1999/I, S: 566, s. 104-108 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf (07.07.2010)

Araş. Gör. Umut Balcı
 1. Türkçenin Tersine Sözlüğü (tanıtma) (01.10.2010)
Prof. Dr. Tahir Balcı
 1. Edat Bağlamında Sözcük Türlerine Yeni Bir Yaklaşım (19.10.2010)
Armin Bassarak
 1. Türkçe zaman Kiplerinin Doğallık Dereceleri ([1997] 1995, s. 31-36. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Suad Yakup Baydur
 1. Batı Kültürünün Ortak Kelimeleri Karşısında Biz ve Başkaları (Eylül 1952, C: I, S: 12, s. 659-662 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)

Dr. Fatma Sibel Bayraktar
 1. "Komşu" Sözcüğü Üzerine (22.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Cumhuriyet Döneminde Ağız ve Lehçeler Üzerinde Yapılan Çalışmalar (07.09.2010)
Tuncay Böler
 1. Onmak Fiili Üzerine (12.11.2010)
Dr. Fatma Bölükbaş
 1. İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Başarı-Cinsiyet-Ailenin Eğitim Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi (06.12.2010)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Tellâfer Türkçesi Üzerine ([1974] 1973 - 1974, s. 49-57. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. Ataç Nasıl Yazardı? (Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 589-594 Ataç'ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)
Mustafa Cemiloğlu
 1. Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi ile İlgili Tespitler Değerlendirmeler ve Öneriler (18.10.2010)
Ali Cin
 1. Hayır Kelimesi ve Türkçede Kullanılışı Üzerine (Temmuz 2000, C: 2000/II, S: 583, s. 39-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Ahmet Çoban
 1. Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Değerlendirilmesi (06.12.2010)
Faruk Çolak
 1. Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı (17.02.2011)
Mehmet Deligönül
 1. Türkçede Terim Üzerine (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 23-28 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)

Doç. Dr. Celal Demir
 1. Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi (31.08.2010)
Necati Demir
 1. Değirmen Kelimesi Üzerine (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 209-213 Özel Sayı: TDK'nin 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
 2. Horan Kelimesi Üzerine (2002, C: II, s. 25-34. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.06.2010)
Sema Aslan Demir
 1. Sessizliğin Dili: Türk İşaret Diline Dair Gözlemler (25.10.2010)
Araş. Gör. Tazegül Demir
 1. Türkçe Öğretiminde Anlama ve Zihinde Yeniden Yapılandırma (21.02.2011)
Doç. Dr. Kerim Demirci
 1. Ticari Adlardaki Kural Dışı Yazımlara Bir Yaklaşım (08.02.2011)
Agop Dilaçar
 1. Terim Nedir ? (Ocak 1957, C: VI, S: 64, s. 207-210 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 2. Türkçemizde Kelime Hazinesi ve Kelime Öğretimi (Temmuz 1954, C: III, S: 34, s. 570-574 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
 3. Batıdan Alınan Kelimelerin İmlâsı (Mart 1956, C: V, S: 54, s. 344-347 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
Prof. Dr. Çetin Pekacar-Yard. Doç. Dr. Figen Güner Dilek
 1. Uluslararası Fonetik Alfabe ve Türkiye'de Ağız Araştırmaları (15.02.2011)
Nuh Doğan
 1. Türkçede Nesneyi Belirleme Sorunu (30.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu
 1. Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları (23.12.2010)
Araş. Gör. Salih Kürşat Dolunay
 1. Dil Bilgisi Öğretiminin Amacı ve Önemi (21.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Asiye Duman
 1. Türkçe Eğitiminde Metne Müdahale Sorunu (21.02.2011)
Ramazan Durmaz
 1. Dede Korkut Hikâyeleri'nde Geçen Bazı Sözcüklerin Kara Koyunlu Yörüklerinde Kullanımı (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 487-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)

Araş. Gör. Gülşah Durmuş
 1. Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Renkli Mısralar ve Türkçenin Renkleri (23.12.2010)
Aslı Aslan-Sedat Maden-Erhan Durukan
 1. Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği) (30.09.2010)
Haydar Ediskun
 1. Yine -el -il -sel Ekleri Üzerine (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 264-272 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu
 1. Edatların Sınıflandırılması (21.04.2010)
 2. Zarf Tamlaması (12.01.2011)
Öğr. Gör. Özge Can Bakırlı-Öğr. Gör. Songül Ercan
 1. Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı ve Çift-geçişli Yapılarda Dolaysız Nesne (07.05.2010)
Dr. Osman Erciyas
 1. Özleştirme Çalışmaları Işığında Türk Dil Kurumu Özleştirme Kılavuzu (23.12.2010)
Havva Yaman-Yavuz Erdoğan
 1. İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma (11.10.2010)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçe Folluk Kelimesi Üzerine (1958, s. 13-15. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
 2. Türkçe “İstabur” Kelimesi Üzerine (1956, s. 145-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
Halil Ersoylu
 1. Türk Dilinde “Mevlana” ve “Mevlevî” Kelimeleri (Aralık 1985, C: L, S: 408, s. 414-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
 2. Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri - 8: Batı Kaynaklı Kelimelerin Kullanımında Alan Genişlemesi (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 331-345 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
Tahir Nejat Gencan
 1. Geniş Zaman Kipi (Ocak 1974, C: XXIX, S: 268, s. 325-330 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Ali Göçer
 1. Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi (20.07.2010)
 2. Türk Dili ile İlgili Sözlüklere Genel Bir Bakış ve Günümüz İlköğretim Sözlükleri (23.11.2010)
 3. Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma (23.11.2010)
 4. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Süreç Yaklaşımı ve Metinsellik Ölçütleri Ekseninde Değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi Örneği) (23.11.2010)
 5. Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı (23.11.2010)
 6. İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi (23.11.2010)
 7. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi (23.11.2010)
 8. Türkçe İçin Kanatlanan Güzel Söz ve Şiirler (23.11.2010)
 9. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Öğretimi Bakımından Öğretmenlik Mesleğine Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Niğde Üniversitesi Örneği) (29.11.2010)
 10. Türkçe Öğretiminde Ders Dışı Görevlendirmeler (06.12.2010)
 11. İlköğretim Türkçe Programlarında Ölçme ve Değerlendirmenin Önemli Bir Boyutu Olarak Süreç Değerlendirme (06.12.2010)
 12. İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi (tanıtma) (06.12.2010)
 13. Dil-Kültür İlişkisi (06.12.2010)
 14. A Qualitative Research on The Teaching Strategies and Class Applications of The High School Teachers Who Teach English in Turkey as a Foreign Language (21.12.2010)
 15. Teaching Strategies and Class Practices of the Teachers who Teach Turkish as a Foreign Language (A Qualitative Research) (21.12.2010)
 16. İlköğretim Öğretmeni Adaylarına İlkokuma-Yazma Çalışmaları ile İlgili Pratik Öneriler (21.12.2010)
 17. Türkçe Öğretimine Bir Uygulama Sahası Olarak Belirli Günler ve Haftaların Kutlama Etkinlikleri (21.12.2010)
 18. İlköğretim İkinci Kademede Kullanılan Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi (03.01.2011)
 19. Performans Göreviyle İlgili Sunum Çalışmalarının Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı (03.01.2011)
 20. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma (03.01.2011)
 21. İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi (18.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Hürriyet Gökdayı
 1. Türkçede Kalıp Sözler (14.10.2010)
 2. Dil Kullanımını Değerlendirmede Doğru ve Yanlış (14.10.2010)
 3. Türkiye Türkçesinde Öbekler (23.12.2010)
Ayhan Göksan
 1. “Ne” Kelimesinin Çekimi Üzerine (Haziran 1960, C: IX, S: 105, s. 450-452 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Orhan Şaik Gökyay
 1. Unutulmuş Bir Ek mi ([1976] 1975 - 1976, s. 183-185. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Yabancılar İçin Türk Dili Öğretiminde Yöntem Sorunu (03.03.2011)
Prof. Dr. Elvira Alexandrovna Grunina
 1. Anadolu Ağız Tipleri Üzerine (23.12.2010)
Münteha Gül
 1. Türkçe’de Lâzım, Gerek, Şart Kelimeleri ile Yapılan İsimden Yüklemler (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 469-472 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)

Nesrin Güllüdağ
 1. Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları (19.10.2010)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine ([2000] 1997, s. 215-224. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Galip Güner
 1. Türk Dili Dergisinde Türkçenin Kaynak Eserleri Hakkında Yayımlanmış Yazılar Üzerine (29.09.2010)
Erol Güngördü
 1. Fiilden Fiil Türeten -çı-/-çi- Eki Üzerine (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 770-780 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Reşide Gürses
 1. Kelime Öğretimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 506-516 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
 1. Türkçe Fiillerin Yapım Ekleri Üzerine Bir Deneme (Kasım 2005, C: XC, S: 647, s. 407-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Dilbilgisi Sorunları: Bileşik Sözcükler Satır Sonlarında Nasıl Bölünür? (Şubat 1970, C: XXI, S: 221, s. 412 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
 2. Eşanlamlı Sözcükler Var mıdır? (Ekim 1970, C: XXIII, S: 229, s. 9-10 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Rıza Gül-Dr. Mehmet Hazar
 1. İkiz Ünlülü ve Çift Ünlülü Kelimeler Üzerine Bir Tespit Çalışması (09.02.2011)
Dr. Dilek Herkmen
 1. Eyle- Yardımcı Fiili (20.07.2010)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Tarla ve Darı Kelimeleri Üzerine (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 102-103 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
 2. Gerçek Kelimesi Üzerine Not (Eylül 1959, C: VIII, S: 96, s. 687 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu-Dr. Adem İşcan
 1. Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması (31.08.2010)
Nana Kaçarava
 1. Çağdaş Türk dilinde Fiil Adlı Çalışma (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 416-421 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Yard. Doç. Dr. Tahir Kahraman
 1. Öbek, Takım (Tamlama) ve Belirteç Takımı (Zarf Tamlaması) (21.09.2010)
Emin Kalay
 1. Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - I (Temmuz 1997, C: 1997/II, S: 547, s. 25-33 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
 2. Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar - II (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 250-259 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Ünal Kalaycı
 1. Yay Ayraç İşaretinin Yeni Kullanım Yeri (21.09.2010)
İrfan Kantarcı
 1. “diye” Kelimesi Üzerine (Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 661-662 Ataç’ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Kazım Karabörk
 1. “Yol” Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 357-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Ferhat Karabulut
 1. Dil Ölümü Bağlamında Kayseri'de Yaşayan Uygur Türk Toplumu (14.10.2010)
Araş. Gör. Özay Karadağ
 1. Sivas’taki Okullar Örneği Çerçevesinde Eğitim Sürecinde Ana Dili Kullanma Becerisinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma (10.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Fevzi Karademir
 1. Dilbilgisel Görünümleri Açısından Çocuk Kitap Adları (01.10.2010)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine (Eylül 1997, C: 1997/II, S: 549, s. 209-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Metin Karaörs
 1. Derleme Sözlüğüne Katkılar: Kayseri, Isparta, Adana İllerimizden Derlemeler (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 65-67 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

Yakup Karasoy
 1. Aydın Kelimesi Üzerine (Mart 1991, C: 1991/I, S: 471, s. 154-156 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Hasane Karaşin
 1. Bağlaç Görevinde Kullanılan "Ya" nın Anlamsal İşlevleri (20.10.2010)
Ceval Kaya
 1. Türkçenin yazım kılavuzu üzerine düşünceler (28.04.2010)
 2. Orhun Türkçesinin tek heceli muhtemel kelimeleri (28.04.2010)
 3. Dil ne zaman araç, ne zaman amaç olmuştur / olmalıdır? (28.04.2010)
 4. Yakut Türkçesi nasıl bir dildir? (28.04.2010)
 5. Türkçedeki ses değişiklikleri nelerdir? (28.04.2010)
 6. Fiilimsi nedir? (28.04.2010)
 7. Fiillerde kip nedir? (28.04.2010)
 8. Köl Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde taygun mu yoksa ataygun mu okunmalı? (28.04.2010)
 9. Dilekçe (28.04.2010)
 10. Özgeçmiş (28.04.2010)
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Erol Güngör ve Türk Dili (28.04.2010)
Prof. Dr. Ahmet Kocaman
 1. Dilin Aydınlığı Bilimin Aydınlığıdır (Nisan 1983, C: XLVI, S: 376, s. 193-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)

Dr. Aylin Koç
 1. Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi (04.01.2011)
 2. Hastalık İsimlerinde Örtmece (03.02.2011)
 3. Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi (03.02.2011)
Nurettin Koç
 1. -ca Eki Üzerine (Haziran 2000, C: 2000/I, S: 582, s. 505-514 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)

Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. -MACA/-MECE  Eki Üzerine Bir Deneme (10.02.2011)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türkiye Türkçesinde “İktidar” ve “İmkân” Gösteren Yardımcı Fiiller ve Gelişmeleri (1959, s. 107-124. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
 2. Dilimizin Dünkü ve Bu Günkü Sorunları ve Çözüm Yolları (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 155-180 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 3. Bilinçli Dil Sevgisi ve “Eleştirel Düşünce” Üzerine (Eylül 1993, C: 1993/II, S: 501, s. 387-392 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 4. Bir Eleştiri Yazısı Üzerine (Aralık 1994, C: 1994/II, S: 516, s. 456-462 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 5. Bir Fransızca Kelimenin Türkçe ile İlgisi Üzerine (Ağustos 1961, C: X, S: 119, s. 821-823 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 6. Birleşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine (Mart 1994, C: 1994/I, S: 507, s. 180-186 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 7. Çekimser mi? Çekinser mi? Tartışması Üzerine (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 135-138 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 8. Die Frage des Verhaltnisses der Anatolischen Mundarten zu ihrer Etnischen Sturuktur [=Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu] (1971, s. 33-46. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.05.2010)
 9. Dünya Dili-Bilim Dili ve Türkçemiz Açısından Çözüm Bekleyen Bir Çelişki (Haziran 2004, C: LXXXVII, S: 630, s. 483-489 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 10. Elements Common to Turkish and Mongolian and the Place of Mongolian in Turkish Language Studies [=Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri] ([1988] 1986, s. 31-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.05.2010)
 11. Gramer Konularımızla İlgili Bazı Sorunlar (Temmuz 1996, C: 1996/II, S: 535, s. 3-18 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 12. Nevşehir'in Anadolu Kültür ve Dil Tarihindeki Yeri (Ağustos 2004, C: LXXXVIII, S: 632, s. 129-138 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 13. PIAC (Permanent International Altaistic Conference)'ın 49. Toplantısı Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 377-384 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 14. Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu ve Anadolu Ağızları (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 530, s. 262-267 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 15. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: I (Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 235-250 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 16. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: II (Ekim 1996, C: 1996/II, S: 538, s. 383-402 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 17. Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: III (Ocak 1997, C: 1997/I, S: 541, s. 20-32 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 18. Prof. Dr. Talât Tekin'in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: IV (Mart 1997, C: 1997/I, S: 543, s. 241-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 19. Sosyolengüistik Değişim Açısından Türkiye Türkçesinin Modernleşmesi (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 200-204 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 20. Türk Diline Gönül Verenler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 688-696 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 21. "Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını” Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler (Şubat 2002, C: 2002/I, S: 602, s. 99-111 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 22. Türkçenin Yapı ve İşlev Özellikleri Açısından Tekrarlamak mı? Yinelemek mi? (Nisan - Mayıs 1984, C: XLVIII, S: 388-389, s. 194-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 23. Türkçenin Yapı ve İşleyiş Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeler Üzerine (Aralık 2005, C: XC, S: 648, s. 494-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 24. Türklük Bilimi Alanında Köken Bilgisi (Ètymologie) Açıklamaları Yapmak, Kelimelerin Yapıları ile Keyfince Oynamak Değildir! (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 109-112 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 25. Batı Kaynaklı Yabancı Kelimeler ve Dilimiz Üzerindeki Etkileri (Ağustos 1995, C: 1995/II, S: 524, s. 843-858 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Koç
 1. Cumhuriyet Döneminde Türkçe Etrafında Oluşturulan Dil Tezlerinin Osmanlı Kökeni: Feraizcizade Mehmed Şakir'in Persenk Açıklaması (14.10.2010)
Nurettin Koç
 1. Kelime Grubu Üzerine (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 491-497 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Ahmet Köklügiller
 1. Batıdan Gelen Sözcükler (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 466-467 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Prof. Dr. Aydın Köksal
 1. Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları (Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 269-278 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)

Levent Kurgun
 1. Ad-Cins Ad Hakkında (31.08.2010)
Yard. Doç. Dr. Salim Küçük
 1. Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri (01.10.2010)
 2. Türk Atasözü ve Deyimlerinde Halk ve Topluluk İsimleri (20.10.2010)
Agah Sırrı Levend
 1. Derleme ve Tarama Çalşmaları (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 417-418 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

Konstantin Lübimov
 1. Çağdaş Türkiye Türkçesinde Çatı Kategorisi ve Çatı Ekleriyle Türetilen Fiiller (Aralık 1963, C: XIII, S: 147, s. 150-155 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Perihan Ölker
 1. Birince Kelimesi Üzerine (20.10.2010)
Sadettin Özçelik
 1. Türkçede Geniş Zaman Ekine Dair Bazı Tespitler (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 410-411 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)

Emin Özdemir
 1. Değiniler-Düzeltiler: Sözcük Salkımları (Aralık 1978, C: XXXVIII, S: 327, s. 645-649 Agâh Sırrı Levend Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
 2. Öz Türkçe: Batıdan Gelen Sözcükler (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 487-491 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Türkçenin Ağ Ortamındaki Yazımı ve Bunun Ses Bilimsel Yapıyla Bağlantıları (25.10.2010)
Mehmet Özgül
 1. Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ünsüzler ve Bu Sözcüklerde Yazım Güçlükleri (Mart 1978, C: XXXVII, S: 318, s. 196-200 Hekimlik Dili [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)

Can Özgür
 1. Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler (Bahar-2002, S: 13, s. 119-124. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

A. Baha Özler
 1. Dil: Arnavutçada Türkçe Kelimeler (Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 47-48 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Prof. Dr. Mehmet Özmen
 1. Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları ([1997] 1995, s. 315-368. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Ahmet Pehlivan
 1. Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları (22.10.2010)
Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam
 1. Türkçe'deki Terim Sorunsalı (14.10.2010)
İsa Sarı
 1. Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı (22.09.2010)
Mustafa Sarı
 1. Soyka Sözü Hakkında (2004, C: I, s. 99-106. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
 2. Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Sözcüklerin Tek Biçimler Hâlinde Yaşaması (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 300-312 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya
 1. Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine (08.03.2011)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Türk Dilinde "+DIR" Bildirme Eki ve "+DIR" Bildirme Ekiyle Yapılan Belirsizlik Kelimeleri (20.10.2010)
Vladimiroviç Edvard Sevortyan
 1. Türk Dilcilerinin VIII. Kurultayında Türk Dil Bilgisi (1958, s. 323-341. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Samim Sinanoğlu
 1. Dilbilgisi Konuları: Bileşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine Bir Deneme (Ekim 1958, C: VIII, S: 85, s. 7-12 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
 2. Dilbilgisi Konuları: Kelimelerin Bölüklere Ayrılması Üzerine Deneme (Ocak 1959, C: VIII, S: 88, s. 197-201 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
 3. Dilbilgisi Konuları: Kendi Kelimesinin Kullanılışı (Nisan 1958, C: VII, S: 79, s. 323-325 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu-Ali Osman Solmaz
 1. Birleşik Zamanlar Üzerine (21.04.2010)
Şaban Sözbilici
 1. Ağıt Kelimesinin Kökeni (Nisan 2002, C: 2002/I, S: 604, s. 325-332 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Dr. Erdal Şahin
 1. Kuş Dili (10.11.2010)
Hatice Şahin
 1. Evet ve Hayır Kelimeleri Üzerine (Mayıs 2001, C: 2001/I, S: 593, s. 528-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)

Cevdet Şanlı
 1. Kırklareli, Erzurum ve Artvin İllerimizden Derleme Sözlüğü'ne Katkılar - I (Aralık 1997, C: 1997/II, S: 552, s. 542-547 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)

Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Basında Dil: Akıntıya Kürek Çeken Biri (Mayıs 1959, C: VIII, S: 92, s. 457-458 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 2. Ayınlı ve Hemzeli Kelimeler (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 110-113 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 3. Dil Meseleleri: Basında Dil (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 337-341 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 4. Türeme Bilgisi Araştırmaları: da/de Bağlayıcısının Türeyişi (Mart 1958, C: VII, S: 78, s. 276-277 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 5. Kelime Yaratırken (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 307-309 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 6. Lise I Edebiyat Kitaplarındaki Tutarsızlıklar ve Bilimsel Yanlışlar [Mehmet Kaplan: Lise I Edebiyat] (Şubat 1977, C: XXXV, S: 305, s. 165-170 Ömer Asım Aksoy Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 7. Basında Dil: Nite-Nitekim (Nisan 1959, C: VIII, S: 91, s. 413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 8. "omuz” Kelimesi Hakkında (Mayıs 1960, C: IX, S: 104, s. 402-403 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 9. Osmanlıca Dersleri I: Türk Dil Bilgisi [Muharrem Ergin] ((Kitaplar - Tenkit) Kasım 1959, C: IX, S: 98, s. 107-112 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
 10. Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik “İddiası” (Temmuz 1977, C: XXXVI, S: 310, s. 15-18 Türkistan Günlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Kezban Tekşan
 1. Kültür Aktarımında Yazılı Anlatımın Rolü (23.02.2011)
Dr. Mehmet Temizkan
 1. Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi (23.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun
 1. Derleme Sözlüğü ve Türkçe Sözlük'te Madde Başı Olarak Kişi Adıllarının Kullanımları Üzerine (11.11.2010)
Mustafa Mavaşoğlu-Gülden Tüm
 1. Türkçenin Yabancı Dil (TYD) Olarak Öğretiminde Çukurova Üniversitesinin Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (23.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Gülden Tüm
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü (23.02.2011)
 2. Gelecek Kuşakların Türkçe Edinimi Hakkı ve Televizyon (03.03.2011)
Seyfullah Türkmen
 1. Gebermek Kelimesinin Kökeni Üzerine (2004, C: II, s. 131-134. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.06.2010)

Halil İbrahim Usta
 1. Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları ile İlgili Bir Sınıflandırma (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 209-216 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Feridun Nafiz Uzluk
 1. Taş Yazıtlarda Türkçe Vakfiyeler, Arapça Yazıtlarda Türkçe Söz ve Şiirler ([1964] 1963, s. 251-267. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Prof. Dr. Süreyya Ülker
 1. İki Terim Sözlüğü Üzerine [Hekimlik Terimleri Kılavuzu I; Oktay Sinanoğlu: Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü] (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1978, C: XXXVIII, S: 327, s. 697-698
  Agâh Sırrı Levend Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.05.2010)

Kutlay Yağmur
 1. Batı Avrupa'da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri (25.10.2010)
Kadir Yalçınkılıç
 1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri (11.10.2010)
Doç. Dr. Okan Yaşar-Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım (30.09.2010)
 2. Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının Kaynakları (30.09.2010)
Bayram Yıldız
 1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından “Nutuk” (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 669-680 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Süreyya Yusuf
 1. Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç'n Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe Sözcükler (1969, s. 283-287. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.06.2010)

Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Dünden Bugüne Türkçe (Terim cenneti, terimlerde birlik sorunu) (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 838-845 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 2. İmlâ ve Terim Birliği (Kasım 1994, C: 1994/II, S: 515, s. 424-428 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 3. Değerlendirmeler: Ali Şafak: Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü ((Kitaplar - Tenkit) Temmuz 1992, C: 1992/II, S: 487, s. 67-71 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 4. Bir Yazım Kılavuzu Dolayısıyla (Ekim 1994, C: 1994/II, S: 514, s. 303-305 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 5. Dede Korkut Kitabı’nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 171-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2010)
 6. Dil Bayramında Türkçeye Genel Bir Bakış (Kasım 1997, C: 1997/II, S: 551, s. 400-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 7. Değerlendirmeler: Doğan Yıldız: Spikerlik ve Futbol Anlatımı ((Kitaplar - Tenkit) Aralık 1989, C: LVIII, S: 456, s. 326-328 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 8. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (-dıydım, -mıştım, -dımdı, anti-, kapkaç, gasp, onulmak, sırğa, palatal, palatalisation, nasal, nasalization üzerine) (Nisan 2005, C: XXXIX, S: 640, s. 313-324 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 9. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Açış konuşması, açılış konuşması, altını çizmek, telekonferans, bakış atmak üzerine) (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 408-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 10. Doğu Kökenli Kelimelerin İlk Hecelerindeki Ünlülerin Kısalması (Nisan 1996, C: 1996/I, S: 532, s. 1083-1094 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
 11. Doğu Kökenli Kelimelerin Son Hecelerindeki Uzun Ünlülerin Kısalması (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 435-448 Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa| 5. sayfa |6.sayfa | 7. sayfa| 8. sayfa