Talat Tekin (2005). Makaleler 3. Çağdaş Türk Dilleri. Yayıma Hazırlayanlar: Emine Yılmaz - Nurettin Demir. Ankara: Grafiker.Prof. Dr. Talat Tekin’in yüz elli bir yazısının bir araya getirildiği üç ciltlik makaleler dizisi “Makaleler 3. Çağdaş Türk Dilleri” adlı cildin yayımlanmasıyla tamamlanmıştır. 3. ciltte 62 yazı yer almaktadır. Türk dil devrimi, çağdaş Türkçenin çeşitli sorunları, Türk dilleri arasındaki ilişkiler, Türk dili ve diyalektlerinin sınıflandırılması; Türk dilinin dilbilim verileri ışığında  incelenmesi, Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarıyla ilgili sorunlar gibi farklı alanlardaki çalışmalar yer almaktadır. Bu ciltteki yazıların ilki 1952, sonuncusu ise 2002 yılında yayımlanmıştır. Böylece Prof. Dr. Talat Tekin’in 50 yıllık çalışmaları okuyucuya topluca sunulmuş olmaktadır. Prof. Dr. Talat Tekin Türkolojinin hiçbir konusunu yabancı kalmadığı için kitap aynı zamanda Cumhuriyet sonrası Türkiye Türkolojisinin tarihi olarak da okunabilir. 

 

İçindekiler 

  1                  “Türkçesini Aramak”, Türk Dili, c. 2, sayı 14, 1952: 102-103.

  2                   “Bir Kitabın Söylettikleri”, Genç Öğretmen, yıl 1, sayı 1, 15 Kasım 1953: 10-13.

  3                  “Şiirimizde Ölüm Temi I”, Halk Gazetesi, c. 26, 1 Ocak 1954, Trabzon.

  4                  “Şiirimizde Ölüm Temi II”, Halk Gazetesi, c. 26, 30 Haziran 1954, Trabzon.

  5                  “Tarancı’da Dil Devriminin Etkileri”, Türk Dili, c. 6, sayı 14, 1957: 220-223.

  6                  “’Yüzükoyun’ Bileşiğinin Yapısı”, Türk Dili, c. 7, sayı 76, 1958: 188-189.

  7                  “da/de Bağlayıcısının Türeyişi”, Türk Dili, c. 7, sayı 78, 1958: 276-277.

  8                  “Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde İstanbul”, Türk Dili, c. 7, sayı 79, 1958: 362-364.

  9                  “Ataç’ın Dilciliği ve Tilcikleri”, Türk Dili, c. 7, sayı 80, 1958: 408-413.

  10      “daha Zarfı ve da/de Edatı Hakkında”, Türk Dili, c. 7, sayı 83, 1958: 560-562.

  11             “daha Zarfının Anlam ve Kullanılışları”, Türk Dili, c. 8, sayı 85, 1958: 25-27.

  12             “Ayınlı ve Hemzeli Kelimeler”, Türk Dili,  c. 8, sayı 86, 1958: 110-113.

  13             “’Türkçemiz’ Adlı Eser Dolayısiyle”, Türk Dili, c. 8, sayı 89, 1959: 256-259.

  14              “Kelime Yaratırken”, Türk Dili, c. 8, sayı 90, 1959: 307-309.

  15              “Kurum’u Suçlandırma Hastalığı”, Türk Dili,  c. 8, sayı 91, 1959: 337-341.

  16             “Tasfiyeciliğin Sınırları”, Türk Dili,  c. 8, sayı 91, 1959: 411-412.

  17              “Nite-Nitekim”, Türk Dili, c. 8, sayı 91, 1959: 413.

  18              “Akıntıya Kürek Çeken Biri”, Türk Dili, c. 8, sayı 92, 1959: 457-458.

  19              “’Yaşıyan Dil’ Hikâyesi”, Türk Dili, c. 8, sayı 93, 1959: 531-535.

  20              “Osmanlıca Dersleri I: Türk Dil Bilgisi”, Türk Dili,  c. 9, sayı 98, 1959: 107-112.

  21              “(Tanıtma) “A. N. Kononov, Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazıka. Moskva-Leningrad, 1956. 569 s. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya)”, TDAY Belleten 1959: 331-377.

  22             “Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları”, TDAY Belleten 1959: 379-418.

  23             “’Amca’ ve ‘Teyze’ Kelimeleri Hakkında”, TDAY Belleten 1960: 283-294.

  24             “Yanlış Türkçe Kılavuzu”, Dünya Gazetesi, 29 Temmuz 1960.

  25             (Tanıtma) “Basic Course in Azerbaijani. By Fred W. House-Holder JR. and Mansour Lotfi. (Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series, 45). Pp. Xiii+275. Bloomington: Indiana University Press and The Hague: Mouton Co., 1965)”, JAOS 87.3, 1967: 318-321.

  26             “Burlingame’da Kazanlı ‘Yeşler Tügereği”, TKAE, Türk Kültürü V/54, 1967 (63-64): 455-456.

  27      “Türk Dil ve Lehçelerinde Ünsüz İkizleşmesi”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 3, sayı 1, 1971: 1-8.

  28             “Türk Dil Bilimi ve Yeni Kelimeler: 1”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 4, sayı 2, 1972: 143-150.

  29             “Atatürk ve Dil Reformu”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 5, sayı 2, 1973: 105-118.

  30              “En Hakiki Mürşit İlimdir”, c. 29, sayı 270, Mart 1974: 531-534.

  31             “Lise I Edebiyat Kitabındaki Tutarsızlıklar ve Bilimsel Yanlışlar”, Türk Dili, c. 35, sayı 305, 1977: 167-170.

  32             “Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik İddiası”, Türk Dili, sayı 310, Temmuz 1977: 13-18.

  33              “Türkçe ile Kazakça Arasında Karşılıklı Anlaşabilirlik”, Genel Dilbilim Dergisi, c. 1-2, Şubat 1978: 33-42.

  34              “Avrupalılar ve Türkçenin Latin Harfleriyle Yazımı”, Türk Dili, c. 38, sayı 326, 1978: 590-594.

  35             (Tanıtma) “L. S. Levitskaya, Istoriçeskaya morfologiya çuvaşskogo yazıka [Historical Morphology of the Chuvash Language]. Izdatel’stvo “Nauka”, Moskva 1976, 208 pages in 8, paper, Rbl. 1, 43”, CAJ 25 (1-2), 1981: 161-162.

  36             (Tanıtma) “İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü), Kazak SSR Ğılım Akademiyası Til Bilimi İnstitutu, Almatı (=Alma Ata) 1977. 711 s.”, TDAY Belleten, 1982-83: 281-288.

  37             “Enver Celalettin Paşa’nın Etimolojileri”, Tarih ve Toplum, c. 2, 1984: 66-70.

  38             “On the history of the Labial Vowel Shifts in Tatar and Bashkir”, Tatarica, Vammala 1987: 293-305.

  39             “Atatürk ve Türk Dilinde Reform”, Erdem c. 4, sayı 12, 1988: 1023:1043.

  40             “Fahir İz ve Türk Dili”, Gösteri, sayı 91’in özel eki, Haziran 1988: 16-17.

  41             “On Some Homophonous Suffixes in Modern Turkish”, Studies on Turkish Linguistics, Proceedings of the Fourth International Conference on Turkish Linguistics 17-19 August, 1988, Ed. Sabri Koç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (=METU), Ankara 1988: 225-230.

  42             “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi, Erdem 5, sayı 13, Ocak 1989: 141-168.

  43              “Birleşiklerin Tanımı ve Yazımları”, IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, (17-18 Mayıs 1990), yay. A. Sumru Özsoy-???, Boğaziçi Ünv. Yay., İstanbul 1990: 1-9.

  44             “A New Classification of the Chuvash-Turkic Languages”, Erdem 5, sayı 13, 1990: 129-139.

  45             “A New Classification of the Turkic Languages”, TDA 1991: 5-18.

  46             “Türkçede Kelime Vurgusu Kuralları”, Dilbilim Araştırmaları 1991: 1-4.

  47             “Türkoloji Üzerine” (Prof. Dr. Talât Tekin ile söyleşi), Dilbilim Araştırmaları 1992: 5-9.

  48             (Tanıtma) “Turkish Linguistics Today, edited by Hendrik Boeschoten and Ludo Verhoeven, E. J. Brill, Leiden 1991. 193 s.”, TDAY Belleten 1992: 171-180.

  49             “Orta Asya Türk Dilleri”, Dil Dergisi, sayı 5, 1992: 48-54.

  50              “Türkçenin Yakın ve Uzak Akrabaları”, Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Dil Derneği yay., Ankara 1994: 18-27.

  51              “Turkey: Language Situation”, The Encyclopedia of Language and Linguistics, Ed. R. E. Asher, Pergamon Press, Vol. 9, 1994: 4780.

  52             “Turkic Languages”, The Encyclopedia of Language and Linguistics, Ed. R. E. Asher, Pergamon Press, Vol. 9, 1994: 4780-4785).

  53             “Turkish”, The Encyclopedia of Language and Linguistics, Ed. R. E. Asher, Pergamon Press, Vol. 9, 1994: 4785-4787.

  54             “Türkçede Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlü ~ ø Nöbetleşmesi”, Dilbilim Araştırmaları 1995: 103-109.

  55             “Itıır üöt, Nazım Hikmet”, Çağdaş Türk Dili, sayı 86, 1995: 38-39.

  56             “Kentlileşme ve Türkçe”, Dilbilim Araştırmaları 1995: 6-10.

  57             “Dilbilimi İlke ve Yöntemleri Işığında Türkiye’de Türk Dilbilimi”, VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, 7-9 Ağustos 1996, Ankara 1997: 1-8.

  58             “Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları (I)”, Çağdaş Türk Dili, c. 10, Aralık 1997: 12-16.

  59             “Yusuf Has Hacib ve Cahit Sıtkı Tarancı’da Gençlik, Yaşlılık ve Ölüm”, Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı, Ankara 1997: 343-350.

  60             “Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları (II), Çağdaş Türk Dili, c. 10, 1998: 2-7.

  61             “On the Etymology of Turkish değil”, Turcologica 32, Ed. Lars Johanson, 1998: 656-664.

  62             “Türkçede Kaynaştırma Sesleri”, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, BÜ Yayınevi, Yayına Hazırlayanlar: A. Sumru Özsoy- Eser E. Taylan, İstanbul 2000: 109-112.