ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
737 Muzaffer Çand?r Türk ?iirinde Nazire Gelene?i ve Kul Himmet'in ?iirlerinde Nazirecilik 03.02.2015
736 Eyüp Akman A??k Tokatl? Nuri'nin Yeni ?iirleri ve ?iir Dili 24.12.2014
735 Muhtar Kaz?mo?lu Xalq Gülü?ünün Bezi Nezeri Meseleleri 19.12.2014
734 A?averdi Halil Ba??ms?zl?k Dönemi Azerbaycan Halk Edebiyat? Ara?t?rmalar? 19.12.2014
733 Hatice Selen Tekin Popüler Kültür ve Türkülerimiz 24.11.2014
732 Sag?p Atl? 19. Yüzy?lda Ya?am?? Bektâ?î Bir Â??k: Kastamonulu Â??k Kemâlî ve Yay?nlanmam?? ?iirleri 10.11.2014
731 Ahmet Keskin Geleneksel Abdal Müzi?inin Temsili ve Ne?et Erta? 04.11.2014
730 Halil At?lgan K?rt?ll? Felte? ve Türküleri 04.11.2014
729 Halil At?lgan Mahmatlar'da Asker U?urlama Törenleri 04.11.2014
728 Halil At?lgan Av?arlarda Halk Musikisi 04.11.2014
727 Mehmet özdemir Aksu Dergisinden Hareketle Giresun Mânileri Üzerine Bir ?nceleme 31.10.2014
726 Mehmet Naci Önal Türk Halk Kültüründe Efe 29.09.2014
725 Münir Cerraho?lu 20. Yüzy?l Â??kl?k Gelene?inde Gezginci Bir Â??k: Â??k Talibî Co?kun 24.09.2014
724 Ayhan Karaka? Sözlü Tarih-Folklor ?li?kisi Ba?lam?nda Üç Â??k Destan? 22.09.2014
723 Hulusi Gürbüz Everekli Seyranî Divan?nda ?Ku?lar? 22.09.2014
722 Levent Ali Çanakç? Halit Ziya U?akl?gil ve Türk Halk Kültürü 11.09.2014
721 Müzeyyen Altunbay Yarat?c? ve Ça?r???msal Dü?ünmeyi Geli?tirmesi Bak?m?ndan Türk Halk Bilmeceleri 15.07.2014
720 Soner Sa?lam Mahtumkulu?nun Edebî ?ahsiyetinin Olu?umunda Babas? Dövletmemmet Azad??n?n Etkisi 09.07.2014
719 Muhammet Kemalo?lu Cebrayil-Büyük Mercanl? Çevresi Bayat?lar? 02.07.2014
718 Mahfuz Zariç Geyik Destan? (Destan-? Geyik), Ebû Zerr ve Karde?lik E?itimi 03.06.2014
717 Ünal ?mik Türkülerimizdeki Ho?görü Temas?na Toplumsal Bak?? ve Hac? Bekta? Veli 29.05.2014
716 Eyüp Akman Prof. Dr. Saim Sakao?lu ile Çocuk Edebiyat? Üzerine Bir Sohbet 27.05.2014
715 Eyüp Akman Kastamonu Dü?ünlerinde Se?menlik gelene?i ve Se?men Kelimesinin Etimolojisi 27.05.2014
714 Bayram Toplu Farkl? Co?rafyan?n ?nsanlar? (Molla Niyaz ve A??k Seyrani) 25.04.2014
713 Recep Tek Â??k ?em?î?nin ?iirlerinde Divan Edebiyat? Tesirlerine Dair Tespitler 25.04.2014
712 I??l Altun Halk Hikayelerindeki Olay ve Dü?ünce Aktar?mlar?nda Digression?dan Yararlanma 09.04.2014
711 Salahaddin Bekki Ne?et Erta? Türkülerinin Kaynaklar? Üzerine 14.03.2014
710 Veysel ?ahin Kültürel Bellek Mekan? Olarak Türküler 14.03.2014
709 Halime Çavu?o?lu ?ki Farkl? Kültürün Â??k Kad?n Kahramanlar?: Leyla Ve Züleyha 13.03.2014
708 Mahir Cankaya XX. Yüzy?l Â??k Edebiyat?nda Aktüel ?iir De?erlendirmesi 13.03.2014
707 O?uz Karakaya-Hamit Önal Türk Halk Müzi?inde Bir Uzun Hava Türü Olarak Bozlak 28.01.2014
706 Nergis Biray Mahtumkulu?nun ?iirlerinde Ölüm Temas? 24.01.2014
705 Seyran Gay?bov Türk Saz ?iiri Bibliyografyas?na Ek 22.01.2014
704 Ali Turan Karabulut Türk Halk Bilgisi Derne?i Taraf?ndan Yay?mlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakk?nda K?sa Bir De?erlendirme 02.01.2014
703 Eyüp Akman Kastamonu Türküsü ?Tiridine Band?m" ?athiye midir? 26.12.2013
702 Mehmet Emin Bars Metinleraras? ?li?kiler Ba?lam?nda O?uz Ka?an Destan??na Bir Bak?? 19.12.2013
701 Sadettin Özçelik Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan A?ar Olsan A??t Versün, Kanl? Sudan Geçer Olsan Geçit Versün! 19.12.2013
700 Mustafa Hilmi Bulut Â??k Veysel?in Müziksel Yetene?i 15.11.2013
699 M. Sabri Koz 19. Yüzy?l Ermeni A?u?lar?ndan Mizahî Destanlar 15.11.2013
698 Banu Mustan Dönmez-Derya Karaburun Türk Halk Müzi?i Sözlerinde ?Metaforik Anlat?m Gelene?i? 11.10.2013
697 Meriç Harmanc? Gurbet Türkülerine Arketipsel Bir Yakla??m 08.10.2013
696 I??l Altun Karacao?lan'?n ?iirlerinde Da? Alg?s? 01.10.2013
695 Metin Eke Water-Themed Türkü in Turkish Culture 26.07.2013
694 Serdar U?urlu Tür, ?ekil ve Makam Örnekleminde, Halk Edebiyat?n?n Sunumunda Yeni Bir Yöntem Önerisi 27.06.2013
693 Soner Sa?lam Mahtumkulu?nun Tenkidî ?iirleri Üzerine 18.06.2013
692 Sadettin Özçelik Dede Korkut?un Biricik Teke?sinden Teke Dergisi ve Okuyucular?na Bir Arz-? Hâldir 18.06.2013
691 Halil ?brahim ?ahin Türkmenistan Sahas? Köro?lu Anlatmalar?nda Kad?n Tipler 29.05.2013
690 Muzaffer Sümbül Ramazano?lu Ailesinden Bir Ozan: Hasibe Ramazano?lu 29.05.2013
689 Refiye Oku?luk ?enesen Çukurova Bölgesi Girit Göçmenlerinin Girit'e Dair Anlat?lar?n?n Sosyal Tarihe Kaynakl?k Etmesi 29.05.2013
688 Abdulkadir ?naltekin Türk Halk Edebiyat?n?n Avrupal? Türklerin Sosyal Hayat?na Etkileri (Almanya Örne?i) 29.05.2013

<<1. sayfa | 2. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa