ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
797 Naciye Yıldız “Manas Destanının İktisadi İncelemesi’’ Başlıklı Yazı Üzerine 25.02.2019
796 Eyüp Akman Varka ve Gülşah Mesnevisinin Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası 26.01.2019
795 Eyüp Akman Atabetü'l Hakâyık'ta Epitetler 26.01.2019
794 Hamiye Duran Yol Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme 10.12.2018
793 Araznepes Mämmetcumayev Zühre İle Tahir Süjesine Göre Türkmen Edebiyatındaki Masallar, Rivayetler, Halk Destanları 10.12.2018
792 Eyüp Akman Kastamonu'da Âşıklık Geleneği Ve Halk Şairleri 24.11.2018
791 Eyüp Akman Son Divan Şairlerinden Kastamonulu Ahmet Rıza Boşdurmaz 2.11.2018
790 Eyüp Akman Kastamonu'dan Derlenen Bir Fıkranın ''Notre Dame'nin Kamburu Romanındaki İzleri 1.11.2018
788 Mahmut Sarıkaya Son Büyük Sünnî Saz Şairlerinde Ali ve Ehl-i Beyt Sevgisi 24.05.2018
787 Eyüp Akman Kemal Tahir'in Romanlarında Yârân Kültürü ve Âhilik 14.05.2018
786 Eyüp Akman Kastamonulu Ferîde Hanım Divânı ve Divândaki Yerel Kültür Unsurları 14.05.2018
785 Eyüp Akman Kastamonu İli Araç İlçesindeki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili İnanışlar 14.05.2018
784 Eyüp Akman Âşık Tarzı Destan Türü ve Çankırılı Âşıklardan Âşık Nâili , Âşık Ali ve Ali Kadri'nin Destanları Üzerine Bir Tahlil Denemesi 14.05.2018
783 Eyüp Akman Kastamonu'da İnsan Uzuvlarıyla ilgili İnançlar 12.02.2018
782 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi I 14.01.2018
781 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular II 14.01.2018
780 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular I 14.01.2018
778 Orhan Yavuz Karacaoğlan'ın Memleketi Tartışmaları ve Bir Mezar Taşı Uydurması 04.01.2018
777 İsmail Abalı Leyla İle Mecnun Dizisinde 'Aksakal' Motifinin Güncellenmesi 30.10.2017
776 İsmail Abalı Mizah Teorileri Bağlamında Yörük Fıkraları 30.10.2017
775 İsmail Abalı Halk Hikayesinden Televizyon Dizilerine Türk Halk KültüründeYardımcı Tipi 30.10.2017
774 Emine Gürsoy Naskali Aydın Halk Kültüründe Zeytin 30.10.2017
773 Süleyman Fidan Reklam-Müzik İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamlarında Türk Halk Müziği Unsurlarının Kullanımı 12.12.2016
772 Kadir Güler-Ersen Ersoy Kütahya Medhiyelerine Dair 02.12.2016
771 Kadir Güler XVIII. Yüzyıl Sazşairlerinden Kütahyalı Âşık Sırrı 02.12.2016
770 Eyüp Akman Erzurumlu Emrah'ın Kalenderileri Üzerine Bir İnceleme 02.12.2016
769 Oktay Yivli Muğla Türküleri Bağlamında Tolga Çandar 20.10.2016
768 Necati Tonga Bozkırın Kadim Bülbülleri Yahut İmdat Avşar'ın Hikayelerinde Abdallar ve Abdal Kültürü 26.05.2016
767 Salahaddin Bekki Prof. Dr. Ensar Aslan Hayatı ve Eserleri 09.05.2016
766 Salahaddin Bekki Dedem Korkut Kitabı’nın Mukaddimesi ile Boylar Arasındaki Organik Bağ 09.05.2016
765 Salahaddin Bekki 1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler 09.05.2016
764 Ali Yıldırım Türkü Sözlerindeki Problemlere Dair 21.04.2016
763 Elza Alışova Demirdağ Azerbaycan Manilerinde Bayatılarında Vatan Sevgisi, Vatan Hasreti 22.03.2016
762 Esra Akbalık Türk Atasözlerinde Cinsiyet Algısı 25.01.2016
761 Esra Akbalık Halk Hikâyelerinde Bir İmaj Olarak Bağ ve Bahçenin Kadın ve Bedeni İle İlişkisi 25.01.2016
760 Esra Akbalık XIX. Asır Âşıklarından Beşiktaşlı (Tokatlı) Gedâî: Şairliği ve Şiiri Üzerine Bazı Mülâhazalar 21.01.2016
759 Eyüp Akman Osmanlı Nüfus Defterlerindeki Sülale Adlarının Soyadı Kanunuyla Aldığı Şekiller Üzerine Bir Dil İncelemesi (Kastamonu Örneği) 20.01.2016
758 Eyüp Akman TRT Repertuvarındaki Emrah Mahlaslı Türkülerin Dili Üzerine Bir İnceleme 20.01.2016
757 Eyüp Akman Âşık Sümmani'nin Torunu Âşık Hüseyin Yazıcı (Sümmanioğlu) İle Bir Sohbet 15.01.2016
756 Ali Kafkasyalı Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum 09.11.2015
755 Jale İsmayılova romanya’da Türk Halkları Edebiyatı 16.10.2015
754 Ali Osman Abdurrezzak Dede Korkut Kitabında Erkek Kahraman Statüsü 05.10.2015
753 Salih Uçak Masalsız Toplum ve Okulda Değerler Eğitimi 04.09.2015
752 Ahmet Feyzi Darü’l Elhan’a Ait Anadolu Halk Şarkıları Defterlerinde Erzurum Türküleri 27.07.2015
751 Vefa Savaşkan XIX. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Âşıklarından Kızılvengli Âşık Alı 22.07.2015
750 Salahaddin Bekki Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’ın Evlenme Yolculuğu 21.07.2015
749 Salahaddin Bekki Pîr Sultan Abdal 08.07.2015 OKU
748 Recep Tek Âşık Gufrânî'nin Cihâd-ı Ekber Destanı'nın Tahlili 10.06.2015
747 Eda Tanyıldızı Türk Fıkra Tiplerinden ‘Palulu Tipi’ Üzerine Bir Değerlendirme 25.05.2015
746 Erman Artun Çukurovalı Âşık İmamî’nin Ölüm Dışı Öğütlemeli – Kargışlamalı Ağıtları 13.05.2015

<<1. sayfa | 2. sayfa

Sonraki sayfa