ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
788 Mahmut Sar?kaya Son Büyük Sünnî Saz ?airlerinde Ali ve Ehl-i Beyt Sevgisi 24.05.2018
787 Eyüp Akman Kemal Tahir'in Romanlar?nda Yârân Kültürü ve Âhilik 14.05.2018
786 Eyüp Akman Kastamonulu Ferîde Han?m Divân? ve Divândaki Yerel Kültür Unsurlar? 14.05.2018
785 Eyüp Akman Kastamonu ?li Araç ?lçesindeki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile ?lgili ?nan??lar 14.05.2018
784 Eyüp Akman Â??k Tarz? Destan Türü ve Çank?r?l? Â??klardan Â??k Nâili , Â??k Ali ve Ali Kadri'nin Destanlar? Üzerine Bir Tahlil Denemesi 14.05.2018
783 Eyüp Akman Kastamonu'da ?nsan Uzuvlar?yla ilgili ?nançlar 12.02.2018
782 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi I 14.01.2018
781 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular II 14.01.2018
780 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular I 14.01.2018
778 Orhan Yavuz Karacao?lan'?n Memleketi Tart??malar? ve Bir Mezar Ta?? Uydurmas? 04.01.2018
777 ?smail Abal? Leyla ?le Mecnun Dizisinde 'Aksakal' Motifinin Güncellenmesi 30.10.2017
776 ?smail Abal? Mizah Teorileri Ba?lam?nda Yörük F?kralar? 30.10.2017
775 ?smail Abal? Halk Hikayesinden Televizyon Dizilerine Türk Halk KültüründeYard?mc? Tipi 30.10.2017
774 Emine Gürsoy Naskali Ayd?n Halk Kültüründe Zeytin 30.10.2017
773 Süleyman Fidan Reklam-Müzik ?li?kisi Ba?lam?nda Televizyon Reklamlar?nda Türk Halk Müzi?i Unsurlar?n?n Kullan?m? 12.12.2016
772 Kadir Güler-Ersen Ersoy Kütahya Medhiyelerine Dair 02.12.2016
771 Kadir Güler XVIII. Yüzy?l Saz?airlerinden Kütahyal? Â??k S?rr? 02.12.2016
770 Eyüp Akman Erzurumlu Emrah'?n Kalenderileri Üzerine Bir ?nceleme 02.12.2016
769 Oktay Yivli Mu?la Türküleri Ba?lam?nda Tolga Çandar 20.10.2016
768 Necati Tonga Bozk?r?n Kadim Bülbülleri Yahut ?mdat Av?ar'?n Hikayelerinde Abdallar ve Abdal Kültürü 26.05.2016
767 Salahaddin Bekki Prof. Dr. Ensar Aslan Hayat? ve Eserleri 09.05.2016
766 Salahaddin Bekki Dedem Korkut Kitab??n?n Mukaddimesi ile Boylar Aras?ndaki Organik Ba? 09.05.2016
765 Salahaddin Bekki 1980 Sonras? Â??k ?iirinde Siyasi Söylemler 09.05.2016
764 Ali Y?ld?r?m Türkü Sözlerindeki Problemlere Dair 21.04.2016
763 Elza Al??ova Demirda? Azerbaycan Manilerinde Bayat?lar?nda Vatan Sevgisi, Vatan Hasreti 22.03.2016
762 Esra Akbal?k Türk Atasözlerinde Cinsiyet Alg?s? 25.01.2016
761 Esra Akbal?k Halk Hikâyelerinde Bir ?maj Olarak Ba? ve Bahçenin Kad?n ve Bedeni ?le ?li?kisi 25.01.2016
760 Esra Akbal?k XIX. As?r Â??klar?ndan Be?ikta?l? (Tokatl?) Gedâî: ?airli?i ve ?iiri Üzerine Baz? Mülâhazalar 21.01.2016
759 Eyüp Akman Osmanl? Nüfus Defterlerindeki Sülale Adlar?n?n Soyad? Kanunuyla Ald??? ?ekiller Üzerine Bir Dil ?ncelemesi (Kastamonu Örne?i) 20.01.2016
758 Eyüp Akman TRT Repertuvar?ndaki Emrah Mahlasl? Türkülerin Dili Üzerine Bir ?nceleme 20.01.2016
757 Eyüp Akman Â??k Sümmani'nin Torunu Â??k Hüseyin Yaz?c? (Sümmanio?lu) ?le Bir Sohbet 15.01.2016
756 Ali Kafkasyal? Azerbaycan, ?ran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum 09.11.2015
755 Jale ?smay?lova romanya?da Türk Halklar? Edebiyat? 16.10.2015
754 Ali Osman Abdurrezzak Dede Korkut Kitab?nda Erkek Kahraman Statüsü 05.10.2015
753 Salih Uçak Masals?z Toplum ve Okulda De?erler E?itimi 04.09.2015
752 Ahmet Feyzi Darü?l Elhan?a Ait Anadolu Halk ?ark?lar? Defterlerinde Erzurum Türküleri 27.07.2015
751 Vefa Sava?kan XIX. Yüzy?l Azerbaycan Sahas? Â??klar?ndan K?z?lvengli Â??k Al? 22.07.2015
750 Salahaddin Bekki Köro?lu Kele?lerinden Köse Kenan??n Evlenme Yolculu?u 21.07.2015
749 Salahaddin Bekki Pîr Sultan Abdal 08.07.2015 OKU
748 Recep Tek Â??k Gufrânî'nin Cihâd-? Ekber Destan?'n?n Tahlili 10.06.2015
747 Eda Tany?ld?z? Türk F?kra Tiplerinden ?Palulu Tipi? Üzerine Bir De?erlendirme 25.05.2015
746 Erman Artun Çukuroval? Â??k ?mamî?nin Ölüm D??? Ö?ütlemeli ? Karg??lamal? A??tlar? 13.05.2015
745 Naz?m H. Polat Osmanl? Dönemi Edebiyat Tarihlerinin Halk Edebiyat?na Bak??? 30.04.2015
744 Saim Sakao?lu Karacao?lan ?iirlerini Nas?l Yay?mlamal?y?z 27.04.2015
743 M. Mete Ta?l?ova Stüdyoya Ta??nan Â??kl?k veya ?Stüdyo Tipi? Â??kl??a Do?ru: Sözlü ve Dijital ?cra Yap?lar? Üzerinde Mukayese 01.04.2015
742 Eyüp Akman Sümmânî?nin E?itimi ve E?itim Anlay??? 18.03.2015
741 Ahmet Özgür Güvenç Lipogram ve Â??k ?iiri 20.02.2015
740 Tu?çe Erdal Sözlü Kültür ve Yaz?l? Kültür Ba?lam?nda Cönk ve Mecmualarda Fuzûlî Mahlasl? ?iirler 20.02.2015
739 Ruhi Kara-O?uzhan Y?lmaz Erzincan Türkülerinde Gurbet Temas? 11.02.2015
738 ?eref Boyraz Anonim Halk Edebiyat? Ara?t?rmalar?n?n Tan?m ve Tasnif Sorunlar? Ba?lam?nda ?Söylemelik ve Konu?mal?k Türler?le ?lgili Çal??malar?n Durumu 05.02.2015

<<1. sayfa | 2. sayfa

Sonraki sayfa