ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (132)
Makale (435)
Pervin Agâcânzade
 1. İran’da Yaşayan Türkmenlerin Halk Edebiyatı (aktaran: Nuri Şimşekler, Bahar-1998, S: 5, s. 190-203. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)

Ahmet Akgül
 1. Âşık Gamgüder’in Üslûbunda Klâsik Türk Şiirinin Etkisi (01.01.2012) (HTML)
Erol Aksoy
 1. Âşık Monografileri İçin Yeni Bir Çığır: “Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi Denemesi” (tanıtma) (17.01.2012)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Çıldırlı Âşık Şenlik'in Hikâyeciliği (Eylül 2005, C: XC, S: 645, s. 243-253 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
 2. Azerbaycan ve Türkiye’de Tanınan Ortak Âşıklar (Bahar-1999, S: 7, s. 33-42. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
 3. Âşık Mehmet Yakıcı'nın Destanlarında İşlediği Konular (Mayıs 2000, C: 2000/I, S: 581, s. 451-458 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
 4. Türk Halk Şiirinde Enver Paşa (15.10.2010)
 5. Çukurovalı Âşıkların Dilinde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı (26.12.2011) (HTML)
Erdoğan Altınkaynak
 1. Malya’da Âşık İrfani’den Derlenen Nergis Hikâyesi (10.11.2011)
Dr. Rıfat Araz
 1. Dinî -Tasavvufî Türk Şiirinde Ölüm Terennümleri... (17.03.2009)

Prof. Dr. Erman Artun
 1. Âşık Edebiyatı Metinlerinin Tahlili Üzerine Düşünceler (11.02.2010)
 2. Şair Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Sanat, Estetik ve Üslup (11.02.2010)
 3. Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar 1 (11.02.2010)
 4. Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin Geleceğe Taşınması (11.02.2010)
 5. Kültürel Değişim ve Gelişim Bakış Açısıyla Geçmişten Günümüze Anadolu Türk Halk Edebiyatı (16.03.2010)
 6. Âşık Edebiyatı Çalışmalarının Değerlendirilmesi – Öneriler Katkılar - (20.09.2011)
 7. Taşlama Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî’nin Yeri (12.10.2011)
 8. Günümüzde Yaşayan Âşıklık Geleneği Üzerine Düşünceler (24.10.2011)
 9. Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma (19.12.2011) (Baskıda)
Okt. Abdulselam Arvas
 1. Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl (07.07.2009)
Macit Balık - Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu - Dr. Celal Aslan
 1. Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme (26.11.2009)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Türkülerde Turna (07.05.2010)
 2. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Kütüphanesi Bulunan Alevilik ve Bektaşilikle İlgili Eserlerden Bazıları (07.05.2010)
Birol Azar
 1. Sözlü Kültür Geleneği Açısından Türk Saz Şiiri (22.11.2011) (HTML)
M. Halit Bayrı
 1. Saz Şairleri: Âşık İrfanî (Şubat 1955, C: IV, S: 41, s. 302-305 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
 2. Halk Şairleri: Âşık Kenzî (Mart 1955, C: IV, S: 42, s. 358-362 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Âşık Edebiyatı (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 340-357 Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.06.2009)

Naim Buluç
 1. Âşık Ömer'in Yayımlanmamış Şiirleri (Temmuz 1954, C: III, S: 34, s. 595-596 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
 1. Âşık Mevlüt İhsani Hayatı ve Hikayeciliği (27.03.2009)
G. Tarıman Cenikoğlu
 1. Halk Şiirimizde Nevruz (03.01.2012) (HTML)
Mevhibe Coşar
 1. Söz Yarışında Yenilmezlik: "Olsa Eski Günlerim/ Daha Güzel Söylerim" (07.12.2011)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türk Halk Edebiyatında Geyiğe Dair Bazı Motifler (1956, s. 153-177. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)

Mehmet Çeribaş
 1. Kırgız Âşık Edebiyatında Aytış (07.12.2011)
Nihad M. Çetin
 1. Seyrâni’nin Neşredilmemiş Bâzı Şiirleri (21.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Değerlendirmeler: Erman Artun: Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, (Kitaplar - Tenkit) (Ocak 2003, C: LXXXV, S: 613, s. 89-91, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
Ali Abbas Çınar
 1. Türkmenistan Halk Edebiyatı Türleri (Güz-1996, S: 2, s. 353-370. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Kırım Şavaşı’nın İngiliz ve Türk Kaynaklarına Göre Halk Edebiyatına Yansıması (23.03.2011)
H. Rıdvan Çongar
 1. Âşık Veysel ve “Kara Toprak” Şiiri (04.10.2011)
Araş. Gör. Özkan Daşdemir
 1. Âşık Sümmânî’nin “Dilber Senin” Redifli Şiirlerinden Hareketle Bazı Tespitler (06.12.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Edmond Saussey: Türk Halk Edebiyatı ((Kitaplar - Tenkit) Aralık 1952, C: II, S: 15, s. 174-176 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Doç. Dr. Ahmet Doğan
 1. Dede Korkut'u Yeniden Okumak-2 (23.03.2011)
Dr. Bayram Durbilmez
 1. Halk Edebiyatı Metinlerini Okurken Karşılaşılan Sıkıntılar (24.03.2010)
 2. Âşıklık Geleneklerinde Saz (14.05.2010)
Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu (11.03.2010)
Özlem Düzlü
 1. Ercişli Emrah’ın Şiirlerinde Sevgilinin Güzellik Unsurları Bakımından Klasik Edebiyat Hususiyetleri (26.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Metin Eke
 1. Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler (18.03.2009)
 2. Geçmişte Yapılan Âşık Atışmalarının Günümüzdeki Görünümü (07.12.2011)
Armağan Elçi
 1. Yetiştiği ve Yetiştiren Unsurlar Işığında Müzik Yönü İle Âşık Veysel (01.12.2011)
Prof. Dr. Şükrü Elçin
 1. Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü (Ekim 1985, C: L, S: 406, s. 180-192 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 2. Âşık Hüseyin'in Bir Deyişmesi (Nisan 1999, C: 1999/I, S: 568, s. 286-289 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz
 1. Aşık Şiirinin İnsani Değer Olarak Adalet Kavramına Bakışı (20.04.2011)
 2. Kesik Mani ve doldurmalı Kesik Mani Adlandırmaları Ne Derece Doğrudur ? (29.04.2011)
Suat Engüllü
 1. Makedonya Türk Halk Edebiyatı (Ekim 1994, C: 1994/II, S: 514, s. 310-315 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Kerim Aydın Erdem
 1. Âşıklık Geleneği (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 228-231 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türk Saz Şairleri: Âşık Gevheri (Ekim 1959, C: IX, S: 97, s. 5-8 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.06.2009)
 2. Türk Saz Şairleri Üsküdarî (05.03.2010)
 3. Eski Bir Saz Şairi Sipahî (05.03.2010)
Abdulkadir Erkal
 1. Sümmani'nin Aşık Edebiyatına Olan Etkisi (03.06.2011)
Konur Ertop
 1. Divan Edebiyatının Halk Edebiyatına Etkisi (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 436-447, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Cengiz Gökşen
 1. Çıldırlı Âşık Şenlik'in Şiirlerinde Tasavvufî Unsurlar (13.10.2010)
Abdülbâki Gölpınarlı
 1. Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 357-375, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı,Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.08.2009)

Muammer Gül
 1. Günümüz Bektaşi-Mevlevi Şairlerinden Konyalı Aşık Haydar/Şıh Hasan Pekışık (13.10.2010)
Yusuf Turan Günaydın
 1. Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Bâki Gül ve Balık Destanı (19.10.2010)
Araş. Gör. Ahmet Özgür Güvenç
 1. Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (04.11.2010)
Şergiyye Heziyeva
 1. Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık (10.05.2011)
 2. Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği (19.12.2011) (HTML)
Hatice İçel
 1. Çıldırlı Âşık Şenlik'in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları (19.10.2010)
Prof. Dr. Alimcan İnayet
 1. Uygur Muhebbet Koşakları (Aşk Şiirleri)nın Yapısal Özellikleri Üzerine (04.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Ali Kafkasyalı
 1. İran Türkleri Âşık Muhitleri (06.04.2009)
Bahattin Kahraman
 1. Korkusuz Abdal ve İki Manzumesi ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 127-137. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Ruhi Kara
 1. Âşık Müslim Kumru Seyrani (13.10.2010)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 1. Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı (Şubat 1971, C: XXIII, S: 233, s. 353-354 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Âşık Ömer’in Bilinmeyen İki Yaşnamesi (18.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî’den Örnekler (09.04.2009)
 2. Âşık Ruhsatî’nin Tarikatı Üzerine Düsünceler (09.04.2009)
 3. Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler (09.04.2009)
 4. Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği (09.04.2009)
 5. Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri (09.04.2009)
 6. Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller (09.04.2009)
 7. Âşık Feymani (09.04.2009)
 8. Âşık Püryanî’nin Karşılaşmaları (09.04.2009)
 9. Âşık Şiirinde Ayakla İlgili Problemler (09.04.2009)
 10. Âşık Şiirinde Değişmeler Ve Süreklilik Sefil Selimi Örneği (09.04.2009)
 11. Âşık Şiirinde Kafiye ve Redif (09.04.2009)
 12. Âşık Şiirinde Karı-Koca Bağlamında Sevgi, Hasret ve Geçimsizlik (14.04.2009)
 13. Âşık Talibî Coşkun (14.04.2009)
 14. Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul (14.04.2009)
 15. Âşık Veysel (14.04.2009)
 16. Âşık Veysel Konusunda Dr: Doğan Kaya ile Yapılmış Röportaj (14.04.2009)
 17. Âşık Veysel’in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler (14.04.2009)
 18. Âşıklığa Başlama (14.04.2009)
 19. Ayetleme (14.04.2009)
 20. Başlangıçtan Günümüze Âşık Edebiyatı (14.04.2009)
 21. Cönklerden Gün Işığına: Karacaoğlan (14.04.2009)
 22. Çok Kafiyeli Şiirler Üzerine Yeni Düşünceler (17.04.2009)
 23. Develi'li Seyrani'nin Özlü Sözleri (17.04.2009)
 24. Divan Şiiri ve XIX. Yüzyıl Halk Şiirinde Güzel Tasviri (17.04.2009)
 25. Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu (17.04.2009)
 26. Giresun'da Âşık Tarzı Şiir Geleneği (17.04.2009)
 27. Halk Şairlerinin Diliyle Sivas Çermikleri (17.04.2009)
 28. Halk Şiirinde Biçim ve Tür (17.04.2009)
 29. Halk Şiirinde Gelin-Kaynana (17.06.2009)
 30. Kıbrıs Manierine Genel Bir Bakış (17.06.2009)
 31. Adil Sultan Destanı (17.06.2009)
 32. Ahmet Harami Destanı (17.06.2009)
 33. Alpamış Destanı (17.06.2009)
 34. Battal Gazi Destanında Deyimler (17.06.2009)
 35. Battal Gazi Destanındaki Beldeler ve Tabiat (17.06.2009)
 36. Çora Batır Destanı (17.06.2009)
 37. Dede Korkut Hikayelerinden 'Begil Oglı Emrenün Boyı'nın Tahlili' (17.06.2009)
 38. Halk Edebiyatında Yemek Destanları (17.06.2009)
 39. 'İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü Boyı'nın Tahlili (17.06.2009)
 40. Kırgızların Son Büyük Manasçısı Sayakbay Karalayev (17.06.2009)
 41. Kırgızların Yaşayan Dört Büyük Manasçısı (17.06.2009)
 42. Köroğlu Kollarının Yeni Varyantları (17.06.2009)
 43. Sivaslı Pehlivanları Konu Edinen Destanları (17.06.2009)
 44. Koluaçık Hacım Sultan Menkıbesi (19.06.2009)
 45. Âşık Ruhsati’nin Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Konu Alan Şiirleri (19.06.2009)
 46. Küpeli Baba ve Kardeşleri (19.06.2009)
 47. Sivas Aşıklarının Ramazan Konulu Deyişleri (19.06.2009)
 48. İbn-i Sina Hikâyesinin Yeni Bir Yazma Nüshası (19.06.2009)
 49. İlbeylioğlu Hikâyesinin Türk Kültürü İçindeki Yeri ve Sivas Eşmetni (19.06.2009)
 50. Türk Halk Şiirinde Ölüm Sonrası Dilekler (18.02.2010)
 51. Halk Şiirinde Gelin-Kaynana (04.05.2010)
 52. Ölümünün Birinci Yılında Ali Kemali (15.11.2011)
 53. Ölümünün İkinci Yılında Büyük Kırgız Alimi Salican Cigitov (15.11.2011)
Sema Özher Koç
 1. Fenomenolojik Açıdan Bir Türkü Çözümlemesi: 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' (15.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Behiye Köksel
 1. Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller (18.03.2009)
Babek Kurbanov
 1. Üstad Âşık: Âşık Şemşir (21.06.2011)
Agah Sırrı Levend
 1. Halk ve Tasavvufî Halk Edebiyatı (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 171-185 Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Abdulhakim Mehmet
 1. Sarı Uygur Halk Edebiyatı Üzerine Çin’de Yapılan Çalışmalar (Güz-2002, S: 14, s. 367-376. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Kürşat Öncül
 1. Kars Bağlamında Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması (15.11.2011)
Metin Özarslan
 1. Some Critical Remarks on the “Aruz Rhythmical Poems” in Turkish Minstrel Poetry (15.02.2010)
Cafer Özdemir
 1. Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği (16.01.2012)
Hasan Özdemir
 1. Dede Korkut'un Kişiliği İle İlgili Efsaneler (04.03.2010)

Kutlu Özen
 1. Köroğluğnun Sivas Coğrafyası (17.06.2009)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Değerlendirmeler: Harun Güngör - Mustafa Argunşah: Gagauz Türkleri, Tarih-Dil-Folklor ve Halk Edebiyatı ((Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 974-976 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Cahit Öztelli
 1. On Dokuzuncu Yüzyıl Ozanı: Deli Boran (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 908-910 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
 2. Halk Edebiyatında Sazın Yeri (Kasım 1962, C: XII, S: 134, s. 108-110 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 3. Kolay Sanılan Halk Edebiyatı (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 979-982 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 4. Edebiyat Tarihi: Âşık İbrahim (Mart 1956, C: V, S: 54, s. 377-379 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
 5. Araştırmalar: Âşık Nev'i (Aralık 1956, C: VI, S: 63, s. 147-150 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)
Hayrettin Rayman
 1. Âşık Huzûrî (12.05.2011)
Muhammedjan Rustemov
 1. Kazak Halk Kültürü ve Edebiyatından Örnekler (aktaran: Vahit Türk, Güz-1997, S: 4, s. 45-55. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Karslı Âşıkların Türk Âşık Edebiyatı İçindeki Yeri ve Önemi (26.05.2009)
 2. Karamanlı İki Âşık: Kenzî ve Gufrânî (29.05.2009)
 3. Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyranî'nin Şiirlerinden Örnekler (Ocak 1985, C: XLIX, S: 397, s. 44-59 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.06.2009)
 4. 17. Yüzyıl Âşık Edebiyatı Üzerine Notlar - 6: Âşık İbrahim ve Âşık Nev'î (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 50-53 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
 5. Âşık Murat Çobanoğlu Üzerine (Temmuz 2005, C: XC, S: 643, s. 61-63 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
 6. Âşıkların Harf İnkılabı’na, Türk Diline ve Türk Dil Kurumuna Bakışları (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 411-422 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 7. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Kıbrıs Türkleri İle Türkiye Türklerinin Halk Edebiyatındaki Ortaklıklar (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 167-179 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 8. Halk Edebiyatı (05.07.2011)
 9. Kahve, Kahvehane ve Erzurum Âşık Kahvehaneleri (14.09.2011)
Mustafa Sever
 1. Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları (22.03.2011)
Lütfi Sezen
 1. Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Aşk ve Gurbet (Teorik Bir Yaklaşım) (31.05.2011)
Prof. Dr. Esma Şimşek
 1. Yakınma / Yakarışlar Dünyasında Felek ve Türk Halk Edebiyatına Yansımaları (11.03.2010)
Nail Tan
 1. Türk Halk Edebiyatında “Karakuş” Fıkraları (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 530, s. 358-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 2. Türk Halk Edebiyatının Bazı Kafiye Özellikleri (Ağustos 1991, C: 1991/II, S: 476, s. 136-146 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
 3. Âşık Tarzı Destan Geleneğinde Esnaf Destanı Araştırmalarına Katkılar (04.07.2011)
 4. Âşık Edebiyatı Dediğin, Bir Sarp Kale.. (25.07.2011)
 5. Âşık Ömer, Gevheri ve Âşık İzzet Özkan'ın "Sakınırım" Redifli Semaide Buluşması (25.07.2011)
Yard. Doç. Dr. M. Mete Taşlıova
 1. Kadın Temsilcileriyle Birlikte Çorum’da Halk Şiiri ve Âşık Tarzı Üzerinde Tespit ve Öneriler (12.02.2010)
Mehmet Temizkan
 1. On Sekizinci Yüzyılın Şartları İçinde Mahtumkulu (19.12.2011)
Naki Tezel
 1. Türk Halk Edebiyatında Masal (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 447-457 Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Yakup Topal
 1. Geleneksel Türkiye Âşıklar Yarışması (1990-1996) Adlı Kitap Üzerine (02.06.2011)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler (Haziran 1997, C: 1997/I, S: 546, s. 529-545 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)

Aslı Uçar
 1. "Âşık" Şah Sanem ve "Âşık" Aslı'nın Sesleri ve Suskunlukları (16.03.2010)
Yusuf Ziya Ulusoy
 1. Halk Edebiyatında Karanfil (Temmuz 1959, C: VIII, S: 94, s. 577-579 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

Doç. Dr. Mustafa Uslu
 1. Halk Türkülerimizde Av (18.03.2009)
Hanifi Vural
 1. Âşık Veysel'de Söz Ötesi Açılımlar ve Çeşitlilik (Temmuz 2003, C: LXXXVI, S: 619, s. 32-37 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Suat Umagan
 1. Hikmet ve Hiciv Şairi Olarak Seyrânî (22.06.2011)
Muzaffer Uyguner
 1. Aşık Veysel'in Tasavvufa Dönük Şiirleri (Mayıs 1971, C: XXIV, S: 236, s. 144-150 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Kuraklığın Kültürel Hayattaki Yeri ve Konyalı Âşık Mehmet ‘in Kıtlık (Kuraklık) Üzerine Söylediği Destanlar (27.03.2009)
 2. Gördüğü Rüya Sonucu Âşık Olmaya Günümüzden Bir Örnek: Sorgunlu Miskin Yusuf (06.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar (26.03.2009)
 2. Geçmişten Günümüze Ozanlık Geleneği ve Bu Süreçte İletişim Araçlarının Rolü (16.06.2009)
 3. 17. Yüzyıldan Günümüze Malatyalı Âşıklar (16.06.2009)
 4. Halk Edebiyatı Ürünlerinde Âşıkların Dilinde ve Köroğlu’nda Dağ (16.06.2009)
 5. Ilbeylioğlu Halk Hikâyesinin Oğuzeli Söylencesi (17.06.2009)
 6. Âşık Ferrahi'nin Sanatı (29.04.2011)
 7. Malatya Âşıklık Geleneği İçinde Hekimhanlı Esirî’nin Şiir Dünyası (29.04.2011)
 8. Âşıkların Dilinde ve Telinde Gönül Kavramı (29.04.2011)
 9. Emrah ve Emrah Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı (29.04.2011)
 10. Zile Âşıklık Geleneğinin Usta Âşıklarından Eminî Düştü (05.05.2011)
 11. Ağıt ve Türkülerimizde Bu Dünyadan Öte Dünyaya Göç (05.05.2011)
 12. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Su (05.05.2011)
Yakup Yılmaz
 1. [H.] 1285 Tarihli Bir Cönk (06.01.2012)
Yaşar Yılmaz
 1. İspirli Âşık Devranî Baba (13.09.2011)
Kerim Yund
 1. Halk Bilgisi ve Edebiyatımız Bakımından Yalamık (Mart 1953, C: II, S: 18, s. 342-349 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)

<<1. sayfa | 3. sayfa