ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ-TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Anasayfa | Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

1832-1840 TARİHLİ EGIN ŞER‘İYYE SİCİLİ’NİN BELGE ÖZETLERİ

Summary of the 1832-1840 Dated Eğin Şer‘iyye Registered Document

Sibel CANPOLAT    Ahmet AKSIN

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat University Journal of Social Science
Cilt: 17, Sayı: 1 Sayfa: 275-300, ELAZIĞ-2007

ÖZET

Osmanlı Tarihi’nin en önemli arşiv kaynaklarından bir tanesi de Şer‘iyye Sicilleri’dir.

Ait oldukları dönem ve yer hakkında oldukça önemli bilgiler veren Şer‘iyye Sicilleri’nden
faydalanma konusu bugün için belli başına bir problem olmaktadır. Bu durum ise sicillerden
faydalanma konusunu belirli bir metoda bağlı kılmayı zaruri hale getirmektedir. İşte bu açıdan
Türkiye’de bulunan bütün sicillerin fihristlerinin yapılması zorunludur.

Bu çalışmamızda Türk Tarihi ve Kültürü açısından büyük bir önem taşıyan Şer‘iyye
Sicillerinden sadece bir tanesinin fihrist ve tanıtımının yapılması suretiyle bu alanda yapılan
çalışmalara bir örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şer‘iyye Sicili, Eğin.

ABSTRACT

One of the important archives resources of Ottoman History is Şer‘iyye Registers.

The issue of making use of Şer‘iyye Registers, which gave important, imformation about
the period and place they belonged to, is today a major problem. This situation makes it obligatory
to depend on a certain method while use of the registers. Therefora in this respect, it is obligatory
to make the index of all the registers available in Turkey.

This study is aimed to set a pattern for the studies made in this field by presenting and
making index only one of the Şer‘iyye Registers which has great importance for Turkish History
and Culture.

Key Words: Şer‘iyye Sicili, Eğin.

GİRİŞ

Eğin Şer’iyye Sicilleri Ankara’daki Milli Kütüphane'nin Şer’iyye Sicillerinin
muhafaza edildiği kısımda bulunmaktadır. Eğin Şer’iyye Sicillerinin toplamı 36 defterden
oluşmaktadır. İlk defter H.1199-1220 (M.1784-1806) tarihlerini kapsayan defterdir. İlk
dönemdeki defterler Şer’iyye sicillerine ait genel karakteri yansıtırken son dönem sicilleri
genellikle tereke kayıtlarını ihtiva etmektedir. Bu defterlerin 20 tanesi 19. yüzyıla diğer
16 tanesi 20. yüzyılın başlarına ait belgelerdir.

Eğin Sicilleri ve Eğin Tarihi ile ilgili daha önceden birçok araştırma yayınlandığı
için1 bu konuda bir tekrara girmeyi uygun görmedik. Bu bakımdan 4 Numaralı Eğin
Sicilindeki belgelerin özetlerini doğrudan vermenin isabetli olacağı kanaatindeyiz.

Ankara Milli Kütüphane'de bulunan 4 Numaralı Eğin Şer’iyye Sicili 30.40 cm
ebadındadır.Defter H.(1248-1256) (M.1832-1840) tarihleri arasındaki olayları
içermektedir.

4 Numaralı Eğin Şer’iyye Sicilindeki sicil sayfa ve belge numaraları daha sonradan
verilmiştir. 4 Numaralı Eğin Şer’iyye Sicili 119 sicil sayfası ve 322 belgeden
oluşmuştur.Ancak bazı belgeler aynı belgeler oldukları halde farklı sayfalarda yazıldığı
için ayrı belgeler olarak gösterilmişlerdir.bu belgeler şunlardır: 186 ile 198, 189 ile 199,
190 ile 200 numaralı belgeler aynıdır. 60 ve 64 numaralar arasındaki belgeler birbirinin
devamıdır. 202 ve204 numaralar arasındaki belgeler birbirinin devamıdır. 246 numaralı
belge eksik bırakılmıştır.

12, 19, 36, 48, 67, 111 numaralı sayfalarda belge mevcut değildir,bu sayfalar boş
bırakılmıştır. 38 numaralı belge yazılmamıştır.

4 NUMARALI EĞİN ŞER’İYYE SİCİLİNDEKİ BELGE ÖZETLERİ

Belge :1 Puşadi Nahiyesi'nde Abbas Ağa'ya kayd olan ve mihmandarlık olarak
kendisine verilen altı bin kuruşun fazla ve fahiş olduğu ve her süvariye yedi kuruş
piyadelere ise üç kuruş verilmesi ve fazlasının düşürülmesine dair buyruldu..

Belge 2:Eğin Kazası vekili efendi voyvodası Ağa’ya hitaben kendi ilçelerinden
geçen süvari ve piyadelere tahsis edilen yolluğun fazla yazılmaması ve süvarilere dört
yüz dirhem ve piyadelere üç yüz dirhem yolluk verilmesi ve bu hususta halkın

korunmasına dair buyruldu. (24 Ekim 1834)

Belge 3: Eğin ilçesine bağlı Serkavil Köyü sakinlerinden Molla Ömer ve Mecnun
oğlu Ali isimli şahıslar Hasan kızı Fatma'nın diğer köyden olduğunu ve o köyde
oturduğunu belirtip kendisine bu konuda bir belge verilmesini taleb etmişlerdir.
Kendisine bir ikamet belgesinin verildiğine dair hüccet. (6 Eylül 1834)

Belge 4: Venkli Mürtaoğlu Yorgi'nin ilam kaydıdır.Eğin ilçesi'ne bağlı Venk
Köyü'nde oturan zımmi olan Lanik ve Denyu isimli şahısların aynı köydeki mülk ve
meşeliklerini Mürtaoğlu Yorgi'ye şahitler huzurunda 625 guruşa sattıklarını ve bunun
mahkemece onaylandığını gösteren hüccet. (8 Eylül 1834).

Belge 5: Eğin Kazası'nın eski ve yeni vekilleri arasında salyane defterinin
tutulması esnasında çıkan anlaşmazlığın giderilmesi ile ilgili talepnamedir. (26
Temmuz1834)

Belge 6: Eğin naibine hitaben yazılan emirnamede Kanburoğlu Agob ailesinden üç
kişinin İstanbul'a nakillerine müsade edilmesi ve masraflarının mallarından karşılanması
istenmektedir. (5 Eylül 1834)

Belge 7: Venk Köyü ahalisinin sipahiler için çıkardıkları emir kaydıdır. Venk
Köyü sakinleri Arabgir Sancağı Puşadi Nahiyesi'nde bulunan asker ve zabitlerin köye
gelip halktan hakları olmayarak erzak ve saman talep ettikleri bunun üzerine köy halkının
bu durumu padişaha şikâyetini ve padişahın da sancak vekiline hitaben halka zulm
edilmemesini ve bunu yapanların cezalandırılmasını isteyen emirname.(26 Ekim 1834)

Belge 8: Eğin Kazası'na bağlı Navril Köyünden bir gurup müslüman ve bir gurup
gayrimüslim daha önce salyanelerinde altı kuruşta bir kuruş vergilendirme yapıldığını
ancak bundan sonra beş kuruşta bir kuruş vergilendirmeye razı olduklarını bunu bozan
tarafın beş bin kuruş tazminat ödemesi gerektiğini belirten ilam. (7 Ekim 1834)

Belge 9: Arapgir, Eğin,Kemah,Gürcanis, Kuruçay, Arguvan, Ayvalıdere ve
Hekimhan Naiblerine gönderilen buyurulduda bazı insanların izin belgesi olmadan
dolaştıkları ve İstanbul’a kadar gelip dilencilik yaptıkları ve sayılarının gittikçe çoğaldığı
buna önlem olarak kimsenin izin belgesi olmadan İstanbul'a gelmesine müsaade
edilmemesi ve çalışabilenlerin kendi bölgelerinde ziraatle meşgul olmaları ve bununla
ilgili emirlere tam riayet etmelerine dair buyruldu. (19 Mayıs 1834)

Belge 10: Eğin Kasabası sakinlerinden Halil Ağa oğlu Hacı Numan oğlu
Ahmet,Zehreb oğlu Mehmed Efendi'nin kendi dükkânına bitişik dükkânını satışa
çıkardığını ve öncelik hakkının kendisi için kayd edilmesini istemiş ve bu isteğinin kayda
geçirildiğine dair hüccet.( 16 Kasım 1834)

Belge 11: Eğin Kasabası sakinlerinden David oğlu İstefan kardeşi oğlunun malını

Tevtuh oğlu Hokas'a sattığım ancak kendisinin öncelik sahibi olduğunu ve bunun sicile
kayd edilmesine dair hüccet.(3 Haziran 1834)

Belge 12: Eğin Kazası sakinlerinin talebi üzerine tamire muhtac olan Venk Köyü
kilisesini tamiri için Eğin Kazası naibine hitaben yazılan ferman kaydıdır.

Belge 13: Eğin Kasabası naibine hitaben bu kasabanın Sorak Köyü'nde bulunan
Ayanikola Rum kilisesinin duvarlarının sağlam olduğu ancak tavanının çürüdüğü ve
bunun tamiri için çıkarılan ferman kaydıdır.(18 Temmuz 1834)

Belge 14: Eğin Kasabası'nda ikamet eden Hezar oğlu Befdisar'a padişah tarafından
verilen ticaret beratının Eğin mahkemesi siciline kayd edilmesi ve bunu gereğinin
yapılmasını belirten ferman kaydıdır.(12 Eylül 1834)

Belge 15: Eğin Kazası sakinlerinde Reşit oğlu Ömer Ağa mahkemeye Mısırlıoğlu
Bekir Ağa'nın mülkünü başkasına sattığını ancak öncelikte hakkın kendisine ait olduğunu
ve bunun kaydedildiğine dair hüccet.(23 Temmuz 1834)

Belge 16: Eğin Kazası naibine hitaben yazılan emirnamede Geruşla Köyünde çıkan
suyun daha önceden Cıracık ve Gemürkab köyleri arasında paylaşıldığı Gemürkab
Köyü'nün hissesi 2/3 iken bununla yetinmeyip yarısını talep ettikleri ve bu sebeple
anlaşmazlık çıktığı Çıracık köylülerinin itirazı esas alınarak suyun eskiden beri yapılan
taksimle paylanması ve bunun çözülmesini isteyen buyuruldu kaydı .(15 Ocak 1834)

Belge 17: Eğin naibi voyvoda beğe hitaben yazılan fermanda Eğin Kazası
köylerinden Geruşla mezrasında çıkan suyun eskiden olduğu gibi Geruşla Köyüne 2/3 ve
kalan 1/3'ün Gemürkab Köyüne verilmesi ve Geruşla Köyü sakinlerine haksızlık
yapılmaması ve bu konuda gereğinin yapılmasını isteyen bir ferman kaydıdır.(15 Ocak

1834)

Belge 18:

Gemürkab Köyü'nden Abdülkerim oğlu Mustafa’nın mal ve mülkünü varisleri
arasında paylaştırdığı vasiyet namesinin kaydıdır.(11 Temmuz 1834)

Belge 19: Eğin Kazası Geruşla Köyü sakinleri mahkemeye gelip Çıracık
mevkiinde çıkan suyun 2/3'sinin kendilerine1/3'inin de Gemürkab Köyüne ait olduğunu
ancak Gemürkab Köyü sakinlerinin suyun yarısına sahip çıktıklarını bu durumun
kendilerini mağdur ettiğini ve bunun giderilmesi için gerekenin yapılmasını isteyen
davacıların kayıt suretidir.(22 Ağustos 1834)

Belge 20: Puşadi nahiyesi ileri gelenleri kendi kasabalarındaki askeri nüfusun ahali
nüfusundan fazla olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini belirten mürasele kaydı.(14
Kasım 1834)

Belge 21: Eğin Kazasına bağlı Ber Yağan Köyü sakinlerinden Mustafa oğlu Sait

Mehmet mahkemede yine aynı Köyün sakinlerinden Hasan oğlu Kamil'e karşı Kamil ve
Mehmet'in ölen halaları Hamide Hatun'un kendisinin de halası olduğunu ancak padişah
huzuruna çıkacağından kendisinin görülecek davasında bir vekil atanması talebinin
kaydıdır.(3 Haziran 1834)

Belge 22: Said Mehmed'in köyündeki kiler ve ahırı 250 kuruşa satıp bedelini
aldığını belirten şahsın ve bunun kaydını talep ettiğini gösteren hüccet. (3 Haziran 1834)
Belge 23: Geruşla Köyü'nün su davası için verilen ilam kaydıdır.Suyun 2/3'sinin
Geruşla Köyüne ve 1/3'inin Gemürkab Köyüne verilmesini bildiren ferman kaydıdır. (15
Ocak 1834)

Belge 24: Mirasyedi oğlu Süleyman'ın geride bıraktığı mirasına eşi tarafından
vekâletinin sabit olduğunu gösteren hüccet. (28 Kasım1834)

Belge 25: Arapgir Kazası'ndan Dillü Ağası Mehmed Ağa ile aynı kazanın
sakinlerinden Hacı Mehmet Ağa Kömüreşlü Manzur ve Hüseyin Ağa'nın kendi
topraklarına sürüsünü saldığını yaylaklarını sekiz seneden beri aldıklarını neticede Ahmet
Ağa'ya ortaklarıyla toplam 450 ve Mehmed Ağa'ya toplam 750 kuruş verilerek
anlaştıklarını gösteren hüccet. (10 Aralık 1835)

Belge 26: Altın çeşitlerini ve her birinin kaç kuruşa satılmasını açıklayan herkese
hitaben çıkarılmış olan emrin suretidir. (10 Aralık 1834)

Belge 27: Eğin Kazasına tabi Geruşla Köyü sakinlerinden Ahmet oğlu İsmail Hacı
Mustafa Ağa'nın bağını başkasına sattığını ancak öncelik hakkının kendisine ait olduğuna
dair hüccet. (5 Ağustos 1834)

Belge 28: Eğin Kasabası'ndan Zebiyal oğlu Hacı Osman, Veli oğlu Bekir'in mülk
ve bahçesini başkasına sattığını ancak öncelik hakkının kendisinde olduğuna dair hüccet.
(20 Nisan 1835)

Belge 29: Harput naibi Reşid Mehmed Paşa'nın Diyarbakır'a gitmeye karar verdiği
ve yerine İsmail Beğ'in vekil bırakıldığını belirten buyruldu kaydıdır. (17 Temmuz 1834)
Belge 30: Gayri müslimlerden ve saray hizmetlilerinden olan Zehreb oğlu
Ferbet'in Eğin Kazası Aşağı mahallesinde oturan eşi Sultan'ın İstanbul'a gelmesi için bir
izin belgesinin düzenlenmesi ve bu hususta bir zorluk çıkarılmamasını belirten ferman
kaydıdır. (11 Mart 1834)

Belge 31: Eğin naibine hitaben yazılan yazıda süvari askerleri taburu 1. bölük 3.
onbaşı 8. neferi Mehmet'in bazı hastalıkları sebebiyle askerlik görevini yapamayıp
bundan muaf tutulduğunu ancak buna rağmen çok güzel hizmetlerde bulunduğunu
memleketinde salyaneden muaf tutulması gerektiğini belirten buyruldu kaydı. (23 Mayıs

1835)

Belge 32: Arapgir voyvodası İzzet Bey,naib efendi ve ileri gelenlere hitaben
kendilerinden taleb edilen 50.000 kuruş harcın 30.000'i Arapgir Sancağı ve köylerinden
kalan 20.000 kuruşun Eğin Kazası'ndan tahsil edilmesi ve bunun zamanında ödenmesini
isteyen ferman kaydıdır. (18 Aralık 1834)

Belge 33: Eğin Kazası ve Puşadi nahiyesi naibleri ve ileri gelenlerine hitaben bu
iki kasabaya asakir-i mansure-i muhammediye alayları için 80 askerin isabet ettiği ve 15¬
23 yaşları arasındaki gençlerden seçilmesini talep eden ferman kaydıdır. (Eylül 1834)

Belge 34: Eğin Kasabası sakinlerinden Zehreb oğlu Ahmet aynı kasabada Tahir
Ağa'nın mülkünü başkasına sattığını ancak kendisinin öncelik sahibi olduğunu ve bunun
kaydedilmesini isteyen belgedir. (22 Şubat 1834)

Belge 35: Eğin Kasabası sakinlerinden Komek oğlu Artin'in ihbarıyla Senzil oğlu
David'in mülkünü başkasına sattığını ancak öncelik hakkının Senzil oğlu Avas'a ait
olduğunu ve bunun kayda geçmesinin talep edildiğine dair hüccet. (25 Şubat 1834)

Belge 36: Eğin Kasabasına tabi Gicegü Köyü sakinlerinden Halil kızı Hatice'nin
vekili İmam Mehmet efendi bu hanımın eşi Hafız İsmail'in, eşini boşadığını ve buna
nafaka bağlanması talebini gösteren hüccet. (26 Şubat 1834)

Belge 37: Eğin Kasabası sakinlerinden Zehreb oğlu Halil aynı kasabadaki Kelekci
Emin Ağa'nın mülkünü başkasına satışından öncelik hakkının kendisine ait olduğunun
kaydedilmesini talep edildiğine dair hüccet. (20 Temmuz 1834)

Belge 38: Bu belgenin yazısı tahrip olduğundan okunmamıştır.

Belge 39: Eğin Kasabası Ariki mahallesinden Abdurrahman oğlu Bekir,aynı
mahalleden boyacı Karbet'in mülkü ve bahçesini başkasına satması durumunda öncelik
hakkının kendisinde olduğu kaydını talep eden hüccet. (24 Temmuz 1834)

Belge 40: Eğin Kasabası sakinlerinden İbrahim kızı Emine mülkü ve bahçesine
bitişik olan arazinin satışında öncelik hakkının kendisi için kayd edilmesini talep ettiğine
dair hüccet. (26 Temmuz 1834)

Belge 41: Eğin Kazası'ndan talep edilen askerin isimleri şöhret ve kimliklerini
gösteren listenin kayıt belgesidir. (7 Kasım 1834)

Belge 42: Arapgir, Eğin, Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Arguvan, Hekimhan ve
Ayvalıdere Naiblerine hitaben ordunun baruta ihtiyaç duyduğu ve sözü edilen kazalardan
ustalarının celb edilerek gönderilmeleri orduya lazım olan barutun temini için gerekenin
yapılması ve izinsiz kimseye barutun satılmamasını isteyen ferman kaydıdır. (21 Ocak

1834)

Belge 43: Harput Kazası Hal Köyünden olan, ticaret amacıyla Karahisar'dan gelen
ve Eğin'de vefat eden Bekir oğlu Halil'in mirasının kardeşine bırakılmasını belirten

hüccet. (6 Ocak 1834)

Belge 44: Eğin Kasabası Ariki mahallesinde oturan terzi İstefan'ın bitişik komşusu
Kalpakçı Ferbetoğlu Erkil'in şüf'a talebi. (6 Ağustos 1835)

Belge 45: Ali oğlu Ömer'in Eğin Kasabası'ndaki muhtar ve ihtiyar heyeti ile İslam
tebası marifetiyle Şehr Emini tayin edildiğine dair hüccet. (23 Kasım 1836)

Belge 46: Ariki mahallesinde bulunan bir bahçe ve dükkanın mübadele edildiği ve
Halil oğlu Hasan'a bitişik bahçe komşusunun ise öncelik hakkına dair hüccet. (24 Nisan

1836)

Belge 47: Harput, Çarsancak, Çemişgezek, Arapkir, Eğin, Kuruçay, Kemah ve
Gürcanis kazaları naiblerine hitaben devletin koyduğu izinsiz seyr-ü seferin men’ine
riayet edilmediği ve ihmal sebebiyle bu yasağın ihlal edildiği belirtilip bunun
engellenmesini isteyen ferman kaydıdır. (16 Temmuz 1834)

Belge 48: Eğin Kazası'nda bulunan Hacı Mustafa Ağa tarafından tamir edilen ve
Emine Hatun'un yaptırdığı camiye Osman Efendi'nin müezzin olarak tayin edilmesine
dair müezzinlik beratı kaydıdır. (28 Temmuz 1834)

Belge 49: Eğin voyvodası Mustafa Bey ve Puşadi ihtiyar heyetine hitaben Maden-i
Hümayun ahalisinden bazı gurupların ilçeye gelip halkı rahatsız ettikleri belirtilip tekrarı
durumunda bunların yakalanıp gerekli cezanın kendilerine verilmesini talep eden ferman
kaydıdır. (2 Mart 1834)

Belge 50: Bir yerden başka bir yere tayin olan bazı mübaşirlerin yaptıkları
hizmetlere göre ihtiyaçlarından fazla harçlık aldıkları belirtilip bunun kendilerden
alınması ve görevlerinden uzaklaştırılmasını isteyen ferman kaydıdır. ( Mayıs 1835)

Belge 51: Eğin Kazası Ergü Köyünden İsmail kızı Ayşe aynı köydeki İsmail kızı
Fatma'nın bağ ve bahçesini satması durumunda öncelik hakkının kendisine verilmesini
istediğine dair hüccet. (28 Mayıs 1835)

Belge 52: Eğin Kasabası sakinlerinden Hacı Abdullah Ağa oğlu Burhan Ağa
komşusu Ayşe Hatun'un mülkünü satması durumunda öncelik hakkının kendisi için
kaydedilmesini istediğine dair hüccet. (2 Haziran 1835)

Belge 53: Eğin Kazası sakinlerinden Bağdik oğlu gayri müslimin İstanbul'a
gitmesi hususunda kendilerine izin belgesi verilmesini isteyen ferman kaydıdır. (5 Eylül

1835)

Belge 54: 1252 yılı Eğin Kasabası'nın menzil ve mekkariyesinin Deli Mehmet ve
İbrahim Ağa’ya müştereken verilmiş olduğuna dair. (23 Haziran 1836)

Belge 55: 1253 yılı Eğin Kasabası'nın menzil ve ve mekkariyesinin Bilal oğlu
Kamil Osman'a 17.000 kuruşa verildiğine dair. (21 Nisan 1837)

Belge 56: Abdurrahman ez-Zeki Efendi'nin Eğin Kazasına naib kılındığını belirten
ferman kaydıdır. (23 Haziran 1834)

Belge 57: Hafız Ömer Efendi'nin Eğin Kazasına naib kılındığım belirten ferman
kaydıdır. (Şubat 1840)

Belge 58: Asakir-i Mansure-i Muhammediye alaylarının ikmali için Eğin Kazası ve
köylerinden toplanan askerlerin isimleri ve adreslerini gösteren defter.

Belge 59: Üç yeni taburun kurulması için asker talebini belirten ve Eğin Kazası ve
köylerine yüz asker temini payın isabet ettiğini belirten ferman kaydıdır.

Belge 60: Dörtyol Ağzı ve Orta Cami mahallesi Abçağa ve Ergü köylerinden
oluşturulan askerlerin isim listesi kaydıdır.

Belge 61: Haponos, Kendir, Gemürkab, Geruşla, Sorak, Muşaga köylerinden
toplanan askerlerin kaydıdır.

Belge 62: Ekrek, Kendir, Gemürkab, Geruşla, Sorak, Muşaga, Navril köyleri ile
Puşadi nahiyesinden Ber-Yağan ve Serkavil köylerinden toplanan askerlerin kaydıdır.

Belge 63: Hefdar, Erdosı, Kömikan, Bağaştaş, Huka, Ilıç, Çir, Evarik, Bağçe,
Puşadi, Miçingah, Vanegah ve Ağrik köylerinden toplanan askerlerin isim listesi
kaydıdır.

Belge 64: Şırzı, Salihli, Geşo ve Ekrek köylerinden gelen askerlerin isim listesi
kaydıdır.

Belge 65: Orta Cami mahallesinden Usta Osman oğlu Tahir'in askere kayd
olunmuşken firar ettiği daha sonra oğluna kefil olup bir daha firar etmeyeceğini, etmesi
durumunda kefaletin bedeli olarak iki bin dört yüz kuruşun Hüseyin tarafından
ödeneceğini belirten taahhüt kaydıdır. (16 Mayıs 1836)

Belge 66: Eğin Kasabsı sakinlerinden Kardek oğlu Sezin bey'in bitişik komşusu
zımmi Mihail'e olan öncelik hakkının talebi kaydıdır. (20 Mayıs 1836)

Belge 67: Eğin Kasabası sakinlerinden Kasım oğlu Berber Ali askere gönderdiği
oğlu Hüseyin'e kefil olduğunu belirten amca oğulları da bu kefaleti üstlendiklerini
belirten taahhütü gösteren hüccet. (20 Haziran 1836)

Belge 68: Gicegü Köyü sakinlerinden Ahmet'in eşi Hasan kızı Hanım'ın evine
yine aynı köyden eşkıya Mehmet oğlu Mahmut'un geceleyin girdiğine şahitlik eden köy
sakinlerinin şahadetlerine dair .(21 Mart 1836)

Belge 69: Eğin Kasabası sakinlerinden Sofizade Mahmut Efendi Şahsivar
mahallesinde yeğeninin mülkü ev ve bahçesini satması durumunda öncelik hakkının
kendisinde olmasına dair hüccet. (17 Temmuz 1837)

Belge 70: Kasaba ahalilerinin ileri gelenleri ve naib Ahmet Bey huzurunda
salyanenin tanzimi için toplanıp Taşdibi mahallesi on buçuk hane, Orta Cami mahallesi
dokuz buçuk hane, Dört Yol Ağzı Cami mahallesinde dokuz hane olarak tesbit edildiğine
dair tevziat. (7 Ağustos 1837)

Belge 71: Eğin Kasabası Orta Cami mahallesinden Usta Osman oğlu Tahir'in redif
askerliğe kayd olup firar etmesi ve babasının oğluna iki bin kuruşluk bedel ile kefil
olduğuna dair hüccet. (22 Kasım 1837)

Belge 72: Eğin Kasabası menzil kiracısı Kamil Osman Ağa’nın ahaliye verdiği
taahhüde dair hüccet. (19 Nisan 1838)

Belge 73: Eğin Kasabası kirahanesi mart başında her kimin uhdesine geçerse
anlaşma gereği şer’i ödemeler alınıp alışılageldiği gibi mahkemeye de kaydiyye ve
kâtibiyye olarak altı yüz elli kuruş alınacağına dair hüccet kaydıdır.

Belge 74: Askere alınacak şahısların isim listesi kaydıdır.

Belge 75: Eğin Kazası Ma’âdin'i Hümayun hazinesine verilen kömür bedeli ve
eski vergi ve harçların listesi ile yapılan masrafların listesini gösteren tevziat defteri.

Belge 76: Eğin gayri müslimlerinden alınacak olan cizye toplama ile ilgili olarak
cizyedarlar şehir vekili Nikfus ve kuralar vekili Befus'a büyük 124, orta 1128 ve küçük
boy 300 adet kağıdın imza karşılığı verildiğini belirten senet kaydıdır. (16 Mayıs 1836)
Belge 77: Arapgir naibine hitaben Yohan oğlu Agop'a ticaret beratı verildiği,
yanında hizmetçi olarak Eğinli Zahir oğlu Markus'un çalıştığı ve bunların rencide
edilmeden cizyelerini vermeleri ve korunmalarını isteyen ferman kaydıdır. (16 Mayıs

1836)

Belge 78: Eğin Kazasına bağlı Haponos Köyünden olan ve İstanbul'da sarayda iken
vefat eden Dillü’lü Hüseyin oğlu Bekir'in ölürken yanında otuz beş bin kuruş olduğu ve
parasının mirasçılarına bırakılmasını belirten hüccet kaydıdır. (28 Şubat 1837)

Belge 79: Padişah emriyle Eğin Kazasından toplanan otuz askere yüz kuruş harçlık
verilmesi ve bunun halk önünde verildiğini belirten hüccet kaydıdır. (7 Mayıs 1839)

Belge 80: Padişah emriyle Ma’den-i hümayun kazalarından oluşturulan 3 tabur
askerden Eğin Kazasına isabet eden yüz askerin isim listesi kaydıdır.

Belge 81: Bahçeli Ahi Molla Mehmet'in memuriyete alınması kaydıdır. (19 Nisan

1837)

Belge 82: Bahçeli Hüseyin oğlu Mehmet'in ahilik ve mimarlık beratına sahip
olduğu ancak kendisinin bu vekaleti babalığı İsmail'e teslim ettiğini açıklayan belge
kaydıdır. (29 Nisan 1837)

Belge 83: Kemah, Gürcanis, Arapkir ve Eğin naibleri ve ileri gelenleri ve civar
kazaların naiblerine hitaben ahalinin seyahat için aldığı tezkereleri gittikleri yerlerden
başka yerlere gitmek için oradan izin belgesini alıp süreyi orada uzattıkları belirtilip
bunun önüne geçilmesi seyahat izni bitenlerin memleketlerine dönerek sadece kendi
memleketlerinden yeni yerlere seyahat için izin almaları gerektiğini belirten ferman
kaydıdır. (9 Nisan 1839)

Belge 84: Eğin Kasabasına bağlı Puşadi nahiyesi Erdos Köyünden Ahmet Efendi
Haslı Halil Ağa ve başkaları Evşin ve Behrebeli bölgesinde aylığı yüz kuruştan bir
başbuğ ve aylıkları altmış kuruş olan on dokuz asker görevlendirildiğine dair sicil
kaydıdır. (29 Mayıs 1839)

Belge 85: Eğin Kazası Puşadi nahiyesi Yakuplulu Kara Ahmet Ağa voyvoda
bilgisi dahilinde Hustabeli ve Karadağı on adamla muhafaza için aylığı yüz kuruştan
askerlere de altmış kuruş aylık verilerek görevlendirildiklerini belirten sicil kaydıdır. (29
Mayıs 1839)

Belge 86: Küçük Salihzade Osman'ın mirasının taburlu Yaşar gözetiminde yazılıp
müzayede ile satılıp bin otuz beş kuruş alınıp varislerine dağıtıldığına dair.

Belge 87: Eğin Kazası Sandıkbağı mahallesi sakinlerinden kara Mehmet oğlu
İsmail Ağa'nın kardeşleri Mustafa ve Ayşe'nin vekilleri olduğunu belirten hüccet. (5
Nisan 1834)

Belge 88: Eğin Kazası Puşadi nahiyesi köylerinin üç kısma bölündüğü alışılagelen
salyaneyi ödemek için büyük köylerden bin kırk beş, orta köylerden otuz ve küçük
köylerden yirmi iki buçuk kuruş vergi alınmasının kararlaştırıldığına dair hüccet kaydı.
(15 Mayıs 1835)

Belge 89: Baruthane nazırı Abdurrahman’a gönderilen Gemürkablı Erkil adlı gayrı
müslime daha önce bu görevi yapan babasının ölümü üzerine barutcubaşılık görevinin
verilmesine dair verilen berat-ı şerif suretidir.

Belge 90: Harput'tan çıkarılan ve Diyarbakır, Sivas ve Rakka eyaletleri ile Muş,
Çorum, Amasya ve Divriği Sancaklarına gönderilen yazıda hiç kimsenin izin belgesi
olmadan seyahate çıkmasına izin verilmemesi izinsiz olanların, yakalanıp tutuklanmasını
isteyen buyruldu kaydıdır. (13 Ocak 1836)

Belge 91: Ahmet Bey ile gelen ve Çemişgezek, Kuruçay, Arapgir, Kemah,
Gürcanis, Eğin, Arguvan, Hekimhan ve Ayvalıdere naiblerine hitaben gönderilen emir¬
namede buralardan toplanan askerlerin eğitimi için Ahmet Bey'in görevlendirildiğini
belirten buyruldu kaydıdır. (26 Kasım 1835)

Belge 92: Arapgir, Eğin, Kemah, Gürcanis ve Kuruçay kazaları naib ve ileri
gelenlerine hitaben bu kazalardan yüz topçu ve yüz nefer şişhaneci temininde her kazaya
düşen miktarın tesbit edildiği ve mühürlü pusulada belirtildiğini gösteren ferman

kaydıdır.(22 Temmuz 1835)

Belge 93: Arapgir, Kemah, Gürcanis, Kuruçay kazalarında yapılan tamirlerin
Harput mahkemesince belirlenmiş masrafların miktarı ve bunun her kazaya düşen payının
belirlenip naib ve voyvodalardan bunların toplanmasına dair buyruldu. (13 Temmuz
1835)

Belge 94: İzzet bey'den kalan bahçeli evin Kirkor adlı bir gayrı müslime satıldığı
ancak buranın başka hissedarlarının da mevcut olduğu ve buna yapılan itirazın
değerlendirilip çözüme kavuşturulması için mübaşir gönderilip şer’i kurallara uygun
olarak çözülüp buna uyulmasını belirten buyruldu kaydıdır. (17 Haziran 1835)

Belge 95: Kuruçay anbarında bulunan 59217 kıyye hıntanın maden-i hümayun
anbarına nakledilmesinde kelekçilere ödenecek nakliye ücretini belirten belgedir. (9
Ağustos 1836)

Belge 96: Eğin Kazası Venk karyesinde yaşayan Nikol kızı Meryem'e babasından
kalan bağ, bahçe ve kavaklıklardan kendisine düşen hissenin miktarının meclis-i şerde
Ramazan Ağa'nın vekaletiyle kararlaştırılıp hakkının kendisine ibra edilmesine dair.

Belge 97: Arapkir Sancağına defter nazırı olarak tayin olan Mehmet oğlu Ali’ye
görevi hakkında bilgi verildiği, altı ayda bir yoklama defteri çıkarıp halk hakkında bilgi
ve ödeyecekleri verginin belirlenmesi ve memuriyetine dair görevlerin yerine getirilmesi
hususunda gelen ferman kaydıdır. (15 Nisan 1834)

Belge 98: Eğin'de yaşayan Mehmet Emin,Mustafa ve Ali adındaki şahısların Eğin
toprağında ailelerinden kalan malın bir kısmının amca oğulları tarafından gayrı
müslimlere satıldığı ancak bu konuda öncelik hakkının kendilerinde olduğunu gösteren
ferman kaydıdır. (26 Mayıs 1836)

Belge 99: Eğin Kasabası Ariki mahallesi sakinlerinden Şerif Ağa oğlu Şerif Ağa
bitişik komşusu Kalender oğlu Felibus'un mülk ve bahçesini başkasına satması
durumunda öncelik hakkının kendisi için kaydedilmesini istediğine dair hüccet. (9 Mayıs
1839)

Belge 100: Eğin Kasabası sakinlerinden Bekir oğlu Melkun isimli zımmi evine
bitişik olan komşusu bağdik oğlu Avannesin evini satması durumunda öncelik hakkının
kendisine verilmesini belirten hüccet kaydıdır. (16 Mayıs 1836)

Belge 101: Eğin Kazası Ariki mahallesi sakinlerinden Hacı Bekir oğlu Ömer
Efendi Vanlızade Feyzullah'ın bahçesini satması durumunda öncelik hakkının kendisine
verilmesini belirten hüccet kaydıdır. (26 Haziran 1836)

Belge 102: Eğin Kazası sakinlerinden Kuru Gâvir oğlu Nikfus isimli zımmi aynı
kasabadan Firak oğlu Asdir'in arsasını başkasına satması durumunda öncelik hakkının

kendisi için kayd edilmesini belirten hüccet kaydıdır. (26 Haziran 1836)

Belge 103: Eğin Kasabası sakinlerinden Mantukoğlu Kesbar bitişik komşusu
Bertek oğlu Revşan'ın bahçesini satması durumunda öncelik hakkının kendisi için
kaydedilmesini belirten hüccet kaydıdır. (8 Ekim 1836)

Belge 104: Eğin Kazası Gemürkab Köyü sakinlerinden Hirek oğlu Erkil malının
Agop isimli şahsın elinde olduğunu ve kendisinden davacı olduklarına dair. (17 Nisan

1838)

Belge 105: Altın alış-verişinde değişik altın cinslerinin ölçü çeşit ve fiyatlarıyla
ilgili ferman kaydıdır.

Belge 106: Üçüncü redif askeri taburu kurucusu binbaşı ve Arapgir voyvodası
Osman Ağa'ya hitaben alınan askerlerin kayıtlarının yeniden yazılarak İstanbul'a
tutanakla gönderilmesi için buyruldu kaydıdır. (1836)

Belge 107: Eğin Kasabasında bağ ve bahçeleri olmayan gayrı müslimlerin
kendilerine şarap üretimi için Arapkir ve Çemişgezek kazalarından üzüm almalarına
müsaade edilmesi ve bu husustaki işlerin deftere kayd edilmesi gerektiğini belirten
ilmühaber kaydıdır. (14 Temmuz 1836)

Belge 108: Eğin Kasabası mahallelerine her mahalleye isabet eden hane ve
ödenecek harç miktarını belirten tevzii kaydıdır. (1 Eylül 1837)

Belge 109: İbrahim ve Ayşen oğlu Mahmud’un askerlik izin belgesi kaydıdır. (2
Kasım 1837)

Belge 110: Sultan Mahmut Efendi'nin vefat edip Sultan Mecit Han'ın tahta
geçişinin belgesidir. (22 Ağustos 1839)

Belge 111: Keban Maden-i Hümayunu Arapgir, Kemah, Hekimhan ve Ayvalıdere
naiblerine hitaben tahta geçen Sultan Abdülmecid’in isminin hutbelerde okunmasını
isteyen buyruldu kaydıdır. (16 Ağustos 1839)

Belge 112: Halkın tedavisi hususunda kimseden ücret alınmaması ve masrafların
devlet tarafından karşılandığı ve bu husustaki emirlere uyulması talebini belirten
buyruldu kaydıdır. (16 Ağustos 1839)

Belge 113: Makrumcu Cenaz oğlu Mardurus isismli zımmiye uluslararası ticaret
beratının verildiğini ve işini rahat yapması ve güvenlik sağlanması hususunda yazılan
ferman kaydıdır. (15 Haziran 1836)

Belge 114: Abçağa ve Gemürkab köylerinden talep edilen dört yıllık miriye
malının toplanması ve iktaların yerinde ödenmesini belirten şukka kaydıdır. (19 Mayıs

1837)

Belge 115: Eğin Kazasından üç defada gelen tahtaların bedelinin altı bin dört yüz
seksen üç kuruş olduğu ve bunun için hazırlanan pusulanın Eğin Kazası seraskerine
verildiğini belirten ilmuhaber kaydıdır. (14Ağustos 1839)

Belge 116: Eğin Kazası ahalisinin fırat nehri üzerindeki köprüyü tamir etmeleri
şartıyla müslüman ahalinin sair vergi ve yükümlülüklerin muaf tutulmasını isteyen
ferman kaydıdır. (22 Nisan 1836)

Belge 117: Hafız Paşa'nın istediği yüz aded camın kendisine ulaştığını açıklayan
şukka kaydıdır. (10 Kasım 1838)

Belge 118: Ömer Ağa'ya hitaben Eğin Kazasından dört bargir gönderildiği
bunların üçünün işe yaramadığından bunları iade edildiğini belirten buyruldu kaydıdır.
(25 Mayıs 1838)

Belge 119: Kemah ve diğer taraftan gelmesi gereken ağaçların gönderilmediği
belirtilip, bunların hemen gönderilmesini isteyen buyruldu kaydı. (23 Nisan 1839)

Belge 120: Eğin Kazası Venk Köyü Hristiyanlarından Rum kesiminin kilisesinden
çalınan ve sonradan ortaya çıkan eşya listesidir.

Belge 121: Halid Paşa Efendi'nin taburunun tamamlanması için elli askere ihtiyaç
duyulmakta ve bunların Eğin Kazasından temin edilmesini belirten buyruldu kaydıdır.
(20 Temmuz 1836)

Belge 122: Eğin naibine hitaben aniden çıkan masrafları karşılamak için yirmi bin
kuruşun toplanması ve bunun yaklaşan salyaneye mahsuben alınması ve ödeme gücüne
göre herkesten alınmasını talep eden buyruldu kaydıdır. (24 Temmuz 1836)

Belge 123: Eğin Kazası naibine hitaben İzzet Bey'in aynı kazadaki bahçeli evini
Ahmet Bey'e sattığı onun da bunu Kirkor isimli zımmiye sattığı bu münasebetle meydana
gelen anlaşmazlığın halledilmesini isteyen buyruldu kaydıdır. (20 Haziran 1836)

Belge 124: Arguvanlı Hasan Çelebi kirahanelerinin masraflarının yüklü
olmasından dolayı giderlerini karşılamada yalnız Hasan Çelebi halkının yetmeyip civar
kazalardan da bir miktar iane alınarak 2500 kuruşun böylece toplanması için gönderilen
buyruldu kaydıdır. (24 Temmuz 1836)

Belge 125: Kethüda Bey'den gelen ve Revandiz Beyi Mehmed’in yakalandığına
dair şukka kaydıdır. (16 Ağustos 1836)

Belge 126: Müslüman ahalinin camileri ayakta tutmaları, Müslümanların
olabildiğince namazlarını cemaatle kılmaları ve hiçbir vakit namazlarını kaçırmamaları ve
sürekli kılmalarını isteyen ferman kaydıdır. (4 Haziran 1837)

Belge 127: Seyahat etmekte olan tatarlar veya devlet-i aliyye hizmetindeki vezir-i
azamların yakın çevreleri kirahanelere vardıklarında kırk paradan fazla ücret alınmaması
hususunda yayınlanan ferman kaydıdır.(4 Haziran 1837)

Belge 128: Müslüman ahalinin namazlarını kılmaya devam etmeleri ve
kirahanelerde kalan kişilerin ücretlerini tam ve eksiksiz ödemeleri hakkında buyruldu
kaydıdır. (4 Haziran 1837)

Belge 129: Çemişgezekli Molla Osman’a kefil olan Osman ve Ali Efendi’nin
kefalet etmeleri hakkındaki kefalet senedi kaydıdır. (19 Haziran 1837)

Belge 130: Tüm devlet görevlileri ve halka hitaben herkesin görevini hakkıyla
yapması hukuk kurallarına riayet etmesi kimsenin kimseye haksızlık etmemesini talep
eden adalet fermanı kaydıdır. (7 Mayıs 1838)

Belge 131: Ma’den-i hümayunun kapsamı dahilindeki kaza naiblerine hitaben izin
belgesi olmaksızın kesinlikle hiçbir askerin seyahat etmesine müsaade edilmemesi
hususunda buyruldu kaydıdır.

Belge 132: Jurnal katibi Osman Ağa oğlu Hacı Ömer'in göreve başlama beratı
kaydıdır.(7 Mayıs 1838)

Belge 133:Geşo Köyü İma Ali Efendi'nin beratının ilam sureti kaydıdır.

Belge 134: Eğin Kasabası Puşadi nahiyesi Geşo Köyü imamının Sivas’ta aldığı yüz
yirmi kuruşa kıymetli arazi için her ay maaşında on kuruş kesilmesi ve bunun o senenin
maaşından alınmasını belirten senet kaydıdır.

Belge 135: Eğin Kazası sakinlerinden Hacı Ömer oğlu Mehmet Emin Eğin
cizyedarı Ömer Ağa'dan mutasarrıflık maaşı alan yıllık altı yüz kuruşu aldığını gösteren
senet kaydıdır.

Belge 136: Eğin naibi efendi voyvodası İzzet Ağa'ya hitaben ilâm-ı şeriye gereği
sözü edilmiş değirmenlerin eski fiyatları ile yeni fiyatlarının gönderilmesini talep eden
buyruldu kaydıdır.(3 Kasım 1838)

Belge 137: Kuruçay Kazasından zımmi Aleksan oğlu Kesan’ın tarla ev ve
değirmenini yine zımmi olan Aleksan’a beş bin kuruşa satışı ve satışın iptali için açılan
davada Malatya hakiminin ilam kaydıdır.

Belge 138: Yukarıda adı geçen değirmenin harabe iken kimsenin alıcı çıkmadığı
lakin Kassaboğlu Bedrus'un beş bin liraya alıp tamir ettiği mevcut değerinin on beş bin
kuruş ettiği ve şahitlerin bu yönde ifade verdiğini belirten ilam kaydıdır.

Belge 139: Eğin Kazasına bağlı Puşadi nahiyesinde bulunan Evarik Köyü
sakinlerinden Mustafa isimli şahıs mutasarrıf olduğu tarla ve çayırlara aynı köyden İmam
oğlu İbrahim'in ele geçirip sahiplenmek istediğini mahkemeye bildirip dava açarken
soruşturma neticesinde söz konusu mülkün İmam oğlu İbrahim'e ait olduğunu belirten
mahkeme ilam kaydıdır. (15 Temmuz 1838)

Belge 140: Arguvan Kazasındaki topçu askerlerin nakilleri esnasında uğradıkları
ve konakladıkları ilçelerde yiyecek ve barınma bedellerinin belge karşılığı ödenmesini
isteyen buyruldu kaydıdır. (22 Ekim 1839)

Belge 141: Eğin Kazasına bağlı Bağaştaş Köyü sakinlerinden vefat eden Halil oğlu
Receb'in miras paylaşım senedi ve ibra hüccetidir. (16 Temmuz 1834)

Belge 142: Kastamonu'da kaybolan üç katırın Eğin Kazasında olduğu bu katırların
Hüseyin oğlu Ahmed'e ait olup bulunan katırların kendisine teslim edildiğini gösteren
ilam kaydıdır. (19 Eylül 1835)

Belge 143: Şeyh Ağazade Emin’e Eğin Kazası hazinesinden aylık ellişer kuruşun
eline verildiğine dair berat kaydıdır.(18 Ekim 1836)

Belge 144: Eğin Kazasının mal, cizye vb mal ve eşyanın teslim edildiğini gösteren
ibra senetleri kaydı. (22 Haziran 1839)

Belge 145: Eğin Kazası voyvodası Ömer Ağa tarafından davar memuru Derviş'e
keçi bedeli olarak üç bin dört yüz iki kuruşun teslim edildiğini gösteren ilmühaber
kaydıdır.(9 Nisan 1839)

Belge 146: Malatya’ya teslim edilen otuz bin kuruş meblağın makbuzunun Eğin
Kazasına gönderildiğini belirten senet kaydıdır. (7 Temmuz 1839)

Belge 147: Eğin Kazasından alınan otuz bin beş yüz kuruşun hazineye gönderildiği
ve ulaştığında bu durumun kendilerine bildirilmesini ifade eden arz kaydıdır. (1 Temmuz
1839)

Belge 148: Kalender Kirkor isimli zımminin karısı Elmas'ın Bursa’ya nakli
hakkındaki mektup kaydıdır.(29 Mayıs 1840)

Belge 149: Gemürkab Köyünden zımmi Nikfus'un torununa verdiği eşyalarının
hüccet kaydıdır.(21 Ağustos 1834)

Belge 150: Geruşlalı Barnak oğlu Sarraf Agob isimli zımminin Kastamonu'ya
nakli hakkındaki buyruldu kaydıdır.(26 Nisan 1836)

Belge 151: Eğin Kazası naibine hitaben gönderilen yazıda aynı kaza sakinlerinden
Kalender oğlu Hezar Karabet isimli zımminin tabibliğine müdahele edilmemesini isteyen
ferman kaydıdır. (2 Haziran 1836)

Belge 152: Eğin kazası sakinlerinden Terzioğlu Tomas isimli zımminin evinin
İstanbul'a nakl edilmesi için çıkan buyruldu kaydıdır. (8 Ağustos 1836)

Belge 153: Eğin Kazası Abçağa köyünden Nikfus Evas isimli zımminin der-
aliyyeye gitmeleri için verilen buyruldu kaydıdır. (12 Ekim 1836)

Belge 154: Evarikli Halil Ağa'nın Asakir-i Mansure-i Muhammediye askeri olan
oğlu Mehmed'in askerlik izin belgesidir. (22 Ekim 1837)

Belge 155: Eğinli Köroğlu Memiş'in izin tezkeresi kaydıdır. (12Mart 1837)

Belge 156: Arapgir Sancağı'ndaki kazalardan müstakil bir askeri birliğin kurulması
için yerel yöneticilere gönderilen ferman kaydıdır. (24 Kasım 1839)

Belge 157: Eğin Kazası naibine hitaben Eğinli Küçük Hacı Hasan isimli şahsın
cezasını çektikten sonra serbest bırakıldığını gösteren ferman kaydıdır. (16 Ağustos 1839)
Belge 158: Arapgir, Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Eğin ve Arguvan kazaları
naiblerine Sadullah Paşa tarafından gönderilen yazıda bu kazalardan toplam bin beş yüz
baş keçi talebini belirten buyruldu kaydıdır. (1839)

Belge 159: Eğin kasabasındaki müslüman ahalinin vergi muafiyetinin yol ,köprü
ve geçitlerin tamirine karşın vergiden muaf tutulmaları talebini belirten ferman kaydıdır.
(1836)

Belge 160: Eğin naibine hitaben Eğin kazası civarındaki altı köyün halkı köprü, yol
vb. tamiri için vergiden muaf tutulduklarını belirtip bu tür muafiyet taleplerinin
yapılmaması ve herkesin vergisini ödemesini belirten buyruldu kaydıdır. (Ekim 1836)

Belge 161: İsmail Bey tarafından Eğin Kazası naibine salyane ödemesi hususunda
Arapgir Kazası emsal alınarak adilce vergi dağılımı için gönderilen şukka kaydıdır. (16
Ekim 1836)

Belge 162: Asakir-i şahanede askerlik yapan Tavikli Tahir'in eve dönüş izin
belgesi kaydıdır (24 Haziran 1836)

Belge 163: Vefat eden Uzun İsmail'in mirası müzayede usulü satılıp toplam 710
kuruş olarak mirasçılara dağıtıldığına dair. (1836)

Belge 164: Egin Kazası sakinlerinden Bekir ve Osman'ın ölen amcalarından kalan
mülkten tasarrufun hakkı olmayanların bundan men edilmesi için için çıkarılan ferman
kaydıdır (11 Haziran 1835)

Belge 165: Semercioğlu Nikfos'un vermiş olduğu verginin tekrar zammıyla
istenmesini şikâyet etmesi üzerine bunun alınmaması için gönderilen ferman kaydıdır (29
Mart 1836)

Belge 166: Venkli Murtaoğlu Koca Batan'a Sufihe'nin annesinin verdiği vekâletle
malının satışını belirten ve şahitlerin isimlerinin verildiği hüccet kaydıdır.

Belge 167: Eğin kazası Venk köyü sakinlerinden sarraf Hezar isimli zımminin
karısı ve oğlunun İstanbul'a gitmelerine izin verilmesi için buyruldu kaydıdır (6 Mayıs
1835)

Belge 168: Eğin kazası Venk köyü sakinlerinden Yorgi isimli zımminin eşi, kızı ve
annesinin İstanbul'a gitmelerine izin verilmesi için buyruldu kaydıdır (6 Mayıs 1835)

Belge 169: Eğin kazası Venk köyü sakinlerinden Papazoğlu Yan isimli zımminin
ailesinin İstanbul'a gelmelerine izin verildiğini gösteren buyruldu kaydıdır (6 Mayıs

1835)

Belge 170: Venk köyünden Aslan oğlu Moğdis Surud isimli zımminin kızları
Seldan ve Katerina'ya mülkünü verdiğini gösteren hüccet kaydıdır.

Belge 171: Mardikoğlu ailesinin İstanbul'a nakledilmesi için bir adet buyruldu
kaydıdır. (5 Temmuz 1835)

Belge 172: Eğin kasabası sakinlerinden Hacı Yusuf oğlu Mehmet isimli şahsın
Abçağa köyünde arazisine bitişik olan Amasyalı kızı mülkünden bahçesini satması
durumunda şüf'a hakkının kendine ait olmasını belirten hüccet. (13 Temmuz 1835)

Belge 173: Eğin kasabası sakinlerinden Süleyman Ağa kızı Havva müvekkili
vasıtasıyla kardeşi Bekir Ağa'nın bahçesini başkasına satması durumunda kendisinin de
çağrılmasına dair hüccet. (7 Nisan 1835)

Belge 174: Asturi köyünden Karabıyıklı Dursun kızı ve oğluna Keban muhtarı
kefaletiyle tecil tezkiresinin kendilerine verildiğine dair sicil kaydıdır.(1836)

Belge 175: Eğin kazası naibine bilgilendirme amacıyla gönderilen yazıda Eğin
kazası Venk köyünden İstefan oğlu Lazari'nin bağ, bahçe, tarla ev ve ev eşyalarını toplam
30672 kuruş karşılığında Eniştaş isimli gayrı müslime sattığını gösteren ferman kaydıdır.
(11 Temmuz 1835)

Belge 176: Eğin kasabası sakinlerinden Halil Ağa oğlu Abdullah isimli şahıs
Geruşla köyünde komşusunun bahçesini başkasına satması durumunda şufe’a hakkının
kendine verilmesine dair sicil kaydıdır. (18 Haziran 1840)

Belge 177: Eğin kazası Puşadi nahiyesi Şırzı köyü müslüman ve gayrı müslim
ahalinin verecekleri salyane ha
kkındaki tevzii kaydıdır.(15 Nisan 1835)

Belge 178: Eğin kazası Abçağa köyünden Keşiş oğlu Karabet’in İstanbul'a nakline
izin tezkeresi verilmesi için buyruldu kaydıdır. (23 Nisan 1836)

Belge 179: Malikâne mutasarrıfları için gönderilen ferman kaydıdır.(1836)

Belge 180: Eğin kazası sakinlerinden Senzal oğlu Avaş ve kardeşi Kivrik oğlu
Serkiz isimli zımmilerin bitişik komşuları Osman Ağa'nın bahçesini başkasına satması
durumunda şufe'a hakkının kendilerine verilmesine dair sicil kaydıdır. (1 Haziran 1838)
Belge 181: Eğin kasabası sakinlerinden Manas oğlu Fecdir isimli zımmi kömürcü
Hacı Osman Ağa'nın bahçesini satması durumunda şufe'a hakkının kendisine verilmesine
dair hüccet. (2 Haziran 1838)

Belge 182: Eğin kasabasına bağlı Geşo köyü sakinlerinden İli'nin kızı isim kadının
bağını başkasına satması sebebiyle bitişik komşusu Cezzar Ahmed Ağa şufe'a hakkının
kendisine verilmesine dair hüccet. (7 Haziran 1838)

Belge 183: Eğin kasabası reayasından Nikfus oğlu Ohan isimli şahıs bitişik
komşusu Arnon oğlu Halibusun ahırını satması durumunda şufe'a hakkının kendisine
verilmesine dair hüccet. (3 Haziran 1839)

Belge 184: Eğin kasabası ve köylerinde tüm ahali ve reayadan emlak, arazi ve
durumlarına göre adil bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini belirten ferman.

Belge 185: Defter içinde adları geçen askerlerin yolluklarına mahsuben verilen
akçe miktarlarının gösterildiği belge. (11 Haziran 1836)

Belge 186: Egin Kazasından derlenen askerlerin isimleri ve köy ve mahalleleri. (9
Haziran 1836)

Belge 187: Eğin kazası Abçağa köyünden Karabet kızı Şaruk isimli hristiyanın
yine aynı köyden Befus oğlu Kuzmuz’a verdiği 1200 kuruşu aldığını ve onda hiçbir
alacağı olmadığını belirten hüccet kaydıdır. (10 Nisan 1834)

Belge 188: Eğin Kasabası Puşadi nahiyesi sakinlerinden Mehmed oğlu Hafız
Arif'in hüccet kaydıdır.

Belge 189: Eğin kasabası sakinlerinden Sehlük oğlu Kamil Ali isimli şahıs bitişik
komşusu Hacı oğlu Abdurrahman'ın arsasını başkasına satması durumunda şuf’a
hakkının kendisine verilmesine dair sicil kaydıdır. (21 Nisan 1838)

Belge 190: Eğin kasabası sakinlerinden Agop kızı Hanik isimli kadın daha önce
kendisine bakması için Sai kızı Kansar isimli kişinin kendisine bakması karşılığında
malının üçte birini vasiyet ettiğini ancak şimdi kendi kendisine bakabildiğini ve bu
konuda eline bir belge verilmesini istediği belirten hüccet kaydıdır. (9 Mayıs 1838)

Belge 191: Dertlüoğlu Nikfus'un eşi Hatun'un hüccet kaydıdır.Belgenin devamı
yoktur.

Belge 192: Jurnal katibi Hacı Ömer Efendi'nin üzerine verilen jurnal görevi beratı
kaydıdır.

Belge 193: 186. belgenin devamı

Belge 194: Eğin Kazası'na bağlı Abçağa köyünden Kohar kızı Befus isimli gayrı
müslimin evini sattığına dair hüccet kaydıdır. (13 Temmuz 1835)

Belge 195: Eğin Kazası'na tabi Abçağa köyü sakinlerinden Ohannes'ten
çocuklarına kalan malın Gülümoğlu İstefan, Artin ve Agop'a 6500 kuruşa satılması ve
bundan sonra bu mallar ve vergileriyle alâkalarının olmadığının gösterilmesini isteyen
hüccet kaydıdır. (16 Mart 1834)

Belge 196: Eğin Kazası'na bağlı Abçağa köyü sakinlerinden Karin kızı Şaruk
isimli gayrı müslim daha önce kendisine harcanması için Befus oğlu Kuzmuz'a vermiş
olduğu 1200 kuruş olan paranın bittiğine dair açıklamanın sicile kaydıdır. (9 Nisan 1834)
Belge 197: Geşolu Mehmet oğlu Hafız Arif'in annesinden kalan mirasla ilgili

hüccet kaydıdır.

Belge 198: silik.

Belge 199: silik
Belge 200: silik

Belge 201: Maden-i hümayun kapsamındaki kaymakamların Ordu-yı hümayunun
Malatya'da bulunması münasebetiyle Malatya'ya gitmeleri ve yerlerine vekil atanması
hakkında çıkan buyruldu kaydıdır.(1839)

Belge 202: Eğin kasabası sakinlerinden Ayvacı ve Beyrus oğlu Artan ve karısı
Arton kızı Darvar isimli zımmilerin miraslarının mirasçılarına taksimi hakkındaki sicil
kaydıdır

Belge 203: silik
Belge 204: silik

Belge 205: Eğin kazası Abçağa köyü sakinlerinden iki kadın ile üçer erkek
hizmetçiler Kudüs'e gitmeye karar vermiş olup Besni kazasına varıncaya kadar
kendilerinden herhangi bir ücret istenmemesine dair buyurulduğu kaydıdır. (9 Mayıs

1835)

Belge 206: Hafız Mehmed Paşa tarafından Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Eğin,
Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Ayvalıdere ve Akçadağ kazaları naiplerine hitaben yazılan
ve Reşit Paşa döneminde gerekli olan askeri erzakın bu kazalardan temin edildiği
belirtilip hazinede parası kalanların olup olmadığının belirtilmesi hususundaki buyruldu
kaydıdır. (4 Ocak 1837)

Belge 207: Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Eğin, Arapgir, Arguvan, Hekimhan,
Ayvalıdere ve Akçadağ kazaları naib ve yöneticilerine hitaben kendi bilgileri dışında
halktan herhangi bir vergi toplanmaması aksi halde sorumlu olacaklarını belirten ikinci
buyruldu kaydıdır. (4 Ocak 1837)

Belge 208: Hafız Paşa Efendi'nin Sencar Kalesi'ni aldığı buyruldu kaydıdır.

Belge 209: Eğin kazası sakinlerinden Evrik oğlu Manas ve kardeşi İraset isimli
zımmiler ile Hacı Emin Ağa oğlu Esat Ağa arasında mülk davası hakkındaki sicil
kaydıdır.

Belge 210: Eğin Kasabası Ariki Mahallesi sakinlerinden Hacı Emin Ağa oğlu Esat
Ağa yine aynı kasabalı Evrik oğlu Manas ve kardeşi İraset isimli şahıslara ev ve arsasını
sattığını ancak daha sonra bu şahısların satın almaktan vazgeçtiklerini belirten hüccet
kaydıdır. (25 Nisan 1838)

Belge 211: Sivas, Diyarbakır, Rakka eyaletlerinin müslüman ve gayrı müslim
nüfusunun nüfus defterine kaydı için gelen buyruldu kaydıdır.(27 Ocak 1836)

Belge 212: Çıkarılan emir gereği her kazada kaç köy olduğu ve her köyde ne kadar
müslüman ve ne kadar gayrimüslim nüfus olduğunu ve her şahsın maddi durumlarını isim
listelerinin tek tek okunaklı bir kağıda yazılıp gönderilmesine dair buyuruldu kaydıdır.
(27 Ocak 1836)

Belge 213: Her kazada kaç köy olduğu ve her köyde ne kadar müslüman ve gayrı
müslim olduğunu defterlere temiz ve okunaklı olarak kayd edilmesini isteyen buyruldu
kaydıdır. (27 Ocak 1836)

Belge 214: Sivas, Diyarbekir, Rakka eyaletleri devlet görevlileri askeri sınıf
zabıtan ve tatarların bir yerden bir yere giderken ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını
ve buna itiraz edenlerin isimlerinin bildirilmesini isteyen buyruldu kaydıdır. (20 Ocak

1836)

Belge 215: Geçiş güzergahlarında bulunan konaklama sahiplerine yönelik yazıda
yiyeceklerin fahiş fiyatla satılmaması ve kimseye haksızlık yapmamaları hususunu
belirten buyuruldu kaydıdır. (20 Ocak 1836)

Belge 216: Eğin Kasabası Ortatepe Mahallesi sakinlerinden Ömer oğlu Haşim
isimli şahıs kendi mülküne bitişik Hudai oğlu İsmail'in bahçesini başkasına satması
durumunda öncelik hakkının kendisine verilmesine dair hüccet kaydıdır. (17 Ocak 1836)
Belge 217: Eğin Kazası sakinlerinden Mehmed oğlu Hacı Selim isimli şahıs
Abçağa Köyü'nde bulunan ve kendi mülküne bitişik Ebu Daioğlu İsmail'in bahçesini
başkasına satması durumunda şufe'a hakkının kendisine kaydedilmesine dair hüccet
kaydıdır. (17 Ocak 1836)

Belge 218: Asakir-i muntazime için Harput’ta inşa edilecek kışla için lazım olan üç
bin tahtanın gönderilmesi ve bedelinin hazine tarafından ödenmesi hususundaki suret
kaydıdır. (21 Ocak 1836)

Belge 219: Arapgir voyvodası Redif askerleri binbaşısı Osman Ağa’dan gelen ve
kışla inşası iş yapabilecek asker ve zabıtlardan iki yüz kişinin gönderilmesine dair şukka
suresidir. (27 Ocak 1836)

Belge 220: Eğin ve Çemişgezek naipleri ve ileri gelenlerine hitaben Eğin
Voyvodalığına Ahmet Bey’in atandığı ve buna göre hareket edilmesi gereğine dair
buyuruldu kaydıdır. (20 Temmuz 1836)

Belge 221: Maden-i hümayun kazalarında bulunan tüm askeri yöneticilere hitaben
askerlerin bulundukları yerlerde hizmet ve eğitimlerini layıkıyla yapmaları bir yerden
başka bir yere gitmeleri durumunda hiç kimseye zarar verecek bir harekette
bulunmamaları aksi halde harp kanunu gereğince cezalandıracaklarına dair buyuruldu
kaydıdır. (29 Mart 1836)

Belge 222: Hafız Mustafa Paşa tarafından gelen ağnam vergisiyle ilgili emirname
kaydıdır. (27 Şubat 1836)

Belge 223: Eğin Kazası Geruşla Köyü’nden Hüseyin oğlu Ahmet isimli askerin
hastalığı nedeniyle askere almayıp yerine başkası alınarak adı geçenin askerlikten ihraç
oluğunu gösteren bir belgenin eline verildiğini belirten tezkere kaydıdır. (11 Nisan 1839)

Belge 224: Redif askerlerinin masrafları ve maaşları konusunda Diyarbakır, Rakka
eyaletlerine gönderilen ferman kaydıdır.

Belge 225: Kemah, Gürcanis, Eğin, Çemişgezek, Kuruçay kazaları naiblerine
gönderilen redif askerinin kendi memleketlerinde kaldıkları dönemde kendi işleriyle
uğraşmaları ve ellerindeki silah ve mühimmatlarının kaydedildiği mümza defterlerinin
gönderilmesini isteyen buyruldu kaydıdır.

Belge 226: Çemişgezek,Eğin ve Arapgir kazalarında bulunan hamam, dükkân,
değirmen ve buralarda bulunan eşyaların tahrir edilip defterlerinin tutulması ve ona göre
vergilerin belirlenmesini isteyen buyruldu kaydıdır.

Belge 227: Yukarıdaki istenen bilgiler dahilinde malların değerlerinin verildiği
listedir.

Belge 228: Çemişgezek, Eğin, Arapgir kazalarından alınan ihtisab vergisinin
ayrıntısının kaydedildiği belgedir.

Belge 229: Arapgirli Ömer Ağa'nın voyvodalığının Eğin halkına bildirilmesini
içeren buyruldu kaydıdır.

Belge 230: Eğin tarafına memur olan Hatib Efendi’ye Diyarbakır’daki şahısların
miktarlarının belirlenip, teslimi konusundaki emirname kaydıdır.

Belge 231: Binsekiz yüz otuz dört yılının mal-ı mürtebat ilmuhaberidir.

Belge 232: Bin sekiz yüz otuz dört yılının mal-ı mürettebat vergisinin 28880 kuruş
olarak teslim edildiğini bildiren belgedir.

Belge 233: Bayram Bey’in mal-ı mürtebat olarak 2000 kuruşu hazineye
gönderdiğini bildiren belgedir.

Belge 234: 1834 yılı Eğin kazasından iane-i cihadiye akçesinin rûz-u hızır taksiti
olarak 10.000 kuruşun kethüda beye gönderildiğini bildiren belge kaydıdır.

Belge 235: Memur olarak bir yerden bir yere gidip gelenlerin yoldaki ihtiyaçlarının
karşılanması,zor durumda bırakılmamaları için gelen buyruldu kaydıdır.

Belge No.236: Eğin kazası jurnal kâtipliğine tayin edilen Süleyman Efendi oğlu
Ömer Efendi'nin görevini gece gündüz takip etmesi ve her hafta jurnal evrakını merkeze
göndermesi konularına dikkat etmesini isteyen buyruldu.

Belge 237: 1837 yılı Eğin Kazası iltizamının Muharrem Ağa’ya havale edildiğini

belirten sicil kaydıdır.

Belge 238: 1837 yılı Eğin Kazasına ait bir senelik iltizamın beş bin kuruşunun
Hacı Bakizade Osman Ağa'ya verildiğini bildiren şartnameyi belirten hüccet.

Belge 239: Delü Hüseyin oğlu Mustafa’nın onbaşı oğlu İbrahim'in yetimlerine
kalan malları ve bunların Hüseyin oğlu Mustafa'ya satıldığını ve buna şahit olanların
adlarının listesinin verildiği belge kaydıdır.

Belge 240: Eğin kasabası sakinlerinden vefat etmiş Abdülmennan Efendi’nin kızı
Fatma'nın mallarının terekesinin müfredat defterine kayıt edildiğine dair.

Belge 241: silik
Belge 242: silik

Belge 243: Eğin Kasabası sâkinlerinden Canikoğlu Artin’in oğlu İstefan’ın
mülkünü sattığına dair hüccet .(12 Nisan 1834)

Belge 244: Eğin Kasabası sâkinlerinden Kuyumcu Hezâr’ın oğlu İstefan mülkünü
tüccâr Hukas’a sattığına dair hüccet. (12 Haziran 1835)

Belge 245: Eğin Kazâsına tabi Sorak Karyesi’nde olan Abdullah oğlu Mehmet’in
miras kaydına dair .

Belge 246: Eğine ait bir takım harcamaların yazıldığı eksik belge.

Belge 247: Geşo Karyesi'nde Hacı İbrahim’in hayır için inşa ettiği camiye imam
ve hitabet tayin edilmiş ve kişi ölünce giderlerinin karşılanması için Sivas avarız
malından faydalanılmasını isteyen ferman kaydıdır. (25 Temmuz 1836)

Belge 248: Eğin Kazâsı’na tabi Puşadi nahiyesine bağlı Bağçe köyü sâkinlerinden
olub vefat eden Hacı Ali oğlu İshak’ın terekesi. (4 Eylül 1837)

Belge 249: Eğin Kasabası sâkinelerinden Hatiboğlu Osman Efendi'nin eşi ve
kızlarının sahibi olduğu mülkü Çavuşoğlu'nun eşi Zeynep Hanıma sattığına dair hüccet.
(7 Nisan 1838)

Belge 250: Askerden firar eden askerin yakalanması ve bu husûsta dikkat ve
ihtimâm gösterilmesine dair Çemişgezek, Eğin, Arapgir, Hekimhan, Arguvan nâ'ib ve
voyvodalarına gönderilen buyruldu kaydıdır. (16 Ekim 1837)

Belge 251: Arabgir, Eğin, Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Hekimhan, Arguvan ve
Ayvalıdere tarafında avarız akçelerinin tahsili için zabıtan ve voyvodalara gönderilen
buyruldu kaydıdır. (1 Nisan 1838)

Belge 252: Anadolu’nun orta kolunun sağ ve solunda müslüman ve gayrı müslim
halkın nüfusunun tahrîri için her bir kazâya nazır tayinine dair adalet fermânı kaydıdır.
(13 Kasım 1837)

Belge 253: Arapgir Sancağı nüfus defterinin tahriri için Sofîzâde Mahmud

Efendi’nin tayin olunması ve müslüman ve gayrı müslim halkın nüfusunun tahrîratına
dair emr-i şerîf kaydı. (5 Ekim 1837)

Belge 254: Eğin Kazâsı’nın nüfus yoklaması için nüfus defteri nazırlığına Mahmud
Ağa’nın tayin olduğuna dair buyruldu kaydıdır.(14 Ekim 1837)

Belge 255: Eğin Kazâsı’na bağlı Huka Karyesi sâkinlerinden olub vefat eden Delü
Hüseyin oğlu Bekir’in veresesinden doğan husumete dair ilâm kaydıdır.

Belge 256: Asakir-i muntazama-i şahâneye şütüran tedarik edilmesi için Sivas
müşirine Arabgir Sancak ve kazâsı voyvoda,nâ'ib ve ayanlarına gönderilen fermân
kaydıdır. (24 Şubat 1838)

Belge 257: Evkaf-ı hümâyûn nazırına gönderilen,imâmet, hitâbet ve tevliyyet
tayini gibi konularda gerekli dikkat ve ihtimâmın gösterilmesine ve rüşvet ve iltimasdan
sakınmalarına dair fermân kaydıdır. (21 Eylül 1838)

Belge 258: Eğin ve Çemişgezek Kazâlarında resm-i ihtisabın tahsil edilmesi ve bu
sebeble fakir ve fukaradan kanun dışı meblâğlar tâleb edilmemesine dair voyvoda ve
nâ'iblere bildirilmiş ihtisab buyuruldusu kaydıdır. (26 Ocak 1839)

Belge 259: Çemişgezek Kazâsı’nın ihtisab defterinin beyânına dair belgedir. (26
Ocak 1839)

Belge 260: Keban, Harput, Çermik ve Eğin Kazâlarında vaki resm-i ihtisabın tahsil
edilmesine bu arada kanun dışı bir miktar ile fukaraya zulm edilmemesine dair buyruldu
kaydıdır. (20 Mart 1838)

Belge 261: Buğday ve arpadan ihtisab alınmasına ve bu sebeble ahaliden fazla ve
başkaca akçe alınmamasına dair Sivas,Diyarbekir, Rakka, Amasya, Divriği ve Malatya
müşir voyvoda ve nâ'iblerine bildirilen ihtisab buyruldusu kaydıdır. (20 Mart 1838)

Belge 262: Gemürgablı Paşa'nın oğlu Agob ile ortağı Kirkor adındaki gayrı
müslim arasındaki alacakların tahsiline dair mektub-u sâmi kaydıdır. (7 Nisan 1838)

Belge 263: Kemah, Gürcanis, Kuruçay Kazâlarında bulunan tımar ve zeametin
redîf-i mansûre masrafı için köylerin hasılatına göre ondalık sûretinde tahsili ve bu
hususta dikkat ve ihtimam gösterilmesine dair buyruldu kaydıdır. (18 Mart 1838)

Belge 264: Tâtaran ve memur için kirahânelerde güçlü ve kuvvetli hayvanatın
tedâriki için vürûd eden buyruldu kaydıdır.

Belge 265: Asâkir-i Redîf âlâylarından bazı neferlerin firarını engellemek ve
firarilerin yakalanması husûsunda gerekli ehemmiyeti göstermeleri için Eğin voyvodası
ve nâ'iblerine isdar olunmuş buyruldu kaydıdır. (19 Şubat 1838)

Belge 266: Dergâh-ı ali kapucubaşısı Ahmed Bey Efendi’nin Eğin Kazâsı
voyvodalığının ibka olunduğuna dair buyruldu kaydıdır.(24 Mart 1838)

Belge 267: Eğin Kazâsına tabi Navril Karyesi sâkinlerinin tekaliflerini zamanında
ödemelerine voyvoda ve sairleri bu ahaliyi ücretsiz olarak fuzûli hizmetlerinde
çalıştırmalarım men ve def eylemek için isdar olunan fermân kaydıdır. (16 Mart 1838)

Belge 268: Eğin Kazâsı'na tabi Gemürgab Karyesi'nde sâkin reaya hânelerinin
diğer kazâya nakl edilmemesine dair çıkarılan fermân kaydıdır. (21 Ağustos 1837)

Belge 269: silik. (23 Şubat 1838)

Belge 270: Maden-i hümayun sarrafı Koca Kesbar’ın babası Felibus’un hayatta
iken Dutbeli derbendinde çeşme tamirine ve Koca Kesbar’ın vakfeylediği bir fırına dair
hüccet kaydıdır.(23 Şubat 1838)

Belge 271: Tezkiresiz bir kazadan diğer bir kazaya gidenlerin yakalanması ve bu
hususa gerekli ehemmiyetin verilmesine dair Çemişgezek, Eğin, Kemah, Gürcanis
naiblerine gönderilen buyruldu kaydıdır. (12 Şubat 1839)

Belge 272: Bir mahalden başka bir mahale iskân için uygun ruhsat verilmesine dair
belgedir. (18 Ağustos 1837)

Belge 273: Elbeyaroğlu maden-i sarraf mağdisi Kesbar’ın başarı ve gayretlerinden
dolayı verilen berat kaydıdır. (23 Şubat 1838)

Belge 274: Maden-i hümayun sarrafı Koca Kesbar’ın babası Felibus zımminin
hayattayken Dutbeli derbendindeki çeşme tamirine vakfeylediği fırının hüccet kaydıdır.
(3 Mart 1837)

Belge 275: Sıvas ve Diyarbakır Eyaletlerinin tefrik edilerek Sadullah Paşa
hazretlerinin Diyarbakır Eyaleti valiliğine atanması Hafız Mehmed Paşanın ise Sıvas
Valiliğinin ibkasına dair ferman.

Belge 276: Tezkiresiz mahallerden gelip geçenleri dikkat ve ehemmiyetle
denetlemeleri gerektiğine dair Çemişgezek, Eğin, Gürcanis, Kemah, Arpgir voyvoda ve
naiblerine gönderilen buyruldu kaydıdır. (24 Şubat 1838)

Belge 277: Çemişgezek, Eğin, Çarsancak, Arapgir,.naib ve voyvodalarına
gönderilen jurnal hususu için gelen buyruldu kaydıdır. (24 Şubat 1838)

Belge 278: Harput ve kuralarında işlenen ihtisabın tahsiline dair belge kaydıdır.
Belge 279: silik

Belge 280: Resm-i ihtisabın tahsili ve bundan başka ihtisab alınmamasına dair

belge.

Belge 281: Gemürkab barutcubaşılarına tekalif-i örfiye ve resmiyeden muaf
olduklarına dair gönderilen belge kaydıdır.

Belge 282: Askerlikten kurtulmak için İstanbul'da çalışmak bahanesiyle
memleketlerinden çıkmak için tezkire isteyenler konusuna dikkat edilmesi ve asker

alımında gerekli husuları belirten buyruldu kaydıdır. (29 Şubat 1838)

Belge 283: Harput kışlası için kazalara gönderilen buyruldu kaydıdır. (4 Aralık

1838)

Belge 284: Malatya’daki askerlere tayinat için Kemah ve Gürcanis kazalarındaki
arpanın Eğin ve Kuruçay kelekleriyle Malatya'ya sevk ve nakl olunmasına dair buyruldu
kaydıdır. (17 Eylül 1838)

Belge 285: Mehmed Efendi’nin Eğin kazasına tayini için nakiblik mektubu
suretidir. (26 Nisan 1838)

Belge 286: Puşadi bekçilerine gönderilen mürasele şurutu kaydıdır. (28 Haziran

1839)

Belge 287: Eğin kazasının maden-i hümayuna gönderilen kömür, harc-ı bab ve
kirahane masrafı ve misafirlerin geliş gidiş masraflarına dair tevziat kaydıdır.

Belge 288: Harc ve sair masrafların listesinin verildiği yarım belge.

Belge 289: Eğin kasabası Ariki mahallesinde yaşayan Mehmet Emin oğlu Bekir’in
malını sattığına dair hüccet. (7 Mayıs 1839)

Belge 290: Eğin, Çemişgezek, Kemah, Gürcanis, Kuruçay, Arguvan, Hekimhan
kazalarının nüfus defterlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve eksiklerinin tamamlanıp
hataların düzeltilmesi için gönderilen buyruldu kaydıdır. (1838)

Belge 291: Sivas müşiri vezir Hafız Paşa’ya ve muhassıl Süleyman Paşa’ya
gönderilen karantina usulünün uygulanmasının gerekliliği konusundaki ve Anadolu ve
Rumeli’de hastalanıp ölenlerin listesinin kaydedilmesini isteyen ferman suretidir. (19
Haziran 1838)

Belge 292-306 : Tarik-i İlmiye’ye dair Ceza kanunnamesinin sureti.

Belge 307: Eğin Kazası'na bağlı Ekrek karyesi ahalilerinden Mustafa oğlu
Süleyman Ali oğlu Ahmet’in asakir-i rediften firar edip etmediğine dair asker listesinin
çıkarılması ve araştırılması hususundaki ilam kaydıdır. (26 Ağustos 1838)

Belge 308: Yukarıdaki ilam kaydının bilgileri dahilinde olduğunu bildiren
buyruldu kaydıdır. (1 Eylül 1838)

Belge 309: Eğin kasabasında Halil oğlu Şerif’in eşi Emine Hatun’un mahkeme
kararıyla mehr-i muaccele ve nafakasından fariğ olduğuna dair. (4 Ağustos 1840)

Belge 310: Anadolu ve Rumeli’de kasaba ve köy halkından tezkiresiz bir yere
gitmemeleri ve gitmeleri durumunda o kazanın hakim ve zabıtanlarının
cezalandırılacağını belirten ferman.

Belge 311: Eğin Kazası’nda Puşadi Nahiyesi Serkavil köyü ahalisinden topçu
askeri olan merkum Abdullah’ta bulunan techiz-i tekvin olan 460 kuruşun Kul Ağa

tarafından şeri mahkemeye teslim edildiğine dair hüccet. (19 Ocak 1838)

Belge 312: Sivas, Diyarbakır, Rakka, Muş, Amasya, Divriği ve Malatya’da
darphanede yeni imal edilen altınlara benzetmek için halkın ellerindeki altınların etrafını
delip yenilere benzetmeye çalışmalarına karşı mübayacıların kontrol etmesi ve bunların
belirlenmesi konusunda çıkarılan buyruldu kaydıdır. (3 Eylül 1838)

Belge 313: Eğin kazasında bulunan Delibedik oğlu Nikfus adındaki gayri müslimin
malım sattığına dair. (5 Haziran 1839)

Belge 314: Asakir-i redifin Haponos, Kendir, Gemürkab, Venk, İranik, Ekrek,
Abçağa, Miçingah, Serkavil ve Bekir karyelerine ait ıslah defteridir.

Belge 315: Bekir Paşa'mn tahrir ettiği asakir-i rediften firar edip yakalanan Sadık
oğlu Ahmet'in bir daha firar etmeyeceğine kefili de olduğuna dair. (27 Haziran 1837)

Belge 316: Behrebeli ve Hustabeli mahallelerine tayin olan Hasan Ağa ve Kara
Ahmet'e verilecek ücret ve emirlerine verilen askerlere ödenecek ücretleri belirten
buyruldu. (20 Temmuz 1836)

Belge 317: Dörtyol Ağzı mahallesinde üç kardeşi olan Bayram oğlu İbrahim kendi
mahallelerine asker lüzumu olduğunda kadeşleriyle veya parayla tutacağı askerlerle
ihtiyacı karşılayacağım bildiren belge kaydıdır. (11 Ağustos 1836)

Belge 318: Kassaboğlu mahallesinde zımmiler arasında geçen mübayaaya olan
şahitliği belirten hüccet. (19 Haziran 1837)

Belge 319: Eğin Kasabası'nda Mehmet Emin'in amcasının sattığı malda asıl hak
sahibinin kendisi olduğunu meclise bildirdiğine dair hüccet. (9 Temmuz 1841)

Belge 320: Puşadi Nahiyesi ve dahilindeki yerlerde müslüman ve gayrı
müslimlerin arazilerinin değerlerinin kaydı, kişilerin adları, ödenecek cizye ve bunların
kayıtlarının yapılmasını emreden emirname suretidir. (16 Kasım 1839)

Belge 321: Adli görevlilerin görevlerinde uymaları gereken kuralları (asayişi
sağlama,zulmetmeme vb.) belirten adalet fermanı kaydıdır.

Belge 322: Diyarbakır valisi Sadullah Paşa’ya Eğin kazalarındaki gayrı müslim
halktan toplanacak cizye miktarları ve toplam 146.475 kuruşun tahsili konusunda gerekli
ihti
man gösterilmesi konusunda gelen emrin suretidir. (30 Nisan 1836)

300

1

Ahmet Aksın; 19. yüzyılda Eğin, İstanbul , 2003; Salih Akyel, 1831-1837 (H.1247-1252) Tarihli Eğin
Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi,
Fırat Ünv. Sosyal Bil. Ens. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Elazığ 2004;
Salih Akyel, 1840-1843 (H.1256-1258) Tarihli Eğin Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi,
Fırat Ünv.
Sosyal Bil. Ens. Dergisi,
Cilt 15, Sayı 1, Elazığ 2005; Serhat Şara, Ahmet Aksın, 1847-1857 (H. 1264¬
1273 Tarihli (8 Numaralı) Eğin Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi,
Fırat Ünv. Sosyal Bil. Ens.
Dergisi
, Cilt 16, Sayı 2, ,Elazığ 2006.