ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (300)Makale (1000)
Yard. Doç. Dr. M. Sani Adıgüzel
 1. Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe Öğretim Yöntemi (17.02.2011)
Sedat Adıgüzel
 1. Ali Şir Nevayi, Yaşamı, Edebi Kişiliği ve Eserleri (21.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Ferruh Ağca
 1. Maniheist ve Budist Türkçe Metinlerde Fiil+mAk+İyEk bol- Yapısı Üzerine (14.10.2010)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Kâşgarlı Mahmud Bin Yaşında (14.08.2011)
 2. Seyahatname’den Evliya Çelebi’ye (01.01.2012) (HTML)
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi (17.02.2011) (HTML)
 2. –GAn Sıfat-Fiil Eki (24.03.2011)
Metin Akkuş
 1. Tarih ve Edebî Bir Kişilik Olarak Nevaî (Herat, 1441-1501) ve Nevaî'nin Eserlerinde İnsan Problemi (21.06.2011)
Bilal Aktan
 1. NEHCÜ’L-FERÂDÎS’in Cümle Yapısı İle ‘TAKI’ VE ‘KİM’ Bağlaçlarının Kullanılışı (03.01.2012)
M. Fatih Alkayış
 1. Orhun Yazıtlarının Bulunuş Öyküsü (28.07.2011)
Ali Alparslan
 1. Babur’un İcad Ettiği “Baburi Yazısı” ve Onunla Yazılmış olan Kur’an - I (28.09.2011)
 2. Babur’un İcad Ettiği Baburî Yazı - II (28.09.2011)
Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Ermeni Alfabesi ile Yazılı Gregoryen Atasözleri Kitabı (19.11.2011)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar (12.05.2011)
Ebülfez Amanoğlu
 1. Eski Türk Onomastiği Üzerine Notlar (08.06.2011)
 2. 10-13. Yüzyıl Uygur Hukuk Vesikalarında Kişi Adları (10.06.2011)
 3. Divanü Lügat-it Türk'deki Kişi Adları Üzerine (14.06.2011)
Wilhelm Bang-Reşit Rahmeti Arat
 1. Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar (05.10.2011)
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Atebetü’l Hakayık’ta “G” ve “Ğ” Seslerine Dâir (22.09.2011)
 2. Fatih Sultan Mehmed’in Yarlığı (22.09.2011)
 3. Türk Şivelerinin Tasnifi (22.09.2011)
 4. Türkçe Turfan metinleri VIII (22.09.2011)
 5. Türkçede Cihet Mefhûmu ve Bunun İle İlgili Tâbirler (22.09.2011)
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 1. Harezm Dönemi Metinlerinde e/i Sorunu (14.12.2011)
Ekrem Arıkoğlu
 1. Greenberg'in Avrasyatik Dil Teorisi ve Türkçe (14.12.2011)
Sema Aslan
 1. Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları (tanıtma) (18.10.2010)
Ayten Atay
 1. Eski Türkçeden Bugünkü Türk Şivelerine +lıg/+lig>+lı /+li Ekli Edatlar (06.09.2011)
 2. Türkçede *ya- (Parlamak) Kökü ve Türevleri (12.09.2011)
Dr. Özlem Ayazlı
 1. Mahayana Budizmine Ait Sayı ve Zamanla İlgili Bazı Terimler (08.04.2011)
Adem Aydemir
 1. Oğuz Adı Üzerine (30.12.2011)
 2. Ötüken ve Ötüken Adı Üzerine (30.12.2011)
Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç ‘Sandal Ağacı’ Üzerine (08.02.2011)
 2. Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine Notlar (06.04.2011)
Araş. Gör. Özkan Aydoğdu
 1. -(x)g / -(x)g Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu (28.04.2011)
 2. Divanü Lûgati't-Türk'te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri (28.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. -p tur-(/dur-) Art Fiilinin Durağanlaştırma İşlevi (27.12.2010)
Wilhelm Barthold
 1. Kutadgu Bilig’in Zikrettiği Buğra Han Kimdir? (14.10.2011)
 2. Orta Asya’da İslâmiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Âbide (14.10.2011)
Mustafa Uluocak-Şükrü Baştürk
 1. Anonim Bir Tarih-i Al-i Osman Nüshasının Sözvarlığında Kalıp Yapılar ve Arkaik Kelimeler (18.11.2011)
Araş. Gör. Oktay Berber
 1. Muhâkemetü'l-Lügateyn'deki Türk Ordu Teşkilatına Ait Terimlerin Karşılaştırmalı İncelemesi (01.12.2010)
Öğr. Gör. Mehmet Turgut Berbercan
 1. Türk Dili ve Kültürü Açısından Baburname’de Avcılık (04.11.2010)
 2. Tarihî Türk Şivelerinde Geçen Bazı İçecek Adları Hakkında Leksikal Tespitler (03.01.2011)
E. Bertels
 1. Ali Şîr Nevâî, Leylî ve Mecnûn (14.10.2011)
Ertan Besli
 1. Eski ve Orta Türkçe ile ilgili Etimoloji Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (02.12.2011) (HTML)
Zekerya Batur-Merve Beştaş
 1. Divanü Lugat'it Türk'te Çocuk Dünyası ve Çocuk Eğitimi (20.09.2011)
Mustafa S. Kaçalin-A. Azmi Bilgin
 1. +lagu / +legü Eki Üzerine (23.09.2011)
Hamidulla Boltaboyev
 1. Divanü Lugati't-Türk'teki Manzum Parçaların Edebî Sınıflandırması (11.08.2011)
Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 1. Necati Beyin Türkçesi (04.04.2011)
Bazılhan Buhatulı
 1. Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında (04.10.2011)
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Türk Onomastiğinde “At” Kültü (05.10.2011)
 2. İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları (05.10.2011)
 3. Mirza Şefi’ Hakkında Notlar (07.10.2011)
 4. Osmanlı İmparatorluğu Onomastiğinde “Epitheta Ornantia” nın Karakteristik Çizgileri (07.10.2011)
 5. Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları (07.10.2011)
Sir Gerard Clauson
 1. Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar (21.10.2011)
 2. Türkçede Sekizinci Yüzyıldan Önce Kullanılan Ekler (14.12.2011)
 3. Türk Dillerinde Söz Başı Dudak Sesleri (14.12.2011)
Münis Cureyava
 1. "Kodeks Kumanikus"ta Bilmeceler ve Özbek Folkloründeki Şekilleri (16.12.2011) (HTML)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Tuba Ağzında "İyik" (21.10.2011)
Tülay Çakmak
 1. Hsiung Nu ( Hun) Kişi Ad ve Unvanlarlnın Eski Çince Yazı Çevrimi (27.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Ali Çiçek
 1. Sözlük Bilimi Açısından Kamus-i Türki Üzerine Bir İnceleme (11.11.2010)
Muharrem Daşdemir
 1. Dedem Korkut Kitabı'nda /-(y)An+dA/ Zarf-Fiilinden Farklı Olarak /-(y)An/+ /dA/ Yapıları (20.06.2011)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. Türkiye’de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili (31.03.2011)
 2. Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar (28.04.2011)
Ahmet Demirtaş
 1. Kutadgu Bilig’deki Hükümdar Küntogdı Tipine Göstergebilimsel Açıdan Bir Yaklaşım Denemesi (23.03.2011)
Prof. Dr. Hayati Develi
 1. Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar (22.10.2010)
Talat Dinar
 1. Kül Tigin Abidesi ve Kutadgu Bilig’deki Ortak Fiillerin Tamlayıcı İlişkisi Açısından İncelenmesi (06.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Enfel Doğan
 1. Tarihî Türkiye Türkçesi Metinlerindeki 'Karmaşık Cümle' Örnekleri Üzerine (11.04.2011)
 2. Ahlâk-ı Alâî?'deki Çün?lü Birleşik Cümle Yapıları (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Levent Doğan
 1. Uygur Atasözlerinde Yüceltilen Değerler (14.10.2010)
Talip Doğan
 1. İran Türk Ağızlarında Eski Oğuz Türkçesinin Bakiyelerine Dair Notlar (06.12.2010)
Özlem Demirel Dönmez
 1. Divanü Lûgati-it Türk ve Kutadgu Bilig’de İntikam Kelimeleri (05.12.2011) (HTML)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. An Altaic Traveling Word: kır (31.10.2011)
 2. Arpad Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları (31.10.2011)
 3. Kaşgarlı Mahmud ve Ses Bilgisi (31.10.2011)
 4. Some Traces of Proto Turkic Primary Long Vowels in Written Kipchak Sources (31.10.2011)
 5. Talat Tekin, Makaleler 1 (31.10.2011)
 6. Kutadgu Bilig (1069) (31.10.2011)
 7. Divanü Lugâti't-Türk ve İran Dillerinden Kopyalar Üzerine I (31.10.2011)
 8. Orhon Yazıtları: İran Dilleri ile İlk Temaslar ve Benzer Birkaç Öge Üzerine (31.10.2011)
 9. Türk-İran Dil İlişkilerinde Divanü Lügati't-Türk'ün Tanıklığı (31.10.2011)
 10. Türkçe-Farsça Dil ilişkilerinde Anlam Kopyaları Üzerine Notlar (31.10.2011)
 11. Sü ve Sü ile Yapılan Tarihi Askeri Terimler Üzerine Disiplinlerarası Bir İnceleme (03.11.2011)
 12. Türk Dili Tarihinde Bir Dilbilimsel Temas Bölgesi Olarak Diyarbakır (04.11.2011)
 13. Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir Deneme (tanıtma) (24.11.2011) (HTML)
 14. Divanü Lügati't-Türk'te 'İranlı' Kavramı (24.11.2011) (HTML)
Pelin Ekşi
 1. Altay Dillerinde Dönüşlülük Eki (02.12.2011) (HTML)
Muhittin Eliaçık
 1. Osmanlı Belgelerinde Yakın Anlamlı (Sinonim) Kelimeler (03.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Emin Eminoğlu
 1. Galat Sözlükleri ve Mehmed Hafîd Efendi’nin Galatât Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler (11.04.2011)
Prof. Dr. Kemal Eraslan
 1. Ali Şir Nevayi’nin "Hâlât-ı Pehlevan Muhammed" Risâlesi (25.10.2011)
 2. Manzum Oğuznâme (25.10.2011)
 3. Nevâyi’nin “Hâlat-ı Seyyid Hasan Big” Risâlesi (25.10.2011)
 4. Manzum Oğuzname İle İlgili İki Not (25.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Fatih Erbay
 1. Gölge Kelime" Terimi ve Çağatayca Sözlüklerdeki Bazı Gölge Kelimeler (23.12.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Oğuz-Türkmen Dil Kaynakları (03.10.2011)
Marcel Erdal
 1. Further Notes on the Irk Bitig (03.03.2011)
Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Harezm Türkçesinde İkilemeler ve Yinelemeler Üzerine (14.10.2010)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Becene Sözünün Kökenine Katkılar (29.09.2011)
 2. Etimoloji Araştırmaları (25.10.2011)
 3. Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında (25.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Minara Aliyeva Esen
 1. E. R. Tenişev’in Türk Edebî Dilleri Tarihinin Kuramı Üzerine (13.04.2011)
Feyzi Ersoy
 1. Türkçe ve Moğolcaya Kelime Sonunda Açık Hece / Kapalı Hece Açısından Bir Bakış (14.12.2011)
 2. A Grammar of Old Turkic (tanıtma) (14.12.2011)
Halil Ersoylu
 1. Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: "Der Aksâm-ı Ezhâr" (25.10.2011)
Sadi Gedik
 1. Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb'in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi'nin Dil Özellikleri (15.11.2011)
Melek Gençboyacı
 1. Kâşgarlı Mahmud Özel Bölümü:Ali Emirî Efendi ve Divanü Lugati't-Türk (05.08.2011)
Dr. Faruk Gökçe
 1. Eski Türkçe {-GAllr / -KAllr} Eki Üzerine (14.10.2010)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Latince Bilmek veya Latin Harfli Türkçe Eski Metinler (06.07.2011)
 2. Kâşgarlı Mahmud ve Batı Dillerinin Eskiliği (14.08.2011)
Avni Gözütok
 1. Rabgûzî, Kısasu’l-Enbiyâ: XIX. Yüzyıla Ait Bir Kazan Yazması (12.11.2010)
 2. Muhammed Kerim Bulgarî'nin Bulgarca [Tatarca] - Arapça - Farsça Sözlüğü (21.06.2011)
D. Graç
 1. Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damgalarının Tarihlendirilmesi ve Anlamlandırılması Üzerine (Çev. Kemal Alyılmaz - Sinan Dinç) (12.11.2010)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Türkiye'de Etimolojik Sözlük ve Sözlük Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Kitap ve Makalelerle İlgili Bir Bibliyografya Denemesi (08.09.2011)
 2. Kutadgu Bilig Bibliyografyası (03.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Gültekin
 1. Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme (14.10.2010)
Doç. Dr. Erhan Aydın-Yard. Doç. Dr. Galip Güner
 1. Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Türkiye?'de Yayımlanmış Çalışmalar Bibliyografyası (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Galip Güner
 1. Kıpçak Türkçesindeki Meslek Adları Üzerine İçerik ve Yapı Bakımından Bir Sınıflandırma Denemesi (11.10.2010)
 2. Divanü Lugati't-Türk'te Geçen ulas / öles "Süzgün, Baygın" Kelimesinin Okunuşu, Anlamı ve Yapısı Üzerine Düşünceler (04.04.2011)
 3. Kutadgu Bilig'de Geçen "simiş" kelimesi Üzerine Düşünceler (19.07.2011)
 4. Divanü Lugati't-Türk'te Oğuzca Olarak Geçen geşür "havuç" Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler (19.10.2011)
Erol Güngördü
 1. Türkçe'nin Unutulmuş Ekleri: +lı- (18.10.2010)
Prof. Dr. Ahmet Günşen
 1. Dîvânu Lugati’t-Türk’te “Yaklaşma” Bildiren Fiiller (04.04.2011)
Mehmet Gürlek
 1. Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-i Cerrâhîn (15.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Meriç Güven
 1. Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Yazmalarındaki Türkçe Organ Adları Üzerine Bir İnceleme (15.10.2010)
 2. Türk Dili ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına Eleştirel Bir Bakış (14.11.2011)
Ayten Hacıyeva
 1. Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık Teriminin Etimolojisi (10.11.2011)
Okt. Tayfun Haykır
 1. Besim Atalay’ın Niğde Maarif Müdürüyken Kaleme Aldığı Bir Yazı Dizisi: “Anadolu’da Türklük” (25.10.2010)
Mehmet Hazar
 1. Çağatay Türkçesinde Oğuzca Özellikler ve Benzerlikler (09.09.2011)
Hikmet İlaydın
 1. Behram-ı Gûr Menkabeleri (Mîr Alî Şîr Nevâî ile Hâtifî'nin eserleri arasında müşterek bazı hususiyetler hakkında) (31.10.2011)
Prof. Dr. M. Mehdi İlhan
 1. Mufassal Tahrir Defterlerindeki Adların Önemine Dair Bazı Örnekler (14.10.2010)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Güvey (02.11.2011)
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
 1. Divanü Lugati't-Türk Üzerine Birkaç Söz (08.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karabeyoğlu
 1. Orhon Yazıtları’nda bol- ve er- Fiilleri Üzerine (14.03.2011)
İlknur Karagöz
 1. Edgü Kelimesi Üzerine (09.09.2011)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Anadolu ve Rumeli Ağızlarının En Eski Kaynaklarından Biri: Gramer Kitapları (04.04.2011)
 2. Tâhir Ken'ân'ın "Kavâid-i Lisân-ı Türkî" Adlı Eseri Üzerine (14.12.2011)
Ali Fehmi Karamanlıoğlu
 1. Seyf-i Sarâya’nin Gülistan Tercümesi’nin Yayımı Üzerine (10.10.2011)
 2. Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nin Dil Husûsiyetleri (10.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Türkçe ve Moğolcada Çekim Edatlarından Önce Gelen İsim ve Zamirlerin Aldığı Hal Ekleri (14.10.2010)
 2. Çeviri Yazılı Metinlerde Türkçenin Ünsüzleri (14.12.2011)
Svetlana Venelinova Kavrıkova
 1. Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristiği (03.10.2011)
Damdinsuren Khıshıgbajar
 1. Köl Tigin Yazıtı Taş Anıtının Korunması (03.10.2011)
A.N. Kononov
 1. Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine (29.09.2011)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Yapısındaki Temel Nitelikler Açısından Genel Bir Değerlendirme (13.07.2011)
 2. Kâşgarlı Mahmud ve Bilinçli Bir Ana Dili Sevgisi (14.08.2011)
 3. Türk Kültürü Çerçevesinde Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Oluşumu (06.09.2011)
 4. Eski Anadolu Türkçesinin Değerli Bir Kaynak Eseri ve Yayını Üzerine (14.09.2011)
Kâzım Köktekin
 1. Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Hatun Destanı ve Dili (07.06.2011)
 2. Prof. Dr. Sadi Çöğenli'nin Türk Dili İle İlgili Çalışmaları (21.06.2011)
 3. Ali Şir Nevâyi'nin Türkçeciliği (21.06.2011)
Nimet Akdes Kurat
 1. Eski Slavca’daki Türkçe Sözlere Dair (10.10.2011)
Lajos Ligeti
 1. Türkçede Uzun Vokaller (28.10.2011)
Mehman Musaoğlu
 1. Eski Türkçenin Tarihî-Karşılaştırmalı Araştırılması ve İncelenmesi Bağlamında Azerbaycan'daki Göktürkçe Çalışmaları (06.09.2011)
Nihal H.-Ahmed Naci
 1. Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri (10.10.2011)
Ahmet Nahmedov
 1. Kul Mesud’un Kelile ve Dimne Tercümesinde Bazı Arkaik Kelime ve Yapılar Üzerine (20.12.2011)
Juten Oda
 1. Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası (02.11.2011)
Bilginer Onan
 1. Divanü Lügati’t-Türk’ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirmesi (28.03.2011)
Hasan Ortekin
 1. Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında (31.10.2011)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. On Mongolian asara- "to nourish" and Turkish aşa- "to eat" From Middle Mongolian to Modern Turkic Languages (07.10.2010)
 2. Stanislaw Stachowski, Glosariusz Turecko-Polski (tanıtma) (07.10.2010)
 3. SHÖGAITO Masahiro / Tugusheva, Lilia /FUJISHIRO Setsu: Dasakarmapathavadanamala (tanıtma) (07.10.2010)
 4. Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri (08.08.2011)
 5. Beşbalıklı Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı (13.09.2011)
 6. R.M. Dawkins ve Anadolu'da Rumca-Türkçe İlişkileri (12.12.2011)
 7. Eski Türk Yazıtları ve Sonrası (12.12.2011)
 8. Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları (12.12.2011)
 9. Türkçe'de Ezgi ve Kopuz Hakkında (12.12.2011)
 10. Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır? (12.12.2011)
 11. Altun Yaruk (3. kitap 5. bölüm)
Sevim Yılmaz Önder
 1. Vengeance in the Chronicles Written in Old Anatolian Turkish (05.12.2011)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Yayımlanışının 160. Yılı Dolayısıyla Fin Destanı Kalevala'da Türkçe Alıntılar (05.08.2011)
 2. Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine (14.12.2011)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. Karahanlı Dönemi Metinlerinde İnançla İlgili Türkçe Terimler (12.11.2010)
Sadettin Özçelik
 1. Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (2) (20.12.2011)
 2. Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (1) (20.12.2011)
Doç. Dr. Abdurrahman Özkan
 1. Eski Anadolu Türkçesindeki Bazı Fiillerin Hâl Ekli Tamlayıcıları ve Bu Tamlayıcılarda Zaman İçinde Görülen Değişiklikler (08.04.2011)
Lüdmila Donçeva-Petkova
 1. Ortaçağ Bulgaristan’ından Runik İşaretler ve Birleşmeler (03.10.2011)
Nicholas Poppe
 1. Altay Dillerinde Çokluk Ekleri (14.12.2011)
V. İ. Rassadin
 1. "Moğolların Gizli Tarihinde" Türkçe Unsurlar (14.12.2011)
Dr. Kasımcan Sadıkov
 1. Kutadgu Bilig’de Gök Bilimiyle İlgili Tespitler (04.11.2010)
 2. Uygur Yazılı 'Rahatu'l-Kulub' Kitabı (21.06.2011)
 3. Kutadgu Bilig'de Geçen "Bayat Atı Birlâ" Kelime Öbegi Hakkında (27.06.2011)
A. Samoyloviç
 1. Türk Dillerinin Sınıflandırılmasına Dair Bazı Eklemeler (14.12.2011)
Dr. Bedri Sarıca
 1. Evliya Çelebi’ye Göre Van Gölü Çevresinde Türkler ve Türkçe (04.11.2010)
Hülya Savran
 1. Hasan Basri Çantay'ın Divanü Lugati't-Türk Çeviri Denemesi (14.08.2011)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Eski Türklerin Kağan Seçimi Üzerine Göktürk Yazıtlarındaki İki Ata Sözü (03.03.2011)
 2. E 2 - Uyuk-Arjan (Tuva) Yazıtı (04.04.2011)
 3. Moğolistan'dan Bilinmeyen Bir Yazıtın Parçası (20.06.2011)
 4. Sanskrit Kökenli Çurni Kelimesinin Anlamı "Barut" mu Yoksa "Toz" mu? (06.07.2011)
 5. Kiçig, Küçük ve Bedük Kelimeleri ile Türevlerinin Etimolojileri (13.07.2011)
 6. Altay Devri Prototürk Devresi- Eski Türk Anıtları Toplantısı (05.08.2011)
 7. Çince £ Tay "Büyük" Kelimesi ile Yapılan Damla, Dayı, Teyze ve Dede Kelimeleri Üzerine (08.08.2011)
 8. Doğumunun 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla Prof. Dr. Saadet Çağatay (06.09.2011)
 9. Orta Asya'dan Anadolu'ya Alfabeler (08.09.2011)
 10. Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not (27.10.2011)
 11. Horezmi'nin Muhabbet-nâme’sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine (27.10.2011)
 12. Uygur Harfleri İle Yazılmış Bazı Mensur Parçalar - I (Mesele Kitabı) (27.10.2011)
 13. Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles' Creed "Havarilerin Amentüsü’ne Ait Bir Orta Türkçe Metni" (27.10.2011)
 14. Turfan Metinleri ve Yapılan Yayınları (27.10.2011)
 15. Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve Bibliyografya Problemleri Üzerine (14.12.2011)
 16.  Kışkırtmak Kelimesinin Kökeni Üzerine (01.01.2012)
Dr. Selami Sönmez
 1. Ebû’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî ve Eseri Mukaddimetü’l-Edeb’in Didaktik Değeri (11.11.2010)
Dr. İbrahim Şahin
 1. Sunakata (Sıgnak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni Üzerine (08.03.2011)
Serkan Şen
 1. Türkçe'nin 'Banyo' Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu (14.10.2010)
 2. Orhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları (23.03.2011)
Doç. Dr. Mustafa Tanç
 1. Eski Türkçe ?Gma Sıfat-Fiil Eki Üzerine (09.09.2011)
Eyüp Tanrıverdi
 1. Merkezzade Ahmet Efendi'nin El-Babus Adlı Arapça-Türkçe Sözlüğü (14.10.2010)
Mustafa Mete Taşlıova
 1. Dede Korkut'ta Bir Kelime Bir Anlam (15.11.2011)
Abdullah Battal Taymas
 1. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi (13.10.2011)
Yusuf Tepeli
 1. -VIII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar- Dini Metinler ve Türkçe (31.05.2011)
Andreas Tietze
 1. XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri) (13.10.2011)
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş
 1. Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri (28.10.2011)
Zeki Velidi Togan
 1. Zimahşeri’nin Doğu Türkçesi ile “Mudaddimetü’l-edeb”i (13.10.2011)
 2. Harezm’de Yazılmış Eski Türkçe Eserler (13.10.2011)
Araş. Gör. Yaşar Tokay
 1. Divanü Lugati’t-Türk’te Kızgınlık İfade Eden Kelimeler (26.04.2011)
Prof. Dr. Recep Toparlı
 1. Lehçe-i Osmânî'deki Atasözleri (23.03.2011)
Doç. Dr. Funda Toprak
 1. Defter-i Cengiz-name'de Boy Nişanları ve Damgalar (08.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine (15.11.2011)
 2. Eski Anadolu Türkçesinde Böyle, Şöyle, Eyle / Öyle Sözlerinin Kullanımları Üzerine (17.11.2011)
B. Tsogtbaatar
 1. Moğolistan Bölgesindeki Eski Türk Anıtları Çalışmaları Meselesi Üzerine (03.10.2011)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Köktürk Yazılı Bazı Metinlerde Kullanılan *** Sembollerinin Fonetik Değerleri Üzerine (14.12.2011)
Süleyman Tülücü
 1. Zemahşerî'nin "Mukaddimetü'l-Edeb"i Hakkında (31.05.2011)
Prof. Dr. Vahit Türk
 1. Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri (17.02.2011)
Seyfullah Türkmen
 1. “Kurlugan” Kelimesi Üzerine (18.03.2011)
Filiz Meltem-Araş. Gör. Erdem Uçar
 1. Çağatay Türkçesinde Eski Türkçenin İzleri (26.04.2011)
Araş. Gör. Erdem Uçar
 1. Uygurca Üzüt~Üzütlüg Üzerine (26.04.2011)
Filiz Meltem Uçar
 1. Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hâli (27.12.2011) (HTML)
Dr. İlhan Uçar
 1. Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı (31.03.2011)
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 1. Oğuzca ve “Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesi” (04.04.2011)
Nurdin Useev
 1. Talasta Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı (04.11.2010)
 2. Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine (15.11.2011)
Doç. Dr. Hatice Şirin User
 1. Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması (14.10.2010)
 2. Runik Türk Yazıtlarında Anlamsal Açıdan Geçişlilik ve Geçişsizlik Özelliğini Ortaklaşa Taşıyan Eylemler Üzerine (08.04.2011)
Shoira Usmanova
 1. Altay Dillerinde Üst Giysi Adları (16.12.2011) (HTML)
Suat Ünlü
 1. İlk Türkçe Kur'an Tercümelerinde Uhrevi Yer Adları (21.09.2011)
Ahat Üstüner
 1. Boğaç Han Hikâyesinde Cümlelerin Yapısı (04.10.2011)
 2. Çağatay Türkçesi'nde "-rdA, -ArdA, -UrdA" Zarf-Fiil Eki (25.11.2011)
Prof. Dr. Kerime Üstünova
 1. Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine (12.11.2010)
Emek Üşenmez
 1. Türkçe İlk Kuran Tercümesi ve Tercümedeki - mak/-mek Eki Hakkında (21.12.2011)
 2. Yunus emrenin Dili Hakkında (21.12.2011) (HTML)
Boris Yakoyleviç Vladimirtsov
 1. Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine (20.12.2011)
Dr. Hakan Yaman
 1. Ali'nin Kıssa-ı Yusuf'unda Söz Varlığı Üzerine (14.10.2010)
Yusüpcan Yasin
 1. Moğol İmparatorluğu Dönemine Kadar Türklerde Tercüme (16.12.2011)
Yakup Karasoy-Orhan Yavuz
 1. Dede Korkut'ta ayıt-/eyit-/yit-/it- ve aşıt/işit Kelimeleri Üzerine (18.10.2010)
Necib Asım Yazıksız
 1. Uygur Yazısıyla “Hibetü’l-Hakâyık”ın Diğer bir Nüshası (13.10.2011)
Dursun Yıldırım
 1. Tarihî Süreç İçinde İletişim Odaklan, Ağları ve İşlevleri (03.10.2011)
Talip Yıldırım
 1. Ubeydullah Han: Risâle-yi Fi- Hakk-ı Mesâil-i Vuzû (24.03.2011)
Prof. Dr. Osman Yıldız
 1. Miftâhu’l-Ferec’de Son Seste Ötümsüz-Patlayıcı Ünsüzlerin Ötümlüleşme veya Ötümsüz Kalma Durumu (04.04.2011)
Vahit Zahidoğlu
 1. "Kitab-ı Dede Korkut'un Vatikan Nüshası Çok Kötü Bir Nüshadır" mı? (10.06.2011)
 2. Kitab-ı Dede Korkut'un Metni Üzerine (14.06.2011)
 3. Kitab-ı Dede Korkut'taki Bazı Kelimeler Üzerine (20.06.2011)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa