ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (288)Makale (750)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1. Nevâyi’nin Eserlerindeki Deyimlerin Farsça İle Karşılaştırılması (2003, C: I, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

M. Sani Adıgüzel
 1. Avusturyalı Türkolog Hebert Jansky'in Osmanlı Türkçesi Hakkında Düşünceleri ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 1-24. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Karahanlıca İlk Kuran Tercümesi Sözlüğünün Söz Denizinde Biz Gezi (19.03.2010)
Erdoğan Altınkaynak
 1. Desht-i Kipchak Stone Statues (05.04.2010)
 2. Gregoryan Kıpçakların Dil Yadigârları (05.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Altun
 1. Dede Korkut'ta Yer Alan "Urlaşuban" Kelimesi Hakkında (20.09.2010)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Kırgızistandaki Arap Harfli Yazıtlar Üzerine (04.02.2010)
Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu
 1. Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dilleri (04.02.2010)
Prof. Dr. Aysu Ata
 1. Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I (25.02.2010)
 2. Derleme Sözlüğü'nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II (25.02.2010)
 3. Kutadgu Bîlig Üzerinde Bîr Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü? (08.03.2010)
 4. Derleme Sözlüğü'nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak (09.03.2010)
 5. Dede Korkut Hikâyeri’nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 29-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.03.2010)
 6. "Çok” Kelimesinin Kökeni Üzerine (Haziran 1996, C: 1996/I, S: 534, s. 1310-1313 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki Amga (Amgı) Korgan Üzerine (10.07.2009)
 2. Türk Runik Kaynakçası’na Ek I (04.02.2010)
 3. Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar (09.02.2010)
 4. S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtları İle İlgili Veriler (30.03.2010)
 5. "Bulçu" Yer Adı Üzerine Notlar (08.04.2010)
 6. Eski Türk Yazıtlarındaki Yarış'ın Yerinin Belirlenmesine Bir Katkı (29.06.2010)
 7. Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüser mi Böñreser mi? (29.06.2010)
N. Akmal Ayyubi
 1. Önemli Bir Türkçe Sözlük [Kitab-ı Arabî ve Farisî ve Türkî (Çağatay Türkçesi)] ([1966] 1965, s. 65-101. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Yayın Değerlendirme: Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri (11.11.2009)
Dr. Abdullah Bakır
 1. Tevarih-i Al-i Selçuk Oguz-Name’si (16.02.2010)
İ. A. Baranov
 1. Tavrika ve Dnepr Boyundaki İlk Türklerin Tengri İnancı Tapınakları (çev. Risbek Alimov, [2001] 2000, s. 37-45. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

N. A. Baskakov
 1. Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış (10.11.2009)
Cahit Başdaş
 1. Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli (05.02.2010)
Tsendiyn Battulga
 1. Moğolistan’da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları ([2001] 2000, s. 47-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)

Dovdoyn Bayar
 1. Moğolistan’daki Eski Türk Anıtlarının İncelenmesi ve Gelecekteki Amaçlar (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Faruk Bayramoğlu
 1. Değiniler: Sözcük Türetme Üstüne (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 265 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. Gök Tanrısı Terimi Üzerine (06.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi —Zamana ve İnsana Hükmetmek— (17.07.2009)
J.E. Andras Bodrogligeti
 1. The Impact of Ahmad Yasavî's Teaching on the Cultural and Political Life of the Turks of Central Asia [=Orta Asya Türklerinin İrfan ve Siyasi Hayatında Ahmad-i Yasavi’nin Hikmetlerinin Etkileri] ([1992] 1987, s. 35-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Lubsandorjiyn Bold
 1. Orhun Yazısının Yeni Üç Anıtı Hakkında (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 65-68. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)

Mehmet Fuat Bozkurt
 1. Altay Dil Ailesi ve Japoncanın Türkçe ile Akrabalığı Sorunu (Aralık 1977, C: XXXVI, S: 315, s. 628-632 Yazında Kadın Duyarlığı [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)

Tuncay Böler
 1. Kutadgu Bilig’de Ahlaklılık, Soyluluk ve Seçkinlik İfade Eden Sözler (18.08.2009)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bîr Tıp Eserî Edvîye-i Müfrede (25.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Nadejda Chirli
 1. Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler (06.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Cin
 1. Karışık Dilli Eserlerden Ali’nin Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi (08.04.2010)
 2. Rabguzi’nin Kısasü’l Enbiyasının Tahran Nüshası (08.04.2010)
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş)
 1. Altay Teorisinin Leksikoistatistiksel Bir Değerlendirmesi (30.10.2009)
Doç. Dr. Asiye Mevhibe Coşar
 1. Eski Anadolu Türkçesi Üzerinde Düşünce ve Yorumlar (08.04.2010)
Çetin Cumaguloviç Cumagulov
 1. Vilhelm Thomsen’in Çalışmaları ve Kırgızistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları ([1995] 1993, s. 99-114. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)

Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türkçede ñ~š Sesine Dair (1954, s. 15-30. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı (08.03.2010)
Okt. Mehmet Surur Çelepi
 1. Dânişmend-Nâme’de Rüyaların İşlevleri (08.04.2010)
Dr. Engin Çetin
 1. Orhon Yazıtlarında ‘İtaat’ Kavramı (05.02.2010)
Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. "Arpad Berta" Hakkında (21.10.2009)
Jale Demirci
 1. Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye'de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları (04.03.2010)
Agop Dilaçar
 1. Talât Tekin : Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, V+278 s., Hacettepe Üniversitesi Yayınları / B15 Ankara 1975. ([1976] 1975 - 1976, s. 266-273. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Ahmed-i Yesevî'nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 611-618 Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)

Saim Ali Dilemre
 1. Türkçenin Tarihsel Tabiatı “L’indo-touranien” (1953, s. 149-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Mihaly Dobrovits
 1. Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme ([2001] 2000, s. 147-150. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)

Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Yeni Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar (çev. Saadet Çağatay, [1968] 1967, s. 205-212. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)

Muammer Doğan
 1. Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (08.04.2010)
Dr. Şaban Doğan
 1. 15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn’in Istılah Lügatı (30.03.2010)
 2. Eski Oğuz Türkçesinde Tıp Dilinin Oluşumu ve Özellikleri (08.04.2010)
İsmail Doğan
 1. Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası ([2001] 2000, s. 151-173. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)

Halide Dolu
 1. Dâstân-ı Varka ve Gülşâh’ın Fiil Çekimi (1954, s. 221-231. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.05.2010)

Vladimir Drimba
 1. L’Instruction des Mots de la Langue Turquesque de Guillaume Postel (1575) ([1967] 1966, s. 77-101. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Dr. Oğuzhan Durmuş
 1. Yeni Bulgar Türkçesi Döneminin Kaynakları II. Edebî Kaynaklar: I 1769 Tarihli Altı Dize Ya Da İlk Çuvaş Şiiri (08.02.2010)
Janos Eckmann
 1. Memlûk-Kıpçak Edebiyatı (çev. Günay Karaağaç, [1986] 1982 - 1983, s. 85-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 2. Memlûk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına Dair ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 35-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 3. Nehcü’l-Feradis’in Bilinmiyen Bir Yazması ([1964] 1963, s. 157-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 4. Sadî Gülistan’ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi ([1969] 1968, s. 17-29. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
 5. Türkçede -Raq -Rek Ekine Dair (1953, s. 49-52. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 6. Türkçede D, T ve N Seslerinin Türemesi (1955, s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 7. Bolmasa Kelimesine Dair (1954, s. 33-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
 8. Karamanlı Türkçesinde -Maca Ekli Fiil Şekli (1953, s. 45-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.05.2010)
Ümit Eker
 1. Çağatay Türkçesinde Eklerde Görülen Yuvarlaklaşmalardaki Eski Anadolu Türkçesi Etkisi (08.04.2010)
Erkin Emet
 1. Türklerin Ana Yurtlarından Biri Kumul (Hami) ve Kumul Kelimesinin Etimolojisi Hakkında (Güz-1997, S: 4, s. 152-155. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Fatih Erbay
 1. W. Radloff'n Sözlüğünde Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar (17.02.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Some Remarks on the Oğuz Kağan Epic [=Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler] ([1988] 1986, s. 9-12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Zikredilen Şahıslara Dayanılarak Dede Korkut Boylarının Kronolojik Sıralanması ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 61-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 3. Dîvânü Lügati’t-Türk ve Uygurlar (02.02.2010)
 4. Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler ([1988] 1986, s. 13-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
Abdullah Eren
 1. Divanü Lugati't-Türk'ün Manzum Parçalarında İnsan ve Toplum ile İlgili Benzetmeler (12.10.2009)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçede Moğolca Kalıntılar [ Claus Schönig, Mongolische Lenwörter im Westogusischen Wiesbaden 2000, VI+210 s. Turcologica 47] (2003, C: I, s. 171-186. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Turcologica. K Semidesyatiletiyu Akademika A. N. Kononova. Leningrad 1976. 364 s. ([1981] 1978 - 1979, s. 261-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
Halil Ersoylu
 1. Kutadgu Bilig’de İki Ayrı Biçimde Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi ([1992] 1987, s. 165-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Kerima Filan
 1. Rûz-nâme’de Birleşik Fiiller ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 115-128. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Aziz Gökçe
 1. Bünyesinde Art veya Ön Damak /g/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Kadar Tarihî Seyirleri (04.02.2010)
 2. Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Dudak Uyumu ve Ünsüz Uyumu (16.02.2010)
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül
 1. Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları Ilişkisi (06.04.2010)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Altayistik-Mongolistik ve Türkoloji (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 213-222 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
 2. Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar (05.03.2010)
 3. Moğolların Gîzlî Tarihi'ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme (05.03.2010)
 4. ZDMG'de Türkoloji Ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847- 1968) (08.03.2010)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım (08.04.2010)
Öğr. Gör. Dr. Gürkan Gümüşatam
 1. 15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertib-i Muâlece’nin Söz Varlığı, Dil ve Anlatım Özellikleri (08.02.2010)
 2. Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji, Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri (21.09.2010)
Naile Hacızade
 1. Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i ve Nasıreddin Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ İsimli Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri (21.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Hazar
 1. Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (01.04.2010)
Wolfram Hesche
 1. Recent Research on the Turkic Languages of Afghanistan [=Afganistan’daki Türk Dilleri Üzerine Son Araştırma] ([1994] 1989, s. 155-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Divanu Lugati't Türk'ten Gaziantep Ağzına Atasözleri (01.10.2009)
 2. Eşref Bin Muhammed ve Haza'inu's-Sa'adat'ının İmla ve Ses Bilgisi Özellikleri (01.10.2009)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. XIII-XV. Yüzyıllarda Mısır’da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe” (1953, s. 53-71. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.05.2009)
 2. Kur’an’ın Eski Tükçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar (1960, s. 79-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
 3. Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Çağatayca Kuran Tefsiri ([1963] 1962, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
Okt. Birol İpek
 1. Divânü Lugâti’t-Türk’te Geçen Enklitik Edatları (22.02.2010)
Prof. Dr. Lars Johanson
 1. Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair (çev. Mustafa Uğurlu, 2003, C: I, s. 89-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki: {-INCAS} (07.07.2009)
 2. Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi) (07.07.2009)
Zsuzsa Kakuk
 1. Osmanlıcadan Macarcaya Geçmiş Olan Kelimeler ([1969] 1968, s. 65-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)

Dr. Akartürk Karahan
 1. İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Divanu Lugati’t-Türk’te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış (19.03.2010)
M. Selda Karaşlar
 1. Divanu Lugati’t-Türk’teki Oğuzca Eşya Adlarına Bir Bakış (09.04.2010)
Zeki Kaymaz
 1. Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme (18.08.2009)
Hayrullah Kahya-Mustafa Kılıçarslan
 1. Karamanlıcada i/e Meselesi (07.07.2009)
Hans J. Kilimkeit
 1. Türk Orta Asyasında Budizm (Çev. Mehmet T. Berbercan) (17.02.2010)
S. G. Klyaştorniy
 1. Orhon Anıtlarında Türklerin Krallık Soyunun Adı ([1994] 1990, s. 137-139. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Vilhelm Ludwig Peter Thomsen (Hayatı ve Türklük Bilimine Hizmeti) ([1995] 1993, s. 1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
 2. Ahmet Vefik Paşa (3 Haziran 1823-2 Nisan 1891) (Şubat 1987, C: LIII, S: 422, s. 77-98 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 3. Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri (05.03.2010)
 4. Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler (08.03.2010)
 5. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri (08.04.2010)
 6. Kabusname'nin İkinci Basılışı Dolayısıyle [Orhan Şaik Gökyay; Mercimek Ahmet] ((Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 665-667 Ataç'ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
 7. Divanu Lûgat’it-Türk’ün Yazılışının 925. Yıl Dönümü Dolayısıyla: Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-it Türk (Haziran 1999, C: 1999/I, S: 570, s. 459-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
 8. Ananiasz Zajaczkowski Özel Bölümü: Ölümünün 30. Yılında Değerli Bir Türkoloğu Anma Toplantısı Dolayısıyla (Haziran 2000, C: 2000/I, S: 582, s. 557-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Kök
 1. XI. Yüzyılda Türk Dünyasında Haberleşme Metonimileri (09.04.2010)
İristay Kuçkartay
 1. Ali Şir Nevaî’nin Dil Dünyası (aktaran: Ertan Çevik, Haziran 1995, C: 1995/I, S: 522, s. 667-673 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

Cemal Kurnaz
 1. Vilhelm Thomsen’e Mecidî Nişanı Verilmesi ([1995] 1993, s. 13-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.04.2010)

Mustafa Kutlu
 1. Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi Üzerine Milletlerarası Bir Eser [Fundamenta] (Temmuz 1959, C: VIII, S: 94, s. 572-574, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Yard. Doç. Dr. Salim Küçük
 1. Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adlandırmaları (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Paki Küçüker
 1. Lügat-i Müşkilât-ı Eczâ’da Türkçe Bitki Adları (29.03.2010)

Doç. Dr. Zühal Kültüral
 1. Sözlük Bilimi Açısından Dîvânü Lugâti’t-Türk (01.04.2010)
Agah Sırrı Levend
 1. Nevâ’i’nin Arapça Sözlüğü (1956, s. 239-245. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 2. Nevâ’î’nin Eserleri ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 189-193. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
Vladimir A . Livsiç
 1. Eski Türk Runik Yazısının Orasya Çıkışı Üzerine (02.03.2010)
Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A . Livsiç
 1. Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış (çev. Emine Gürsoy - Naskali, [1992] 1987, s. 201-241. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Mecdut Mansuroğlu
 1. Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi 1956 (s. 125-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)

Tofik Davudoğlu Melikli
 1. Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları ([2001] 2000, s. 263-265. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)

Aziz Merhan
 1. Atabetü’l-Hakayık’ta Birleşik Eylemler (11.11.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Kırım Hanlığı Zamanında Yazılmış Karışık Dilli Bir Kuran Tefsiri ve Bu Tefsirde Geçen Sıra Dışı Bazı Ünlü Türemeleri (10.02.2010)
 2. DUK Eki ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi (10.03.2010)
Gyula Németh
 1. Şaman Kelimesinin Kökeni Üzerine, (Türkçe-Moğolca Ses Tarihi İçin Birkaç Not) (çev. Özlem Nemutlu, Yaz-2003, S: 16, s. 27-34. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Prof. Dr. İlber Ortaylı
 1. Omeljan Pritsak'ın Ardından (06.04.2010)
Takashi Osawa
 1. Moğolistan’daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları (Japon-Moğol Ortak Çalışmasının Ön Raporu Olarak) ([2001] 2000, s. 277-286. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Zunduy Oyunbileg
 1. Orhun Vadisindeki Tarihî ve Kültürel Anıtların Şu Anki Durumu ve Gerçek Sorunları (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 287-290. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan Öbek
 1. Tarihî Türk Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası:[Büyük] Türk Lügatı (23.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yıldız-Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Dîvânü Lugâti't-Türkteki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki Durumu (17.02.2010)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Divanü Lugati't-Türk'teki Atasözleri Üzerine (02.10.2009)
 2. Some Newly Identified Words in "Fuyu Kirghiz" (Part-1) (02.10.2009)
 3. Divanü Lugati't-Türk'teki Tek Örnekler Üzerine (1) (09.02.2010)
 4. Uygur Nesri (07.10.2010)
 5. Türk Dilleri Araştırmalan'nın 14. Sayısı Dolayısıyla (07.10.2010)
 6. Tursun Eyüp'ün Ardından (07.10.2010)
 7. Oğuzların En Doğudaki Kolu: Salırlar ve Dilleri (1) (07.10.2010)
 8. Dil Verileri Işığında soyurgal ve Kökeni (07.10.2010)
Prof. Dr. Zuhal Kargı Ölmez
 1. Meninski'nin Sözlüğündeki "Tartarca" Sözcükler (10.03.2010)
Mustafa Öner
 1. Türkçede Dille İlgili Alış Verişlerin ve Dil Hareketlerinin Tarihine Toplu Bir Bakış (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 140-148, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. Kutadgu Bilig’de “Ekçek” Kelimesi Üzerine (Mayıs 1993, C: 1993/I, S: 497, s. 342-344 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Hasan Özdemir
 1. Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar (09.03.2010)
 2. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri (09.03.2010)
Zekine Özertural
 1. Eski Türkçe tu- "kapamak" Eylemi Üzerine (10.03.2010)
Doç. Dr. Can Özgür
 1. Necati ile Hüseyn-i Baykara'nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma (23.02.2010)
 2. Kıpçak Sahasına Ait Sözlük ve Kaynaklarda At ve Atçılıkla İlgili Terminoloji (29.03.2010)
 3. Karışık (Kıpçak-Oğuz) Lehçeyle Yazılmış Kitâbü’l-Hayl’ın Yazmalarında Değişmeler (09.04.2010)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Irak Türk Edebî Dilinin Tarihî Gelişimi (02.02.2010)
A. Melek Özyetkin
 1. Astrahanlı Şerifi'nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme'si (08.03.2010)
 2. Altın Ordu Hanı Toktamış'ın Bikhâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı (09.03.2010)
Simone Rachmann
 1. Zum Stand der Erforschung der Uigurischen Dokumente ([1992] 1987, s. 257-263. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)

László Rásonyi
 1. Türklükte Kadın Adları ([1964] 1963, s. 63-87. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Ebülfez Recebov
 1. Orhon-Yenisey Anıtlarının İncelenmesindeki Bazı Problemler ([1994] 1990, s. 151-154. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 2. Göytürk Dilinde Gelecek zaman Anlayışının İfadesi ([2001] 2000, s. 291-296. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.06.2010)
Ettore Rossi
 1. “Çelebi” Kelimesi Hakkında Ebû’s-Su’ûd’a Atfedilen Bir Fetva (1954, s. 11-14. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.06.2010)

A. Samoyloviç
 1. Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi (çev. Rasime Uygun, 1960, s. 373-379. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Karışık Dilli Eserlerde Kelime>Enklitik>Ek Sürecinde Bir Biçim Birimi: -dAvUK / -dAyUK (09.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Erdem-Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Karışık Dilli Eserlere Farklı Bir Bakış (08.04.2010)
Ali İbrahim Savaş
 1. Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserlerde Geçen Sıfat-Grubu Kelimelerin Kullanım Özellikleri (Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 307-314 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)

Ayşe Gül Sertkaya
 1. Uigurische Sprachdenkmäler’den Beş Mektup ([1999] 1996, s. 237-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Mongolian Words and Forms in Chagatay Turkish (Eastern Turki) and Turkey Turkish (Western Turki) [=Çağatay Türkçesi (Doğu Türkçesi)nde ve Türkiye Türkçesi (Batı Türkçesi)nde Moğolca Kelimeler ve Biçimler] ([1992] 1987, s. 265-280. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 2. Suuci < Sugeci / (Bel) Yazıtı Ne zaman Yazıldı? ([2001] 2000, s. 307-312. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 3. Mehmet AKALIN ([1995] 1992, s. 199-201. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
 4. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Willi Bang-Kaup (9.VIII-1869-8.X.1934) ve Eserleri ([1987] 1984, s. 285-304. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
 5. Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (15 Mayıs 1900-29 Kasım 1964) ve Eserleri -Ölümünün 20. Yıl Dönümü Dolayısı İle- ([1987] 1984, s. 305-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
 6. Türk Şiirinde Dörtlük Tarzının Doğuşu ve Gelişmesi ([1994] 1991, s. 89-95. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
 7. Eski Türkçe (Göktürkçe ve Uygurca) Araştırıcısı Olarak Wilhelm Radloff (Aralık 1988, C: LVI, S: 444, s. 303-317 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
M. A. Seyidov
 1. Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi (02.03.2010)
Kemal Sılay
 1. Türkolojide Yeni Bir Yayın History of Khorezm ([1994] 1989, s. 389-393. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Prof. Dr. Marek Stachowski

 1. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (08.05.2009)
 2. Jakutish und Dolganish mas, Baum' (08.05.2009)
 3. Turkish dirsek ‘elbow’, Yakut tühürges ‘knee’ and Some Connected Words (08.05.2009)
 4. Once Again on The Etymology of Turkish Çocuk 'Child' (09.02.2010)
 5. Yeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine (Çev. Yard. Doç. Dr. Faruk Gökçe) (09.02.2010)
İ. V. Stebleva
 1. Eski Türkçe Fal Kitabı Irkbitig ve Sembollerin Kavramsal Temeli (Çev. Halil İbrahim Usta) (09.03.2010)
Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Tercüme-i Hülâsâ’nın Bir Nüshası Üzerine (03.02.2010)
 2. Kutadgu Bilig'de Şimdiki Zaman (Mayıs 1997, C: 1997/I, S: 545, s. 464-471 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
Aleksandr Mihail Şçerbak
 1. Türk “Runik” Alfabesinin Yayılmasına Dair ([1994] 1990, s. 183-187. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)
 2. Ulaangom Yazıtı Üzerine İlâve Düşünceler ([1996] 1994, s. 131-136. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 3. Zetasizm-Rotasizm Meselesi ve Türkçe ile Moğolca Arasındaki Münasebetlere Dair Bazı Düşünceler ([1992] 1987, s. 281-288. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 4. Tarihî Bakımdan Türkçe Kelimelerin Şekil Yapısı ([1996] 1994, s. 123-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
 5. Türkçe Morfoloji Tarihini İnceleme Meselesine Dair ([1994] 1989, s. 317-321. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
Ari Şekeryan
 1. Kutadgu Bilig'de Ölüm Kavramı (09.12.2009)
Serkan Şen
 1. Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lügati't Türk Merkezli Örnekler (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 268-275 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü
 1. Eski Türkçe Alfabedeki Ünsüzleri Belirten İşaretlerin İmlâ Özellikleri ([1994] 1990, s. 189-192. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.06.2010)

Prof. Dr. Şinasi Tekin
 1. Timur Öncesinde Anadolu İle Orta Asya Türk Dünyası Arasındaki Kültür İlişkileri ve Güzide Kitabı’nın ‘Tercüme’ Hikâyesi ([2000] 1997, s. 151-196. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Uygur Bilgini Sıgku Seli Tutug’un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirisi Üzerine ([1966] 1965, s. 29-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 3. René GIRAUD, L’Empire Des Turcs Célestes; Les Règnes D’Elterich, Quapghan Et Bilge (680-734). Paris 1960. 222 s.+4 Harita ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 160-163. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
 4. Türklük Bilgisi Elkitabı Üzerine Bir Öneri ([1963] 1962, s. 265-269. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
 5. Annemarie Von Gabain und Prof. Dr. Werner Winter, Türkische Turfan-Texte IX. Ein Hymnus An Den Vater Mani Auf Tocharisch B Mit Alttürkischer Übersetzung. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wisseschaften zu Berlin, 1958 Berlin. (Peter Mani İçin Yazılmış Bir İlâhi. “Toharca” B ve Eski Türkçe Tercümesi. (1959, s. 306-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
 6. A. V. GABAIN Der Buddhismus in Zentralasien (Orta Asya’da Burkancılık=“Budizm”) Handbuch der Orientalistik. Çıkaran B. SPULER. Birinci Bölüm Yakın ve Orta Doğu. Sekizinci Cilt-Din-, İkinci Kısım Büyük Dinler Devrinde Doğu’nun Din Tarihi. E. J. BRILL 1961. 496-514. s. ([1963] 1962, s. 275-277. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
 7. Dr. Bahaeddin ÖGEL İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII. seri- no. 42. Ankara 1962. XX+403 s. ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 152-157. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
 8. MAITRISIMIT. Die Alttürkische Version eines Werkes der Buddhistischen Vaibhâsika-Schule. In Faksimile Herausgegeben und Bearbeitet Von Annemarie Von Gabain Mit Einer Einleitung Von Helmuth Scheel, Wiesbaden 1957. (Maytrisimit, Burkancılığın Vaibhâsika-Mezhebine Ait Bir Eserin Eski Türkçe Tercümesi) (1958, s. 319-322. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
 9. Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları [Zeynep Korkmaz] ((Kitaplar - Tenkit) Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 69-71 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.05.2010)
 10. XXV. Uluslararası Doğubilimciler Kongresi Tutanakları ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 149-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Ön Türkçede Ünsüz Yitimi ([1978] 1977, s. 35-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 2. -ısar Ekinin Türeyişi (Mayıs 1954, C: III, S: 32, s. 453-455 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)
 3. -mAtI(n) Gerindiumu Üzerine (Çev. Ümit Özgür Demirci) (10.11.2009)
 4. Turkic /s/, Chuvash /s/ and Mongolian /c/ ([1988] 1986, s. 65-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
 5. A. N. KONONOV Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva-Leningrad 1956 569 s. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya) (1959, s. 331-378. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
 6. E. V. SEVORTYAN, Etimologiçeskiy Slovar' Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Osnovı na Glasnıye), 767 s., Moskva 1974 (Akademiya Nauk SSSR, İnstitut Yazıkoznaniya, İzdatel’stvo ‘Nauka’) ([1976] 1975 - 1976, s. 274-285.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
 7. Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri [Mecdut Mansuroğlu] ((Kitaplar - Tenkit) Ocak 1959, C: VIII, S: 88, s. 233-235 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
Janna Orınbasarkızı Tektigül
 1. Türk Eklerinin Etimolojisi Hakkında (Kasım 2002, C: 2002/II, S: 611, s. 936-939 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)

Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Orta Türkçede ‘Zırh, Kalkan’ Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler (23.02.2010)
 2. Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı Ötüken Türkçe Sözlük (22.09.2010)
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş
 1. Şeyhi ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları I : Ses Bilgisi (1960, s. 95-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları II : Şekil Bilgisi ([1962] 1961, s. 53-136. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Divânü Lügâti't-Türk'teki Tek Heceli Fiillerin Oğuz ve Kıpçak Grubu Türk Lehçelerindeki Durumuna İstatiktiksel Bir Bakış (21.09.2010)
Hacer Tokyürek
 1. Eski Uygur Türkçesinde “Ölüm” Kavramı ile İlgili İfadeler (11.11.2009)
Funda Toprak
 1. Divanü Lugati't-Türk'te "Kıpçakça" Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı İçindeki Yeri (08.10.2009)
Edward Tryjarski
 1. On Dialectal Differentiation of Armeno-Kitapchak ([1992] 1987, s. 289-296. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

Prof. Dr. Mertol Tulum
 1. Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri ([1994] 1990, s. 193-205. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

Sadık Kemal Tural
 1. Dede Korkut Kelimeleri Üzerine (Ocak 2000, C: 2000/I, S: 577, s. 3-8 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca’nın Yeri (06.04.2010)
Dr. Şükrü Baştürk-Dr. Mustafa Uluocak
 1. Lügat-i Farisi ve Arabi’de XVIII. Yüzyıl Söz Varlığı Üzerine (30.03.2010)
Halil İbrahim Usta
 1. Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri (08.03.2010)
Erol Ülgen
 1. Âşık Paşa ve “Garipname” Üzerine Kemal Yavuz ile Söyleşi (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 249-258 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.08.2010)

Okt. Mehmet Cihat Üstün
 1. Türk Asıllı Türkologların Orhun Yazıtlarını Okuma ve Yorumlamalarındaki Farklılıklar Üzerine Notlar (21.09.2010)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 161-169. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
 2. Dede Korkut Destanlarında Aralıklı İkilemeler (Mayıs 1998, C: 1998/I, S: 557, s. 464-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev
 1. Dağlık Altaylardaki Kalbak-Taş Mabedinin Göktürk Yazıtları (A.-47, 48, 49, 50) ([1995] 1993, s. 91-97. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)

Hanifi Vural
 1. Son Dönem Çağatay Şairlerinden Zakircan Furkat'n Manzum Mektupları (2002, C: II, s. 147-180. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Sevim Kebeli- Walter G. Andrews-Murat İnan-Stacy Waters
 1. Osmanlıca Metinlerin Transkripsiyonunu Yeniden Düşünmek: Geri Dönüştürülebilir Transkripsiyon (21.09.2010)
Paşa Yavuzarslan
 1. Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fil-Lügati't-Türkiyye (2004, C: I, s. 153-162, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.08.2009)
 2. Türk Dilinin Tarihî Söz Varlığından Bir Örnek (İncimek) (04.03.2010)
 3. Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar (09.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Divânü Lugât'it Türk'te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar (14.05.2010)
Muhammet Yelten
 1. Nev’îzâde Atâyî’nin Sohbetü’l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri ve Deyimler ([1994] 1989, s. 171-191. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)

Araş. Gör. Hüseyin Yıldız
 1. Ahmet Vefik Paşanın Lehce-i Osmânî'si ve Batı Kaynaklı Kelimeler (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 439-446 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 2. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları  (Söz Varlığı İncelemesi) (tanıtma) (30.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
 1. Seyf-i Sarayinin Gülistan Tercümesinde Aynı İsim Unsurlarının Kıl- ve Et- Yardımcı Fiilleriyle Kullanımından Oluşan Eş Değer Birleşik Fiiller ve Oğuzca Etkisi (09.04.2010)
Prof. Dr. Osman Yıldız
 1. Ahval-i Kıyamet'te Dudak Uyumu (08.04.2010)
Kemal Yüce
 1. Saltuk-nâme’nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi ([1995] 1992, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)

Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Prof. Dr. Nikolay Aleksandroviç Baskakov’un Hayatı ve Türkoloji Bilimine Hizmetleri ([1997] 1995, s. 1-30. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

Ananiasz Zajaczkowski
 1. Mısır Memluk Devleti’nin Şahnâme’sinin Türkçe En Eski Şiir Çevirisi (XV-XVI. Yüzyıl) (çev. Necdet Bingöl, [1967] 1966, s. 65-76. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)

Prof. Dr. Peter Zieme
 1. Materialien zum Uigurischen Onomasticon II ([1981] 1978 - 1979, s. 81-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 2. Materialien zum Uigurischen Onomasticon III ([1987] 1984, s. 267-283. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 3. Notizen zum Alttürkischen Sprichwortschatz ([1994] 1991, s. 47-54. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 4. Tibetisch Ga-nim-du= "Sklave Des Avalokite"vara ([2000] 1997, s. 245-250. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
 5. Türkçe Bir Mani Şiiri ([1969] 1968, s. 45-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu (09.03.2010)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa