ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (222)Makale (500)
A. Gani Abdurrahmanov
 1. Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine ([2001] 2000, s. 1-3. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1. Sebâtü'l-Âcizîn'in Kazan Sahasında Bir Şerhi: Risâle-i 'Azîze (04.04.2008)
 2. Ali Şîr Nevâyî'nin Zübdetü't-Tevârîh'i Üzerine, ([1999] 1996, s. 1-6. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.11.2008)
Halil Açıkgöz
 1. Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (i)ki (e)d(i)z k(e)r(e)kül(ü)g mü Yoksa kid(i)z k(e)r(e)kül(ü)g “Keçe Çadırlı” mı Okunmalı? ([1996] 1994, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)

Milan Adamoviç
 1. Da / De İlgecinin Kaynağı (çeviren: Aziz Merhan, Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 175-181 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

B. S. Adams
 1. Bir Uygur Metni Üzerine Notlar (çev. Bilge Karasu, [1969] 1968, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)

Prof. Dr. Mehmet Akalın
 1. Ahmedi'nin Dili ([1994] 1989, s. 9-153. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Ki'si Düşmüş Birleşik Cümleler Üzerine (24.04.2008)
 2. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si ([1995] 1992, s. 37-59. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 3. Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler (Şubat 1995, C: 1995/I, S: 518, s. 156-163 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.01.2009)
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Dede Korkut Kitabı'nda tur- Fiili (31.03.2008)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. A. Von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden 1974 Otto Harrassowitz, XXIV+400 s. 8° ([1976] 1975 - 1976, s. 257-258.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Eski Türk Yazı Dilinin Yaşıyla İlgili Yeni Araştırmalar ([1976] 1975 - 1976, s. 133-141. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 3. Köktürkçeden Bugüne, Türkçede Ödünçlemeler Üzerine Bir Sözcük İstatistiği Araştırması [Bildiri], (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 344-347 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.02.2009)
 4. Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları - Güçlü Anlatım Yolları ([1994] 1990, s. 1-12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Rısbek Alimov
 1. Kırgızistan’da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler ([2001] 2000, s. 5-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme ([2001] 2000, s. 11-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)

Altay Sarsenulı Amancolov
 1. Kazakistan’da Bulunan Çin Aynası İle Sasani Tabağındaki Runik Türk Yazıları ([1995] 1993, s. 115-119. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Chunagh Amartuvshin
 1. Batı Moğolistan'da Bulunan Eski Türk Anıtları (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 19-21. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Hülya Erol Arslan
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri (2004, C: II, s. 9-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)

Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Şine Usu Yazıtında Hayvan Adlarıyla Kurulmuş Yer Adları Üzerine İncelemeler (31.03.2008)
 2. Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler (16.04.2008)
 3. Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine (12.05.2008)
 4. Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine (23.05.2008)
 5. Baybalık Kentinin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine Değerlendirmeler (23.12.2008)
 6. Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının Yazımı Üzerine Notlar (13.01.2009)
Tahsin Banguoğlu
 1. Kaşgari'den Notlar III : Oğuz Lehçesi Üzerine (1960, s. 23-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 2. Kâşgari'den Notlar I : Uygurlar ve Uygurca Üzerine (1958, s. 87-113. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 3. Kaşgari'den Notlar II : Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine (1959, s. 1-26. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği (31.03.2008)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lugati't-Türk" Eserinde Mitolojik Dünya Modeli ile İlgili Bazı Kavramlar (01.05.2008)
 2. XVI.-XIX. Yy. Türk Dil Siyasetinin Oluşmasında Tekke ve Saz Şairlerinin Rolü (01.05.2008)
 3. Irk Bitig Metninin Poetik Yapısı (16.05.2008)
 4. Uz~ğuz~Oğuz Kavim Adının Etimolojisi (11.11.2008)
Sibel Bayraktar
 1. Kutadgu Bilig’de Bulunma Hâli Ekinin Fonksiyonları ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 9-25. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Dr. Johannes Benzing
 1. Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz, çev. Sabit S. Paylı ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 131-177. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 2. Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II : Modern Türk Dilleri Türkiye Türkçesi, çev. Sabit S. Paylı (1958, s. 215-278. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu
 1. Durub-ı Emsal-i Osmaniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri (27.03.2008)
Kilisli Rıfat Bilge
 1. Divanü Lügati’t-Türk ve Emirî Efendi (Ekim 1987, C: LVI, S: 430, s. 182-199 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.12.2008)

Ertuğrul Bilgili
 1. Ahmet Cevdet Paşa’nın Kavâid-i Osmâniyye Adlı Eserindeki Dil Bilgisi Terimleri (Aralık 1996, C: 1996/II, S: 540, s. 651-672 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

J. E. Andras Bodrogligeti
 1. Eski Kıpçakça Sahasındaki Çalışmalar ([1995] 1992, s. 175-192. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
A. K. Borovkov
 1. Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî (çev. Rasime Uygun, 1954, s. 59-96. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.03.2009)

Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Dîvânu Lügâti’t-Türk’te Belirli Ve Belirsiz Nesne Yapıları (31.03.2008)
 2. Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 35-43. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kâbûs-nâme Çevirisi (1969, s. 195-200. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.01.2009)

İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 523-527 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.02.2009)

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Milletlerarası Kültür Sözlüğündeki Bazı Türkçe Unsurlar (1969,s. 25-43. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. Kâşgarlı Mahmut'a Göre Akraba Adları (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 22-26 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.11.2008)
 3. Nevaî'nin Türk Dilli "Hamse"si (Şubat 1966, C: XV, S: 173, s. 298-300 Ali Şir Nevaî Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.11.2008)
 4. Türkçemizdeki -gıl ve -gil Emir Eki (1971, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 5. Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı (1959, s. 59-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. Behcetü’l-Hadâik’ın Dili Üzerine ([1968] 1967, s. 165-175. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı) Belleten (01.12.2008)

İsmet Cemiloğlu
 1. Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde “Çün”lü Cümleler (Haziran 1994, C: 1994/I, S: 510, s. 409-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (05.02.2009)

Sir Gerard Clauson
 1. Türkoloji Bahisleri: Bir Mektup [Türkolojiye Ait Araştırmalar C. II S. 340 Adlı Yazı Üzerine] (Haziran 1953, C: II, S: 21, s. 592-594 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.11.2008)
 2. Eski Türkçe Üzerine Üç Not çev. Ahmet Leventoğlu ( [1967] 1966, s. 19-37. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
Doç. Dr. Volkan Coşkun
 1. -ginä ve -råq Eklerinin Tarihî Türk Şiveleri ve Özbek Türkçesinde Kullanışları (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 599-614. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.12.2008)

Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Kutadgu Bilig'de Odgurmış'ın Kişiliği ([1968] 1967, s. 39-49. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
 2. Türkçede ki < erki ([1964] 1963, s. 245-250. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
Önder Çağıran
 1. Tıbb-ı Nebevî’de İsim Çekimi Ekleri ([2000] 1997, s. 355-384. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.02.2009)

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Eserdeki Töre, Yargı, Btik Terimleri Üzerine (09.05.2008)
Araş. Gör. Özkan Daşdemir
 1. Yûsuf u Zelihâ (Destân-ı Yûsuf) Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler (Tanıtma) (18.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde “Gerek” Kelimesi ile Kurulu Cümleler (31.03.2008)
Prof. Dr. Hayati Develi
 1. Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması (29.07.2008)
Agop Dilâçar
 1. 1612’de Avrupa’da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri ([1971] 1970, s. 197-210. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Batı Türkçesi (1953, s. 73-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
 3. Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi (1954, s. 39-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Halaçça h-'nin Diğer Türk Dillerindeki Karşılığı Üzerine (16.04.2008)
 2. The Older Mongolian Layer in Ancient Turkic (01.05.2008)
 3. Bericht Über Eine Linguistische Forschungsreise in Iran [=İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor], [1974] (1973 - 1974, s. 199-202.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.10.2008)
 4. Chorasantürkisch Aus Dem “Türkenkessel” ([1992] 1987, s. 81-102. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)
 5. Proto-Turkic Reconstruction Problems [=Eski Türkçe Yeni Yapılanma Sorunları] ([1976] 1975 - 1976, s. 1-59. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 6. Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu ([1983] 1980 - 1981, s. 1-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 7. Eski Türkçe ile Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk, çev. Semih Tezcan ([1974] 1973 - 1974, s. 1-12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
 8. İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor (çev. Semih Tezcan, [1974] 1973 - 1974, s. 195-198. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)
 9. Khalaj and Its Relation to the Turkic Languages [=Halaçça ve Onun Türk Dilleriyle İlişkisi] ([1978] 1977, s. 17-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Viladimir Drimba
 1. Guillaume Postel (1575)’in “Türkçe’deki Kelimelerin Öğretimi” (çev. Necdet Bingöl, [1967] 1966, s. 103-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

Prof. Dr. Musa Duman
 1. Eski Türkiye Türkçesi Devresinde +la Ekli Zarfların Kullanımı Üzerine (29.07.2008)
 2. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkçe Açısından Önemi ([1997] 1995, s. 153-178. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Janos Eckmann
 1. Çağatay Dili Hakkında Notlar (1958, s. 115-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)
 2. Çağatay Edebiyatının Son Devri (1800-1920) ([1964] 1963, s. 121-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)
 3. Nevaî'nin İlk Divanları Üzerine ([1971] 1970, s. 253-269. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.12.2008)
 4. Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı ([1971] 1970, s. 13-36. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
 5. Çağataycada Yardımcı Cümleler (1959, s. 27-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 6. Doğu Türkçesinde Bir Kur’an Çevirisi (Ryland Nüshası) ([1968] 1967, s. 51-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
Dr. Süleyman Efendioğlu
 1. Veled Çelebi İzbudak'ın "Türk Diline Medhal" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme (05.09.2008)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır (14.05.2008)
Prof. Dr. Kemal Eraslan
 1. Divânü Lügâti’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler ([1994] 1991, s. 113-117. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.12.2008)
 2. Boz-Ok ve Üç-Ok Oğuz Kolu Adları Hakkında ([1988] 1986, s. 5-8. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.01.2009)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Bir Kişi Yañılsar Oguşı Bodunı Bişükiñe Tegi Kıdmaz Ermiş (KT, G, 6 = BK, K, 4) İbaresi Üzerine ([1995] 1993, s. 83-89. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
 2. Köl Tigin Yazıtı Bir Nutuk Metni midir? ([1994] 1990, s. 31-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Prof. Dr. Marcel Erdal
 1. Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar ([1978] 1977, s. 87-119. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Prof. Dr. Hasan Eren
 1. A. N. Kononov, Oçerk istorii izuçeniya Tureckogo Yazıka. Leningrad 1976. 120 s. ([1981] 1978 - 1979, s. 265-270. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 2. Annemarie A. von Gabain (1901-1993) (Mart 1993, C: 1993/I, S: 495, s. 213-215 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.12.2008)
 3. Rotasizm ve Lambdasizm mi, Yoksa Zetasizm ve Sigmatizm mi? ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 79-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 4. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar (2002, C: I, s. 107-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 5. Kore Diliyle Türk Dili Arasında Bir Akrabalık Var mıdır? (Nisan 1952, C: I, S: 7, s. 399-401 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 6. Değerlendirmeler: Robert Dankoff: An Evliya Çelebi Glossary. Unusual, Dialectal and Foreing Words in the Seyahatname((Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1993, C: 1993/I, S: 497, s. 376-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 7. Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 121-124 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.01.2008)
Tahir Nejat Gencan
 1. Divanü Lûgat-it-Türk'te Dil Kuralları (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 27-52 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)
 2. Divanü Lügat-it-Türk (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 304-309 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.12.2008)
Peter B. Golden
 1. Hazar Dili (1971, s. 147-157. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Orhan Şaik Gökyay
 1. Divanü Lûgat-it-Türk ve Alp Er Tunga (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 56-59 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)

Viktor Grigoriyeviç Guzev
 1. Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller ([2001] 2000, s. 211-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar ([1974] 1973 - 1974, s. 283-318. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 2. Göktürk Anıtlarının Altayistik Açısından Değerlendirilmesi ([1994] 1990, s. 41-53. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş ve Saha/Yakut) Tarihî İlgi Düzeni ([1994] 1990, s. 55-64. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
 2. Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı (Ekim 1990, C: 1990/II, S: 466, s. 187-190 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.11.2008)
Mehmet Gümüşkılıç
 1. XVIII. Yüzyılda Latin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük (26.02.2009)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Divânü Lugâti’t-Türk’te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler (13.01.2009)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler (04.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Meriç Güven
 1. Kitâbü'l-Müntahâb Fi't-Tıbb'daki Türkçe Organ Adları (16.04.2008)
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu
 1. Eski Türkçe’nin Gramer Yapısı ve Örnek Olarak Fiilden İsim Yapan -l Eki ([1994] 1990, s. 65-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.01.2009)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay
 1. Hoyto-Tamir (Moğolistan)’dan Yeni Yazıtlar (Ön Neşir) ([2001] 2000, s. 313-346. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

György Hazai
 1. Berlin'de Turfan Yazmaları Üzerinde Çalışmalar (1971, s. 11-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)

Dr. Mehmet Hazar
 1. Artukoğulları Zamanında Dedekorkut Kitabı’ndaki Kişi Adları (31.03.2008)
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi
 1. Japonya’da Göktürkler ve Uygurlarla İlgili Olarak Japonca Yayınlanan Araştırmaların Bibliyografyası ([1989] 1985, s. 211-254. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Canan İleri
 1. Divanü Lügat-it Türk'te Geçen Mevye-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 542-572 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.12.2008)

Doç. Dr. Ayşe İlker
 1. Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede “Av-Et” İlişkisi (18.03.2009)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Ebulgazi Bahadır Han ve Türkçesi ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 29-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Prof. Dr. Alimcan İnayet
 1. Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine (21.04.2008)
 2. Hanyu Wailaici Cidian’a (Hwc) Göre Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine (18.09.2008)
Orhan Kabataş
 1. Divanü Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 147-161. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.12.2008)

Erden Z. Kacibekov
 1. Dil Sistemindeki Eski Türkçe Unsurlar Rekonstrüksiyon Problemleri ([1994] 1990, s. 81-84. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
 1. Dede Korkut Kitabı’nda Okuma Önerileri ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 93-100. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Esere Göre Karamanlıcada Arapça ve Farsça Kelimeler (31.07.2008)
 2. Karamanlıca Zarf-Fiil Eklerinden Örnekler (01.09.2008)
Ferhat Karabulut
 1. Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi (28.01.2009)
Ahmet Karadoğan
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 171-179. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)

Araş. Gör. Akartürk Karahan
 1. Tarihi Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine (11.02.2009)
 2. Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fil-Lugatit Türkiyye'de Alet İsimleri (11.02.2009)
 3. Memlûk-Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme (11.02.2009)
Doç. Dr. Önal Kaya
 1. 'Ali Şir Nevayi’nin Divanları (10.04.2008)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları ([1994] 1991, s. 9-17. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)

Osman Kemal Kayra
 1. Orhun Anıtlarında Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara İlişkin Bazı Açıklamalar ([1999] 1996, s. 145-158. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Klâsik Türk Şiirinde “Solduran Sop” ile “Dolduran Toplar” (19.09.2008)
James M. Kelly
 1. Divanü Lûgat-it-Türk'ün Yeni Baskısı Üzerine (çeviren: Hasan Eren, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 104-109 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)

Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Dede Korkut Hikayelerinde Zarf-Fiilli Birimler (31.03.2008)

Samim Kocagöz
 1. Divanü Lûgat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rifat Bilge (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 319-322 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)

Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Tarihi Türk Lehçeleri Metinlerinin Transkripsiyonlanmasında Kapalı é / i Meselesi (16.10.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Kâbus-nâme ve Marzuban-nâme Çevirileri Kimindir? ([1967] 1966, s. 267-278. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 2. -ası/-esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (Participium) Ekinin Yapısı Üzerine ([1969] 1968, s. 31-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 3. Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 101-112. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 4. Eski Anadolu Türkçesindeki -van/-ven, -vuz/-vüz Kişi ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 43-65. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 5. Göktürkçe'de İsimden Fiil Türeten Ekler ve Köken Yapıları Üzerine ([1994] 1990, s. 141-149. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 6. Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı ([1973] 1972, s. 17-34. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 7. Türk Dilinin Eski Kültür mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 159-167. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 8. Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ([1988] 1986, s. 43-52. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 9. Türkçede -°N zarf-fiil Eki İle -pan/-pen Eki ve Türemeleri ([1987] 1984, s. 155-165. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 10. Türkçede ok/ök Kuvvetlendirme (İntensivum) Edatı Üzerine ([1962] 1961, s. 13-29. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 11. Friedrich Wilhelm Radloff’un Orta Türkçe Üzerindeki Çalışmaları (Aralık 1988, C: LVI, S: 444, s. 318-328 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2009)
 12. XI-XIII. Yüzyıllar Arasında Oğuzca ([1974] 1973 - 1974, s. 41-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)
İgor V. Kormuşin
 1. Kuzey Tuva Öğök-Turan Vadisindeki Göktürk Anıtlarının Bazı Özellikleri ([2001] 2000, s. 257-261. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Dr. Kazım Köktekin
 1. Hazâinü’s-Saadât’ta Geçen Tıp Terimleri (05.06.2008)
Şükrü Kurgan
 1. Divanü Lûgat-it-Türk Üzerine (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 60-80 Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)

Agah Sırrı Levend
 1. Tarih Boyunca Türk Dili ([1966] 1965, s. 129-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.01.2009)

Tofig Davudoğlu Melikov
 1. Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları ([2001] 2000, s. 263-265. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Yunus Memmedli
 1. Eski Türkçede Şahıs Adları ve Unvanları ([1996] 1994, s. 95-110. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Dr. Osman Mert
 1. Orhun Yazıtlarında Kullanılan İşaretsiz (/.ø./) Görev Ögeleri (04.11.2008)
 2. Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar (04.11.2008)
N. Nurmuhammedov
 1. Kaşgarlı Mahmud’un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi (2003, C: II, s. 129-138. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant
 1. Ali Şir Nevayi’nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri (10.04.2008)
Elena Markovna Napolnova
 1. Edebi Eski Anadolu Türkçesi Tarihinde Bazı Genel Özellikler ([1994] 1989, s. 331-334. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (05.02.2009)

Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Kaşgarlı Mahmut'un Kabri ve Yurdu (26.06.2008)
 2. Mançurya'daki Altay Dilleri ve Fuyü Kırgızcası Üzerine Bir Araştırma Gezisi (26.06.2008)
 3. Türkçede Dini Tabirler Üzerine (26.06.2008)
 4. Eski Uygurca DKPAM (= Dasakarmapathavadanamala) Metni Yayımı (tanıtma) (26.06.2008)
 5. Alttürkische Etymologien (2) (30.06.2008)
Prof. Dr. Zühal Kargı Ölmez
 1. Kutadgu Bilig'de İkilemeler (1) (17.04.2008)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Tukay ve Tatarlık (01.12.2008)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri ([1989] 1985, s. 87-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (05.02.2009)
Yusuf Öz
 1. Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 177-187. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan
 1. Türk Dünyasının Bilgesi Ali Şir Nevai (11.04.2008)
Prof. Dr. Sadettin Özçelik
 1. Dede Korkut Metinleri Üzerinde Yeni Düzeltmeler (1) (09.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özkan
 1. Ahmed-İ Dâî’nin Tefsîr Tercümesi’nin Manzum Mukaddimesi ve Dil Özellikleri (22.04.2008)
Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder
 1. Maniheist ve Budist Çevrelerde Türk Şiiri ([1994] 1991, s. 69-87. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
 2. Eski Türkçede Buddha'nın 32 Laksana'sı ([1992] 1987, s. 11-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten
 1. "Erat" Sözü Hakkında (05.01.2009)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Macar Bilimleri Akademisi Kütüphanesi Türkçe El Yazmaları Kataloğu Çalışması (28.03.2008)
Kasımcan Sadıkov
 1. Özbekistan’da Bulunan Göktürk Harfli Yeni Metinler ([2001] 2000, s. 297-305. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.02.2009)

Dr. Bedri Sarıca
 1. Kutadgu Bilig’de Komutan ve Ordunun Nitelikleri (04.06.2008)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 225-238. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Göktürk Yazıtlarında İsim ve Ünvan Söyleme Geleneği (08.09.2008)
 2. Jens Peter LAUT, Buddhistische Höllenvorstellungen (unter Besonderer Berücksichtigung Alttürkischer Texte [Budizm’de Cehennem Tasavvurları (Eski Türkçe Metinlerin Özel Mülâhazaları Altında)]. Marburg/Lahn 1980 133 s. (II) ([1986] 1982 - 1983, s. 272-274. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 3. Orta Asya Araştırmalarının Yeni Neticeleri (Neue Ergebnisse der Zentralasien Forschung) ([1986] 1982 - 1983, s. 239-246. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 4. Maitrisimit Nom Bitig (I) ([1986] 1982 - 1983, s. 253-271. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 5. Türkiye’de Uygur Türkçesi Araştırmaları Tarihine Bir Bakış ve Eski Uygur Türkçesi Üzerine Türkiye’de Yapılan Son Çalışmalar ([1997] 1995, s. 411-431. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.02.2009)
 6. Doğumunun 80. Yıl Dönümü Dolayısıyla Prof. Dr. Talât Tekin'in Hayatı ve Eserleri (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 874-889 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 7. Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 131-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
 8. Dede Korkut Kitabı’ndaki Bazı Manzum Parçaların Hece Vezni ve Manzume Türü Açısından Değerlendirilerek Yeniden Okunması ([1994] 1988, s. 141-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 9. Göktürk Tarihinin Meseleleri Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler ([1988] 1986, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 10. Göktürk Tarihinin Meseleleri : Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve Anlamlandırmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri ([1995] 1993, s. 67-75. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 11. Kâğıda Yazılı Göktürk metinleri ve Kâğıda Yazılı Göktürk Alfabeleri ([1994] 1990, s. 167-181. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 12. Kızıl Kum (Ulaan Göm) Yazıtında Geçen Kişi Adı Üzerine ([1996] 1994, s. 137-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
 13. Maitrisimit Nom Bitig’in Hamı=Komul Yazması (III) ([1986] 1982 - 1983, s. 275-280. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Gülsel Sev
 1. Divanü Lûgat'it Türk'te İkilemeler (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 497-510 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)

Prof. Dr. Engin Sezer
 1. Divanü Lugati’t-Türk’ün İngilizce Çevirisi (Kitaplar - Tenkit) (Aralık 1982, C: XLV, S: 372, s. 377-378 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.12.2008)

Yard. Doç. Dr. Nesrin Sis
 1. Mahtumkulu Şiirlerinde Tasviri Fiiller Üzerine Bir İnceleme (12.06.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Der Terminus Lenatürkisch (16.04.2008)
Cevdet Şanlı
 1. Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri ([2000] 1997, s. 237-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.02.2009)

Dr. Serkan Şen
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Kadına Yönelik Hitaplar (06.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan-Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Dîvânu Lugat’it Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları (31.03.2008)
Ali İsa Şükürlü-Elşen Şükürlü
 1. Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmlâ Kuralları ([2001] 2000, s. 347-352. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (16.02.2009)

Dr. İbrahim Taş
 1. Et {-(U)k} (06.08.2008)
 2. Ana Altayca Gövdesonu Ünlülerinin Kutadgu Bilig’deki İzleri (18.09.2008)
Prof. Dr. Şinasi Tekin
 1. 1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde “Olga-bolga” Sorunu ([1974] 1973 - 1974, s. 59-157.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Bir Uygur Şiiri Hakkında Not ([1976] 1975 - 1976, s. 61-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 3. Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar ([1976] 1975 - 1976, s. 187-201. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.02.2009)
 4. Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme ([1966] 1965, s. 35-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.02.2009)
 5. Altun Yaruk'un Çincesinin Almancaya Tercümesi Dolayısıyla (1959, s. 293-306. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 6. Kök-Türklerin Tarihi Hakkında Çin Kaynakları ([1962] 1961, s. 359-362. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Elegest (Körtle Han) Yazıtı (17.04.2008)
 2. Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi (17.04.2008)
 3. Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler ([1986] 1982 - 1983, s. 141-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 4. -ısar Eki Hakkında (Kasım 1954, C: IV, S: 38, s. 89-96 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.12.2008)
 5. Türkçe’deki En Eski Ödünç Sözler (Aralık 1983, C: XLVII, S: 384, s. 526-529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.02.2009)
 6. Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine - I (Nisan 1957, C: VI, S: 67, s. 372-374 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.02.2009)
 7. Köktürk Yazıllarındaki Deyimler Üzerine - II (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 423-426
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (13.02.2009)
Prof. Dr. Ahmet Temir
 1. Moğolca İle Türkçe İlişkileri ([1994] 1989, s. 295-300. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
E. Tenişev
 1. Eski Türklerde Edebi Dil var mıydı? ([1986] 1982 - 1983, s. 157-161. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)

Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Ertüt ~ Belek Sözcükleri Üzerine (18.09.2008)
Prof. Dr. Semih Tezcan
 1. Eski Türkçe Buyla ve Baya Sanları Üzerine ([1978] 1977, s. 53-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. Georg Kara-Peter Zieme Fragmente Tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung. Berliner Turfantexte VII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1976. 112 s. + 49 tablo üzerinde 82 tıpkıbasım, 4° ([1981] 1978 - 1979, s. 301-306. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 3. János ECKMANN, Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis Hungarica XXI, Akadémiai Kiadó, Budapest 1976 359 s. 8°. ([1981] 1978 - 1979, s. 279-294. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 4. Georg Kara-Peter Zieme; Die Uigurischen Übersetzungen des Guruyogas Tiefer Weg Von Sa-skya Pandita und der Mañjusrinâmasamgiti. Berliner Turfantexte VIII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1977. 148 s. + 50 tablo üzerinde 90 tıpkıbasım, 4° ([1981] 1978 - 1979, s. 307-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
 5. Tonyukuk Yazıtında Birkaç Düzeltme ([1976] 1975 - 1976, s. 173-181. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.03.2009)
Prof. Dr. Robert Dankoff-Prof. Dr. Semih Tezcan
 1. Seyahat-name'den Bir Atasözü (16.04.2008)
Prof. Dr. Andreas Tietze
 1. Tarama Sözlüğü (16.04.2008)
 2. Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı ve Gelişme Safhaları (Haziran 2003, C: LXXXV, S: 618, s. 563-567 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.12.2008)
Kâmil Tiken
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Edatlarla Kurulan Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri ([2000] 1997, s. 397-428. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller (1960, s. 213-282. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi ([1994] 1989, s. 257-293. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 3. Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları’nda Birkaç Açıklama ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 41-81. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 4. Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla İlgili Bazı meseleler Hakkında ([1994] 1990, s. 207-222. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Zikri Turan
 1. Eski Anadolu Türkçesi'nde Ol- Cevherî Fiili ([1999] 1996, s. 265-289. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)

Kaya Türkay
 1. Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri ([1983] 1980 - 1981, s. 39-42. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)

Cavit Orhan Tütengil
 1. 1730'lar Türkçesine Tanıklık Eden Bir Yapıt [Grammaire Turque Ou Methodé Courte Et Facile Pour Apprendre La Langue Turque] (Şubat 1975, C: XXXI, S: 281, s. 88-91 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2009)

Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 1. Dede Korkut’u Okumak İstiyorum, Ama... (01.04.2008)
Shoira Usmanova
 1. Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine (çev. Araş. Gör. Galip Güner) (28.05.2008)
Emek Üşenmez
 1. Tün Sözü Üzerine (18.09.2008)
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev
 1. Göktürk Yazı Kültürünün Asya’nın merkezinden Doğu Avrupa’ya Yolu ([1995] 1993, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

S. L. Vclin
 1. Leningrad Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları Hakkında (çev. Rasime Uygun, 1955, s. 99-141. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Göstergebilim Açısından Divanu Lugâti’t-Türk (25.02.2009)
Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Annemarie Von Gabain’in Eserleri ([1995] 1993, s. 141-182. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar ([1996] 1994, s. 205-229. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
Prof. Dr. Peter Zieme
 1. Türkçe Bir Mani Şiiri ([1969] 1968, s. 45-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler ([1986] 1982 - 1983, s. 229-237. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 3. Some Remarks on old Turkish Words For “Wife” [=“Kadın” İçin Kullanılan Eski Türkçe Kelimeler Üzerine Bazı Düşünceler] ([1992] 1987, s. 305-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 4. Runik Harfli Birkaç Pasaj Üzerine Kimi Yorum Önerileri ([2001] 2000, s. 377-382. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 5. Ein Manischäisch-Türkisches Gedicht [=Türkçe Bir Mani Şiiri] ([1969] 1968, s. 39-44. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 6. Materialien zum Uigurischen Onomasticon I ([1978] 1977, s. 71-86. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)

<< 1. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa