ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2309 Tu?çe Ya?a Fehîm-i Kadîm?in Hep Redifli Gazelinin Anlambilim Aç?s?ndan ?ncelenmesi 09.07.2018
2308 ?lyas Kayaokay Necâtî Bey'in Gazellerine Yap?lan Tahmisler 04.07.2018
2307 ?lyas Kayaokay Â??k Pa?a?ya Mal Edilen Yeni Bir Yûnus Emre Gazeli Üzerine 04.07.2018
2304 ?lyas Kayaokay Dîvân Edebiyat?nda Bir F?kra Tipi: Pinti Hamit 04.07.2018
2303 Sadettin ÖZÇEL?K SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ÜZER?NE DÜZELTMELER (2) 02.07.2018
2302 ?lyas Kayaokay Divan ?iirinde Elbise Terimleriyle Yaz?lm?? Manzumeler 01.06.2018
2301 Murat Ali Karavelio?lu Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE MNZ 635 Numaral? Mecmua 31.05.2018
2299 Murat Ali Karavelio?lu Divan ?iirinde 'Bend Geçmek', 'Hurde Geçmek', ve 'Kap? Geçmek' Deyimleri Üzerine 30.05.2018
2298 Murat Ali Karavelio?lu Zâtî?nin John Rylands Kütüphanesi 62 Numarada Kay?tl? Mecmû?ada Yer Alan Kasîdeleri 30.05.2018
2297 Murat Ali Karavelio?lu Türk Edebiyat?nda Ayn? Mahlas? Kullanm?? Olan ?airlerin Kar??t?r?lmas? Meselesi 30.05.2018
2296 Murat Ali Karavelio?lu Tarihin Edebiyat?: 15. ve 16. Yüzy?l Kasîdelerinde Tarihî Arka Plan 30.05.2018
2295 Murat Ali Karavelio?lu Tacizade Cafer Çelebi'nin Sultan II. Beyaz?t Methiyesi 30.05.2018
2294 Murat Ali Karavelio?lu ?uara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri 30.05.2018
2293 Murat Ali Karavelio?lu ?eyh Gâlib?in Gubârî?ye Naziresi 30.05.2018
2292 Murat Ali Karavelio?lu Sâatî ve ?ikâyet-nâmesi 30.05.2018
2291 Murat Ali Karavelio?lu Necati Be?'in Yay?mlanmam?? Bir Kasidesi 30.05.2018
2290 Sad?k Yazar - Murat Ali Karavelio?lu Nazîf?in Çift Kahramanl? A?k Hikâyesi: Melek?âh u Gülrû 30.05.2018
2289 Murat Ali Karavelio?lu Klasik Türk Edebiyat?nda Ba?dat 30.05.2018
2288 Murat Ali Karavelio?lu Klasik Türk Edebiyat?nda Kaside 30.05.2018
2287 Murat Ali Karavelio?lu Klasik Türk Edebiyat?nda Ba?dat 30.05.2018
2286 Mahmut Sar?kaya ?ran'da Türkçenin Gizli Hazinesi: Tâziye Gelene?ine Ba?l? Mersiye Edebiyat? 24.05.2018
2285 ?lyas Kayaokay Nev?î-zâde Atâî?nin Sohbetü?l-Ebkâr Mesnevisinde Yer Alan K?yâfet-nâme Üzerine 17.05.2018
2284 ?lyas Kayaokay Oedipus Kompleksi Ba?lam?nda Lami?î?nin Salâmân u Absâl Mesnevisi 03.04.2018
2283 ?lyas Kayaokay Eski Türk Edebiyat? Alan?ndaki Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Görülen E?ilimler (1985-2017) 21.03.2018
2281 Eyüp Akman Adem Kasîdesinin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan ?aik Gökyay'dan Orhan Okay'a Bir Mektup 12.02.2018
2280 Mahmut Gider ?eyhülislâm Yahya Divân?nda Su 31.01.2018
2279 Mahmut Gider Bâkî ve Fuzûlî Divanlar?nda Deniz Tasavvuru 31.01.2018
2275 Bahir Selçuk Bir Söz Sava?ç?s? Nef'i 28.01.2018
2274 Bahir Selçuk Bir Söz Sava?ç?s? Nef'i 28.01.2018
2273 Bahir Selçuk Gasset ve Fuzûlî?deki Sevgiler Üstüne 28.01.2018
2272 Bahir Selçuk Klasik Türk ?iirinde Nidâ 28.01.2018
2271 ?. Çetin Derdiyok Nigâr Binti Osmân??n Safahât-? Kalb?i 26.01.2018
2269 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018
2267 Kadir Güler Esrar Dede?nin Tezkire-i ?uarâ-y? Mevleviyyesi?ne göre Kütahyal? Mevlevi ?airler 10.01.2018
2266 Kadir Güler Gaybî'de ?lâhî A?k 10.01.2018
2265 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018
2262 Ezgi S?rt? Bâkî Divan?nda -lIK Eki Ve Farsça -î?li ?ekiller (??lev ve Kullan?mlar? Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018
2261 Bilge Karga Göllü ?ran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir De?erlendirme 05.01.2018
2258 Mine Mengi Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteli?i 04.01.2018
2257 Mine Mengi Sehî Bey, Necâtî Bey'in Damad? m?yd?? 03.01.2018
2256 Ömür Ceylan Attâr'?n Fütüvvetnâmesi ?stanbul'da m? ? 03.01.2018
2255 Kadir Güler Kütahya Ahili?i Üzerine Baz? Mülâhazalar 03.01.2018
2254 ?lyas Kayaokay Klâsik Türk ?iirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî 03.01.2018
2253 ?lyas Kayaokay Divan ?airleri Nazar?ndan Tarihî Bir Vak?a: Vak?a-y? Hayriyye?nin ?iire Yans?malar? 21.12.2017
2252 ?lyas Kayaokay Divan Edebiyat?nda Leb-De?mez Sanat?yla Yaz?lan Gazeller 19.12.2017
2251 ?lyas Kayaokay ?eyhülislâm Yahyâ ?çin Yaz?lan Kasideler 19.12.2017
2250 Bilge Karga Göllü Koca Râg?p Pa?a Üzerine Bir Kaynakça Denemesi 11.12.2017
2249 ?.Çetin Derdiyok Musa Cârullah Bigiyef'in Edebi Yönü 14.11.2017
2242 ?lyas Üstünyer Gürcistanda Türk Edebiyat?na Adanm?? Bir Ömür: Elizbar Cavelidze 30.10.2017
2241 ?. Çetin Derdiyok Nesirde ?stitrâdl? Anlat?m 27.10.2017

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa