ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2284 İlyas Kayaokay Oedipus Kompleksi Bağlamında Lami’î’nin Salâmân u Absâl Mesnevisi 03.04.2018
2283 İlyas Kayaokay Eski Türk Edebiyatı Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Görülen Eğilimler (1985-2017) 21.03.2018
2281 Eyüp Akman Adem Kasîdesinin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan Şaik Gökyay'dan Orhan Okay'a Bir Mektup 12.02.2018
2280 Mahmut Gider Şeyhülislâm Yahya Divânında Su 31.01.2018
2279 Mahmut Gider Bâkî ve Fuzûlî Divanlarında Deniz Tasavvuru 31.01.2018
2275 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018
2274 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018
2273 Bahir Selçuk Gasset ve Fuzûlî’deki Sevgiler Üstüne 28.01.2018
2272 Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Nidâ 28.01.2018
2271 İ. Çetin Derdiyok Nigâr Binti Osmân’ın Safahât-İ Kalb’i 26.01.2018
2269 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018
2267 Kadir Güler Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyyesi’ne göre Kütahyalı Mevlevi Şairler 10.01.2018
2266 Kadir Güler Gaybî'de İlâhî Aşk 10.01.2018
2265 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018
2262 Ezgi Sırtı Bâkî Divanında -lIK Eki Ve Farsça -î’li Şekiller (İşlev ve Kullanımlar› Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018
2261 Bilge Karga Göllü İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme 05.01.2018
2258 Mine Mengi Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteliği 04.01.2018
2257 Mine Mengi Sehî Bey, Necâtî Bey'in Damadı mıydı? 03.01.2018
2256 Ömür Ceylan Attâr'ın Fütüvvetnâmesi İstanbul'da mı ? 03.01.2018
2255 Kadir Güler Kütahya Ahiliği Üzerine Bazı Mülâhazalar 03.01.2018
2254 İlyas Kayaokay Klâsik Türk Şiirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî 03.01.2018
2253 İlyas Kayaokay Divan Şairleri Nazarından Tarihî Bir Vak’a: Vak’a-yı Hayriyye’nin Şiire Yansımaları 21.12.2017
2252 İlyas Kayaokay Divan Edebiyatında Leb-Değmez Sanatıyla Yazılan Gazeller 19.12.2017
2251 İlyas Kayaokay Şeyhülislâm Yahyâ İçin Yazılan Kasideler 19.12.2017
2250 Bilge Karga Göllü Koca Râgıp Paşa Üzerine Bir Kaynakça Denemesi 11.12.2017
2249 İ.Çetin Derdiyok Musa Cârullah Bigiyef'in Edebi Yönü 14.11.2017
2242 İlyas Üstünyer Gürcistanda Türk Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: Elizbar Cavelidze 30.10.2017
2241 İ. Çetin Derdiyok Nesirde İstitrâdlı Anlatım 27.10.2017
2234 Çetin Derdiyok Hurufi Şiirlerde Hurifilik 24.10.2017
2233 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birleşik Cümleler 23.10.2017
2232 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Birleştirme Alakali tabesiz mürekkep cümleler 23.10.2017
2229 Gülden Sağol Yüksekkaya Ahmed Yesevî Adlı Kitap Üzerine 03.10.2017
2228 İ. Çetin Derdiyok Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nda Gece 11.09.2017
2227 İlyas Kayaokay Gazellerde Mahlasın Konumu ve Mahlasın Redif Olarak Kullanılması 15.08.2017
2226 İlyas Kayaokay Putperest İnançlardan Dîvan Şiirine Kurban Kanı 20.07.2017
2225 Süleyman Efendioğlu Mevlana Lutfi’nin “Gül ü Nevruz” Adlı Eseri ve Yazma Nüshaları 20.07.2017
2224 Özer Şenödeyici Klâsik Türk Edebiyatına Oryantalist ve Oksidentalist Açıdan Yaklaşıldığında Ortaya Nasıl Bir Sonuç Çıkar? 04.07.2017
2223 İlyas Kayaokay Kâf-Zâde Fâizî’nin Aziz Mahmûd Hüdâyî Hakkında Yazdığı Bir Medhiye 20.03.2017
2222 Kadir Güler-Ersen Ersoy 16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Germiyân ve Kütahya Şuarâsı Üzerine Değerlendirmeler 02.03.2017
2221 Kadir Güler Germiyân Şiirinde Müzik ve Terapi 12.01.2017
2220 Kadir Güler XVI. Yüzyıl Divan ve Halk Şiirinde Bahar Kavramı 12.01.2017
2219 Kadir Güler Divan Şiirinde Nevruz 12.01.2017
2218 Kadir Güler Gaybi Sun'ullah ve Huda Rabbim Risalesi 12.01.2017
2217 Kadir Güler Yunus'tan Fuzuli'ye Söyleşiler 12.01.2017
2216 Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş Hurûfîliğe Dair Bir Eser: Mustafa Rumûzî’nin Hakîkat-Nâme’si 12.01.2017
2215 Kadir Güler Klasik Şiirimizde Kuy-ı Yar 12.12.2016
2214 Kadir Güler XIX. Asır Şuarasından Arifi ve Pesendi'nin Kütahya Methiyeleri 12.12.2016
2213 Kadir Güler Tezkirelere Göre Germiyan Şuarası 12.12.2016
2212 Seda Selim Eliağa Vahid'in Gazelleri Üzerine Bir Değerlendirme 01.11.2016
2211 Seda Selim Hüseyin Cavid ve Eliağa Vahid’in Hayata Bakış Açılarının Şiirlerine Yansımaları 01.11.2016

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa