ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2249 İ.Çetin Derdiyok Musa Cârullah Bigiyef'in Edebi Yönü 14.11.2017
2242 İlyas Üstünyer Gürcistanda Türk Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: Elizbar Cavelidze 30.10.2017
2241 İ. Çetin Derdiyok Nesirde İstitrâdlı Anlatım 27.10.2017
2234 Çetin Derdiyok Hurufi Şiirlerde Hurifilik 24.10.2017
2233 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Özne ve Yüklem Yan Cümleli Birleşik Cümleler 23.10.2017
2232 İlkin Guliyev Kadı Burhaneddinin Dilinde Birleştirme Alakali tabesiz mürekkep cümleler 23.10.2017
2229 Gülden Sağol Yüksekkaya Ahmed Yesevî Adlı Kitap Üzerine 03.10.2017
2228 İ. Çetin Derdiyok Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nda Gece 11.09.2017
2227 İlyas Kayaokay Gazellerde Mahlasın Konumu ve Mahlasın Redif Olarak Kullanılması 15.08.2017
2226 İlyas Kayaokay Putperest İnançlardan Dîvan Şiirine Kurban Kanı 20.07.2017
2225 Süleyman Efendioğlu Mevlana Lutfi’nin “Gül ü Nevruz” Adlı Eseri ve Yazma Nüshaları 20.07.2017
2224 Özer Şenödeyici Klâsik Türk Edebiyatına Oryantalist ve Oksidentalist Açıdan Yaklaşıldığında Ortaya Nasıl Bir Sonuç Çıkar? 04.07.2017
2223 İlyas Kayaokay Kâf-Zâde Fâizî’nin Aziz Mahmûd Hüdâyî Hakkında Yazdığı Bir Medhiye 20.03.2017
2222 Kadir Güler-Ersen Ersoy 16. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Germiyân ve Kütahya Şuarâsı Üzerine Değerlendirmeler 02.03.2017
2221 Kadir Güler Germiyân Şiirinde Müzik ve Terapi 12.01.2017
2220 Kadir Güler XVI. Yüzyıl Divan ve Halk Şiirinde Bahar Kavramı 12.01.2017
2219 Kadir Güler Divan Şiirinde Nevruz 12.01.2017
2218 Kadir Güler Gaybi Sun'ullah ve Huda Rabbim Risalesi 12.01.2017
2217 Kadir Güler Yunus'tan Fuzuli'ye Söyleşiler 12.01.2017
2216 Bahir Selçuk-Selahattin Topbaş Hurûfîliğe Dair Bir Eser: Mustafa Rumûzî’nin Hakîkat-Nâme’si 12.01.2017
2215 Kadir Güler Klasik Şiirimizde Kuy-ı Yar 12.12.2016
2214 Kadir Güler XIX. Asır Şuarasından Arifi ve Pesendi'nin Kütahya Methiyeleri 12.12.2016
2213 Kadir Güler Tezkirelere Göre Germiyan Şuarası 12.12.2016
2212 Seda Selim Eliağa Vahid'in Gazelleri Üzerine Bir Değerlendirme 01.11.2016
2211 Seda Selim Hüseyin Cavid ve Eliağa Vahid’in Hayata Bakış Açılarının Şiirlerine Yansımaları 01.11.2016
2210 Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Renkli Bir Oyun: Çevgân 21.09.2016
2209 Bahir Selçuk Na’tların İstişfâ Bölümlerinde Söylem Düzeni 21.09.2016
2208 Bahir Selçuk Harputlu Bir Şârih: Ebubekir Nusret Efendi 21.09.2016
2207 İlyas Kayaokay Ortega Gasset ve Erich Fromm ile Nedîm’in Aşk Nazariyesine Dair Ortak Husûsîyetler 16.08.2016
2206 Nuran Öztürk-Bilge Karga Göllü Veysi-i Alaşehri/Veysi-i Üskübi'nin Siyei'ndeki Farsça Şiirlerin Kaynakları 16.08.2016
2205 Çetin Derdiyok Kadı Burhaneddin Divanı'nda Sevgili İmgesi Yönünden Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan 19.07.2016
2204 İlyas Kayaokay “Nâbî’nin Meşhur “Görmüşüz” Redifli Gazeline Yazılan Nazireler ve Tahmisler 15.07.2016
2203 Bilge Karga Göllü Nâbî’nin “Olur” Redifli Gazeline Ontolojik Bir Bakış 09.05.2016
2202 Ali Yıldırım Mesihi Divanında Rakibe Yönelik Sövgü ve Beddua 21.04.2016
2201 Ömer Bayram Seliki’nin Şiirlerinde Hüsn-i Ta’lil Sanatı 08.04.2016
2200 Halil Sercan Koşik Nûşirevân-ı Âdil’in Hikmetlerini İçeren Mensur Bir Nasihat-Nâme 08.04.2016
2199 İ. Çetin Derdiyok Fuzûli’nin “Dedim Dedi” Redifli Müseddesinde Pitoresk Anlatım ve Âşık ve Maşuk Profili 22.03.2016
2198 Mehmet Ulucan Fuzûlî’nin Rakiplerine Dair Bir Değerlendirme 29.02.2016
2197 Ahmet İçli Fasîh’in Yeni Türkçe Şiirleri 29.02.2016
2196 Ali Yıldırım “Düm-Tek” Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel 29.02.2016
2195 Ali Yıldırım Tenkitli Bir Divana Dipnotlarından Bakmak Hayretî Divanı Örneği 09.02.2016
2194 Ali Yıldırım Bir Tasavvuf Düsturu Olarak “Ân-ı Dâim”, “İbnü’l-vakt”,”Ebu’l-vakt” Düşüncelerinin Klasik Türk Şiirine Yansımaları 09.02.2016
2193 Ali Yıldırım Hayretî Divanında Geçen “Gam” Kelimelerinin Tasarımları 29.01.2016
2192 Ali Yıldırım Mevlânâ’nın Eserlerinde Kuş Sembolizmi 29.01.2016
2191 Esra Akbalık Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gönül İmgesi 29.01.2016
2190 Serdar Demircan C. Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği 08.01.2016
2189 Halil Sercan Koşik Bir Bektaşî Nasihat-nâmesinde Sünnî İtikadı İzleri 08.01.2016
2188 Nilüfer Tanç Fuzûlî, Rind ile Zâhid 06.01.2016
2187 Nagehan Eke Şeyh Gâlib: Hüsn ü Aşk 06.01.2016
2186 Cemal Kurnaz Bana Seni Gerek Seni 06.01.2016

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa