ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2312 Nezahat Özcan Fuzûlî’nin Leylâ Le Mecnun Mesnevîsinde Aşk - Gelenek Çatışması 10.12.2018
2311 Kaplan Üstüner Enderunlu Hasan Yâver'in Gül-i Sad-Berg'i 10.12.2018
2310 Özer Şenödeyici Nef’î Ve Gürcü Mehmed Paşa Mücadelesinin Tarihi Ve Edebî Boyutları 10.12.2018
2309 Tuğçe Yaşa Fehîm-i Kadîm’in Hep Redifli Gazelinin Anlambilim Açısından İncelenmesi 09.07.2018
2308 İlyas Kayaokay Necâtî Bey'in Gazellerine Yapılan Tahmisler 04.07.2018
2307 İlyas Kayaokay Âşık Paşa’ya Mal Edilen Yeni Bir Yûnus Emre Gazeli Üzerine 04.07.2018
2304 İlyas Kayaokay Dîvân Edebiyatında Bir Fıkra Tipi: Pinti Hamit 04.07.2018
2303 Sadettin ÖZÇELİK SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER (2) 02.07.2018
2302 İlyas Kayaokay Divan Şiirinde Elbise Terimleriyle Yazılmış Manzumeler 01.06.2018
2301 Murat Ali Karavelioğlu Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE MNZ 635 Numaralı Mecmua 31.05.2018
2299 Murat Ali Karavelioğlu Divan Şiirinde 'Bend Geçmek', 'Hurde Geçmek', ve 'Kapı Geçmek' Deyimleri Üzerine 30.05.2018
2298 Murat Ali Karavelioğlu Zâtî’nin John Rylands Kütüphanesi 62 Numarada Kayıtlı Mecmû‘ada Yer Alan Kasîdeleri 30.05.2018
2297 Murat Ali Karavelioğlu Türk Edebiyatında Aynı Mahlası Kullanmış Olan Şairlerin Karıştırılması Meselesi 30.05.2018
2296 Murat Ali Karavelioğlu Tarihin Edebiyatı: 15. ve 16. Yüzyıl Kasîdelerinde Tarihî Arka Plan 30.05.2018
2295 Murat Ali Karavelioğlu Tacizade Cafer Çelebi'nin Sultan II. Beyazıt Methiyesi 30.05.2018
2294 Murat Ali Karavelioğlu Şuara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri 30.05.2018
2293 Murat Ali Karavelioğlu Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi 30.05.2018
2292 Murat Ali Karavelioğlu Sâatî ve Şikâyet-nâmesi 30.05.2018
2291 Murat Ali Karavelioğlu Necati Beğ'in Yayımlanmamış Bir Kasidesi 30.05.2018
2290 Sadık Yazar - Murat Ali Karavelioğlu Nazîf’in Çift Kahramanlı Aşk Hikâyesi: Melekşâh u Gülrû 30.05.2018
2289 Murat Ali Karavelioğlu Klasik Türk Edebiyatında Bağdat 30.05.2018
2288 Murat Ali Karavelioğlu Klasik Türk Edebiyatında Kaside 30.05.2018
2287 Murat Ali Karavelioğlu Klasik Türk Edebiyatında Bağdat 30.05.2018
2286 Mahmut Sarıkaya İran'da Türkçenin Gizli Hazinesi: Tâziye Geleneğine Bağlı Mersiye Edebiyatı 24.05.2018
2285 İlyas Kayaokay Nev’î-zâde Atâî’nin Sohbetü’l-Ebkâr Mesnevisinde Yer Alan Kıyâfet-nâme Üzerine 17.05.2018
2284 İlyas Kayaokay Oedipus Kompleksi Bağlamında Lami’î’nin Salâmân u Absâl Mesnevisi 03.04.2018
2283 İlyas Kayaokay Eski Türk Edebiyatı Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Görülen Eğilimler (1985-2017) 21.03.2018
2281 Eyüp Akman Adem Kasîdesinin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan Şaik Gökyay'dan Orhan Okay'a Bir Mektup 12.02.2018
2280 Mahmut Gider Şeyhülislâm Yahya Divânında Su 31.01.2018
2279 Mahmut Gider Bâkî ve Fuzûlî Divanlarında Deniz Tasavvuru 31.01.2018
2275 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018
2274 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018
2273 Bahir Selçuk Gasset ve Fuzûlî’deki Sevgiler Üstüne 28.01.2018
2272 Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Nidâ 28.01.2018
2271 İ. Çetin Derdiyok Nigâr Binti Osmân’ın Safahât-İ Kalb’i 26.01.2018
2269 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018
2267 Kadir Güler Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyyesi’ne göre Kütahyalı Mevlevi Şairler 10.01.2018
2266 Kadir Güler Gaybî'de İlâhî Aşk 10.01.2018
2265 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018
2262 Ezgi Sırtı Bâkî Divanında -lIK Eki Ve Farsça -î’li Şekiller (İşlev ve Kullanımlar› Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018
2261 Bilge Karga Göllü İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme 05.01.2018
2258 Mine Mengi Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteliği 04.01.2018
2257 Mine Mengi Sehî Bey, Necâtî Bey'in Damadı mıydı? 03.01.2018
2256 Ömür Ceylan Attâr'ın Fütüvvetnâmesi İstanbul'da mı ? 03.01.2018
2255 Kadir Güler Kütahya Ahiliği Üzerine Bazı Mülâhazalar 03.01.2018
2254 İlyas Kayaokay Klâsik Türk Şiirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî 03.01.2018
2253 İlyas Kayaokay Divan Şairleri Nazarından Tarihî Bir Vak’a: Vak’a-yı Hayriyye’nin Şiire Yansımaları 21.12.2017
2252 İlyas Kayaokay Divan Edebiyatında Leb-Değmez Sanatıyla Yazılan Gazeller 19.12.2017
2251 İlyas Kayaokay Şeyhülislâm Yahyâ İçin Yazılan Kasideler 19.12.2017
2250 Bilge Karga Göllü Koca Râgıp Paşa Üzerine Bir Kaynakça Denemesi 11.12.2017

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa