ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2356 Metin Hakverdioğlu Sâhib Mehmed Efendi’nin Bir Tarih Manzumesinde Lâle Devri İran Savaşları 09.09.2019
2355 Ahmet Cahit Haksever Ethem Erkoç: Aşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi 26.05.2019
2354 Salih Demirbilek Muhammet Kuzubaş: Mahzen-i Esrar İle Nefhatü'l-Ezhar Mukayesi 26.05.2019
2353 Muhammet Kuzubaş Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler? 26.05.2019
2350 Najmudin Yuldash Nevayî’nın Hayretü’l-Ebrâr Destanında Geçen Kafiye Harfleri 26.05.2019
2349 İlyas Kayaokay Medine Kadısı Ahmed Râşid'in Yayımlanmamış Şiirleri 26.05.2019
2348 Ebubekir Ş. Şahin Keçeci-Zâde İzzet Molla’nın Yazdığı Tarih Manzumeleri 13.04.2019
2347 Habibe Yazıcı Ersoy Vâhidî’nin Cinânü’l-Cenân Adlı Eserinde İmla Ve Dil Özellikleri 13.04.2019
2346 Muhammet Nur Doğan Yol Ve Yolcu Metaforu Bağlamında Klasik Şiiri Anlamak 13.04.2019
2345 İnci Enginün Yeni Türk Edebiyatında Nef’î 13.04.2019
2344 Ahmet Mermer Osmanlı Şairlerinin Sanatçı Kimliğinin Göstergesi Olan Bir Edebî Sanat: Hüsn-İ Ta’lîl 13.04.2019
2343 Neslihan Koç Keskin Şükûfe-Perest Bir Osmanlı Ali Çelebi Ve Şükûfe-Nâmesi 03.04.2019
2342 Orhan Kurtoğlu Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler Ve Cem Sultan’ın Kerem Kasidesi 03.04.2019
2341 İlkay Kayaokay Nuri’nin Manzume-i Adab-ı Zikr Adlı Risalesi 05.03.2019
2340 Ahmet Alkan Kahramanlık Mitosu ve Arketipsel Sembolizm Bağlamında Hüsn ü Aşk Mesnevisinin Kahramanı Aşk’ın Yolculuğu 05.03.2019
2339 Süleyman Anıl Tombak Klâsik Türk Şiirinde Dehrî Tipi 05.03.2019
2338 Bünyamin Tan Çemişgezekli Nasuh Efendi ve Miftâh-ı Kenzü’l-Menâkıb Der-Na‘t-ı İbn-i ‘Abdü’l-Muttalib’i 05.03.2019
2337 Enes Yıldız XVI. Yüzyıl Dîvân Şairi Defterî ve Dîvânı 05.03.2019
2336 Erkan Akalın Klasik Türk Şiirinde Bir Fahriye Yolu: Mesleki Yakıştırmalar 05.03.2019
2335 Mustafa Sefa Çakır Geçiş Dönemi Şairlerinden Andelîb Faik Esad ve Gülbün İsimli Eseri 05.03.2019
2334 Büşra Çelik Osmanlı Edebî Metinleri Işığında Aksatmak Kelimesinin Anlamı Üzerine 05.03.2019
2333 Sadık Armutlu Mülûk-i Mülk-i Suhen veya Müflisân-ı Kimyâ- Furûş: Enverî ve Nef’î 05.03.2019
2332 Osman Kufacı Coğrafyanın Bâkî Divanı’na Aksi: Ülke ve Bölge Adları 05.03.2019
2331 Talip Çukurlu Klasik Osmanlı Şiirinde Gülün Bülbül ve Diğer Hayvanlarla İlişkisi 05.03.2019
2330 Bülent Şigva Biyografi Yazma Açısından Latîfî ve İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal Üzerine Bir Mukayese 05.03.2019
2329 Aysun Çelik Âlemin ve Âdemin Dört Sütunu: Garîb-nâme’de Anâsır-ı Erbaa 05.03.2019
2328 Hasan Kaplan Mısrayı Aruza Uyduran Bir Şair: Zîver ve Şiirlerinde Aruz Tasarrufları 05.03.2019
2327 Erdoğan Uludağ Lâmi’î Çelebi'nin Salâmân u Absâl Mesnevîsinde Aktarılan Değerler 05.03.2019
2326 Fatih Ramazan Süer Bezcizâde Mehmed Muhyî Efendi’nin Gazellerine Ek 05.03.2019
2325 Bünyamin Ayçiçeği Klâsik Türk Şiirinde Kuş Kondurmak Deyiminin Anlam Çerçevesi 05.03.2019
2324 Murat Ali Karavelioğlu 16. Yüzyıl Bilgin ve Şairlerinden Fevrî’nin Ahlâk-ı Mehmed Paşa Adlı Eseri Üzerine 05.03.2019
2323 Ahmet İçli Zülfî ve Şiirleri 05.03.2019
2322 Şevkiye Kazan Nas Son Devir Divan Şairlerinden Bir Beyefendi: Tâhir Selâm Bey 05.03.2019
2321 Ahmet Kartal Türkistan’dan Yansımalar 05.03.2019
2320 İsrafil Babacan Ferheng-i Istılâhât-ı Nücûmî ve Divan Şiiri Araştırmaları Açısından Önemi 05.03.2019
2319 Saadet Karaköse Fuzûlî-Emrî: “Dâmen” Ölçeğiyle İki Sahanın Panoraması İki Şairin Sosyal Konumu ve Üslûbu 05.03.2019
2318 Ahmet Gündüz Eski Türk Edebiyatının Ulu Çınarı Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan İle Röportaj 05.03.2019
2317 Mustafa Tahir Öztürk Bir Edîb-i Bî-Müdânî: Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan 05.03.2019
2316 Lokman Turan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan Hoca İçin 05.03.2019
2315 Mücahit Kaçar Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan Hocam İçin 05.03.2019
2314 Ahmet Atilla Şentürk Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın Hayatı ve Eserleri 05.03.2019
2313 Hüseyin Baydemir Bâbürnâme’de Folklorik Ve Etnografik Unsurlar 25.02.2019
2312 Nezahat Özcan Fuzûlî’nin Leylâ Le Mecnun Mesnevîsinde Aşk - Gelenek Çatışması 10.12.2018
2311 Kaplan Üstüner Enderunlu Hasan Yâver'in Gül-i Sad-Berg'i 10.12.2018
2310 Özer Şenödeyici Nef’î Ve Gürcü Mehmed Paşa Mücadelesinin Tarihi Ve Edebî Boyutları 10.12.2018
2309 Tuğçe Yaşa Fehîm-i Kadîm’in Hep Redifli Gazelinin Anlambilim Açısından İncelenmesi 09.07.2018
2308 İlyas Kayaokay Necâtî Bey'in Gazellerine Yapılan Tahmisler 04.07.2018
2307 İlyas Kayaokay Âşık Paşa’ya Mal Edilen Yeni Bir Yûnus Emre Gazeli Üzerine 04.07.2018
2304 İlyas Kayaokay Dîvân Edebiyatında Bir Fıkra Tipi: Pinti Hamit 04.07.2018
2303 Sadettin ÖZÇELİK SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER (2) 02.07.2018

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa