ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (297) Makale (1197) Tarih
M. Şükrü Akkaya
 1. Kitab-i Melik Danişmend Gazi-Danişmendname
22.01.2012
Ercan Akyol
 1. Seyahatname'deki Ayetlerin İşlevleri Üzerine
24.01.2012
Beyhan Asma
 1. Fate, Death, Fantasy and Mysetery in Turgenev’s Philosophical Thought
18.01.2012
Dr. Pervane Bayram
 1. Nectî Beğ’in “Gayrı” Redifli Gazeline XVI. Asırda Fuzûlî’nin Ve XIX. Asırda Seyyid Nigârî’nin Nazireleri (HTML)
 2. Seyyid Nigârî’de İbnü’l-i Arabî Tesiri ve Vahdet-i Vücud (HTML)
 3. Seyid Nigari Yaradıcılığında Eşq Mövzusu
 4. Seyid Nigarinin Çayname Mesnevisi
 5. Seyyid Mir Hamza Nigârî’nin Anadolu ve Azerbaycan’daki Devamcıları
 6. Seyyid Nigari'nin Şiirlerinde Eksini Tapan Enenevi Dini-Tesevvüfi Mezmunlar
 7. Seyyid Nigari'nin Heyatı ve Yaradıcılığı
 1. 16.01.2012
 2. 16.01.2012
 3. 16.01.2012
 4. 17.01.2012
 5. 17.01.2012
 6. 23.01.2012
 7. 23.01.2012
Başak Öztürk Bitik
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki İşlevleri
24.01.2012
Adem Çalışkan
 1. İbrahim Şinâsî Efendi’nin Mustafa Reşid Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili
16.01.2012
Hatice Çatbaş
 1. Fuzuli'nin Bir Mektubu

21.01.2012
Gonca Kuzay Demir
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İzmir'in Tılsımları
24.01.2012
Fahri Dikkaya
 1. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Simit ve Simitçiler
24.01.2012
Hayriye Durkara
 1. Fehîm-i Kadîm Divanı’nda Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme
18.01.2012
Kemal Edip
 1. Fuzûli'nin Bilinmeyen Birkaç Şiiri
 2. Hakîm-i Senâyî'nin İlâhî-Nâmesi
 3. Fuzûlî'nin Bilinmiyen Şiirlerinden Birkaçı
 4. Fuzülin’nin Mu'amma Risalesi
 5. Nef'i'nin Bilinmeyen Birkaç Şiiri
 1. 21.01.2012
 2. 21.01.2012
 3. 21.01.2011
 4. 21.01.2012
 5. 21.01.2012
Bilal Elbir
 1. 18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları
16.01.2012
Mehtap Erdoğan
 1. Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler
18.01.2012
Ayşe Farsakoğlu Eroğlu
 1. Hâce Muhammed Lutfî Efendi’nin Şiirlerinde İnsan-ı Kâmil
18.01.2012
Hüseyin Güfta
 1. Divan Şiirinde Vakt-i Seher
18.01.2012
Saadet Karaköse
 1. Divan Şiiri Sevgili Tipindeki Abartıların Simgesel Boyutuna Birkaç Örnek
18.01.2012
Muhammet Kemaloğlu
 1. Ahmed Tantarânî Maragi ve Onun "Tantarânîyye" Kasidesi
20.01.2012
Hasibe Mazıoğlu
 1. Fuzuli'nin Farsça Divanı ile İlgili Araştırmalar
23.01.2012
Sait Okumuş
 1. Klâsik Türk Edebiyatında XV. ve XVI. Yüzyıl Nesir ve Nâsirlerine Bakış
16.01.2012
Necmettin Halil Onan
 1. Şeyyat Hamza'nın İki Yeni Gazeli Dolayısiyle

22.01.2012
Yeliz Özay
 1. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Garâ'ib Bir Anlatı: Hz. Ali Kayası Efsaneleri
24.01.2012
Melahat Özgü
 1. Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar

23.01.2012
Gürol Pehlivan
 1. Mizaha Vahdet-i Vücûd Penceresinden Bakmak: Salâhî'nin Şerh-i Nutk-ı Nasreddin Efendi Adlı Risalesi
24.01.2012
Yunus Kaplan-Yakup Poyraz
 1. Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımından Oyunlar
18.01.2012
Hülya Savran
 1. Türabî Divânı’ndan Hareketle Klâsik Türk Edebiyatında İnançla İlgili İbarelerin Anlam Bilgisi Bakımından İncelenmesi (HTML)
18.01.2012
Michael D. Sheridan
 1. The "Lies" of Courtiers: A Performative Analysis of the Aleppan Tall Tales in Evliya Çelebi's Book of Travels
24.01.2012
R. Aslıhan Aksoy Sheridan
 1. Seyahatname'de Sözlü Kültür ve Anlatım Etkisi
24.01.2012
Nurgül Sucu
 1. Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında “İbadet”in Mânâ ve Muhtevası
16.01.2012
Aysun Sungurhan
 1. Nâbî ve Sâbit Divanı’nda Kalem
16.01.2012
Ersin Teres
 1. Emir Efsahuddin Hidayetullah Beg and His Divan: Textual Analysis, Critical Edition (tanıtma)
17.01.2012
Yakup Poyraz-Ayhan Tergip
 1. 18. Yüzyıl Dîvân Şairlerinden Hâkim’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri
18.01.2012
Ayhan Tergip
 1. British Library’deki Muhtelif Türkçe Yazmalar
 2. Siyer Yazıcılığı ve Türklerin Siyer İlmine Katkıları (HTML)
 1. 16.01.2012
 2. 18.01.2012
Semra Tunç
 1. Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler (HTML)
 1. 18.01.2012
Melike Gökcan Türkdoğan
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan Mesneviler
18.01.2012
F. Nafiz Uzluk
 1. Şeyyad Sözü Hakkında Araştırma

22.01.2012
Hakan Yekbaş
 1. Receb Vahyî ve “Leyle-i Regâ’ib” Adlı Regâibiyyesi
 2. Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler
 1. 16.01.2012
 2. 18.01.2012
Emine Yeniterzi
 1. Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri (HTML)
 1. 18.01.2012
Fatih Usluer-Fırat Yıldız
 1. Hurufism among Albanian Bektashis
18.01.2012
Saim Yörük
 1. Çelebi Unvanı Hakkında Bir Değerlendirme
16.01.2012
Hüseyin G. Yurdaydın
 1. Ferdî'nin Süleymannâme’sinin Yeni Bir Nüshası

22.01.2012
Ömer Zülfe
 1. Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası
16.01.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa | 7. sayfa