ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (297)Makale (1142)
Ahmet Adaklı
 1. Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi (1802-1864)' nin Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l-Beyan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme (16.11.2011)
Mertcan Akan
 1. Evliya Çelebi'nin İzmir'inden Dikkat Çekici Unsurlar (06.01.2012)
Serpil Akgül
 1. Hayâlî’nin Kasidelerinde Lâle Motifi (11.01.2012) (HTML)

Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Necati Beğ Divanı'nda Deyimler ve "Tebbeti Ters Okutmak" Deyimi Üzerine (29.11.2011)
 2. Yunus emre Divanı'nda Giyim Kuşam (29.11.2011)
Alaaddin Aköz
 1. Mazûl Bir Osmanlı Kadısının Duyguları ya da Bir Kadı Şiiri (26.12.2011)
Bülent Akyay
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Benefşe (Menekşe) (06.01.2012)
Ahmet Altay
 1. XVI. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Bir İntihal Örneği: Düstûrü'l-Mülk Vezîrü'l-Melik İle Şeyhoğlu'nun Marzûban-Name Tercümesi Arasındaki Olağan Dışı Benzerliğin Analizi (20.09.2011)
 2. Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış (15.11.2011)
Mehmet Altunmeral
 1. Abdî’nin Gül ü Nevrûzunda Mûsikî Terimleri (11.01.2012) (HTML)

Ahmed Ateş
 1. İbn Sina, Risâlat al-İksîr (05.10.2011)
 2. Metin Tenkidi Hakkında (05.10.2011)
 3. Hicrî VI.-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler (05.10.2011)
Arzu Atik
 1. Celilî'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Bahâr-nâme (20.09.2011)
Mustafa Atila
 1. Safâyî Tezkiresi Özelinde 18. Yüzyıl Edebiyat Câmiasında Mizâhî Ortam (19.09.2011)
Haluk Aydın
 1. Cevrî Divanı'nın Fahri Bilge Nüshasında Yer Alan Neşredilmemiş Şiirler (25.11.2011)
Tuğba Aydoğan
 1. Bektaşî Şairi Âşık Sıdkî Baba’nın Nasîhatnâmesi (10.01.2012) (HTML)
Aslı Aytaç
 1. Lâmi'î Çelebi Dîvânı’nın Müteferrikât Bölümünde Bulunan Hiciv Manzumeleri (19.09.2011)
Nihat Sami Banarlı
 1. Ahmedi ve Dâsitan-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman (14.10.2011)
Fatih Başpınar
 1. Basîrî'nin Bengînâme Adlı Eseri (12.11.2011)
Prof. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Kıbrıslı Şâir Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Kıt‘aları (08.11.2011)
M. Cavid Baysun
 1. Evliya Çelebi’ye Dâir Notlar (14.10.2011)
 2. Hasan-Beyzade Ahmed Paşa (14.10.2011)
Ekrem Bektaş
 1. 16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî'nin Keştî-nâme'si (12.11.2011)
Maksut Belen
 1. XVI. Yüzyıl Nasihatnamelerinden Seçkin Bir Örnek: Hızrî'nin Âb-ı Hayât Mesnevisi (16.12.2011)
Rifat Bilge
 1. İstanbul Kütüphânelerinde Bulunan Bâznâmeler (14.10.2011)
Sevim Birici
 1. Kimsesizlik Duygusu ve Necatî Bey’in Bir Gazeli (19.11.2011)
 2. Klasik Türk Edebiyatında Âsiyâ (22.11.2011) (HTML)
Yusuf Blaşkoviç
 1. Köprülü Mehmed Paşa’nın Macarca Bir Ahdnâmesi (14.10.2011)
Kahraman Bostancı
 1. Sakızlı Ohannes Ferid’in “Fünûn-ı Nefîse Târîhi Medhali”nde Hüner ve Deha ile İlgili Görüşler (03.10.2011)
Ali Budak
 1. Münif Paşa’nın Gölgede Kalmış Antropolojik Bir İlkeseri: Âdât-ı Ümem (21.12.2011)
Sadettin Buluç
 1. Bir Eserin İki Yazma Nüshası (17.10.2011)
 2. Elvan Çelebi’nin Menâkıb-nâmesi (17.10.2011)
 3. Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi (19.10.2011)
Ersel Çağlıtütüncügil
 1. Evliya Çelebi'de Geçit Kale (İzmir) (06.01.2012)
Süleyman Çaldak
 1. '‘Urfî-Dânlar Arasında 'Urfî'nin Bir Beytinde Geçen " ‘Abes " Kelimesi Üzerine Tartışmalar (23.11.2011) (HTML)
 2. Taşköprülüzâde'nin Mevzû'âtu'l Ulûm'undaki İlimler Tasnîfi Üzerine (23.11.2011) (HTML)
Mehmet Sait Çalka
 1. Safi Mustafa Efendi'nin "Gülşen-i Pend" Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri (16.12.2011)
Ayşe Yücel Çetin
 1. Ahmed Yesevî, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'de İnsan Anlayışı (09.12.2011)
Nihad M. Çetin
 1. Ahmedî’nin “Mirkatü’l-edeb” i Hakkında (21.10.2011)
Ülkü Çetinkaya
 1. Divan Şiirinden Örneklerle Mübalağa Sanatının Mizahla İlişkisi (19.09.2011)
Bekir Çınar
 1. XVI. Yüzyıl Tezkirecilerinin Şiir Seçimlerindeki Orijinallik (27.12.2011) (HTML)
Abdülkadir Dağlar
 1. Necâtî Beg'in Dîvân'ı ile Mecmû'a-yı Kasâyid-i Türkiyye'de Bulunan Kasîdelerine Eleştirel Bakış (16.11.2011)
Sadık Koç-Tahsin Deliçay
 1. Arap Dilinde Harf-i Ta'rif (24.11.2011)
Hiclal Demir
 1. XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Şairleinden Laziki-zade Feyzullah Nafiz ve Divan'ı Üzerine (01.12.2011) (HTML)
Şener Demirel
 1. Es-Seyyid Hüseyin Hüsnî Burdurî'nin Aruzla İlgili Mîzân-nâme-i Şu'arâ Adlı Eseri (20.09.2011)
 2. Letâif-nâme Adlı Bir Eserin Roman Tekniği Açısından İncelenmesi (08.11.2011)
Haydar Ali Diriöz
 1. Kutb ül-Alevi’nin Barak Baba Risalesi Şerhi (07.10.2011)
Ahmet Doğan
 1. Hüsn ü Aşk'ta İmgeler (22.11.2011) (HTML)
Muhammet Fatih Alkayış-Ahmet Turan Doğan
 1. El-Ferec Ba'de'ş-Şidde'de Geçen Deyimler (12.11.2011)
Özlem Düzlü
 1. Klasik Şiirimizde Evlat Acısının Bir Yansıması Olarak Şairlerin Çocuklarına Yazdıkları Mersiyeler (16.11.2011)
Nagehan Uçan Eke
 1. Nâilî'nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi (17.11.2011)
Ramazan Ekinci
 1. Erzurumlu Osman Sirâceddin ve Mevlid-i Şerîfi (10.01.2012) (HTML)

Kemal Eraslan
 1. Baba İlyâs-i Horâsâni’ye Âit Halvetle İlgili Manzum Bir Risale (23.09.2011)
Mustafa Erdoğan
 1. Yenikapı Mevlevîhanesi'yle İlgili Kaynaklara Bir İlave: Kemaleddin Efendi'nin Terâcim-i Ahvâl'i (12.12.2011)
 2. Sefer-Nâme-i Hasretî Bey (10.01.2012) (HTML)
Muzaffer Erdoğan
 1. Mimar Davud Ağa’nın Hayatı ve Eserleri (25.10.2011)
Abdullah Eren
 1. Sihâmı Kazâ’da Hakaret Unsuru Olarak Hayvanlar (08.12.2011)
Ersen Ersoy
 1. II. Bayezit Devri Şairlerinden Behiştî’nin Hamsesi (10.01.2012) (HTML)

Halil Ersoylu
 1. Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: “Der Aksâm-ı Ezhâr” (23.09.2011)
İsmail E. Erünsal
 1. Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri (25.10.2011)
Emel Esin
 1. “Butan-ı Halaç” (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) (25.10.2011)
Turhan Gandjei
 1. Sâdıkî-i Afşar'ın Türkçe Şiirleri (28.10.2011)
Cafer Gariper
 1. Akif Paşa ve Torunu İçin Yazdığı Mersiye Üzerine Bir Değerlendirme (08.01.2012) (HTML)
Emrah Gökçe
 1. Aşk Bir Güneşe Benzer (30.11.2011)
Turan Gökçe
 1. Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar (tanıtma) (06.01.2012)
Abdülbaki Gölpınarlı
 1. Menâkib-i Hâce-i Cihan (07.10.2011)
 2. Âşık Paşa’nın Şiirleri (07.10.2011)
 3. Hurûfilik ve Mîr-i ‘alem Celal Bik’in Bir Mektubu (07.10.2011)
 4. Yunus Emre’de Öz Türkçe Kelimeler (07.10.2011)
Hüseyin Gönel
 1. Nükte ve Nüktenin Aracı Olan Edebî Sanatlar (04.01.2012) (HTML)
Behçet Gönül
 1. İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakâik al-Numaniya Tercüme ve Zeyilleri (19.10.2011)
Yasemin Özcan Gönülal
 1. Yunus Emre’nin “Kayusu Değül” Redifli Şiiri Üzerine Bir Dil İncelemesi (04.01.2012)
Zülfi Güler
 1. Yunus Emre'nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği (23.11.2011) (HTML)
 2. Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü (23.11.2011) (HTML)
Şeyma Güngör
 1. Fuzuli’nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri (23.09.2011)
İncinur Atik Gürbüz
 1. Bir Şiir Mecmuasındaki Hicivli Söyleyişler (19.09.2011)
Mehmet Gürbüz
 1. Hanedandan Bir Şair: Saifiye Sultanzâde Mehmed Rezmî (09.12.2011)
Halil İbrahim Haksever
 1. Nabi Münşeatında Mizahi İfadeler ve Rami Paşaya Yazdığı Mizahi Mektup (19.09.2011)
Muhammed Hamidullah
 1. Kur'an-ı Kerîm'in Türkçe Yazma Tercümeleri (31.10.2011)
Verena Han
 1. Balkan Sanat Tarihi Kaynağı Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi (06.01.2012) (HTML)
Prof. Dr. Halûk İpekten
 1. Karamanlı Nizamî (28.10.2011)
Prof. Dr. Fahir İz
 1. Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan (02.11.2011)
İdris Kadıoğlu
 1. Kılıç Kalem Münâzarası (10.01.2012) (HTML)
Beyhan Kanter
 1. Varlığın Yoksunluğundan Yoksulluğun Varlığına “Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı Ve Şeyhliği” (26.12.2011)
Yunus Kaplan
 1. Divan Şiirinde Kasaplık (02.12.2011)
Nevin Karabela
 1. Muhibbî ve "Mâ Yu'Avvel 'Aleyh Fi'l-Muzâf ve'l-Muzâf İleyh" Adlı Eseri (18.11.2011)
Volkan Karagözlü
 1. Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin) (tanıtma) (16.11.2011)
Abdülkadir Karahan
 1. Kendi El Yazısı Hâtıratına Göre Niyazî-i Mısrî’nin Bazı Mistik Görüşleri (10.10.2011)
 2. Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî’nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn’i (10.10.2011)
İbrahim Kaya
 1. Sûdî'nin Hafız Divanı Şerhindeki Tasavvufî Yaklaşımları (20.09.2011)
 2. Paşazâde'nin Dekâyıku'l-Hakâyık'ı Üzerine Bazı Düşünceler (06.01.2012)
Atabey Kılıç
 1. “Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerden Sübha-i Sıbyân-1-(İnceleme)” (06.01.2012)
Muzaffer Kılıç
 1. Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname" (16.11.2011)
Seyfullah Korkmaz
 1. Hacı Torun Efendi'nin Miftâhu'l Hayât İsimli Eseri Üzerine Bir Araştırma (16.11.2011)
Fatih Koyuncu
 1. Alaşehirli Makalî Mustafa Bey ve Mecmualardaki Bazı Şiirleri (10.01.2012) (HTML)
Adem Köpür
 1. Eski Edebiyat ve Kültürümüzde Birbirini Çağrıştıran Bazı Kelimeler (11.01.2012) (HTML)

Şerif Hulusi Kurbanoğlu
 1. Ferhengnâmei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile Mukayesesi (31.10.2011)
Fatma S. Kutlar
 1. Klasik Türk Şiirinde Şehir Hicivleri ve Arpaemîni-zâde Mustafa Samî’nin Edirne Kasidesi (19.09.2011)
Fettah Kuzu
 1. Nâili'nin İmaj Dünyası ve Gazellerindeki Yansımaları (29.11.2011) (HTML)
İslam Küçük
 1. 16. Asrın Bilinmeyen Bir Divan Şairi: Pirkâl (06.01.2012)
Aziz Merhan
 1. Şeyyâd Hamza’nın Yeni Bir Şiiri (Makale Çevirisi) (03.01.2012)
Yasemin Ertek Morkoç
 1. Klasik Türk Edebiyatında Kadın Şairlere Bir Bakış (10.01.2012) (HTML)
Sıtkı Nazik
 1. Ahmed Paşa'nın "Elimden Ne Gelir" Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık İmajı (15.11.2011)
Nurgül Özcan
 1. Seyyid İbrâhim Hanîf'in "Siyer-i Nebî"si (29.11.2011) (HTML)
Tarık Özcan
 1. Sultan Süleyman'dan Süleyman Efendiye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında Değerlendirilmesi (23.11.2011) (HTML)
Mehmet Özdemir
 1. Mütercim ve Müellif Bir Şeyhülislam: Hocazade Es'ad Efendi ve Eserleri (20.09.2011)
İbrahim İmran Öztahtalı
 1. Şerh Geleneği ve Lâmi’î’nin Şerh-i Dibace-i Gülistan’ı (27.12.2011) (HTML)
Erdem Can Öztürk
 1. Ali Cemaleddin’in “Arûz-ı Türkî” İsimli Eserine Dâir (11.01.2012) (HTML)

Helmuth Ritter
 1. Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar (31.10.2011)
 2. Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler (31.10.2011)
Ayşe Nur Kırgız Sağın
 1. Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan (05.12.2011)
M. A. Yekta Saraç
 1. Emri’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği (23.09.2011)
Mehmet Sarı
 1. Divan Şiirinde Örnekleme Yoluyla Anlatım (21.09.2011)
M. Fuad Sezgin
 1. Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma'mer B. Raşid’in "Cami"i (27.10.2011)
Ahmet Turan Sinan
 1. Necati Beg Divanındaki Deyimler Üzerine (23.11.2011) (HTML)
Süleyman Solmaz
 1. 16. Asır Şu’arâ Tezkirelerinde Nükte (19.09.2011)
Nurgül Sucu
 1. Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri (21.09.2011)
İbrahim Şahin
 1. Evliya Çelebi'nin Nif-Bergana-İzmir Güzergahı (06.01.2012)
Kürşat Şamil Şahin
 1. Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi (16.11.2011)
Ahmet Atilla Şentürk
 1. Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler (23.09.2011)
Yavuz Tanyeri
 1. Ahmet BURAN, SAATNAME (tanıtma) (16.11.2011)
Ali Nihat Tarlan
 1. Bir İmlâ Hususiyeti (12.10.2011)
 2. Şeyhi’nin Dili Hakkında (12.10.2011)
Yahya Kemal Taştan
 1. Evliya Çelebi'de Mısır: 16. ve 17. Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet (06.01.2012) (HTML)
Hatice Tören
 1. Ta’bir-name (23.09.2011)
Sıtkı Bahadır Tutu
 1. Evliya Çelebi'nin Kaleminden Batılı Müzik Unsurları (06.01.2012) (HTML)
Melike Gökcan Türkdoğan
 1. Ahmedînin Cemşid ü Hurşid ve Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşidnâme Adlı Eserlerinin Perspektifinden Xıv. Yüzyılda Sosyal Hayat (19.09.2011)
M. Çağatay Uluçay
 1. Manisa Şer’iye Sicillerine Dair Bir Araştırma (21.10.2011)
Mehmet Ulucan
 1. Niyâzî-i Mısrî'nin Şiirlerinde Varlık Anlayışı (19.11.2011)
 2. Edebiyatımızda Lider Tipi ve Hoca Neşet Örneği (22.11.2011) (HTML)
 3. Nedim'in Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Açıdan İncelenmesi (22.11.2011) (HTML)
Fatih Usluer
 1. Mîr Fâzılî'nin Taksîm-i Salât u Evkât'ının Şerhi (30.11.2011)
Osman Ünlü
 1.  “Hoşça Bak Zâtına Kim / Âlem-i Kübrâsın Sen” Nazire Geleneği İçinde Şeyh Gâlib’in Meşhur Şiiri (10.01.2012) (HTML)

Kerime Üstünova
 1. Bâkî'nin Şiir Dilinde Türkçe Unsurlar (29.09.2011)
John R. Walsh
 1. Müverrih Ali'nin Bir İstidanâmesi (02.11.2011)
Ahmet Üstüner-Ömer Yağmur
 1. Şeyhülislam Mûsâ Kâzım Efendi Tarafından Tercüme Edilen Tahkîk-i Vahdet-i Vücûd Risâlesine Dair" Adlı Eser (17.11.2011)
Kadir Güler-Kerim Yaşar
 1. Dîvân Şiirinde Câize (Şâir- Patron-Hâmî İlişkisi) Üzerine Değerlendirmeler-I (03.01.2012)
 2. Divan Şiirinde Caize (Şair Patron Hami İlişkisi) Üzerine Değerlendirmeler-II (03.01.2012)
Ali Yıldırım
 1. Nedim'in Şiirlerinde Somutlaştırma (24.11.2011) (HTML)
Fatih Yıldız
 1. Hiciv Oklarına Çekilen Kılıç: Nef’î’nin Ölümü (05.12.2011)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa