ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniMakale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (297)Makale (1000)
Şükrü Halûk Akalın
 1. Seyahatname?'den Evliya Çelebi'?ye (13.07.2011)
Soner Akdağ
 1. Klâsik Türk Edebiyatı’nda Adına Mesnevîler Yazılan Kadın: “Züleyhâ” (05.11.2010)
Araş. Gör. Ayşegül Akdemir
 1. Güzellik, Aşk ve Bilgi Üçgeninde "Şem' ve Pervâne" (29.11.2010)
Metin Akkuş
 1. Ömer Nef’i’nin Hayatı ve Biyografi Problemleri (12.05.2011)
 2. Yusuf Nabi’de İnsan Tipi ve Özeleştiri (12.05.2011)
 3. Osmanlı Kültürünün Tanıtılmasında Edebi Türlerin Önemi (13.06.2011)
Doç. Dr. İ. Hakkı Aksoyak
 1. Gelibolulu Ali’nin Menşeü’l-İnşa’sı (17.03.2011)
 2. Manastırlı Celal’in Satranç Terimleri ile Yazdığı Gazeli (18.03.2011)
 3. Trabzonlu Emin Hilmînin Müşterek Şiirleri (24.03.2011)
Ahmet Akşit
 1. Eflâki’nin Alaeddin Keykubad Hakkındaki Rivayetlerine Dair (30.03.2011)
Hüseyin Akyüz
 1. Eğitici Bir Şahsiyet Olarak Ahmed Yesevî (10.05.2011)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Nevruz (06.09.2011)
Semra Alyılmaz
 1. Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Kavram İşaretleri (06.06.2011)
 2. Mevlit ve Türk Edebiyatında Mevlit Türü (10.06.2011)
Mehmet Atalay
 1. III. Selim Hakkında Yazılmış Farsça Bir Bahariye (08.06.2011)
Rafet Atalay
 1. Tarihçi Çeşmîzade Mustafa Reşid’in Edebî Kişiliği (18.03.2011)
Ziya Avşar
 1. Bir Başka Yönden Nedîm (30.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Semra Alyılmaz
 1. İbrahim Terzioğlu ve “Keçiören Şehrengizi” (01.12.2010)
Ayşe Atıcı Arayancan
 1. Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat (29.04.2011)
Dr. Arzu Atik
 1. Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi (29.11.2010)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Yûsuf Hakkı Üsküdarî ve Divanı (08.11.2010)
Prof. Dr. H. Ömer Karpuz-Araş. Gö.r Özgür Kasım Aydemir
 1. Katibî ve Gencine-i Adaleti (04.04.2011)
Prof. Dr. Yaşar Aydemir
 1. Klasik Şiirimizde Aşk ve Sadakat (29.11.2010)
Abdullah Aydın
 1. Hanyalı Nuri Divanı’ndan Hareketle Giritli Şairlere Ek (23.02.2011)
İbrahim Aykun
 1. Şirvanlı Fatih Efendi'in 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı İle İlgili Hatıralar (08.06.2011)
Dr. A. İrfan Aypay
 1. Nâ’ilî’nin Bir Gazelinin Şerhini Okurken (11.11.2010)
Yard. Doç. Dr. İsrafil Babacan
 1. Necâtî'nin Gazellerinde Bazı Somutlayıcı Anlatım Yolları (01.12.2010)
 2. Şeyh Galib’in Gazellerinde “Vâsûht” Tarzı Aşkın İzleri (17.02.2011)
Öğr. Gör. M. Ziya Bağrıaçık
 1. Dürri’nin Tarih Manzumelerinde Lale Devri (10.02.2011)
 2. Dîvan Şiirinde Anomilerin Temsiline Dair Bir Örnek: Dâstân-ı Giriftârî-i Zenbâre Be Dâm-ı Mekkâre (17.02.2011)
Halit Balkaya
 1. Türk Edebiyatı'nda Edhem ü Hümâ (Edhem-Nâme) Mesnevileri ve Bir Yanlışlığa Dair (21.06.2011)
Orhan Başaran
 1. Osmanlı Tarihçisi İdris-i Bitlisî'nin Ünlü Türk Şairi Nizâmî'ye Bir Naziresi (23.06.2011)
Prof. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Tarih ve Kültür Kaynağı Olarak Hasb-i Hâller (10.03.2011)
 2. 16. Yüzyıl Divan Şairi Cinânî’nin Hediye Konulu İki Şiiri (14.03.2011)
 3. Divan Şairinin Benzetme Dünyasında Mısır ve Nil (04.04.2011)
Dr. Yavuz Bayram
 1. 16. Yüzyildaki Bazı Divan Şairlerinin “Şaire ve İlhama Dair” Görüşleri (18.03.2011)
Lütfi Bayraktutan
 1. Divan Şiirinde Sevgiliye Mahsus Estetik (27.05.2011)
Ekrem Bektaş
 1. Diyarbakırlı Kâmî ve Mevlidi (08.04.2011)
Araş. Gör. Nurşat Biçer
 1. Elmadağ Şehrengizi (08.04.2011)
Abdullah Bulut
 1. Rasih'in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi (20.06.2011)
 2. Râsih'in Gemi ve Gemicilikle İlgili Bir Tarih Manzumesi (27.06.2011)
Dr. Tuncay Bülbül
 1. Hümâyûn-Nâme Hikâyelerindeki Aşk Kavramının Kültürel Arka Planı ve Aşk Algısının Hikâyelerde İşleniş Boyutları (29.11.2010)
Dr. Ahmet Büyükakkaş
 1. 16. Yüzyıl Şairi Râhî’nin Çağatayca Şiirleri (08.03.2011)
Rıdvan Canım
 1. Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye'de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları (22.06.2011)
Prof. Dr. Menderes Coşkun
 1. Klasik Türk Şairinin Poetikası Üzerine (08.02.2011)
 2. Son Klasik Dönem-Nesir (19.07.2011)
 3. Geç Dönem: Nesir (19.07.2011)
 4. Latîfî'de Oryantalizmin Parmak İzleri: Latîfî'nin Türk ve İslam Büyüklerini Anekdodlar Vasıtasıyla Değersizleştirme Gayreti (19.07.2011)
 5. Üslûp Çalışmaları Üzerine (19.07.2011)
Dr. Ömer Çakır
 1. Türk Edebiyatında Taziyetnâme (17.03.2011)
Süleyman Çaldak
 1. Nergisi'nin Horosnamesi (10.06.2011)
Prof. Dr. Pervin Çapan
 1. Tezkirelerin Işığında Şiire Has Bir Yapı Unsuru Olarak Mânâ Üzerine Değerlendirmeler (11.11.2010)
 2. Nazan Bekiroğlu’nun Lâ-Sonsuzluk Hecesi Romanında Âşık ve Maşuk Üzerine (29.11.2010)
M. Zeliha Stebler Çavuş
 1. Türk Edebiyatında Mersiyeler (12.11.2010)
Âdem Ceyhan
 1. Süleyman Nahîfî'nin Mevlıdü'n-Nebî Mesnevîsi (13.06.2011)
Dr. İsa Çelik
 1. Türk Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm (05.11.2010)
 2. Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tercüme ve Şerhleri (21.06.2011)
 3. Mevlana'nın Mesnevisi'nin Yedinci Cildi Üzerine (23.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Halil Çeltik
 1. Âşığın Trajik İkilemi: Vuslat ve Ayrılık (29.11.2010)
Abdülbaki Çetin
 1. Bir Noktalama İşareti Olarak Kat' (21.06.2011)
 2. Letâyifü'l-Kudsiyye'ye Dair Yazarı, Sunulduğu Kişi ve Telift Arihi Hakkında Düşünceler (23.06.2011)
Ülkü Çetinkaya
 1. Bâkî'nin Bir Gazelinde Erguvan Renginin Büyüsü (04.07.2011)
Hülya Çevirme
 1. Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi (20.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Dîvân Şiirinde Adâlet (10.02.2011)
 2. Bir Hiciv Örneği: Tarzi’nin Zille-Nâmesi (14.03.2011)
 3. Tıflî Ahmed Çelebi ve Sâkinâme’si (30.03.2011)
Hasan Çiftçi
 1. Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah (03.06.2011)
 2. Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizahın Yöntemleri (07.06.2011)
Veyis Değirmençay
 1. Mevlânâ Şemsuddin-i Berde'i ve Masnu' Kasidesi (10.06.2011)
Dr. Recep Demir
 1. Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevisinde Tercüme ve Yerli Söylem (05.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Tülay Gençtük Demircioğlu
 1. Ali Şîr Nevâyî’nin Divanlarında Mektuplaşma: Âşıktan Sevgiliye, Sevgiliden Âşığa (29.11.2010)
Selami Ece
 1. Türk Edebiyatında Mihr ü Vefâ Mesnevisi (03.06.2011)
 2. İktibas (21.06.2011)
 3. Modern Öyküleme Teorileri Açısından Mesnevi (23.06.2011)
 4. Bursalı Haşimi ve Eserleri (27.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Eflatun
 1. Yeni Bulgular Işığında Müstezad (18.03.2011)
Dr. Ahad Emirçupani
 1. Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayât ve Türk Edebiyatına Yansımaları (12.11.2010)
Dr. Kenan Erdoğan
 1. Birrî Divanı’nda Manisa ve Şairin Sosyal Çevresi (12.11.2010)
 2. Dost Yazılarına Bir İlave, Bir Fıkra Yahut İbrahim Hakkı Divanı'nın Neşri Dolayısıyla (07.06.2011)
 3. Klâsik Mi'râciyyelerden Farklı Bir Mi'râciyye: Said Paşa ve Mi'râciyyesi (08.06.2011)
 4. Manisalı Bir Şâr: Mustafa Nüzûli Efendi ve Taziyetnâmesi (10.06.2011)
 5. Der-Kenâr Yazıları (14.06.2011)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Türünün Farklı Bir Örneği: Hâkim Mehmed Efendi’nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi‘Râciyesi (05.11.2010)
Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
 1. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Eserler Koleksiyonunda Saklanan Türkçe Taş Yazıtlar (11.11.2010)
Abdullah Eren
 1. Bâkî Divanı’nda Kırmızı Renk (12.11.2010)
Cüneyt Eren
 1. Prof. Dr. M. Sadi Çöğenli'nin Hayatı ve Eserleri (21.06.2011)
Abdulkadir Erkal
 1. Divan Şiirinde Şebistân-ı Hayâl Tarzı Üzerine (04.11.2010)
 2. Lami'i'nin Ferhad u Şirin Mesnevisi (02.06.2011)
 3. Celâli'nin Mir-i 'Alem Adlı Mesnevisi (02.06.2011)
 4. Mir-i Alem Mesnevisinin Şairi Calâli Hakkında (07.06.2011)
 5. Türk Edebiyatı'nda Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i (07.06.2011)
 6. Kıyafetnâmeler Üzerine (10.06.2011)
 7. Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'inin 'Hazaniyye-i Latife'e İsimli Kasidesi (21.06.2011)
 8. Ahmet Dursun Natıki ve Divanı Üzerine (23.06.2011)
Dr. Ayşe Fersahoğlu Eroğlu
 1. Habibzâde Ahmet Kemal’in Kahramanlık Temalı Ninni Şiirleri (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Aysun Eyduran
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Bir Güzellik Unsuru Olarak Hâl/Şâme (29.11.2010)
Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz
 1. Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetlerinin Dili (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Gönel
 1. Divan Şiirinde Sevgiliye Dair (29.11.2010)
Avni Gözütok
 1. Divan Şiirinin Dil Yönünden Bazı Özellikleri (10.06.2011)
Hüseyin Güfta
 1. Mehmed Niyâzî’nin “Taraf-ı Cânândan Uşşâka Hitâb Olarak Kaside” Adlı Eseri Üzerine Bir Deneme (04.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Kadir Güler
 1. Kelâm-ı Fasîh ve Yûnus Emre (29.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan
 1. Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü'l-Leâl (31.03.2011)
Dr. Hasan Gültekin
 1. Düzenleyeni Bilinmeyen Bir Nazire Mecmuası: Mecmû‘a-i Nezâyir (20.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Güneş
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Menakıpnameler ve Menâkıb-ı Akşemseddin (19.01.2011)
 2. İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Türk Edebiyatı Üzerindeki Etkisi: Gaybî, Handî ve Hilmi Yavuz Örnekleri (16.05.2011)
Okt. Mehmet Gürbüz
 1. Şiir Semasının Yegâne Yıldızı; Güzeller Sultanı (29.11.2010)
 2. Zarif Bir İstanbul Beyefendisi: Safiye Sultanzâde Mehmet Rezmî’nin Dîvânı ve Edebî Kişiliği (08.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Haksever
 1. Ahmed-i Dâî'nin Teressülü (22.04.2011)
Hatice İçel
 1. Necatî Beg Divanı’ndaki Deyimler (23.03.2011)
Dr. Serkan İlden
 1. Levni İmzalı İnsan Resimlerinde Figür Anlayışı (22.04.2011)
Prof. Dr. Adnan İnce
 1. Abdî’nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi (10.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Meheddin İspir
 1. Baki Divanı’nda Âşık İle İlgili Bazı Anlam Unsurları (29.11.2010)
Serhan Alkan İspirli
 1. Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Geleneği (13.06.2011)
Seyit Ali Kahraman
 1. Evliya Çelebi ve Seyahatname?sinin Yayımı Üzerine (13.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Alsu Kamalieva
 1. Türk Edebiyatının Az Bilinen Bir Türü: Münacaatlar (07.01.2011)
Mahmut Kaplan
 1. Müellifi Meçhul Bir Ögüt-Nâme (12.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Yunus Kaplan
 1. Divan Şiirinde Ölüm Karşısında Âşıkların İstekleri (29.11.2010)
 2. Türk Hamam Kültürünün Divan Şiirine Yansımaları (10.05.2011)
 3. 18. Yüzyıl Şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi (16.05.2011)
Turgut Karabey
 1. Ahmet Yesevi (477/1083-562/1166) (10.05.2011)
 2. Nesimi’nin Hayatı ve Farsça Divanı (31.05.2011)
Ekrem Karadişoğlulları
 1. Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seyahatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine (21.06.2011)
Adnan Karaismailoğlu
 1. Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı ile Münasebeti Üzerine Düşünceler (20.06.2011)
Dr. Turan Karataş
 1. Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divanı Örneği (11.11.2010)
Araş. Gör. Sadık Yazar-Yard. Doç. Dr. Murat Karavelioğlu
 1. Nazîf’in Çift Kahramanlı Aşk Hikâyesi: Melekşâh u Gülrû (30.11.2010)
Ahmet Kartal
 1. Hüsn ü Aşk’ın Yeni Yayımı (30.03.2011)
 2. XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı: Mesneviler (04.04.2011)
Dr. Hasan Kavruk
 1. Hatıraları Işığında Niyâzî-i Mısrî (11.11.2010)
Güven Kaya
 1. Beypazarılı Ma'azoğlu Hasan'ın "Feth-i Kal'a-i Selâsil" Hikâyesi (02.06.2011)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Kaya
 1. Konevî'nin Hâfız Divanı Şerhi ve Tasavvufî Yorumu Üzerine Bazı Düşünceler (22.04.2011)
Araş. Gör. Resul Kaya
 1. Bir Gazel Karşısında Süje veya ... Üstü Okuma: Sadece Güzel (29.11.2010)
Hüseyin Kayhan
 1. Selçuklular Devrinde Türk Saraylarında Fars Şâirleri (22.04.2011)
Zeki Kaymaz
 1. Dukakinzade Ahmed Bey'in Çağatay Türkçesi İle Üç Gazeli (06.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Şeyhülislam Yahya Divanında “Aşk”ın Anlam Çerçevesi (29.11.2010)
Mehmet Kazar
 1. Ahmed Yesevi Hayatı, Halifeleri ve Tarikatı, Eseri ve Mefkûresi (02.06.2011)
 2. Yunus Emre'nin Divan'ında İnsan Telakkîsi (06.06.2011)
 3. Ahmed Yesevî'de Dil ve Şekil Hususiyetleri (08.06.2011)
Reyhan Keleş
 1. Türk Edebiyatında Nasihat (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Beyhan Kesik
 1. Yeni Bir Nüshadan Hareketle Hacı Derviş’in Mostar Şehrengizi (29.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Neslihan Koç Keskin
 1. Maşûk, Âşık ve Rakip Arasındaki Hiyerarşik İlişkiler (29.11.2010)
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser: “Hakikat-i Muhammediyye” (15.03.2011)
Müzahir Kılıç
 1. Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler (21.06.2011)
Zülküf Kılıç
 1. Klasik Türk Edebiyatında Eleştiri Terminolojisi (02.05.2011)
Mehmet Kırbıyık
 1. Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği (16.06.2011)
Dr. Recai Kızıltunç
 1. Türk Edebiyatında Tuyug ve Bazı Problemleri (12.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hanife Koncu
 1. Bir Kelimenin İzinde: Klasik Türk Şiirinde “Levend” Üzerine Bazı Düşünceler (29.11.2010)
Prof. Dr. M. Fatih Köksal
 1. Ahi'nin Hüsrev ü Şirin Mesnevisi (21.12.2010)
 2. Bir Kaside İki Şair Nef'i Cevri (21.12.2010)
 3. Bir Okçuluk Terimi: “Kurban” ve Divan Şiirinde Kullanımı Üzerine (21.12.2010)
 4. Divan Şiirinde Türk (21.12.2010)
 5. Edebiyatımızda Kalıp Sözler (21.12.2010)
 6. Edirneli Nazmî Divanı'na Yeni Bakışlar (21.12.2010)
 7. Edirneli Nazmî'nin Yayımlanmamış Türkî-i Basît Şiirleri (21.12.2010)
 8. Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu (21.12.2010)
 9. Elvan Çelebi'nin Şiirleri ve Şairliği (21.12.2010)
 10. Eski Şiirimizin Nadide Güzelleri (21.12.2010)
 11. Kadı Burhaneddin Divanı’nda Nazım Şekilleri ile İlgili Bazı Tespitler (22.12.2010)
 12. Klâsik Edebiyatımızı İsimlendirme Meselesi (22.12.2010)
 13. Mecmûatü'n-nezâir'in Neşri Üzerine (22.12.2010)
 14. Nesir ve Seci (22.12.2010)
 15. “Divan Şiirinde Okçuluk Terimleri”ne Ekler (22.12.2010)
 16. Seyyid Nesimi'nin Bilinmeyen Tuyuğları (22.12.2010)
 17. Sinan Paşa’ Nın Nesri ve Nesir Üslûbu (22.12.2010)
 18. Tahkiyeli Bir Eser Olarak Taşlıcalı Yahyâ’nın Şâh u Gedâ Mesnevisi (22.12.2010)
 19. Belâgat Kitaplarında İki Sanat: Tecâhül-i Ârif ve İstifhâm (22.12.2010)
 20. Tevârîh-i Antakya (Edirneli Nazmî) (22.12.2010)
 21. Türkçe Şu’arâ Tezkireleri Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası (23.12.2010)
 22. -Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkılar (23.12.2010)
 23. Türünün Farklı Bir Örneği: Kastamonulu Abdülahad Nûrî’nin Farsça Sâkî-nâme’si (23.12.2010)
 24. Klâsik Türk Şiirinin Kurucularından İbrâhîm Beg (17.03.2011)
 25. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılan Meçhul Eserlerden: Nâme-i Maóşer (05.04.2011)
Kazım Köktekin
 1. Bir Yusuf ve Zeliha Şairi Süle Fakih ve Eseri (12.05.2011)
 2. Ahmed-i Dâi'nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili (08.06.2011)
 3. Kırşehirli İsa'nın Dâstân-ı İbrâhim'i ve Dili (20.06.2011)
Zerrin Köşklü
 1. 18. Yüzyıl Kütüphanelerinden İki Örnek: İstanbul Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Feyzullah Efendi Kütüphanesi (14.06.2011)
Babek Osmanoğlu Kurbanov
 1. Şarkiyatçıların Gözünde Fuzûli (27.05.2011)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz
 1. Vuslat Yolculuğu (30.11.2010)
Sedat Maden
 1. Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları (12.11.2010)
Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
 1. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Türkçe Şiirleri (08.09.2011)
Rafael Memmedeliyev-Nergiz Memmedeliyeva
 1. Nizamî ve Fuzûlî'nin İmgeler Dünyasının Memmed Guliyev'in Müzik Eserlerindeki Yeri (22.06.2011)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Divan Şiiri Estetiği Açısından İ’câz (08.11.2010)
Ahmet Uğur Nalcıoğlu
 1. Avusturyalı Orientalist Hammer-Purgstall'da Osmanlı Şiiri (23.06.2011)
Dr. Betül Sinan Nizam
 1. Divan Şiirinin Alegorik Âşık ve Maşuklarından Gül ü Bülbül (30.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
 1. Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği (08.02.2011)

Öğr. Gör. Serda Türkel Oter

 1. Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın Bir Eserinin Mânâ Prozodisi Yönünden Analizi (26.05.2011)
Ömer Özkan
 1. Gazavat-Nâme-i Midilli Türk Dili ve Kültür Tarihi Bakımından Değeri (11.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Murat Öztürk
 1. Aşk Mesnevilerinde “Yönlendirici Güç” ve “İdeal” (06.12.2010)
 2. Divan Edebiyatı Aynasında Memurlar (06.12.2010)
Mehmet Pektaş
 1. XIV.yy. Divan Şiirinde Aşığın Sevgili Karşısındaki Konumu (30.11.2010)
Prof. Dr. Nazım H. Polat
 1. Sığırcızade Hayri’nin Beş Şiiri (10.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Recep Cengiz-Yard. Doç. Dr. Ramazan Sarıçiçek
 1. Şiir Üzerine Sosyolojik Çözümleme: Âşık Paşa (19.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Ömer Savran
 1. Fütûhî’nin Nâz u Niyâz’ı ve Nâz u Niyâz’da Âşık-Mâşuk (30.11.2010)
Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Meşâkku’l-‘Uşşâk’ta Âşık, Maşûk ve Aşkın Gücü (30.11.2010)
Dr. Ahmet Sevgi
 1. Bâkî’nin “Ancak” Redifli Gazeline Yazılan Tahmis ve Tesdisler (11.11.2010)
Bilge Seyidoğlu
 1. Ferhat ile Şirin (22.06.2011)
Ali Osman Solmaz
 1. Gül ü Hüsrev’e Yeniden Bakmak (12.11.2010)
Doç. Dr. İ. Hakkı Soyak
 1. Müstacabizade İsmet’in Müşterek Şiirleri (18.03.2011)
Muratgeldi Söyegov
 1. Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara’da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve Araştırmacısı (22.03.2011)
Dr. Yakup Şafak
 1. Mevlânâ'ya Atfedilen "Yine Gel…" Rubâîsine Dair (19.07.2011)
Abdullah Şahin
 1. Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Esmâ-i Hüsnâ'lar (20.06.2011)
Cevdet Şanlı
 1. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Çerçevesinde Edebiyatımız (10.06.2011)
Araş. Gör. Kamil Ali Gıynaş-Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Teorik Açıdan Aruz İlmi ve Üç Aruz Risalesi (10.12.2010)
Orhan Seyfi Şirin
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Kaynaklı Bir Hikaye : Eşkıya Definesi (13.07.2011)
 2. Evliya Çelebi?den Olağanüstü ve Gülmeceli Hikâyeler (13.09.2011)
Nail Tan
 1. Evliya Çelebi?nin Avrasya Kültür Başkenti İstanbul?u (13.09.2011)
Araş. Gör. Ahmet Tanyıldız
 1. Uzun Firdevsî ve “Münâzara-i Seyf ü Ka­lem’’i (14.03.2011)
Dr. Gülşah Taşkın
 1. Çorlulu Zarifî’nin Râhatü’l-Ervâh’inda Aşk Ve Âşık: “Mihr ü Mahabbet ve Işk u Meveddet Beyânındadur” (30.11.2010)
Orhan Kemal Tavukçu
 1. Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad'ın Tercih Edilmesi Sebepleri (14.06.2011)
 2. Yenişehirli Avni Bey'in Âb-nâme Adlı Eseri Üzerine (20.06.2011)
 3. 14. Yüzyıl Mevlevi Şâirlerinden Eflâkî Dede'nin Bilinmeyen İki Şiir (21.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Feridun Tekin
 1. Hanlıklar Dönemi Çağatay Edebiyatı (26.04.2011)
Dr. Bahir Selçuk-Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri (12.11.2010)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. Divan Şiiri’nde Manzum Tebrik-Nâmeler (04.11.2010)
 2. Tıfl-ı Dil-Beste Dilber: Divan Şiiri’nde Sevgilinin Yaşı (30.11.2010)
Sultan Tulu
 1. Kerem ile Aslı Hikâyesinin Horasan Varyantı (10.05.2011)
Lokman Turan
 1. 19. Yüzyıl Divan Şiirinde Yenileşme Temayülleri (08.06.2011)
 2. Enderunlu Vâsıf'ın "Tahmis Bâ-Istılâhâ Zenân Der-Bâdî-İ Nush u Pend Ez-Dehân-ı Vâlide" ile "Cevâb-Nâme-i Pesendîde Ez-Dehân-ı Duhter-i Zîbende-Güher" İsimli İki Manzumesine Pedagojik Açıdan Bir Yaklaşım (08.06.2011)
 3. Divan Şiirinin Son Şairlerinden Yenişehirli Avni Bey'de Gelenekten Moderne Doğru Açılan Kapılar (14.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Melike Gökcan Türkdoğan
 1. Yusuf u Züleyha Mesnevilerinde Sosyal Hayatın Yansımaları (12.11.2010)
 2. Aşk Mesnevileri ve Gazellerdeki Sevgili İmajına Dair Bir Karşılaştırma (16.05.2011)
Mehmet Tütüncü
 1. Evliya Çelebi'nin Bilinmeyen El Yazısı (19.04.2011)
Salih Uçak
 1. Kadı Burhaneddin’in Bir Gazeli Üzerine Dizgesel Bir Okuma Denemesi (04.11.2010)
Erdoğan Uludağ
 1. Lâmi'î'nin Salâmân u Absâl Adlı Mesnevisi (02.06.2011)
 2. Dîvân Edebiyatı Türlerinden Sâkînâmeler ve Şeyhülislâm Bahâyî'nin Sâkînâmesi (02.06.2011)
 3. Abdülkerim Efendi ve Kıssa-i Salâmân u Absâl Risâlesi (03.06.2011)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Yunus Emre Üzerine (18.03.2011)
 2. Farklı Coğrafyalarda Yaşamış İki Şairin “Şitâ’iyye”lerinde Kış (18.03.2011)
Dr. Kaplan Üstüner
 1. XIV ve XV. Yüzyıl Divanlarında Tasavvuf (10.03.2011)
 2. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine (tanıtma) (14.03.2011)
M. Celal Varışoğlu
 1. Türk-İslâm Sanatlarının Felsefesi Bağlamında Müzik-Şiir Yakınlaşması ve Hâtem Divanı’nda Musiki (24.03.2011)
 2. Nedim'in Bir Beytini Göstergesilimsel Çerçevede Çözümleme Denemesi (27.06.2011)
Hanifi Vural
 1. Yazıcızade Ahmet Bîcan?'ın Dürr-i Meknûn Adlı Eseri Üzerine (06.09.2011)
Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu
 1. Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Aşk Anlayışı ve Sevgili Tipi (30.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar
 1. XIX. Yüzyıl Antepli Mutasavvıf Şair Mahremî ve Divanında Hakiki Aşk ve Hakiki Sevgili Tezahürleri (30.11.2010)
Ruhattin Yazoğlu
 1. Hümanizm ve Mevlâna (23.06.2011)
Bahaeddin Yediyıldız
 1. Evliya Çelebi ve Seyahatname Üzerine (13.07.2011)
Hakan Yekbaş
 1. Klasik Türk Şiirinde Regâibiyye ve Mehmed Fevzî Efendi’nin Regâibiyyesi (04.11.2010)
Cevat Yerdelen
 1. Divan Edebiyatı Kaynaklarından Şehname (02.06.2011)
 2. Eski Türk Edebiyatında Türkler (03.06.2011)
 3. Azmizade Haletî'den Bir Mersiye (08.06.2011)
 4. Baki Divanı'nda Tasavvufi ve Dini Öğeler (14.06.2011)
 5. Haleti'de Kısaltma Öbekleri (21.06.2011)
Arif Yıldırım
 1. Karslı Davud (Davud-i Karsî) Efendinin İrade-i Cüz'iyye Anlayışı (16.06.2011)
Nimet Yıldırım
 1. Ferîdûn-i Muşîrî ve Şiiri (03.06.2011)
 2. Furûğ-i Ferruhzâd ve Şiiri (1313-1345 hş. /1934-1966) (08.06.2011)
Alpay Doğan Yıldız
 1. Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzuli'nin Hikaye-i Leyla ve Mecnun'u Sunuşu (02.11.2010)
Araş. Gör. Ayşe Yıldız
 1. Mehmet Behçet Yazar’ın “Câmi‘u’n-Nezâ’ir Taraması” Çalışması ve Bu Çalışmadaki Türkçe Kelime Kadrosu (18.03.2011)
Dr. Gencay Zavotçu
 1. Sa‘dî, Düşüncesi ve Etkileri (04.11.2010)
 2. Mevlânâ'ya Ait Olduğu Düşünülen Küçük Bir Mesnevî: Bülbül-Nâme (02.06.2011)
 3. Mersiyenin Tarihçesi Hakkında (10.06.2011)

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa